فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حرف» أَ [513] آیا
2.«اسم» ا [153] ضمیر مرفوع متصل به افعال صیغه های مثنی
3.«حرف» اْ [6] الف تزیینی واقع در پایان کلمات (الظنونا)(الرسولا)(السبیلا)(سلاسلا)(قواریرا) که در قرائت نمی آید.
4.«اسم» آبَاءَ [20] ← ابو پدران
5.«اسم» آبَاءِ [18] ← ابو پدران
6.«اسم» آبَاءُ [26] ← ابو پدران
7.«فعل» آتِ [9] ← اتی بده
8.«اسم» آتٍ [2] ← اتی آمدنی
9.«فعل» ائْت‌ِ [13] ← اتی بیا / بیاور
10.«فعل » آتَت‌ْ [3] ← اتی داد
11.«فعل» ائْتَمِرُوا [1] ← امر مشورت و تفاهم کنید
12.«فعل» اؤْتُمِن‌َ [1] ← امن امین شمرده شد
13.«فعل» آتَوْا [7] ← اتی دادند
14.«فعل » آتُوا [20] ← اتی بدهید
15.«فعل» ائْتُوا [21] ← اتی بیایید / بیاورید
16.«فعل» ائْتِيَا [2] ← اتی بیایید / بیاورید
17.«فعل» ائْتِيَا [1] ← اتی بیایید / بیاورید
18.«فعل» آتَی [33] ← اتی داد
19.«اسم» آتِي‌ [3] ← اتی آمدنی
20.«فعل» آتِي‌ [7] ← اتی می آیم / می آورم
21.«فعل» آتِيَ‌ [1] ← اتی می آیم / می آورم
22.«فعل » آتَيْت‌َ [5] ← اتی دادی
23.«فعل » آتَيْتُ [2] ← اتی دادم
24.«اسم » آتِيَة‌ٌ [4] ← اتی آمدنی
25.«فعل » آتَيْتُمْ [9] ← اتی دادید
26.«فعل» آتِين‌َ [1] ← اتی بدهید
27.«فعل » آتَيْنَا [70] ← اتی دادیم
28.«اسم» آثَارَ [1] ← اثر آثار
29.«اسم» آثَارَاً [2] ← اثر آثار
30.«اسم» آثَارِ [8] ← اثر آثار
31.«فعل» آثَرَ [2] ← اثر برتری داد
32.«اسم» آثِمَاً [1] ← اثم گناهکار
33.«اسم» آثِم‌ٌ [1] ← اثم گناهکار
34.«اسم» الْآثِمِين‌َ [1] ← اثم گناهکاران
35.«اسم» آخِذٌ [1] ← اخذ گیرنده
36.«اسم» آخِذِي [1] ← اخذ گیرندگان
37.«اسم» آخِذِين‌َ [1] ← اخذ گیرندگان
38.«اسم» آخَرَ [11] ← اخر دیگری / یکی دیگر
39.«اسم» الْآخَرِ [1] ← اخر دیگری / یکی دیگر
40.«اسم» آخَرُ [1] ← اخر دیگری / یکی دیگر
41.«اسم» الْآخَرُ [2] ← اخر دیگری / یکی دیگر
42.«اسم» آخِرَ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
43.«اسم» الْآخِرَ [3] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
44.«اسم» آخِرِ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
45.«اسم» الْآخِرِ [23] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
46.«اسم» آخِرُ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
47.«اسم» الْآخِرُ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
48.«اسم» آخَرَان‌ِ [2] ← اخر دو نفر دیگری
49.«اسم» الْآخِرَة‌َ [13] ← اخر آخرت / روز بازپسین
50.«اسم» الْآخِرَة‌ِ [92] ← اخر آخرت / روز بازپسین
51.«اسم» الْآخِرَة‌ُ [10] ← اخر آخرت / روز بازپسین
52.«اسم» آخَرُون‌َ [5] ← اخر دیگران
53.«اسم» آخَرِين‌َ [12] ← اخر دیگران
54.«اسم» الْآخَرِين‌َ [5] ← اخر دیگران
55.«اسم» الْآخِرِين‌َ [10] ← اخر آخری ها / آیندگان
56.«اسم» آدَم‌َ [18] ← آدم حضرت آدم ابوالبشر
57.«اسم» آدَم‌ُ [7] ← آدم حضرت آدم ابوالبشر
58.«اسم» آذَان‌َ [1] ← اذن گوشها
59.«اسم» آذَانِ [8] ← اذن گوشها
60.«اسم» آذَان‌ٌ [3] ← اذن گوشها
61.«فعل » آذَن‌َ [3] ← اذن اجازه می دهم
62.«فعل » ائْذَنْ [2] ← اذن اجازه بده
63.«فعل » آذَنَّا [1] ← اذن اعلام کردیم
64.«فعل » آذَنْتُ [1] ← اذن اعلام کردم
65.«فعل » ائْذَنُوا [1] ← اذن بدانید
66.«فعل» آذَوْا [1] ← اذی اذیت کردند
67.«فعل» آذُوا [1] ← اذی اذیت کنید
68.«فعل » آذَيْتُمْ [1] ← اذی اذیت کردید
69.«اسم» آزَرَ [1] ← آزر آزر، نام عموی حضرت ابراهیم
70.«فعل» آزَرَ [1] ← ازر معاونت کرد / تقویت کرد
71.«اسم» الْآزِفَة‌ِ [1] ← ازف نزدیک شونده / از اسامی قیامت
72.«اسم» الْآزِفَة‌ُ [1] ← ازف نزدیک شونده / از اسامی قیامت
73.«فعل » آسَفُوا [1] ← اسف اندوهناک کردند / غضبناک کردند
74.«اسم» آسِنٍ [1] ← اسن بدبو
75.«فعل » آسَي [1] ← اسو- اسی اندوهگین می شوم
76.«اسم» الْآصَال‌ِ [3] ← اصل شامگاهان
77.«اسم» الْآفَاق‌ِ [1] ← افق کرانه ها و اطراف جهان
78.«اسم» الْآفِلِين‌َ [1] ← افل غروب کنندگان / زوال پذیران
79.«اسم» آكِلُون‌َ [2] ← اکل خورندگان
80.«اسم» الْآكِلِين‌َ [1] ← اکل خورندگان
81.«اسم» آل‌َ [13] ← اهل خاندان
82.«اسم» آل‌ِ [10] ← اهل خاندان
83.«اسم» آل‌ُ [3] ← اهل خاندان
84.«اسم» آلاَءَ [2] ← الو- الی نعمت ها
85.«اسم» آلاَءِ [32] ← الو- الی نعمت ها
86.«اسم» آلاَف‌ٍ [2] ← الف هزاران
87.«اسم» آلِهَۀَ [4] ← اله معبودان
88.«اسم» الْآلِهَة‌َ [1] ← اله معبودان
89.«اسم» آلِهَة‌ً [13] ← اله معبودان
90.«اسم» آلِهَۀِ [10] ← اله معبودان
91.«اسم» آلِهَۀُ [2] ← اله معبودان
92.«اسم» آلِهَة‌ٌ [4] ← اله معبودان
93.«اسم» أَئِمَّة‌َ [1] ← امم پیشوایان
94.«اسم» أَئِمَّة‌ً [4] ← امم پیشوایان
95.«فعل » آمُرَ [2] ← امر فرمان می دهم
96.«فعل » آمُرُ [1] ← امر فرمان می دهم
97.«فعل » اؤْمُرْ [4] ← امر فرمان بده
98.«اسم» الْآمِرُون‌َ [1] ← امر فرمان دهندگان
99.«فعل » آمَن‌َ [34] ← امن ایمان آورد / مطمئن کرد
100.«فعل » آَمَنُ [1] ← امن اطمینان می کنم
101.«فعل » آمِن‌ْ [1] ← امن ایمان بیاور
102.«فعل » آمَنَّا [33] ← امن ایمان آوردیم
103.«اسم » آمِنَاً [6] ← امن در ایمنی و آرامش (مفرد)
104.«فعل » آمَنَت‌ْ [5] ← امن ایمان آورد
105.«فعل » آمَنْت‌ُ [3] ← امن ایمان آوردم
106.«اسم » آمِنَة‌ً [1] ← امن در ایمنی و آرامش (مفرد)
107.«فعل » آمَنْتُمْ‌ [10] ← امن ایمان آوردید
108.«فعل » آمَنُوا [258] ← امن ایمان آوردند
109.«فعل » آمِنُوا [18] ← امن ایمان بیاورید
110.«اسم » آمِنُون‌َ [2] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
111.«اسم» آمِنِين‌َ [7] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
112.«اسم» الْآمِنِين‌َ [1] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
113.«اسم» آمِّين‌َ [1] ← امم قاصدان / راهیان
114.«اسم» الْآن‌َ [8] ← این الان / هم اکنون / در حال حاضر
115.«اسم» آن‌ٍ [1] ← انی سوزان
116.«اسم» آنَاءَ [2] ← انی اوقات / ساعات
117.«اسم» آناءِ [1] ← انی اوقات / ساعات
118.«فعل » آنَس‌َ [1] ← انس مشاهده کرد
119.«فعل » آنَسْت‌ُ [3] ← انس مشاهده کردم
120.«فعل » آنَسْتُمْ‌ [1] ← انس مشاهده کردید
121.«اسم» آنِفَاً [1] ← انف چند لحظه پیش
122.«اسم» آنِيَة‌ٍ [2] ← انی ظروف / سوزان
123.«فعل » آوَوْا [2] ← اوی پناه دادند / جای دادند
124.«فعل » ائْوُوا [1] ← اوی پناه ببرید / جای گیرید
125.«فعل » آوَي‌ [4] ← اوی پناه داد / جای داد
126.«فعل» آوِي‌ [2] ← اوی پناه می برم / جای می گیرم
127.«فعل » آوَيْنَا [1] ← اوی پناه دادیم / جای دادیم
128.«اسم» آيَات‌ِ [186] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
129.«اسم» الْآيَات‌ِ [30] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
130.«اسم» آيَات‌ٍ [39] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
131.«اسم» آيَات‌ُ [29] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
132.«اسم» الْآيَات‌ُ [3] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
133.«اسم» آيَات‌ٌ [8] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
134.«اسم» آيَة‌َ [3] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
135.«اسم» الْآيَة‌َ [1] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
136.«اسم» آيَة‌ً [44] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
137.«اسم» آيَة‌ٍ [24] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
138.«اسم» آيَۀُ [2] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
139.«اسم» آيَة‌ٌ [12] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
140.«اسم» آيَتَيْن‌ِ [1] ← ایی دو آیه
141.«اسم» أَبَ [8] ← ابو پدر
142.«اسم» أَبَاً [1] ← ابو پدر
143.«اسم» أَبَّاً [1] ← ابب چراگاه
144.«اسم» أَبِ [4] ← ابو پدر
145.«اسم» أَبَا [11] ← ابو پدر
146.«اسم» أَبَابِيلَ‌ [1] ← ابل گروه گروه
147.«اسم» أَبَارِيق‌َ [1] ← برق- ابریق کوزه ها
148.«فعل » ابْتَدَعُوا [1] ← بدع بدعت گذاردند
149.«اسم» الْأَبْتَرُ [1] ← بتر مقطوع النسل
150.«فعل » ابْتَغ‌ِ [2] ← بغی بجوی
151.«اسم» ابْتِغَاءَ [13] ← بغی جستن
152.«اسم» ابْتِغَاءُ [1] ← بغی جستن
153.«فعل» ابْتَغَوْا [2] ← بغی جستند
154.«فعل» ابْتَغُوا [4] ← بغی بجویید
155.«فعل» أَبْتَغِی [1] ← بغی می جویم
156.«فعل» ابْتَغَي [2] ← بغی جست
157.«فعل » ابْتَغَيْت‌َ [1] ← بغی جستی
158.«فعل » ابْتَلُوا [1] ← بلو بیازمایید
159.«فعل » ابْتَلَي‌ [3] ← بلو آزمود
160.«فعل » ابْتُلِي‌َ [1] ← بلو آزموده شد
161.«اسم» أَبْحُرٍ [1] ← بحر دریاها
162.«اسم» أَبَدَاً [28] ← ابد همیشه / هرگز
163.«فعل » أُبَدِّلَ [1] ← بدل تبدیل می کنم
164.«فعل » أُبَرِّئُ [1] ← برا تبرئه می کنم
165.«فعل » أُبْرِئُ [1] ← برا بهبودی می بخشم
166.«اسم» الْأَبْرَارَ [3] ← برر نیکان
167.«اسم» الْأَبْرَارِ [3] ← برر نیکان
168.«اسم» إِبْرَاهِيم‌َ [54] ← ابراهیم ابراهیم، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی
169.«اسم» إِبْرَاهِيم‌ُ [15] ← ابراهیم ابراهیم، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی
170.«فعل » أَبْرَح‌َ [1] ← برح دور می شوم
171.«فعل » أَبْرَح‌ُ [1] ← برح دور می شوم
172.«اسم» الْأَبْرَص‌َ [2] ← برص مبتلا به پیسی
173.«فعل » أَبْرَمُوا [1] ← برم محکم کردند
174.«فعل » أُبْسِلُوا [1] ← بسل تسلیم هلاکت شدند
175.«فعل » أَبْشِرُوا [1] ← بشر بشارت و مژده دهید
176.«اسم» أَبْصَارَ [4] ← بصر چشم ها
177.«اسم» الْأَبْصَارَ [6] ← بصر چشم ها
178.«اسم» أَبْصارَاً [1] ← بصر چشم ها
179.«اسم» أَبْصَارِ [6] ← بصر چشم ها
180.«اسم» الْأَبْصَارِ [5] ← بصر چشم ها
181.«اسم» أَبْصَارُ [10] ← بصر چشم ها
182.«اسم» الْأَبْصَارُ [6] ← بصر چشم ها
183.«فعل » أَبْصَرَ [1] ← بصر دید
184.«فعل» أَبْصِرْ [2] ← بصر چه بینا !
185.«فعل» أَبْصِرْ [2] ← بصر ببین
186.«فعل » أَبْصَرْنَا [1] ← بصر دیدیم
187.«فعل » ابْعَث‌ْ [3] ← بعث برانگیز
188.«فعل » أُبْعَث‌ُ [1] ← بعث برانگیخته می شوم
189.«فعل » ابْعَثُوا [2] ← بعث برانگیزید
190.«فعل » أَبْغِي‌ [2] ← بغی می خواهم
191.«فعل » أَبَق‌َ [1] ← ابق فرار کرد
192.«اسم» أَبْقَي‌ [7] ← بقی پایدارتر / پایدارترین
193.«فعل» أَبْقَي‌ [1] ← بقی باقی گذاشت
194.«اسم» أَبْكَارَاً [2] ← بکر دوشیزگان
195.«اسم» الْإِبْكَارِ [2] ← بکر بامدادان
196.«اسم » أَبْكَم‌ُ [1] ← بکم کَر
197.«فعل » أَبْكَي [1]‌ ← بکی گریاند
198.«اسم» الْإِبِل‌ِ [2] ← ابل شتر
199.«فعل » ابْلَعِي [1] ← بلع فرو بَر
200.«فعل» أَبْلِغْ [1] ← بلغ برسان
201.«فعل» أَبْلُغ‌َ [1] ← بلغ می رسم
202.«فعل» أَبْلُغ‌ُ [1] ← بلغ می رسم
203.«فعل » أُبَلِّغُ [3] ← بلغ می رسانم
204.«فعل » أَبْلَغْتُ [3] ← بلغ رساندم
205.«فعل » أَبْلَغُوا [1] ← بلغ رساندند
206.«اسم» إِبْلِيس‌َ [8] ← ابلیس ابلیس، شیطان اغواگر حضرت آدم
207.«اسم» إِبْلِيس‌ُ [3] ← ابلیس ابلیس، شیطان اغواگر حضرت آدم
208.«اسم» ابْن‌َ [17] ← بنو پسر
209.«اسم» ابْن‌ِ [11] ← بنو پسر
210.«فعل» ابْن‌ِ [2] ← بنی بساز
211.«اسم» ابْن‌ُ [12] ← بنو پسر
212.«اسم» أَبْنَاءَ [12] ← بنو پسران
213.«اسم» أَبْنَاءِ [7] ← بنو پسران
214.«اسم» أَبْنَاءُ [3] ← بنو پسران
215.«اسم» ابْنَت‌َ [1] ← بنو دختر
216.«اسم» ابْنَتَيْ [1] ← بنو دو دختر
217.«فعل» ابْنُوا [2] ← بنی بسازید
218.«اسم» ابْنَيْ‌ [1] ← بنو دو پسر
219.«فعل» أَبَوْا [1] ← ابی سرباز زدند
220.«اسم» أَبُو [5] ← ابو پدر
221.«اسم» أَبَوَا [2] ← ابو پدر و مادر
222.«اسم» أَبْوَاب‌َ [5] ← بوب درب ها
223.«اسم» الْأَبْواب‌َ [1] ← بوب درب ها
224.«اسم» أَبْوَابَاً [2] ← بوب درب ها
225.«اسم» أَبْوَابِ [1] ← بوب درب ها
226.«اسم» أَبْوَاب‌ٍ [2] ← بوب درب ها
227.«اسم» أَبْوَاب‌ُ [3] ← بوب درب ها
228.«اسم» الْأَبْوَاب‌ُ [1] ← بوب درب ها
229.«اسم» أَبَوَيْ [5] ← ابو پدر و مادر
230.«فعل» أَبَي‌ [7] ← ابی سرباز زد
231.«اسم» أَبِي‌ [17] ← ابو پدر
232.«اسم» الْأَبْيَض‌ُ [1] ← بیض سفید
233.«فعل » ابْيَضَّت‌ْ [2] ← بیض سفید شد
234.«فعل» أَبَيْن‌َ [1] ← ابی سرباز زدند
235.«فعل» أُبَيِّن‌َ [1] ← بین روشن می کنم
236.«اسم» اتِّبَاع‌َ [1] ← تبع پیروی کردن
237.«اسم» اتِّبَاع‌ٌ [1] ← تبع پیروی کردن
238.«فعل» أَتَّبِع‌ُ [6] ← تبع پیروی می کنم
239.«فعل» أَتَّبِعْ [1] ← تبع پیروی می کنم
240.«فعل» أَتْبَعَ [8] ← تبع دنبال کرد
241.«فعل» اتَّبَع‌َ [21] ← تبع پیروی کرد
242.«فعل» اتَّبِع‌ْ [9] ← تبع پیروی کن
243.«فعل » اتَّبَعَتْ [1] ← تبع پیروی کرد
244.«فعل » اتَّبَعْت‌َ [4] ← تبع پیروی کردی
245.«فعل » اتَّبَعْت‌ُ [1] ← تبع پیروی کردم
246.«فعل » اتَّبَعْتُمْ [2] ← تبع پیروی کردید
247.«فعل » أَتْبَعْنَا [2] ← تبع دنبال کردیم
248.«فعل » اتَّبَعْنَا [2] ← تبع پیروی کردیم
249.«فعل » أَتْبَعُوا [1] ← تبع دنبال کردند
250.«فعل » اتَّبَعُوا [23] ← تبع پیروی کردند
251.«فعل» اتَّبِعُوا [15] ← تبع پیروی کنید
252.«فعل» اتُّبِعُوا [1] ← تبع پیروی شدند
253.«فعل» أُتْبِعُوا [2] ← تبع دنبال شدند
254.«فعل» أَتَتْ [5] ← اتی آمد / آورد / عبور کرد
255.«اسم» اتِّخَاذِ [1] ← اخذ گرفتن
256.«فعل» أَتَّخِذَ [1] ← اخذ می گیرم
257.«فعل» أَتَّخِذُ [2] ← اخذ می گیرم
258.«فعل» أَتَّخِذْ [1] ← اخذ می گیرم
259.«فعل» اتَّخَذَ [21] ← اخذ گرفت
260.«فعل» اتَّخِذْ [1] ← اخذ بگیر
261.«فعل» اتَّخَذَت‌ْ [2] ← اخذ گرفت
262.«فعل» اتَّخَذْت‌َ [2] ← اخذ گرفتی
263.«فعل» اتَّخَذْت‌ُ [1] ← اخذ گرفتم
264.«فعل» اتَّخَذْتُمْ [8] ← اخذ گرفتید
265.«فعل» اتَّخَذْنَا [2] ← اخذ گرفتیم
266.«فعل» اتَّخَذُوا [30] ← اخذ گرفتند
267.«فعل» اتَّخِذُوا [3] ← اخذ بگیرید
268.«فعل» اتَّخِذِي‌ [1] ← اخذ بگیر
269.«اسم» أَتْرَابَاً [2] ← ترب مثل و همانند
270.«اسم» أَتْرَاب‌ٌ [1] ← ترب مثل و همانند
271.«فعل» أُتْرِفْتُمْ [1] ← ترف مترف و مرفه شُدید
272.«فعل» أَتْرَفْنَا [1] ← ترف مترف و مرفه کردیم
273.«فعل» أُتْرِفُوا [1] ← ترف مترف و مرفه شدند
274.«فعل» اتْرُكْ [1] ← ترک رها کن / بجای بگذار
275.«فعل» اتَّسَق‌َ [1] ← وسق کامل شد
276.«فعل» اتَّق‌ِ [3] ← وقی پروا کن
277.«فعل» أَتْقَن‌َ [1] ← تقن محکم و استوار کرد
278.«فعل» اتَّقَوْا [19] ← وقی پروا کردند
279.«فعل» اتَّقُوا [78] ← وقی پروا کنید
280.«اسم » أَتْقَی [1] ← وقی پرهیزگارتر / پرهیزگارترین
281.«اسم» الْأَتْقَي‌ [1] ← وقی پرهیزگارتر / پرهیزگارترین
282.«فعل» اتَّقَي‌ [7] ← وقی پروا کرد
283.«فعل» اتَّقَيْتُن‌َّ [1] ← وقی پروا کردید
284.«فعل» اتَّقِين‌َ [1] ← وقی پروا کنید
285.«فعل » أَتْل‌ُ [1] ← تلو تلاوت می کنم
286.«فعل» اتْل‌ُ [6] ← تلو تلاوت کن
287.«فعل» أَتْلُو [1] ← تلو تلاوت می کنم
288.«فعل» أَتْلُوَ [1] ← تلو تلاوت می کنم
289.«فعل» اتْلُوا [1] ← تلو تلاوت کنید
290.«فعل » أَتَمَّ [2] ← تمم تمام کرد
291.«فعل» أُتِم‌َّ [1] ← تمم تمام می کنم
292.«فعل» أَتْمِم‌ْ [1] ← تمم تمام کن
293.«فعل» أَتْمَمْت‌َ [1] ← تمم تمام کردی
294.«فعل» أَتْمَمْت‌ُ [1] ← تمم تمام کردم
295.«فعل» أَتْمَمْنَا [1] ← تمم تمام کردیم
296.«فعل» أَتِمُّوا [3] ← تمم تمام کنید
297.«فعل » أَتَوْا [6] ← اتی آمدند/ آوردند / عبور کردند
298.«فعل » أُتُوا [1] ← اتی آورده شدند
299.«فعل» أَتُوب‌ُ [1] ← توب باز می گردانم
300.«فعل» أَتَوَكَّأُ [1] ← وکا تکیه می کنم
301.«فعل» أَتَی [28] ← اتی آمد / آورد / عبور کرد
302.«فعل» أَتَيَا [1] ← اتی آمدند/ آوردند / عبور کردند
303.«فعل» أَتَيْت‌َ [1] ← اتی آمدی / آوردی
304.«فعل» أَتَيْن‌َ [1] ← اتی آمدند / آوردند
305.«فعل» أَتَيْنَا [5] ← اتی آمدیم / آوردیم
306.«فعل» أَثَابَ [3] ← ثوب جزا داد
307.«اسم» أَثَاثَاً [2] ← اثث لوازم زندگی
308.«اسم» أَثَارَة‌ٍ [1] ← اثر اثر
309.«فعل» أَثَارُوا [1] ← ثور زیر و رو کردند
310.«فعل» اثَّاقَلْتُمْ [1] ← ثقل سنگینی کردید
311.«اسم» أَثَامَاً [1] ← اثم کیفر گناه
312.«فعل» اثْبُتُوا [1] ← ثبت استوار باشید
313.«فعل» أَثْخَنْتُمْ [1] ← ثخن غلبه کامل یافتید
314.«اسم» أَثَرِ [3] ← اثر اثر
315.«فعل» أَثَرْن‌َ [1] ← اثر پراکندند
316.«اسم» أَثْقَالَ [3] ← ثقل بارهای سنگین
317.«اسم» أَثْقَالاً [1] ← ثقل بارهای سنگین
318.«اسم» أَثْقَالِ [1] ← ثقل بارهای سنگین
319.«فعل» أَثْقَلَتْ [1] ← ثقل سنگین شد
320.«اسم» أَثْل‌ٍ [1] ← اثل درخت گز و خاردار
321.«اسم» إِثْم‌َ [4] ← اثم گناه
322.«اسم» الْإِثْم‌َ [3] ← اثم گناه
323.«اسم» إِثْمَاً [10] ← اثم گناه
324.«اسم» إِثْمِ [2] ← اثم گناه
325.«اسم» الْإِثْم‌ِ [11] ← اثم گناه
326.«اسم» إِثْم‌ٍ [1] ← اثم گناه
327.«اسم» إِثْمُ [2] ← اثم گناه
328.«اسم» إِثْم‌ٌ [2] ← اثم گناه
329.«فعل» أَثْمَرَ [2] ← ثمر میوه داد
330.«اسم» اثْنَا [1] ← ثنی دو
331.«اسم» اثْنَان‌ِ [1] ← ثنی دو / جفت
332.«اسم» اثْنَتَا [2] ← ثنی دو
333.«اسم» اثْنَتَي‌ْ [1] ← ثنی دو
334.«اسم» اثْنَتَيْن‌ِ [4] ← ثنی دو / جفت
335.«اسم» اثْنَي‌ْ [1] ← ثنی دو
336.«اسم» اثْنَيْن‌ِ [10] ← ثنی دو / جفت
337.«اسم» أَثِيمَاً [1] ← اثم گناهکار
338.«اسم» الْأَثِيم‌ِ [1] ← اثم گناهکار
339.«اسم» أَثِيم‌ٍ [5] ← اثم گناهکار
340.«فعل» أَجَاءَ [1] ← جیا آورد
341.«اسم» أُجَاجَاً [1] ← اجج تلخ و شور
342.«اسم» أُجَاج‌ٌ [2] ← اجج تلخ و شور
343.«فعل» أَجَبْتُمْ [1] ← جوب اجابت کردید
344.«فعل» أُجِبْتُمْ‌ [1] ← جوب اجابت شدید
345.«فعل» اجْتَبَی [4] ← جبی برگزید
346.«فعل» اجْتَبَيْتَ [1] ← جبی برگزیدی
347.«فعل» اجْتَبَيْنَا [2] ← جبی برگزیدیم
348.«فعل» اجْتُثَّت‌ْ [1] ← جثث برکنده شد
349.«فعل» اجْتَرَحُوا [1] ← جرح مرتکب شدند
350.«فعل» اجْتَمَعَتْ [1] ← جمع اجتماع کرد
351.«فعل» اجْتَمَعُوا [1] ← جمع اجتماع کردند
352.«فعل» اجْتَنَبُوا [1] ← جنب دوری کردند
353.«فعل» اجْتَنِبُوا [5] ← جنب دوری کنید
354.«فعل» أَجِدَ [2] ← وجد می یابم
355.«فعل» أَجِدُ [4] ← وجد می یابم
356.«اسم» الْأَجْدَاث‌ِ [3] ← جدث قبرها
357.«اسم» أَجْدَرُ [1] ← جدر سزاوارتر / سزاوارترین
358.«فعل» أَجِرْ [1] ← جور پناه بده
359.«اسم» أَجْرَ [16] ← اجر جزا و پاداش
360.«اسم» أَجْرَاً [27] ← اجر جزا و پاداش
361.«اسم» أَجْرِ [9] ← اجر جزا و پاداش
362.«اسم» أَجْرٍ [11] ← اجر جزا و پاداش
363.«اسم» أَجْرُ [14] ← اجر جزا و پاداش
364.«اسم» أَجْرٌ [16] ← اجر جزا و پاداش
365.«اسم» إِجْرَامِ [1] ← جرم جرم و گناه
366.«فعل» أَجْرَمْنَا [1] ← جرم جرم کردیم
367.«فعل» أَجْرَمُوا [3] ← جرم جرم کردند
368.«اسم» أَجْسَامُ [1] ← جسم جسم ها / بدن ها
369.«فعل» أَجْعَلَ [1] ← جعل قرار می دهم
370.«فعل» أَجْعَل‌ْ [1] ← جعل قرار می دهم
371.«فعل» اجْعَل‌ْ [20] ← جعل قرار بده
372.«فعل» اجْعَلُوا [2] ← جعل قرار بدهید
373.«اسم» أَجَل‌َ [10] ← اجل اجل و مهلت
374.«اسم» الْأَجَل‌َ [1] ← اجل اجل و مهلت
375.«اسم» أَجَلاً [3] ← اجل اجل و مهلت
376.«اسم» أَجَلِ [1] ← اجل اجل و مهلت
377.«اسم» أَجَل‌ٍ [22] ← اجل اجل و مهلت
378.«اسم» أَجَلُ [8] ← اجل اجل و مهلت
379.«اسم» أَجَل‌ٌ [6] ← اجل اجل و مهلت
380.«اسم» أَجْل‌ِ [1] ← اجل خاطر و جهت
381.«فعل» أَجْلِب‌ْ [1] ← جلب از هر طرف برای جنگ گِرد بیار
382.«فعل» أَجَّلْت‌َ [1] ← اجل تعیین وقت کردی / تأخیر انداختی
383.«فعل» أُجِّلَت‌ْ [1] ← اجل تعیین وقت شد / تأخیر شد
384.«فعل» اجْلِدُوا [2] ← جلد تازیانه بزنید
385.«اسم» الْأَجَلَيْن‌ِ [1] ← اجل دو مهلت / دو مدّت
386.«فعل» أَجْمَعُوا [2] ← جمع متفق شدند
387.«فعل» أَجْمِعُوا [2] ← جمع گرد آورید
388.«اسم» أَجْمَعُون‌َ [3] ← جمع همگی
389.«اسم» أَجْمَعِين‌َ [23] ← جمع همگی
390.«فعل» اجْنُبْ [1] ← جنب دور کن
391.«اسم» أَجِنَّة‌ٌ [1] ← جنن جنین ها
392.«فعل» اجْنَح‌ْ [1] ← جنح متمایل شو
393.«اسم» أَجْنِحَة‌ٍ [1] ← جنح بال ها
394.«فعل» اجْهَرُوا [1] ← جهر آشکار کنید
395.«اسم» أُجُورَ [12] ← اجر اجرها و پاداش ها
396.«فعل» أُجِيب‌ُ [1] ← جوب اجابت می کنم
397.«فعل» أُجِيبَت‌ْ [1] ← جوب اجابت شد
398.«فعل» أَجِيبُوا [1] ← جوب اجابت کنید
399.«اسم» أَحَادِيث‌َ [2] ← حدث داستان ها / روایت ها
400.«اسم» الْأَحَاديث‌ِ [3] ← حدث داستان ها / روایت ها
401.«فعل» أَحَاط‌َ [5] ← حوط احاطه یافت
402.«فعل» أَحَاطَت‌ْ [1] ← حوط احاطه یافت
403.«اسم» أَحَب‌َّ [1] ← حبب دوست داشتنی تر / دوست داشتنی ترین
404.«اسم» أَحَب‌ُّ [2] ← حبب دوست داشتنی تر / دوست داشتنی ترین
405.«فعل» أُحِب‌ُّ [1] ← حبب دوست می دارم
406.«اسم» أَحِبَّاءُ [1] ← حبب دوستان
407.«اسم» أَحْبَارَ [1] ← حبر دانشمندان
408.«اسم» الْأَحْبَارِ [1] ← حبر دانشمندان
409.«اسم» الْأَحْبَارُ [2] ← حبر دانشمندان
410.«فعل» أَحْبَبْت‌َ [1] ← حبب دوست داشتی
411.«فعل» أَحْبَبْت‌ُ [1] ← حبب دوست داشتم
412.«فعل» أَحْبَط‌َ [3] ← حبط هدر داد
413.«فعل» احْتَرَقَت‌ْ [1] ← حرق سوخت
414.«فعل» احْتَمَل‌َ [2] ← حمل تحمل کرد
415.«فعل» احْتَمَلُوا [1] ← حمل تحمل کردند
416.«فعل» أَحْتَنِكَ [1] ← حنک افسار و لجام می زنم
417.«اسم» أَحَدَ [9] ← احد یک / یکی / تک
418.«اسم» أَحَدَاً [20] ← احد یک / یکی / تک
419.«اسم» أَحَدِ [4] ← احد یک / یکی / تک
420.«اسم» أَحَدٍ [19] ← احد یک / یکی / تک
421.«اسم» أَحَدُ [9] ← احد یک / یکی / تک
422.«اسم» أَحَدٌ [13] ← احد یک / یکی / تک
423.«اسم» إحْدَا [6] ← احد یکی
424.«فعل» أُحْدِث‌َ [1] ← حدث آغاز می کنم
425.«اسم» إحْدَی [5] ← احد یکی
426.«فعل» احْذَرْ [2] ← حذر برحذر باش / بترس
427.«فعل» احْذَرُوا [4] ← حذر برحذر باشید / بترسید
428.«اسم» أَحْرَص‌َ [1] ← حرص حریص تر / حریص ترین
429.«اسم» الْأَحْزَاب‌َ [2] ← حزب احزاب و گروهها
430.«اسم» الْأَحْزَاب‌ِ [4] ← حزب احزاب و گروهها
431.«اسم» الْأَحْزَاب‌ُ [5] ← حزب احزاب و گروهها
432.«فعل» أَحَس‌َّ [1] ← حسس حس کرد
433.«اسم» إِحْسَانَاً [6] ← حسن احسان و نیکی
434.«اسم» الْإِحْسَان‌ِ [2] ← حسن احسان و نیکی
435.«اسم» إِحْسَان‌ٍ [3] ← حسن احسان و نیکی
436.«اسم» الْإِحْسَان‌ُ [1] ← حسن احسان و نیکی
437.«اسم» أَحْسَن‌َ [11] ← حسن بهتر و نیکوتر
438.«فعل» أَحْسَن‌َ [9] ← حسن نیکی کرد
439.«اسم» أَحْسَن‌ِ [5] ← حسن بهتر و نیکوتر / بهترین و نیکوترین
440.«اسم» أَحْسَن‌ُ [20] ← حسن بهتر و نیکوتر / بهترین و نیکوترین
441.«فعل» أَحْسِن‌ْ [1] ← حسن نیکی کن
442.«فعل» أَحْسَنْتُمْ [2] ← حسن نیکی کردید
443.«فعل» أَحْسَنُوا [6] ← حسن نیکی کردند
444.«فعل» أَحْسِنُوا [1] ← حسن نیکی کنید
445.«فعل» أَحَسُّوا [1] ← حسس حس کردند
446.«فعل» احْشُرُوا [1] ← حشر جمع آوری کنید
447.«فعل» أُحْصِرْتُمْ [1] ← حصر محصور شُدید
448.«فعل» أُحْصِرُوا [1] ← حصر محصور شدند
449.«فعل» احْصُرُو‌ا [1] ← حصر محصور کنید
450.«فعل» أُحْصِن‌َّ [1] ← حصن شوهرداده شدند
451.«فعل» أَحْصَنَت‌ْ [2] ← حصن با نجابت و با عفت بود
452.«فعل» أَحْصُوا [1] ← حصی بشمارید / حساب نگه دارید
453.«فعل» أَحْصَي [5] ← حصی شمرد / حساب نگه داشت
454.«فعل» أَحْصَيْنَا [2] ← حصی شمردیم / حساب نگه داشتیم
455.«فعل» أَحْضَرَت‌ْ [1] ← حضر احضار کرد
456.«فعل» أُحْضِرَتْ [1] ← حضر احضار شد
457.«فعل» أَحَطْت‌ُ [1] ← حوط احاطه یافتم
458.«فعل» أَحَطْنَا [1] ← حوط احاطه یافتیم
459.«فعل» احْفَظُوا [1] ← حفظ حفظ کنید
460.«اسم» أَحَق‌َّ [1] ← حقق سزاوارتر / سزاوارترین
461.«اسم» أَحَق‌ُّ [9] ← حقق سزاوارتر / سزاوارترین
462.«اسم» أَحْقَابَاً [1] ← حقب مدتهای نامعلومی از زمان
463.«اسم» الْأَحْقَاف‌ِ [1] ← حقف احقاف، سرزمین قوم عاد
464.«اسم» أَحْكَم‌ِ [1] ← حکم داورتر / داورترین
465.«اسم» أَحْكَم‌ُ [1] ← حکم داورتر / داورترین
466.«فعل» أَحْكُم‌ُ [1] ← حکم داوری می کنم
467.«فعل» احْكُمْ [7] ← حکم داوری کن
468.«فعل» أُحْكِمَت‌ْ [1] ← حکم محکم و استوار شد
469.«فعل» أَحَل‌َّ [4] ← حلل حلال نمود
470.«فعل» أُحِل‌َّ [6] ← حلل حلال شد
471.«فعل» أُحِل‌َّ [1] ← حلل حلال می کنم
472.«اسم» الْأَحْلام‌ِ [1] ← حلم خواب ها / عقل ها
473.«اسم» أَحْلاَم‌ٍ [2] ← حلم خواب ها / عقل ها
474.«اسم» أَحْلاَمُ [1] ← حلم خواب ها / عقل ها
475.«فعل» أُحِلَّت‌ْ [3] ← حلل حلال شد
476.«فعل» احْلُل‌ْ [1] ← حلل بگشای
477.«فعل» أَحْلَلْنَا [1] ← حلل حلال کردیم
478.«فعل» أَحَلُّوا [1] ← حلل حلال کردند
479.«اسم» الْأَحْمَال‌ِ [1] ← حمل حمل ها / جنین ها
480.«اسم» أَحْمَدُ [1] ← حمد احمد، نام مبارک پیامبر اسلام در کتب آسمانی پیشین
481.«فعل» أَحْمِل‌ُ [2] ← حمل حمل می کنم / سوار می کنم
482.«فعل» احْمِل‌ْ [1] ← حمل حمل کن / سوار کن
483.«اسم» أَحْوَي‌ [1] ← حوی رنگ سبز سیر
484.«اسم» أَحْيَاءً [1] ← حیی زندگان
485.«اسم» أَحْيَاءٍ [1] ← حیی زندگان
486.«اسم» الْأَحْيَاءُ [1] ← حیی زندگان
487.«اسم» أَحْيَاءٌ [2] ← حیی زندگان
488.«فعل» أُحِيط‌َ [2] ← حوط احاطه شد
489.«فعل» أَحْيَی [11] ← حیی زنده کرد
490.«فعل» أُحْيِي [2] ← حیی زنده می کنم
491.«فعل» أَحْيَيْتَ [1] ← حیی زنده کردی
492.«فعل» أَحْيَيْنَا [4] ← حیی زنده کردیم
493.«اسم» أَخِ [7] ← اخو برادر
494.«اسم» الْأَخِ [1] ← اخو برادر
495.«اسم» أَخ‌ٍ [1] ← اخو برادر
496.«اسم» أَخ‌ٌ [2] ← اخو برادر
497.«اسم» أَخَا [18] ← اخو برادر
498.«فعل» أَخَاف‌ُ [23] ← خوف می ترسم
499.«فعل» أُخَالِفَ [1] ← خلف مخالفت می کنم
500.«اسم» أَخْبَارَ [2] ← خبر خبرها / اطلاعات / آگاهی ها
501.«اسم» أَخْبَارِ [1] ← خبر خبرها / اطلاعات / آگاهی ها
502.«فعل» أَخْبَتُوا [1] ← خبت تسلیم و خاضع گردیدند / اطمینان و آرامش پیدا کردند
503.«اسم» أُخْت‌َ [2] ← اخو خواهر
504.«اسم» أُخْتِ [2] ← اخو خواهر
505.«اسم» الْأُخْت‌ِ [1] ← اخو خواهر
506.«اسم» أُخْتُ [1] ← اخو خواهر
507.«اسم» أُخْت‌ٌ [2] ← اخو خواهر
508.«فعل» اخْتَارَ [1] ← خیر برگزید
509.«فعل» اخْتَرْتُ [1] ← خیر برگزیدم
510.«فعل» اخْتَرْنَا [1] ← خیر برگزیدیم
511.«فعل» اخْتَصَمُوا [1] ← خصم با هم دشمنی و مخاصمه کردند
512.«اسم» اخْتِلاَفَاً [1] ← خلف اختلاف / تفاوت
513.«اسم» اخْتِلاَف‌ِ [4] ← خلف اختلاف / تفاوت
514.«اسم» اخْتِلاَف‌ُ [2] ← خلف اختلاف / تفاوت
515.«اسم» اخْتِلاَق‌ٌ [1] ← خلق ساختگی / دروغ تراشی
516.«فعل» اخْتَلَط‌َ [3] ← خلط ممزوج شد / مخلوط شد
517.«فعل» اخْتَلَف‌َ [4] ← خلف اختلاف کرد
518.«فعل» اخْتُلِف‌َ [2] ← خلف اختلاف شد
519.«فعل» اخْتَلَفْتُمْ‌ [2] ← خلف اختلاف کردید
520.«فعل» اخْتَلَفُوا [11] ← خلف اختلاف کردند
521.«اسم» الْأُخْتَيْن‌ِ [1] ← اخو دو خواهر
522.«اسم» أَخْدَان‌ٍ [2] ← خدن دوستان و رفقا
523.«اسم» الْأُخْدُودِ [1] ← خدد اخدود، به معناى شكاف بزرگ زمين است، و" اصحاب اخدود" جباران ستمگرى بودند كه زمين را مى ‏شكافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنين را به جرم اينكه ايمان دارند در آن مى‏ انداختند، و تا آخرين نفرشان را مى‏ سوزاندند
524.«فعل» أَخَذَ [21] ← اخذ گرفت / مجازات کرد
525.«فعل» أُخِذَ [1] ← اخذ گرفته شد / مجازات شد
526.«اسم» أَخْذَ [2] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
527.«اسم» أَخْذَاً [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
528.«اسم» أَخْذِ [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
529.«اسم» أَخْذُ [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
530.«فعل» أَخَذْت‌ُ [5] ← اخذ گرفتم / مجازات کردم
531.«فعل» أَخَذَتْ [15] ← اخذ گرفت / مجازات کرد
532.«اسم» أَخْذَة‌ً [1] ← اخذ گرفتنی / مجازاتی
533.«فعل» أَخَذْتُمْ‌ [2] ← اخذ گرفتید / مجازات کردید
534.«فعل» أَخَذْن‌َ [1] ← اخذ گرفتند / مجازات کردند
535.«فعل» أَخَذْنَا [26] ← اخذ گرفتیم / مجازات کردیم
536.«فعل» أُخِذُوا [2] ← اخذ گرفته شدند / مجازات شدند
537.«فعل» أَخَّرَ [1] ← اخر تأخیرانداخت
538.«فعل» أَخِّرْ [1] ← اخر تأخیربیانداز
539.«اسم» أُخَرَ [4] ← اخر دیگران
540.«اسم» أُخَرُ [1] ← اخر دیگران
541.«اسم» إِخْرَاجَاً [1] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
542.«اسم» إِخْرَاج‌ِ [2] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
543.«اسم» إِخْرَاج‌ٍ [1] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
544.«اسم» إِخْرَاج‌ُ [2] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
545.«فعل» أَخَّرْتَ [3] ← اخر تأخیر انداختی
546.«فعل» أَخَّرَت‌ْ [1] ← اخر تأخیر انداخت
547.«فعل» أَخْرَج‌َ [16] ← خرج خارج کرد / بیرون آورد
548.«فعل» أَخْرِج‌ْ [5] ← خرج خارج کن / بیرون آور
549.«فعل » أُخْرَج‌َ [1] ← خرج اخراج می شوم / بیرون می گردم
550.«فعل» أُخْرَج‌ُ [1] ← خرج اخراج می شوم / بیرون می گردم
551.«فعل» اخْرُج‌ْ [6] ← خرج خارج شو / بیرون شو
552.«فعل» أَخْرَجَتْ [2] ← خرج خارج کردی/ بیرون آوردی
553.«فعل» أُخْرِجَت‌ْ [1] ← خرج اخراج شد/ بیرون گشت
554.«فعل» أُخْرِجْتُمْ [1] ← خرج اخراج شدید/ بیرون گردیدید
555.«فعل» أَخْرَجْنَا [10] ← خرج خارج کردیم/ بیرون آوردیم
556.«فعل» أُخْرِجْنَا [1] ← خرج اخراج شدیم/ بیرون گردیدیم
557.«فعل» أَخْرَجُوا [2] ← خرج خارج کردند/ بیرون آوردند
558.«فعل» أَخْرِجُوا [4] ← خرج خارج کنید/ بیرون آورید
559.«فعل» أُخْرِجُوا [4] ← خرج اخراج شدند/ بیرون گردیدند
560.«فعل» اخْرُجُوا [1] ← خرج خارج شوید / بیرون شوید
561.«فعل» أَخَّرْنَا [1] ← اخر تأخیر انداختیم
562.«اسم» أُخْرَي [21] ← اخر دیگری / یکی دیگر
563.«اسم» الْأُخْرَي [5] ← اخر دیگری / یکی دیگر
564.«اسم» أَخْزَي [1] ← خزی خوارکننده تر / خوارکننده ترین
565.«فعل» أَخْزَيْتَ [1] ← خزی خوار کردی
566.«فعل» اخْسَئُوا [1] ← خسا طرد شوید / رانده شوید / گم شوید / چِخ شوید
567.«اسم» الْأَخْسَرُون‌َ [2] ← خسر زیانکارترها / زیانکارترین ها
568.«اسم» الْأَخْسَرِين‌َ [2] ← خسر زیانکارترها / زیانکارترین ها
569.«فعل» اخْشَوْا [5] ← خشی بترسید
570.«اسم» الْأَخْضَرِ [1] ← خضر سبز
571.«فعل» أَخْطَأْتُمْ [1] ← خطا مرتکب خطا و اشتباه شدید
572.«فعل» أَخْطَأْنَا [1] ← خطا مرتکب خطا و اشتباه شدیم
573.«فعل» اخْفِض‌ْ [3] ← خفض پایین بیاور
574.«اسم» أَخْفَي‌ [1] ← خفی مخفی تر / مخفی ترین
575.«فعل» أُخْفِيَ [1] ← خفی مخفی کرده شد
576.«فعل» أُخْفِي [1] ← خفی مخفی می کنم
577.«فعل» أَخْفَيْتُمْ [1] ← خفی مخفی کردید
578.«اسم» الْأَخِلاَّءُ [1] ← خلل دوستان صمیمی
579.«فعل» أَخْلَدَ [2] ← خلد جاودانه کرد / برای همیشه چسبید
580.«فعل» أَخْلَصْنَا [1] ← خلص خالص کردیم / برگزیدیم
581.«فعل» أَخْلَصُوا [1] ← خلص خالص کردند / برگزیدند
582.«فعل» اخْلَع‌ْ [1] ← خلع برکن
583.«فعل» اخْلُفْ [1] ← خلف جانشین باش
584.«فعل» أَخْلَفْتُ [1] ← خلف تخلف کردم / خلف کردم
585.«فعل» أَخْلَفْتُمْ [1] ← خلف تخلف کردید / خلف کردید
586.«فعل» أَخْلَفْنَا [1] ← خلف تخلف کردیم / خلف کردیم
587.«فعل» أَخْلَفُوا [1] ← خلف تخلف کردند / خلف کردند
588.«فعل» أَخْلُق‌ُ [1] ← خلق خلق می کنم / می آفرینم
589.«فعل» أَخُنْ [1] ← خون خیانت می کنم
590.«اسم» أَخُو [7] ← اخو برادر
591.«اسم» أَخَوَاتِ [3] ← اخو خواهران
592.«اسم» أَخَوَاتُ [2] ← اخو خواهران
593.«اسم» أَخْوَالِ [1] ← خول دایی ها
594.«اسم» إِخْوَان‌َ [3] ← اخو برادران
595.«اسم» إِخْوَانَاً [2] ← اخو برادران
596.«اسم» إِخْوَانِ [11] ← اخو برادران
597.«اسم» إِخْوَان‌ُ [6] ← اخو برادران
598.«اسم» إِخْوَة‌ً [1] ← اخو برادران
599.«اسم» إِخْوَۀِ [3] ← اخو برادران
600.«اسم» إِخْوَة‌ُ [1] ← اخو برادران
601.«اسم» إِخْوَة‌ٌ [2] ← اخو برادران
602.«اسم» أَخَوَيْ [1] ← اخو دو برادر
603.«اسم» أَخِي [16] ← اخو برادر
604.«اسم» الْأَخْيَارِ [2] ← خیر نیکان
605.«اسم» إِدَّاً [1] ← ادد بسیار زشت و وحشتناک
606.«اسم» أَدَاءٌ [1] ← ادی پرداختن / بجاآوردن / انجام دادن / رساندن
607.«فعل» ادَّارَأْتُمْ [1] ← درا نزاع کردید
608.«فعل» ادَّارَك‌َ [1] ← درک پشت سرهم قرار گرفت / بهم ملحق شد
609.«فعل» ادَّارَكُوا [1] ← درک پشت سرهم قرار گرفتند / بهم ملحق شدند
610.«اسم» أَدْبَارَ [4] ← دبر پشت ها / عقب ها
611.«اسم» الْأَدْبَارَ [5] ← دبر پشت ها / عقب ها
612.«اسم» أَدْبَارِ [4] ← دبر پشت ها / عقب ها
613.«اسم» إِدْبَارَ [1] ← دبر پشت کردن
614.«فعل» أَدْبَرَ [4] ← دبر پشت کرد
615.«فعل» أَدْخِلْ [5] ← دخل وارد کن
616.«فعل» أُدْخِل‌َ [2] ← دخل وارد شد
617.«فعل» أُدْخِل‌َ [2] ← دخل وارد می کنم
618.«فعل» ادْخُلْ [1] ← دخل وارد شو
619.«فعل» ادْخُلاَ [1] ← دخل وارد شوید
620.«فعل» أَدْخَلْنَا [3] ← دخل وارد کردیم
621.«فعل» أَدْخِلُوا [1] ← دخل وارد کنید
622.«فعل» أُدْخِلُوا [1] ← دخل وارد شدند
623.«فعل» ادْخُلُوا [21] ← دخل وارد شوید
624.«فعل» ادْخُلِي‌ [3] ← دخل وارد شو
625.«فعل» أَدْرِ [1] ← دری می دانم
626.«فعل» ادْرَءُوا [1] ← درا دفع کنید
627.«فعل» أَدْرَكَ [1] ← درک دریافت / دست یافت / رسید
628.«فعل» أَدْرَی [14] ← دری یاد داد
629.«فعل» أَدْرِي [4] ← دری می دانم
630.«اسم» إِدْرِيس‌َ [2] ← ادریس ادریس، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
631.«فعل» ادْع‌ُ [11] ← دعو بخوان
632.«فعل» أَدْعُو [6] ← دعو می خوانم
633.«فعل» ادْعُوا [21] ← دعو بخوانید
634.«اسم» أَدْعِيَاءَ [1] ← دعو فرزندخوانده ها
635.«اسم» أَدْعِيَاءِ [1] ← دعو فرزندخوانده ها
636.«فعل» ادْفَع‌ْ [2] ← دفع دفع کن / تلافی کن
637.«فعل» ادْفَعُوا [2] ← دفع دفع کنید / تلافی کنید
638.«فعل» ادَّكَرَ [1] ← ذکر به یاد آورد / درس گرفت / پند گرفت
639.«فعل» أَدُلُّ [4] ← دلل راهنمایی می کنم / آگاه می کنم
640.«فعل» أَدْلَي‌ [1] ← دلو در چاه کرد / از چاه بیرون آورد
641.«اسم» أَدْنَي‌ [10] ← دنو پست تر / نزدیکتر/ پست ترین / نزدیکترین
642.«اسم» الْأَدْنَي‌ [2] ← دنو پست تر / نزدیکتر/ پست ترین / نزدیکترین
643.«اسم» أَدْهَي‌ [1] ← دهی مصیبت بارتر / مصیبت بارترین
644.«فعل» أَدُّوا [1] ← ادی برسانید / ادا کنید / بپردازید
645.«اسم» إِذْ [239] آنگاه / آن هنگام
646.«اسم» إِِذٍ [71] آنگاه / آن هنگام
647.«اسم» إِذَا [377] آنگاه / آن هنگام
648.«حرف» إِذَا [46] آنگاه / آن هنگام
649.«حرف» إِذَاً [31] آنگاه / آن هنگام
650.«فعل» أَذَاعُوا [1] ← ذیع منتشر کردند
651.«فعل» أَذَاقَ [3] ← ذوق چشانید
652.«اسم» أَذَان‌ٌ [1] ← اذن اِعلام
653.«فعل» أَذْبَحَ [1] ← ذبح ذبح می کنم
654.«فعل» أَذْبَحُ [1] ← ذبح ذبح می کنم
655.«اسم» الْأَذْقَان‌ِ [3] ← ذقن چانه ها
656.«فعل» أَذَقْنَا [7] ← ذوق چشانیدیم
657.«فعل» أَذْكُرَ [1] ← ذکر یاد می کنم
658.«فعل» أَذْكُرْ [1] ← ذکر یاد می کنم
659.«فعل» اذْكُرْ [17] ← ذکر یاد کن
660.«فعل» اذْكُرْن‌َ [1] ← ذکر یاد کنید
661.«فعل» اذْكُرُوا [31] ← ذکر یاد کنید
662.«اسم» الْأَذَل‌َّ [1] ← ذلل ذلیل تر / ذلیل ترین
663.«اسم» أَذِلَّة‌ً [2] ← ذلل ذلیلان
664.«اسم» أَذِلَّة‌ٍ [1] ← ذلل ذلیلان
665.«اسم» أَذِلَّة‌ٌ [1] ← ذلل ذلیلان
666.«اسم» الْأَذَلِّين‌َ [1] ← ذلل ذلیل ترها / ذلیل ترین ها
667.«فعل» أَذَّن‌َ [2] ← اذن اعلام کرد
668.«فعل» أَذِن‌َ [5] ← اذن اجازه داد
669.«فعل» أَذِّنْ [1] ← اذن اعلام کن
670.«اسم» إِذْن‌ِ [39] ← اذن اجازه
671.«فعل» أُذِن‌َ [1] ← اذن اجازه داده شد
672.«اسم» الْأُذُن‌َ [1] ← اذن گوش
673.«اسم» الْأُذُن‌ِ [1] ← اذن گوش
674.«اسم» أُذُن‌ُ [1] ← اذن گوش
675.«اسم» أُذُن‌ٌ [2] ← اذن گوش
676.«فعل» أَذِنَت‌ْ [2] ← اذن گوش فرا داد
677.«فعل» أَذِنْت‌َ [1] ← اذن اجازه دادی
678.«اسم» أُذُنَيْ [1] ← اذن دو گوش
679.«فعل» أَذْهَب‌َ [1] ← ذهب برد / پایان داد
680.«فعل» اذْهَب‌ْ [7] ← ذهب برو
681.«فعل» اذْهَبَا [3] ← ذهب بروید
682.«فعل» أَذْهَبْتُمْ [1] ← ذهب بردید / پایان دادید
683.«فعل» اذْهَبُوا [2] ← ذهب بروید / ببرید
684.«اسم» أَذَي‌ [1] ← اذی آزار و اذیت
685.«اسم» الْأَذَي‌ [1] ← اذی آزار و اذیت
686.«اسم» أَذَيً [7] ← اذی آزار و اذیت
687.«فعل» أَرِ [5] ← رای نشان بده / بنمایان
688.«اسم» الْأَرَائِك‌ِ [5] ← ارک تخت های سلطنتی پوشیده با تور
689.«فعل» أَرَادَ [22] ← رود اراده کرد / خواست
690.«فعل» أَرَادَا [1] ← رود اراده کردند / خواستند
691.«فعل» أَرَادُوا [6] ← رود اراده کردند / خواستند
692.«اسم» أَرَاذِلُ [1] ← رذل فرومایگان
693.«اسم» أَرْبَابَاً [3] ← ربب ربّ ها / صاحبان
694.«اسم» أَرْبَاب‌ٌ [1] ← ربب ربّ ها / صاحبان
695.«اسم» الْإِرْبَة‌ِ [1] ← ارب هوشیاری / نیاز
696.«اسم» أَرْبَع‌َ [1] ← ربع چهار
697.«اسم» أَرْبَع‌ٍ [1] ← ربع چهار
698.«اسم» أَرْبَع‌ُ [1] ← ربع چهار
699.«اسم» أَرْبَعَة‌َ [2] ← ربع چهار
700.«اسم» أَرْبَعَة‌ً [2] ← ربع چهار
701.«اسم» أَرْبَعَة‌ِ [4] ← ربع چهار
702.«اسم» أَرْبَعَة‌ٌ [1] ← ربع چهار
703.«اسم» أَرْبَعِين‌َ [4] ← ربع چهل
704.«اسم» أَرْبَي [1] ← ربو زیادتر / افزونتر / افزونترین / زیادترین
705.«فعل» ارْتَاب‌َ [1] ← ریب شک کرد
706.«فعل» ارْتَابَت‌ْ [1] ← ریب شک کرد
707.«فعل» ارْتَابُوا [1] ← ریب شک کردند
708.«فعل» ارْتَبْتُمْ [3] ← ریب شک کردید
709.«فعل» ارْتَدَّ [1] ← ردد برگشت
710.«فعل» ارْتَدَّا [1] ← ردد برگشتند
711.«فعل» ارْتَدُّوا [1] ← ردد برگشتند
712.«فعل» ارْتَضَي‌ [3] ← رضی- رضو برگزید
713.«فعل» ارْتَقِب‌ْ [3] ← رقب منتظر باش
714.«فعل» ارْتَقِبُوا [1] ← رقب منتظر باشید
715.«فعل» أَرْجِ‌ [2] ← رجو به تأخیر انداز
716.«اسم» أَرْجَاءِ [1] ← رجو اطراف / جوانب
717.«فعل» أَرْجِع‌ُ [1] ← رجع باز می گردم / باز می گردانم
718.«فعل» ارْجِعْ [5] ← رجع بازگرد / برگردان
719.«فعل» ارْجِعُوا [7] ← رجع بازگردید / برگردانید
720.«فعل» ارْجِعِي [1] ← رجع بازگرد / برگردان
721.«اسم» أَرْجُلَ [4] ← رجل پاها
722.«اسم» أَرْجُلِ [5] ← رجل پاها
723.«اسم» أَرْجُلُ [3] ← رجل پاها
724.«اسم» أَرْجُل‌ٌ [1] ← رجل پاها
725.«فعل» أَرْجُمَ [1] ← رجم سنگسار می کنم / طرد می کنم
726.«فعل» ارْجُوا [1] ← رجو امیدوار باش
727.«اسم» أَرْحَامَ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
728.«اسم» الْأَرْحَام‌َ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
729.«اسم» أَرْحَامِ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
730.«اسم» الْأَرْحَام‌ِ [5] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
731.«اسم» أَرْحام‌ُ [3] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
732.«اسم» الْأَرْحَام‌ُ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
733.«اسم» أَرْحَم‌ُ [4] ← رحم بخشنده تر / مهربانتر / مهربانترین / بخشاینده ترین
734.«فعل» ارْحَم‌ْ [5] ← رحم مهر ورز / رحم کن
735.«فعل» أَرَدْتُ [2] ← رود اراده کردم / خواستم
736.«فعل» أَرَدْتُمْ‌ [3] ← رود اراده کردید / خواستید
737.«فعل» أَرَدْن‌َ [1] ← رود اراده کردند / خواستند
738.«فعل» أَرَدْنَا [6] ← رود اراده کردیم / خواستیم
739.«فعل» أَرْدَی [1] ← ردی در ورطه هلاکت افکند
740.«اسم» أَرْذَل‌ِ [2] ← رذل پست تر / پست ترین
741.«اسم» الْأَرْذَلُون‌َ [1] ← رذل فرومایگان
742.«فعل» ارْزُق‌ْ [3] ← رزق روزی بده
743.«فعل» ارْزُقُوا [2] ← رزق روزی بدهید
744.«فعل» أَرْسَل‌َ [7] ← رسل فرستاد
745.«فعل» أَرْسِل‌ْ [8] ← رسل بفرست
746.«فعل» أُرْسِل‌َ [4] ← رسل فرستاده شد
747.«فعل» أُرْسِل‌َ [1] ← رسل می فرستم
748.«فعل» أَرْسَلَت‌ْ [1] ← رسل فرستاد
749.«فعل» أَرْسَلْت‌َ [2] ← رسل فرستادی
750.«فعل» أُرْسِلْت‌ُ [3] ← رسل فرستاده شدم
751.«فعل» أُرْسِلْتُمْ [4] ← رسل فرستاده شدید
752.«فعل» أَرْسَلْنَا [73] ← رسل فرستادیم
753.«فعل» أُرْسِلْنَا [3] ← رسل فرستاده شدیم
754.«فعل» أَرْسَلُوا [1] ← رسل فرستادند
755.«فعل» أَرْسِلُوا [1] ← رسل بفرستید
756.«فعل» أُرْسِلُوا [1] ← رسل فرستاده شدند
757.«فعل» أَرْسَی [1] ← رسو استوار کرد / ثابت و پابرجا کرد
758.«اسم» إِرْصَادَاً [1] ← رصد كمين گرفتن / در انتظار نشستن‏
759.«اسم» أَرْضَ [1] ← ارض زمین
760.«اسم» الْأَرْض‌َ [86] ← ارض زمین
761.«اسم» أَرْضَاً [2] ← ارض زمین
762.«اسم» أَرْض‌ِ [9] ← ارض زمین
763.«اسم» الْأَرْض‌ِ [328] ← ارض زمین
764.«اسم» أَرْض‌ٍ [1] ← ارض زمین
765.«اسم» أَرْض‌ُ [3] ← ارض زمین
766.«اسم» الْأَرْض‌ُ [31] ← ارض زمین
767.«فعل» أَرْضَعَت‌ْ [1] ← رضع شیر داد
768.«فعل» أَرْضَعْن‌َ [2] ← رضع شیر دادند
769.«فعل» أَرْضِعِي [1] ← رضع شیر بده
770.«فعل» ارْعَوْا [1] ← رعی بچرانید
771.«فعل» ارْغَبْ [1] ← رغب راغب و علاقمند باش / رو بیاور
772.«فعل» ارْكَب‌ْ [1] ← رکب سوار شو
773.«فعل» ارْكَبُوا [1] ← رکب سوار شوید
774.«فعل» أَرْكَسَ [1] ← رکس به حالت قبل بازگرداند
775.«فعل» أُرْكِسُوا [1] ← رکس به حالت قبل بازگردانده شدند
776.«فعل» ارْكُض‌ْ [1] ← رکض بر زمین بکوب
777.«فعل» ارْكَعُوا [3] ← رکع رکوع کنید
778.«فعل» ارْكَعِي [1] ← رکع رکوع کن
779.«اسم» إِرَم‌َ [1] ← ارم ارم، نام شهر بی نظیر قوم عاد
780.«فعل» ارْهَبُوا [2] ← رهب بترسید
781.«فعل» أُرْهِقُ [1] ← رهق وا می دارم / می اندازم
782.«فعل» أَرُوا [4] ← رای نشان بدهید / بنمایانید
783.«فعل» أَرَی [4] ← رای نشان داد / نمایاند
784.«فعل» أَرَی [12] ← رای می بینم
785.«فعل» أُرِي [3] ← رای نشان می دهم / می نمایانم
786.«فعل» أُرِيدَ [1] ← رود اراده شد / خواسته شد
787.«فعل» أُرِيدُ [7] ← رود اراده می کنم / می خواهم
788.«فعل» أَرَيْنَا [3] ← رای نشان دادیم / نمایاندیم
789.«اسم» أَزَّاً [1] ← ازز تحریک کردن شدید / بجوش آوردن
790.«فعل» أَزَاغ‌َ [1] ← زیغ منحرف کرد
791.«فعل» ازْدَادُوا [3] ← زید افزودند
792.«فعل» ازْدُجِرَ [1] ← زجر بازداشته شد / طرد شد
793.«اسم» أَزْرِ [1] ← ازر پشت
794.«فعل» أَزِفَت‌ْ [1] ← ازف نزدیک شد
795.«اسم» أَزْكَي [4] ← زکو پاکیزه تر / پاکیزه ترین
796.«فعل» أَزَلَّ [1] ← زلل لغزاند
797.«اسم» الْأَزْلاَم‌ِ [1] ← زلم نوعى قرعه‏كشى و قمار با چوب كه در جاهليّت رواج داشت
798.«اسم» الْأَزْلاَم‌ُ [1] ← زلم نوعى قرعه‏كشى و قمار با چوب كه در جاهليّت رواج داشت
799.«فعل» أُزْلِفَت‌ْ [3] ← زلف نزدیک گردیده شد
800.«فعل» أَزْلَفْنَا [1] ← زلف نزدیک کردیم
801.«اسم» أَزْوَاجَ [6] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
802.«اسم» الْأَزْوَاج‌َ [2] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
803.«اسم» أَزْوَاجَاً [14] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
804.«اسم» أَزْوَاج‌ِ [17] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
805.«اسم» أَزْوَاج‌ٍ [3] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
806.«اسم» أَزْوَاجُ [6] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
807.«اسم» أَزْوَاج‌ٌ [4] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
808.«فعل» أَزِيدَ [2] ← زید می افزایم
809.«فعل» أُزَيِّنَ [1] ← زین می آرایم
810.«فعل» ازَّيَّنَت‌ْ [1] ← زین آراسته شد
811.«فعل» أَسَاءَ [2] ← سوا بدی کرد
812.«فعل» أَسَاءُوا [2] ← سوا بدی کردند
813.«فعل» أَسَأْتُمْ‌ [1] ← سوا بدی کردید
814.«اسم» أُسَارَي [1] ← اسر اسیران
815.«اسم» أَسَاطِيرُ [9] ← سطر- اساطیر افسانه ها
816.«فعل» أَسْأَلَ [1] ← سال درخواست می کنم / سؤال می کنم
817.«فعل» أَسْأَلُ [11] ← سال درخواست می کنم / سؤال می کنم
818.«فعل» اسْأَل‌ْ [8] ← سال درخواست کن / سؤال کن
819.«فعل» اسْأَلُوا [6] ← سال درخواست کنید / سؤال کنید
820.«اسم» أَسَاوِرَ [4] ← سور دستبندها
821.«اسم» أَسْبَاب‌َ [1] ← سبب اسباب
822.«اسم» الْأَسْبَاب‌َ [1] ← سبب اسباب
823.«اسم» الْأَسْبَاب‌ِ [1] ← سبب اسباب
824.«اسم» الْأَسْبَاب‌ُ [1] ← سبب اسباب
825.«اسم» الْأَسْبَاط‌َ [1] ← سبط نوادگان / قبایل
826.«اسم» أَسْبَاطَاً [1] ← سبط نوادگان / قبایل
827.«اسم» الْأَسْبَاط‌ِ [3] ← سبط نوادگان / قبایل
828.«فعل» أَسْبَغ‌َ [1] ← سبغ کامل و فراخ کرد
829.«فعل» اسْتَأْجِرْ [1] ← اجر استخدام کن
830.«فعل» اسْتَأْجَرْت‌َ [1] ← اجر استخدام کردی
831.«فعل» اسْتَأْذَن‌َ [2] ← اذن اجازه خواست
832.«فعل» اسْتَأْذَنُوا [2] ← اذن اجازه خواستند
833.«اسم» اسْتِبْدَال‌َ [1] ← بدل طلب جایگزین کردن
834.«اسم» إِسْتَبْرَق‌ٍ [3] ← برق- استبرق حریر ضخیم
835.«اسم» إِسْتَبْرَق‌ٌ [1] ← برق- استبرق حریر ضخیم
836.«فعل» اسْتَبْشِرُوا [1] ← بشر خوشحال باشید و ذوق کنید
837.«فعل» اسْتَبَقَا [1] ← سبق از یکدیگر پیشی گرفتند
838.«فعل» اسْتَبَقُوا [1] ← سبق از یکدیگر پیشی گرفتند
839.«فعل» اسْتَبِقُوا [2] ← سبق از یکدیگر پیشی بگیرید
840.«فعل» اسْتَجَاب‌َ [3] ← جوب اجابت کرد
841.«فعل» اسْتَجَابُوا [4] ← جوب اجابت کردند
842.«فعل» اسْتَجَارَ [1] ← جور پناهنده شد
843.«فعل» أَسْتَجِب‌ْ [1] ← جوب اجابت می کنم
844.«فعل» اسْتَجَبْتُمْ‌ [1] ← جوب اجابت کردید
845.«فعل» استَجَبْنَا [4] ← جوب اجابت کردیم
846.«فعل» اسْتُجِيب‌َ [1] ← جوب اجابت شد
847.«فعل» اسْتَجِيبُوا [2] ← جوب اجابت کنید
848.«فعل» اسْتَحَبُّوا [3] ← حبب دوست داشتند
849.«فعل» اسْتُحْفِظُوا [1] ← حفظ حفظ خواسته شدند
850.«فعل» اسْتَحَق‌َّ [1] ← حقق مرتکب گناه عقوبت دار شد
851.«فعل» اسْتَحَقَّا [1] ← حقق مرتکب گناه عقوبت دار شدند
852.«فعل» اسْتَحْوَذَ [1] ← حوذ چیره شد
853.«اسم» اسْتِحْيَاءٍ [1] ← حیی شرم و حیا کردن
854.«فعل» اسْتَحْيُوا [1] ← حیی زنده بگذارید
855.«فعل» اسْتَخْرَجَ [1] ← خرج خارج کرد / بیرون آورد
856.«فعل» اسْتَخَف‌َّ [1] ← خفف به سبکباری واداشت / از حقیقت دور کرد
857.«فعل» أَسْتَخْلِصْ [1] ← خلص بر می گزینم
858.«فعل» اسْتَخْلَف‌َ [1] ← خلف جانشین قرار داد
859.«فعل» اسْتَرَق‌َ [1] ← سرق استراق کرد
860.«فعل» اسْتَرْهَبُوا [1] ← رهب ترساندند
861.«فعل» اسْتَزَلَّ [1] ← زلل لغزاند
862.«فعل» اسْتَسْقَي [2] ← سقی آب خواست
863.«فعل» اسْتَشْهِدُوا [2] ← شهد بشهادت بطلبید
864.«فعل» اسْتَضْعَفُوا [1] ← ضعف ناتوان شمردند
865.«فعل» اسْتُضْعِفُوا [5] ← ضعف ناتوان شمرده شدند
866.«فعل» اسْتَطَاع‌َ [1] ← طوع قادر شد
867.«فعل» اسْتَطَاعُوا [4] ← طوع قادر شدند
868.«فعل» اسْتَطَعْت‌َ [2] ← طوع قادر شدی
869.«فعل» اسْتَطَعْت‌ُ [1] ← طوع قادر شدم
870.«فعل» اسْتَطَعْتُمْ‌ [5] ← طوع قادر شُدید
871.«فعل» اسْتَطْعَمَا [1] ← طعم غذا خواستند
872.«فعل» اسْتَطَعْنَا [1] ← طوع قادر شدیم
873.«اسم» اسْتِعْجَالَ [1] ← عجل شتاب خواستن
874.«فعل» اسْتَعْجَلْتُمْ‌ [1] ← عجل شتاب خواستید
875.«فعل» اسْتَعِذْ [4] ← عوذ پناه بِبَر
876.«فعل» اسْتَعْصَم‌َ [1] ← عصم نگه داشت
877.«فعل» اسْتَعْلَي [1] ← علو پیروز شد
878.«فعل» اسْتَعْمَرَ [1] ← عمر به آبادانی واداشت
879.«فعل» اسْتَعِينُوا [3] ← عون کمک بطلبید
880.«فعل» اسْتَغَاثَ [1] ← غوث- غیث کمک خواست
881.«فعل» اسْتَغْشَوْا [1] ← غشی روی خود کشیدند که دیده نشوند
882.«اسم» اسْتِغْفَارُ [1] ← غفر استغفار کردن
883.«فعل » أَسْتَغْفِرَ [1] ← غفر استغفار می کنم
884.«فعل» أَسْتَغْفِرُ [2] ← غفر استغفار می کنم
885.«فعل» اسْتَغْفَرَ [2] ← غفر استغفار کرد
886.«فعل» اسْتَغْفِرْ [10] ← غفر استغفار کن
887.«فعل» اسْتَغْفَرْت‌َ [1] ← غفر استغفار کردی
888.«فعل» اسْتَغْفَرُوا [2] ← غفر استغفار کردند
889.«فعل» اسْتَغْفِرُوا [8] ← غفر استغفار کنید
890.«فعل» اسْتَغْفِرِي [1] ← غفر استغفار کن
891.«فعل» اسْتَغْلَظ‌َ [1] ← غلظ سفت و ستبر شد
892.«فعل» اسْتَغْنَي [4] ← غنی بی نیاز شد / ثروتمند شد
893.«فعل» اسْتَفْتِ [2] ← فتی اظهارنظر بخواه
894.«فعل» اسْتَفْتَحُوا [1] ← فتح پیروزی خواستند
895.«فعل» اسْتَفْزِزْ [1] ← فزز با زور بیرون کن/ برانگیز/ بلغزان
896.«فعل» اسْتَقَامُوا [4] ← قوم استقامت کردند
897.«فعل» اسْتَقَرَّ [1] ← قرر مستقر شد / ماندگار شد
898.«فعل» اسْتَقِمْ‌ [2] ← قوم استقامت کن
899.«فعل» اسْتَقِيَمَا [1] ← قوم استقامت کنید
900.«فعل» اسْتَقِيمُوا [2] ← قوم استقامت کنید
901.«فعل» اسْتَكَانُوا [2] ← کون فروتن و تسلیم شدند
902.«اسم» اسْتِكْبَارَاً [2] ← کبر تکبر ورزیدن
903.«فعل» اسْتَكْبَرَ [4] ← کبر تکبر ورزید
904.«فعل» اسْتَكْبَرْت‌َ [2] ← کبر تکبر ورزیدی
905.«فعل» اسْتَكْبَرْتُمْ‌ [3] ← کبر تکبر ورزیدید
906.«فعل» اسْتَكْبَرُوا [20] ← کبر تکبر ورزیدند
907.«فعل» اسْتَكْثَرْت‌ُ [1] ← کثر فراوان میل و رغبت کردم
908.«فعل» اسْتَكْثَرْتُمْ [1] ← کثر فراوان میل و رغبت کردید
909.«فعل» اسْتَمْتَع‌َ [2] ← متع بهره برداری کامل کرد
910.«فعل» اسْتَمْتَعْتُمْ [3] ← متع بهره برداری کامل کردید
911.«فعل» اسْتَمْتَعُوا [1] ← متع بهره برداری کامل کردند
912.«فعل» اسْتَمْسَك‌َ [2] ← مسک چنگ زدند
913.«فعل» اسْتَمْسِك‌ْ [1] ← مسک چنگ بزن
914.«فعل» اسْتَمَع‌َ [1] ← سمع گوش فرا داد
915.«فعل» اسْتَمِع‌ْ [2] ← سمع گوش فرا بده
916.«فعل» اسْتَمَعُوا [1] ← سمع گوش فرا دادند
917.«فعل» اسْتَمِعُوا [2] ← سمع گوش فرا بدهید
918.«فعل» اسْتَنْصَرَ [1] ← نصر یاری خواست
919.«فعل» اسْتَنْصَرُوا [1] ← نصر یاری خواستند
920.«فعل» اسْتَنْكَفُوا [1] ← نکف استنکاف کردند
921.«فعل» اسْتُهْزِأَ [3] ← هزا مسخره شد
922.«فعل» اسْتَهْزِئُوا [1] ← هزا مسخره کنید
923.«فعل» اسْتَهْوَتْ [1] ← هوی از راه به در کرد
924.«فعل» اسْتَوَت‌ْ [1] ← سوی مستقر شد / مسلط شد
925.«فعل» اسْتَوْقَدَ [1] ← وقد افروخت
926.«فعل» اسْتَوَي‌ [12] ← سوی مسلط شد/ مستقر شد / اراده کرد/ به اوج جوانی رسید
927.«فعل» اسْتَوَيْت‌َ [1] ← سوی مستقر شدی / مسلط شدی
928.«فعل» اسْتَوَيْتُمْ‌ [1] ← سوی سوار شدید
929.«فعل» اسْتَيْأَس‌َ [1] ← یاس دلسرد و نومید شد
930.«فعل» اسْتَيْأَسُوا [1] ← یاس دلسرد و نومید شدند
931.«فعل» اسْتَيْسَرَ [2] ← یسر میسر و ممکن شد
932.«فعل» اسْتَيْقَنَتْ [1] ← یقن یقین پیدا کرد
933.«فعل» أَسْجُدَ [1] ← سجد سجده می کنم / از روی خضوع و خشوع خم می شوم
934.«فعل» أَسْجُدُ [1] ← سجد سجده می کنم / از روی خضوع و خشوع خم می شوم
935.«فعل» اسْجُدْ [2] ← سجد سجده کن/ از روی خضوع و خشوع خم شو
936.«فعل» اسْجُدُوا [9] ← سجد سجده کنید/ از روی خضوع و خشوع خم شوید
937.«فعل» اسْجُدِي‌ [1] ← سجد سجده کن/ از روی خضوع و خشوع خم شو
938.«اسم» الْأَسْحَارِ [2] ← سحر سحرگاهان
939.«اسم» إِسْحَاق‌َ [17] ← اسحاق اسحاق، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
940.«فعل» أَسْخَط‌َ [1] ← سخط خشمگین کرد
941.«فعل» أَسَرَّ [3] ← سرر کتمان کرد / بطور سرّی گفت
942.«اسم» أَسْرَ [1] ← اسر پیوند مَفصل
943.«فعل» أَسْرِ [5] ← سری شبانه بِبَر
944.«اسم» إِسْرائِيل‌َ [42] ← اسرائیل اسرائیل، بمعنی بنده خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر
945.«اسم» إِسْرَائِيل‌ُ [1] ← اسرائیل اسرائیل، بمعنی بنده خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر
946.«اسم» إِسْرَارَ [1] ← سرر پنهان کاری / پنهانی / کتمان کردن
947.«اسم» إِسْرَارَاً [1] ← سرر پنهان کاری / پنهانی / کتمان کردن
948.«اسم» إِسْرَافَ [1] ← سرف اسراف / ریخت و پاش / زیاده روی / تندروی
949.«اسم» إِسْرَافَاً [1] ← سرف اسراف / ریخت و پاش / زیاده روی / تندروی
950.«فعل» أُسَرِّحْ [1] ← سرح طلاق می دهم / رها می کنم و می فرستم
951.«فعل» أَسْرَرْت‌ُ [1] ← سرر کتمان کردم / بطور سرّی گفتم
952.«اسم» أَسْرَع‌ُ [2] ← سرع سریع تر / سریع ترین
953.«فعل» أَسْرَف‌َ [1] ← سرف اسراف کرد
954.«فعل» أَسْرَفُوا [1] ← سرف اسراف کردند
955.«فعل» أَسَرُّوا [6] ← سرر کتمان کردند / بطور سرّی گفتند
956.«فعل» أَسِرُّوا [1] ← سرر کتمان کنید / بطور سرّی بگویید
957.«اسم» أَسْرَي [1] ← اسر اسیران
958.«فعل» أَسْرَي [1] ← سری شبانه بُرد
959.«اسم» الْأَسْرَي [1] ← اسر اسیران
960.«فعل» أَسَّس‌َ [2] ← اسس بنا کرد
961.«فعل» أُسِّس‌َ [1] ← اسس بنا شد
962.«فعل» اسْطَاعُوا [1] ← طوع قادر شدند
963.«فعل» اسْعَوْا [1] ← سعی سعی کنید / بشتابید
964.«اسم» أَسَفَ‌ [1] ← اسف شدت افسوس
965.«اسم» أَسَفَاً [1] ← اسف شدت افسوس
966.«اسم» أَسِفَاً [2] ← اسف متأسف / اندوهگین
967.«اسم» أَسْفَارَاً [1] ← سفر کتاب های بزرگ / مسافرت ها
968.«اسم» أَسْفَارِ [1] ← سفر کتاب های بزرگ / مسافرت ها
969.«فعل» أَسْفَرَ [1] ← سفر درخشید و روشن شد
970.«اسم» أَسْفَل‌َ [3] ← سفل پائین تر / پست تر / پائین ترین / پست ترین
971.«اسم» الْأَسْفَل‌ِ [1] ← سفل پائین تر / پست تر / پائین ترین / پست ترین
972.«اسم» الْأَسْفَلِين‌َ [2] ← سفل پائین ترها / پست ترها / پائین ترین ها / پست ترین ها
973.«فعل» أَسْقِط‌ْ [1] ← سقط فرو ریز
974.«فعل» أَسْقَيْنَا [3] ← سقی نوشاندیم
975.«فعل» اسْكُن‌ْ [2] ← سکن سکونت کن
976.«فعل» أَسْكَنَّا [1] ← سکن ساکن کردیم / جای دادیم
977.«فعل» أَسْكَنْت‌ُ [1] ← سکن سکونت دادم
978.«فعل» أَسْكِنُوا [1] ← سکن سکونت دهید
979.«فعل» اسْكُنُوا [2] ← سکن سکونت کنید
980.«اسم» إِسْلاَمَ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
981.«اسم» الْإِسْلاَم‌َ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
982.«اسم» إِسْلاَمِ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
983.«اسم» الْإِسْلاَم‌ِ [4] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
984.«اسم» الْإِسْلاَم‌ُ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
985.«اسم» أَسْلِحَتَ [3] ← سلح اسلحه ها / آلات جنگ
986.«اسم» أَسْلِحَتِ [1] ← سلح اسلحه ها / آلات جنگ
987.«فعل» أَسْلَفَت‌ْ [1] ← سلف پیش فرستاد / در گذشته انجام داد
988.«فعل» أَسْلَفْتُمْ‌ [1] ← سلف پیش فرستادید / در گذشته انجام دادید
989.«فعل» اسْلُك‌ْ [2] ← سلک داخل کن / فرو کن / بپیما
990.«فعل» اسْلُكُوا [1] ← سلک داخل کنید / فرو کنید / بپیمایید
991.«فعل» اسْلُكِي [1] ← سلک داخل کن / فرو کن / بپیما
992.«فعل» أَسْلَم‌َ [5] ← سلم تسلیم شد / تسلیم کرد / مسلمان شد
993.«فعل» أَسْلِم‌ْ [1] ← سلم تسلیم شو / تسلیم کن/ مسلمان شو
994.«فعل» أُسْلِم‌َ [1] ← سلم تسلیم می شوم / تسلیم می کنم/ مسلمان می شوم
995.«فعل» أَسْلَمَا [1] ← سلم تسلیم شدند / تسلیم کردند/ مسلمان شدند
996.«فعل» أَسْلَمْت‌ُ [3] ← سلم تسلیم شدم / تسلیم کردم/ مسلمان شدم
997.«فعل» أَسْلَمْتُمْ‌ [1] ← سلم تسلیم شدید / تسلیم کردید/ مسلمان شُدید
998.«فعل» أَسْلَمْنَا [1] ← سلم تسلیم شدیم / تسلیم کردیم/ مسلمان شدیم
999.«فعل» أَسْلَمُوا [3] ← سلم تسلیم شدند / تسلیم کردند/ مسلمان شدند
1000.«فعل» أَسْلِمُوا [2] ← سلم تسلیم شوید / تسلیم کنید/ مسلمان شوید
1001.«فعل» أَسَلْنَا [1] ← سیل جاری کردیم / روان کردیم
1002.«اسم» اسْم‌َ [9] ← سمو نام / اسم
1003.«اسم» اسْم‌ِ [7] ← سمو نام / اسم
1004.«اسم» اسْم‌ُ [10] ← سمو نام / اسم
1005.«اسم» الْإِسْم‌ُ [1] ← سمو نام / اسم
1006.«اسم» الْأَسْمَاءَ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
1007.«اسم» أَسْمَاءً [1] ← سمو نام ها / اسم ها
1008.«اسم» أَسْمَاءِ [4] ← سمو نام ها / اسم ها
1009.«اسم» أَسْمَاءٍ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
1010.«اسم» الْأَسْمَاءُ [4] ← سمو نام ها / اسم ها
1011.«اسم» أَسْمَاءٌ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
1012.«اسم» إِسْمَاعِيل‌َ [11] ← اسماعیل اسماعیل، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
1013.«اسم» إِسْمَاعِيل‌ُ [1] ← اسماعیل اسماعیل، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
1014.«فعل » أَسْمَعَ [2] ← سمع بگوش رساند / شنوا کرد
1015.«فعل» أَسْمَع‌ُ [1] ← سمع می شنوم
1016.«فعل» أَسْمِع‌ْ [2] ← سمع چه شنوا !
1017.«فعل» اسْمَع‌ْ [2] ← سمع بشنو
1018.«فعل» اسْمَعُوا [5] ← سمع بشنوید
1019.«اسم» الْأَسْوَاق‌ِ [2] ← سوق بازارها
1020.«اسم» أَسْوَأَ [2] ← سوا بدتر / زشت تر / بدترین / زشت ترین
1021.«اسم» أُسْوَة‌ٌ [3] ← اسو- اسی نمونه / الگو
1022.«اسم» الْأَسْوَدِ [1] ← سود سیاه
1023.«فعل» اسْوَدَّتْ [1] ← سود سیاه شد
1024.«اسم» أَسْوِرَة‌ٌ [1] ← سور دستبند
1025.«اسم» أَسِيرَاً [1] ← اسر اسیر
1026.«فعل» أَشَاءُ [1] ← شیا می خواهم / اراده می کنم
1027.«فعل» أَشَارَت‌ْ [1] ← شور اشاره کرد
1028.«اسم» أَشْتَاتَاً [2] ← شتت پراکندگان
1029.«فعل» اشْتَدَّت‌ْ [1] ← شدد شدت گرفت
1030.«فعل» اشْتَرَوْا [7] ← شری فروختند / خریدند
1031.«فعل» اشْتَرَی [3] ← شری فروخت / خرید
1032.«فعل» اشْتَعَل‌َ [1] ← شعل سفید شد / شعله ور شد
1033.«فعل» اشْتَمَلَت‌ْ [2] ← شمل دربرگرفت / احاطه کرد
1034.«فعل» اشْتَهَت‌ْ [1] ← شهو میل و رغبت پیدا کرد
1035.«اسم» أَشِحَّة‌ً [2] ← شحح بخیلان
1036.«اسم» أَشَدَّ [11] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
1037.«اسم» أَشَدِّ [1] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
1038.«اسم» أَشَدُّ [19] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
1039.«اسم» أَشُدَّ [8] ← شدد کمال قدرت و نیرو / حد بلوغ و رشد
1040.«اسم» أَشِدَّاءُ [1] ← شدد دلاوران / نیرومندان / استواران
1041.«فعل» اشْدُدْ [2] ← شدد سخت کن / محکم کن
1042.«اسم» الْأَشِرُ [1] ← اشر سرمست
1043.«اسم» أَشِرٌ [1] ← اشر سرمست
1044.«اسم» الْأَشْرَارِ [1] ← شرر اشرار / بدان
1045.«اسم» أَشْرَاطُ [1] ← شرط علائم / نشانها
1046.«اسم» الْإِشْرَاق‌ِ [1] ← شرق هنگام طلوع آفتاب / صبحگاهان
1047.«فعل» اشْرَبُوا [6] ← شرب بنوشید
1048.«فعل» أُشْرِبُوا [1] ← شرب آبیاری شدند
1049.«فعل» اشْرَبِي [1] ← شرب بنوش
1050.«فعل» اشْرَح‌ْ [1] ← شرح گشاده کن
1051.«فعل» أَشْرَقَتْ [1] ← شرق روشن شد
1052.«فعل» أَشْرَك‌َ [1] ← شرک شرک ورزید / شریک کرد
1053.«فعل» أَشْرِكْ [1] ← شرک شرک بورز / شریک کن
1054.«فعل» أُشْرِك‌َ [2] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
1055.«فعل» أُشْرِك‌ُ [2] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
1056.«فعل» أُشْرِك‌ْ [1] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
1057.«فعل» أَشْرَكْت‌َ [1] ← شرک شرک ورزیدی/ شریک کردی
1058.«فعل» أَشْرَكْتُمْ‌ [3] ← شرک شرک ورزیدید/ شریک کردید
1059.«فعل» أَشْرَكْنَا [1] ← شرک شرک ورزیدیم/ شریک کردیم
1060.«فعل» أَشْرَكُوا [12] ← شرک شرک ورزیدند/ شریک کردند
1061.«اسم» أَشْعَارِ [1] ← شعر موها
1062.«فعل» أَشْفَقْتُمْ‌ [1] ← شفق ترسیدید / بخل ورزیدید
1063.«فعل» أَشْفَقْن‌َ [1] ← شفق ترسیدند / بخل ورزیدند
1064.«اسم» أَشَق‌ُّ [1] ← شقق پررنج تر / پرمشقت تر / پررنج ترین / پرمشقت ترین
1065.«فعل» أَشُق‌َّ [1] ← شقق در رنج و مشقت می اندازم
1066.«اسم» أَشْقَی [1] ← شقو- شقی شقی تر / بدبخت تر / شقی ترین / بدبخت ترین
1067.«اسم» الْأَشْقَي [2] ← شقو- شقی شقی تر / بدبخت تر / شقی ترین / بدبخت ترین
1068.«فعل» أَشْكُرَ [2] ← شکر تشکر می کنم
1069.«فعل» أَشْكُرُ [1] ← شکر تشکر می کنم
1070.«فعل» اشْكُرْ [2] ← شکر تشکر کن
1071.«فعل» اشْكُرُوا [5] ← شکر تشکر کنید
1072.«فعل» أَشْكُو [1] ← شکو شکایت می کنم
1073.«فعل» اشْمَأَزَّت‌ْ [1] ← شماز چندش اش شد / از شدت نفرت بهم لرزید
1074.«اسم» الْأَشْهَادُ [2] ← شهد گواهان
1075.«فعل» أَشْهَدَ [1] ← شهد بگواهی گرفت
1076.«فعل» أَشْهَدُ [1] ← شهد گواهی می دهم
1077.«فعل» اشْهَدْ [2] ← شهد گواهی بده
1078.«فعل» أُشْهِدُ [1] ← شهد بگواهی می گیرم
1079.«فعل» أَشْهَدْتُ [1] ← شهد بگواهی گرفتم
1080.«فعل» أَشْهِدُوا [3] ← شهد بگواهی بگیرید
1081.«فعل» اشْهَدُوا [3] ← شهد گواهی بدهید
1082.«اسم» أَشْهُرٍ [4] ← شهر ماه های سال
1083.«اسم» الْأَشْهُرُ [1] ← شهر ماه های سال
1084.«اسم» أَشْهُرٌ [1] ← شهر ماه های سال
1085.«اسم» أَشْيَاءَ [4] ← شیا اشیا / چیزها
1086.«اسم» أَشْيَاعَ [1] ← شیع امثال / پیروان و یاران
1087.«اسم» أَشْيَاعِ [1] ← شیع امثال / پیروان و یاران
1088.«فعل» أَصَاب‌َ [24] ← صوب رسید / رساند / فرود آمد / فرود آورد
1089.«فعل» أَصَابَت‌ْ [7] ← صوب رسید / رساند / فرود آمد / فرود آورد
1090.«اسم» أَصَابِعَ [2] ← صبع انگشتان
1091.«فعل» أَصْب‌ُ [1] ← صبو مشتاق و آرزومند می شوم
1092.«اسم» الْإِصْبَاح‌ِ [1] ← صبح صبح
1093.«فعل» أَصَبْتُمْ‌ [1] ← صوب رسیدید / رساندید / فرود آمدید / فرود آوردید
1094.«فعل» أَصْبَح‌َ [8] ← صبح شد / گشت
1095.«فعل» أَصْبَحَت‌ْ [1] ← صبح شد / گشت
1096.«فعل» أَصْبَحْتُمْ [2] ← صبح شدید / گشتید
1097.«فعل» أَصْبَحُوا [10] ← صبح شدند / گشتند
1098.«فعل» أَصْبَرَ [1] ← صبر چه شکیبا !
1099.«فعل» اصْبِرْ [19] ← صبر صبر کن
1100.«فعل» اصْبِرُوا [6] ← صبر صبر کنید
1101.«فعل» أَصَبْنَا [1] ← صوب رسیدیم / رساندیم / فرود آمدیم / فرود آوردیم
1102.«اسم» أَصْحَاب‌َ [12] ← صحب یاران / رفقا
1103.«اسم» أَصْحَاب‌ِ [15] ← صحب یاران / رفقا
1104.«اسم» أَصْحَاب‌ُ [50] ← صحب یاران / رفقا
1105.«اسم» أَصْحَاب‌ٌ [1] ← صحب یاران / رفقا
1106.«فعل» اصْدَع‌ْ [1] ← صدع آشکارا بیان کن
1107.«فعل» أَصَّدَّق‌َ [1] ← صدق صدقه می دهم
1108.«اسم» أَصْدَق‌ُ [2] ← صدق راستگوتر / راستگوترین
1109.«اسم» إِصْرَ [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
1110.«اسم» إِصْرَاً [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
1111.«اسم» إِصْرِ [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
1112.«فعل» أَصْرِف‌ُ [1] ← صرف منصرف می کنم
1113.«فعل» اصْرِف‌ْ [1] ← صرف منصرف کن
1114.«فعل» أَصَرُّوا [1] ← صرر اصرار کردند
1115.«فعل» اصْطَادُوا [1] ← صید شکار کنید
1116.«فعل» اصْطَبِرْ [3] ← صبر صبر کن
1117.«فعل» اصْطَفَی [8] ← صفو برگزید
1118.«فعل» اصْطَفَيْتُ [1] ← صفو برگزیدم
1119.«فعل» اصْطَفَيْنَا [2] ← صفو برگزیدیم
1120.«فعل» اصْطَنَعْتُ [1] ← صنع برگزیدم
1121.«اسم» أَصْغَرَ [1] ← صغر کوچکتر / کوچکترین
1122.«اسم» أَصْغَرُ [1] ← صغر کوچکتر / کوچکترین
1123.«اسم» الْأَصْفَادِ [2] ← صفد زنجیرها / دستبندها / پابندها
1124.«فعل» اصْفَحْ‌ [3] ← صفح روی بگردان
1125.«فعل» اصْفَحُوا [1] ← صفح روی بگردانید
1126.«فعل» أَصْفَی [2] ← صفو ویژه قرار داد
1127.«اسم» أَصْل‌ِ [1] ← اصل بیخ / ریشه
1128.«اسم» أَصْلُ [1] ← اصل بیخ / ریشه
1129.«اسم» أَصْلاَبِ [1] ← صلب صلب ها / نسل ها / اصل و تبارها
1130.«اسم» الْإِصْلاَح‌َ [1] ← صلح اصلاح
1131.«اسم» إِصْلاَحَاً [2] ← صلح اصلاح
1132.«اسم» إِصْلاَحِ [2] ← صلح اصلاح
1133.«اسم» إِصْلاَح‌ٍ [1] ← صلح اصلاح
1134.«اسم» إِصْلاَح‌ٌ [1] ← صلح اصلاح
1135.«فعل» أُصَلِّبَ [3] ← صلب به دار می آویزم
1136.«فعل» أَصْلَح‌َ [7] ← صلح اصلاح کرد
1137.«فعل» أَصْلِح‌ْ [2] ← صلح اصلاح کن
1138.«فعل» أَصْلَحَا [1] ← صلح اصلاح کردند
1139.«فعل» أَصْلَحْنَا [1] ← صلح اصلاح کردیم
1140.«فعل» أَصْلَحُوا [5] ← صلح اصلاح کردند
1141.«فعل» أَصْلِحُوا [4] ← صلح اصلاح کنید
1142.«فعل» اصْلَوْا [2] ← صلی وارد آتش شوید و حرارتش را بچشید
1143.«فعل» أُصْلِي [1] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
1144.«فعل» أَصَمَّ [1] ← صمم کَر و ناشنوا کرد
1145.«اسم» الْأَصَم‌ِّ [1] ← صمم کَر و ناشنوا
1146.«اسم» أَصْنَامَ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
1147.«اسم» الْأَصْنَام‌َ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
1148.«اسم» أَصْنَامَاً [2] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
1149.«اسم» أَصْنَام‌ٍ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
1150.«فعل» اصْنَعْ [2] ← صنع بساز
1151.«اسم» أَصْوَاتَ [2] ← صوت صداها / آوازها
1152.«اسم» الْأَصْوَات‌ِ [1] ← صوت صداها / آوازها
1153.«اسم» الْأَصْوَات‌ُ [1] ← صوت صداها / آوازها
1154.«اسم» أَصْوَافِ [1] ← صوف پشم ها
1155.«اسم» أُصُولِ [1] ← اصل ریشه ها
1156.«فعل» أُصِيبُ [1] ← صوب می رسم / می رسانم / فرود می آیم / فرود می آورم
1157.«اسم» أَصِيلاً [4] ← اصل شامگاه
1158.«فعل» أَضَاءَ [1] ← ضوا روشن شد / روشن کرد
1159.«فعل» أَضَاءَت‌ْ [1] ← ضوا روشن شد / روشن کرد
1160.«فعل» أَضَاعُوا [1] ← ضیع ضایع کردند
1161.«فعل» أَضْحَك‌َ [1] ← ضحک خنداند
1162.«فعل» اضْرِبْ [8] ← ضرب بزن
1163.«فعل» اضْرِبُوا [4] ← ضرب بزنید
1164.«فعل» أَضْطَرُّ [1] ← ضرر وادار می کنم
1165.«فعل» اضْطُرَّ [4] ← ضرر وادار شد
1166.«فعل» اضْطُرِرْتُمْ‌ [1] ← ضرر وادار شدید
1167.«اسم» أَضْعَافَاً [2] ← ضعف چند برابرها
1168.«اسم» أَضْعَف‌ُ [2] ← ضعف ناتوانتر / ناتوانترین
1169.«اسم» أَضْغَاث‌ُ [2] ← ضغث پریشان حال ها و پراکنده ها
1170.«اسم» أَضْغَانَ [2] ← ضغن کینه ها و دشمنی ها
1171.«فعل» أَضَل‌َّ [10] ← ضلل گمراه کرد
1172.«اسم» أَضَل‌ُّ [9] ← ضلل گمراه تر
1173.«فعل» أَضِل‌ُّ [1] ← ضلل گمراه می شوم
1174.«فعل» أُضِلَّ [1] ← ضلل گمراه می کنم
1175.«فعل» أَضَلاَّ [1] ← ضلل گمراه کردند
1176.«فعل» أَضْلَلْتُمْ‌ [1] ← ضلل گمراه کردید
1177.«فعل» أَضْلَلْن‌َ [1] ← ضلل گمراه کردند
1178.«فعل» أَضَلُّوا [4] ← ضلل گمراه کردند
1179.«فعل» اضْمُم‌ْ [2] ← ضمم بچسبان / بکِش بسوی ...
1180.«فعل» أُضِيع‌ُ [1] ← ضیع ضایع می کنم
1181.«فعل» أَطَاع‌َ [1] ← طوع اطاعت کرد
1182.«فعل» أَطَاعُوا [2] ← طوع اطاعت کردند
1183.«اسم» أَطْرَاف‌َ [1] ← طرف اطراف
1184.«اسم» أَطْرَافِ [2] ← طرف اطراف
1185.«فعل» اطْرَحُوا [1] ← طرح بیندازید / بیفکنید
1186.«اسم» إِطْعَام‌ُ [2] ← طعم غذا دادن
1187.«اسم» إِطْعَام‌ٌ [1] ← طعم غذا دادن
1188.«فعل» أَطَعْتُمْ [2] ← طوع اطاعت کردید
1189.«فعل» أَطْعَمَ [2] ← طعم غذا داد
1190.«فعل» أَطْعِمُوا [2] ← طعم غذا بدهید
1191.«فعل» أَطَعْنَ [1] ← طوع اطاعت کردند
1192.«فعل» أَطِعْن‌َ [1] ← طوع اطاعت کنید
1193.«فعل» أَطَعْنَا [8] ← طوع اطاعت کردیم
1194.«اسم» أَطْغَي [1] ← طغی- طغو یاغی تر / سرکش تر / یاغی ترین / سرکش ترین
1195.«فعل» أَطْغَيْتُ [1] ← طغی- طغو بطغیان واداشتم
1196.«فعل» أَطْفَأَ [1] ← طفا خاموش کرد
1197.«اسم» الْأَطْفَال‌ُ [1] ← طفل کودکان
1198.«فعل» أَطَّلِع‌َ [1] ← طلع مطلع می شوم
1199.«فعل» أَطَّلِع‌ُ [1] ← طلع مطلع می شوم
1200.«فعل» اطَّلَع‌َ [2] ← طلع مطلع شد
1201.«فعل» اطَّلَعْت‌َ [1] ← طلع مطلع شدی
1202.«فعل» اطْمَأَن‌َّ [1] ← طمان- طمن مطمئن شد / آرامش یافت
1203.«فعل» اطْمَأْنَنْتُمْ‌ [1] ← طمان- طمن مطمئن شُدید / آرامش یافتید
1204.«فعل» اطْمَأَنُّوا [1] ← طمان- طمن مطمئن شدند / آرامش یافتند
1205.«فعل» اطْمِس‌ْ [1] ← طمس نابود کن
1206.«فعل» أَطْمَع‌ُ [1] ← طمع طمع می کنم
1207.«اسم» أَطْهَرُ [4] ← طهر پاکیزه تر / پاکیزه ترین
1208.«فعل» اطَّهَّرُوا [1] ← طهر خود را شستشو نمایید
1209.«اسم» أَطْوَارَاً [1] ← طور شکل ها
1210.«فعل» اطَّيَّرْنَا [1] ← طیر بفال بد گرفتیم
1211.«فعل» أَطِيعُوا [30] ← طوع اطاعت کنید
1212.«فعل» أَظْفَرَ [1] ← ظفر پیروز کرد
1213.«اسم» أَظْلَم‌َ [1] ← ظلم ظالم تر / ستمکارتر / ظالم ترین / ستمکارترین
1214.«فعل» أَظْلَم‌َ [1] ← ظلم تاریک شد / ظلمانی شد
1215.«اسم» أَظْلَم‌ُ [15] ← ظلم ظالم تر / ستمکارتر
1216.«فعل» أَظُن‌ُّ [7] ← ظنن گمان می کنم / بیقین می دانم
1217.«فعل» أَظْهَرَ [1] ← ظهر بیان کرد / معلوم کرد
1218.«فعل» أَعَانَ [1] ← عون کمک کرد
1219.«فعل» أَعْبُدَ [5] ← عبد پرستش می کنم
1220.«فعل» أَعْبُدُ [8] ← عبد پرستش می کنم
1221.«فعل» اعْبُدْ [6] ← عبد پرستش کن
1222.«فعل» اعْبُدُوا [31] ← عبد پرستش کنید
1223.«فعل» اعْتَبِرُوا [1] ← عبر عبرت بگیرید
1224.«فعل» أَعْتَدَت‌ْ [1] ← عتد فراهم کرد
1225.«فعل» أَعْتَدْنَا [13] ← عتد فراهم کردیم
1226.«فعل» اعْتَدَوْا [1] ← عدو تعدی کردند
1227.«فعل» اعْتَدُوا [1] ← عدو تعدی کنید
1228.«فعل» اعْتَدَي [4] ← عدو تعدی کرد
1229.«فعل» اعْتَدَيْنَا [1] ← عدو تعدی کردیم
1230.«فعل» اعْتَرَفْنَا [1] ← عرف اعتراف کردیم
1231.«فعل» اعْتَرَفُوا [2] ← عرف اعتراف کردند
1232.«فعل» اعْتَرَی [1] ← عرو آزرده کرد
1233.«فعل» أَعْتَزِلُ [1] ← عزل کناره می گیرم
1234.«فعل» اعْتَزَلَ [1] ← عزل کناره گرفت
1235.«فعل» اعْتَزَلْتُـمْ [1] ← عزل کناره گرفتید
1236.«فعل» اعْتَزَلُوا [1] ← عزل کناره گرفتند
1237.«فعل» اعْتَزِلُوا [2] ← عزل کناره بگیرید
1238.«فعل» اعْتَصَمُوا [2] ← عصم پناه بردند
1239.«فعل» اعْتَصِمُوا [2] ← عصم پناه ببرید
1240.«فعل» اعْتِلُوا [1] ← عتل بعنف بکِشید
1241.«فعل» اعْتَمَرَ [1] ← عمر حج عمره بجای آورد
1242.«فعل» أَعْثَرْنَا [1] ← عثر مطلع ساختیم / راهنمایی کردیم
1243.«اسم» أَعْجَازُ [2] ← عجز تنه های درخت
1244.«فعل» أَعْجَب‌َ [4] ← عجب بشگفتی واداشت
1245.«فعل» أَعْجَبَتْ [2] ← عجب بشگفتی واداشت
1246.«فعل» أَعْجَلَ [1] ← عجل به شتاب انداخت
1247.«اسم» أَعْجَمِيَّاً [1] ← عجم غیرعربی / نارسا و نامفهوم
1248.«اسم» أَعْجَمِي‌ٌّ [2] ← عجم غیرعربی / نارسا و نامفهوم
1249.«اسم» الْأَعْجَمِين‌َ [1] ← عجم غیرعرب ها
1250.«فعل» أَعَدَّ [14] ← عدد آماده کرد
1251.«اسم» الْأَعْدَاءَ [1] ← عدو دشمنان
1252.«اسم» أَعْدَاءً [3] ← عدو دشمنان
1253.«اسم» أَعْدَاءِ [2] ← عدو دشمنان
1254.«اسم» أَعْدَاءُ [1] ← عدو دشمنان
1255.«فعل» أُعِدَّت‌ْ [4] ← عدد آماده شد
1256.«فعل» أَعْدِل‌َ [1] ← عدل دادگری می کنم
1257.«فعل» اعْدِلُوا [2] ← عدل دادگری کنید
1258.«فعل» أَعَدُّوا [1] ← عدد آماده کردند
1259.«فعل» أَعِدُّوا [1] ← عدد آماده کنید
1260.«فعل» أُعَذِّبَ [1] ← عذب عذاب می کنم
1261.«فعل» أُعَذِّبُ [3] ← عذب عذاب می کنم
1262.«اسم» الْأَعْرَاب‌ِ [8] ← عرب بادیه نشینان
1263.«اسم» الْأَعْرَاب‌ُ [2] ← عرب بادیه نشینان
1264.«اسم» إِعْرَاضَاً [1] ← عرض اعراض کردن / رویگردانی
1265.«اسم» إِعْرَاضُ [1] ← عرض اعراض کردن / رویگردانی
1266.«اسم» الْأَعْرَاف‌ِ [2] ← عرف اعراف، بلندی میان بهشت و دوزخ
1267.«اسم» الْأَعرَج‌ِ [2] ← عرج لَنگ / شَل
1268.«فعل» أَعْرَض‌َ [8] ← عرض اعراض کرد
1269.«فعل» أَعْرِض‌ْ [11] ← عرض اعراض کن
1270.«فعل» أَعْرَضْتُمْ‌ [1] ← عرض اعراض کردید
1271.«فعل» أَعْرَضُوا [4] ← عرض اعراض کردند
1272.«فعل» أَعْرِضُوا [2] ← عرض اعراض کنید
1273.«اسم» أَعَزُّ [2] ← عزز عزیزتر / نیرومندتر / عزیزترین / نیرومندترین
1274.«اسم» الْأَعَزُّ [1] ← عزز عزیزتر / نیرومندتر / عزیزترین / نیرومندترین
1275.«اسم» أَعِزَّة‌َ [1] ← عزز عزیزترها / نیرومندترها / عزیزترین ها / نیرومندترین ها
1276.«اسم» أَعِزَّة‌ٍ [1] ← عزز عزیزترها / نیرومندترها / عزیزترین ها / نیرومندترین ها
1277.«اسم» إِعْصَارٌ [1] ← عصر گردباد
1278.«فعل» أَعْصِرُ [1] ← عصر می فشارم / آب می گیرم
1279.«فعل» أَعْصِي‌ [1] ← عصی نافرمانی می کنم
1280.«فعل» أُعْطُوا [1] ← عطو داده شدند / عطا شدند
1281.«فعل» أَعْطَي‌ [3] ← عطو داد / عطا کرد
1282.«فعل» أَعْطَيْنَا [1] ← عطو دادیم / عطا کردیم
1283.«فعل» أَعِظُ [2] ← وعظ موعظه می کنم
1284.«اسم» أَعْظَم‌َ [1] ← عظم بزرگتر / بزرگترین
1285.«اسم» أَعْظَم‌ُ [2] ← عظم بزرگتر / بزرگترین
1286.«فعل» اعْف‌ُ [3] ← عفو عفو کن / ببخش / گذشت کن
1287.«فعل» اعْفُوا [1] ← عفو عفو کنید / ببخشید / گذشت کنید
1288.«اسم» أَعْقَابِ [4] ← عقب پاشنه های پا / عقب / گذشته / پشت سر
1289.«فعل» أَعْقَبَ [1] ← عقب در پی آمد
1290.«اسم» الْأَعْلاَم‌ِ [2] ← علم کوه های بلند
1291.«اسم» أَعْلَم‌َ [2] ← علم عالم تر / داناتر / آگاه تر / عالم ترین / داناترین / آگاه ترین
1292.«اسم» أَعْلَمُ [47] ← علم عالم تر / داناتر / آگاه تر / عالم ترین / داناترین / آگاه ترین
1293.«فعل» أَعْلَمُ‌ [11] ← علم می دانم
1294.«فعل» اعْلَم‌ْ [4] ← علم بدان
1295.«فعل» اعْلَمُوا [27] ← علم بدانید
1296.«فعل» أَعْلَنْت‌ُ [1] ← علن علنی کردم / آشکار گفتم
1297.«فعل» أَعْلَنْتُمْ‌ [1] ← علن علنی کردید / آشکار گفتید
1298.«اسم» الْأَعْلَوْن‌َ [2] ← علو بالاترها / بالاترین ها
1299.«اسم» الْأَعْلَي [9] ← علو بالاتر / بالاترین
1300.«اسم» أَعْمَالَ [21] ← عمل اعمال / کارها
1301.«اسم» أَعْمَالاً [1] ← عمل اعمال / کارها
1302.«اسم» أَعْمَالِ [2] ← عمل اعمال / کارها
1303.«اسم» أَعْمَالُ [16] ← عمل اعمال / کارها
1304.«اسم» أَعْمَال‌ٌ [1] ← عمل اعمال / کارها
1305.«اسم» أَعْمَامِ [1] ← عمم عموها
1306.«فعل» أَعْمَل‌َ [2] ← عمل عمل می کنم
1307.«فعل» أَعْمَل‌ُ [2] ← عمل عمل می کنم
1308.«فعل» اعْمَل‌ْ [2] ← عمل عمل کن
1309.«فعل» اعْمَلُوا [9] ← عمل عمل کنید
1310.«اسم» أَعْمَي [5] ← عمی کور / کوردل
1311.«فعل» أَعْمَي [1] ← عمی کور کرد / کوردل کرد
1312.«اسم» الْأَعْمَي [8] ← عمی کور / کوردل
1313.«اسم» الْأَعْنَاب‌َ [1] ← عنب انگورها
1314.«اسم» أَعْنَابَاً [1] ← عنب انگورها
1315.«اسم» الْأَعْنَاب‌ِ [1] ← عنب انگورها
1316.«اسم» أَعْنَابٍ [6] ← عنب انگورها
1317.«اسم» أَعْنَاق‌ِ [4] ← عنق گردن ها
1318.«اسم» الْأَعْنَاق‌ِ [2] ← عنق گردن ها
1319.«اسم» أَعْنَاقُ [1] ← عنق گردن ها
1320.«فعل» أَعْنَتَ [1] ← عنت بدردسر انداخت / بزحمت انداخت
1321.«فعل» أَعْهَدْ [1] ← عهد عهد می کنم / سفارش می کنم / شرط می کنم
1322.«فعل» أَعُوذُ [7] ← عوذ پناه می برم
1323.«فعل» أَعِيبَ [1] ← عیب معیوب می کنم
1324.«فعل» أُعِيدُوا [2] ← عود برگردانده شدند
1325.«فعل» أُعِيذُ [1] ← عوذ پناهنده قرار می دهم
1326.«اسم» أَعْيُن‌َ [3] ← عین چشم ها / چشمه ها
1327.«اسم» أَعْيُن‌ِ [8] ← عین چشم ها / چشمه ها
1328.«اسم» الْأَعْيُن‌ِ [1] ← عین چشم ها / چشمه ها
1329.«اسم» أَعْيُن‌ٍ [2] ← عین چشم ها / چشمه ها
1330.«اسم» أَعْيُنُ [5] ← عین چشم ها / چشمه ها
1331.«اسم» الْأَعْيُن‌ُ [1] ← عین چشم ها / چشمه ها
1332.«اسم» أَعْيُن‌ٌ [2] ← عین چشم ها / چشمه ها
1333.«فعل» أَعِينُوا [1] ← عون کمک کنید
1334.«فعل» اغْتَرَف‌َ [1] ← غرف برداشت
1335.«فعل» اغْدُوا [1] ← غدو بامدادان حرکت کنید
1336.«فعل» أَغْرَقْنَا [13] ← غرق غرق کردیم
1337.«فعل» أُغْرِقُوا [1] ← غرق غرق شدند
1338.«فعل» أَغْرَيْنَا [1] ← غرو کاشتیم
1339.«فعل» اغْسِلُوا [1] ← غسل بشویید
1340.«فعل» أُغْشِيَت‌ْ [1] ← غشی پوشانده شد
1341.«فعل» أَغْشَيْنَا [1] ← غشی پوشاندیم
1342.«فعل» اغْضُض‌ْ [1] ← غضض کم کن
1343.«فعل» أَغْطَش‌َ [1] ← غطش تاریک نمود
1344.«فعل» اغْفِرْ [17] ← غفر بیامرز
1345.«فعل» أَغْفَلْنَا [1] ← غفل غافل ساختیم
1346.«اسم» الْأَغْلاَل‌َ [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
1347.«اسم» أَغْلاَلاً [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
1348.«اسم» الْأَغْلال‌ُ [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
1349.«فعل» أُغْلِبَ [1] ← غلب غلبه می کنم / پیروز می شوم
1350.«فعل» اغْلُظ‌ْ [2] ← غلظ سخت بگیر / خشن باش
1351.«فعل» أَغْنَت‌ْ [1] ← غنی بی نیاز کرد / سود داد / دور کرد
1352.«فعل» أَغْنَی [11] ← غنی بی نیاز کرد / سود داد / دور کرد
1353.«فعل» أُغْنِي [1] ← غنی بی نیاز می کنم / سود می دهم / دور می کنم
1354.«اسم» أَغْنِيَاءَ [1] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
1355.«اسم» الْأَغْنِيَاءِ [1] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
1356.«اسم» أَغْنِيَاءُ [2] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
1357.«فعل» أُغْوِيَ [2] ← غوی گمراه می کنم
1358.«فعل» أَغْوَيْتَ [2] ← غوی گمراه کردی
1359.«فعل» أَغْوَيْنَا [3] ← غوی گمراه کردیم
1360.«اسم فعل» أُف‌ٍّ [3] ← افف اُفّ / بستوه می آیم
1361.«فعل» أَفَاءَ [3] ← فیا بعنوان غنیمت داد / بعنوان غنیمت برگرداند
1362.«اسم» أَفْئِدَۀَ [1] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
1363.«اسم» الْأَفْئِدَة‌َ [4] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
1364.«اسم» أَفْئِدَة‌ً [2] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
1365.«اسم» الْأَفْئِدَة‌ِ [1] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
1366.«اسم» أَفْئِدَۀُ [3] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
1367.«فعل» أَفَاض‌َ [1] ← فیض روانه شد / کوچ کرد
1368.«فعل» أَفَاق‌َ [1] ← فوق بهوش آمد
1369.«اسم» أَفَّاك‌ٍ [2] ← افک بسیار دروغگو
1370.«فعل» أَفْتِ [1] ← فتی اظهار نظر کن
1371.«فعل» افْتَح‌ْ [2] ← فتح داوری کن / بگشا
1372.«فعل» افْتَدَت‌ْ [2] ← فدی بهای رهایی را داد
1373.«فعل» افْتَدَوْا [2] ← فدی بهای رهائی را دادند
1374.«فعل» افْتَدَي [1] ← فدی بهای رهایی را داد
1375.«اسم» افْتِرَاءً [2] ← فری افترا بستن
1376.«فعل» افْتَرَی [22] ← فری افترا بست
1377.«فعل» افْتَرَيْتُ [2] ← فری افترا بستم
1378.«فعل» افْتَرَيْنَا [1] ← فری افترا بستیم
1379.«فعل» أَفْتُوا [2] ← فتی اظهار نظر کنید
1380.«فعل» أَفْرِغ‌ْ [2] ← فرغ بریز
1381.«فعل» أُفْرِغ‌ْ [1] ← فرغ می ریزم
1382.«فعل» افْرُق‌ْ [1] ← فرق فاصله انداز
1383.«فعل» افْسَحُوا [1] ← فسح جا بدهید / جا باز کنید
1384.«فعل» أَفْسَدُوا [1] ← فسد فساد کردند
1385.«اسم» أَفْصَح‌ُ [1] ← فصح فصیح تر / سخن پردازتر / فصیح ترین / سخن پردازترین
1386.«فعل» أَفَضْتُمْ‌ [2] ← فیض روانه شدید / کوچ کردید / وارد شدید
1387.«فعل» أَفْضَي‌ [1] ← فضو رسید / وصل شد / تماس داشت
1388.«فعل» افْعَل‌ْ [1] ← فعل انجام بده / عمل کن
1389.«فعل» افْعَلُوا [2] ← فعل انجام بدهید / عمل کنید
1390.«اسم» الْأُفُق‌ِ [2] ← افق کرانه
1391.«اسم» إِفْكَاً [2] ← افک دروغ
1392.«اسم» إِفْكِ [1] ← افک دروغ
1393.«اسم» الْإِفْك‌ِ [1] ← افک دروغ
1394.«اسم» إِفْكُ [1] ← افک دروغ
1395.«اسم» إِفْك‌ٌ [4] ← افک دروغ
1396.«فعل» أُفِك‌َ [1] ← افک منحرف شد / منصرف شد / برگردانده شد
1397.«فعل» أَفَل‌َ [2] ← افل غروب کرد
1398.«فعل» أَفَلَت‌ْ [1] ← افل غروب کرد
1399.«فعل» أَفْلَح‌َ [4] ← فلح رستگار شد
1400.«اسم» أَفْنَان‌ٍ [1] ← فنن شاخه های راست و باطراوت / انواع شاخساران
1401.«اسم» أَفْوَاجَاً [2] ← فوج گروه گروه / فوج فوج
1402.«اسم» أَفْوَاهِ [12] ← فوه دهان ها
1403.«فعل» أَفُوزَ [1] ← فوز کامیاب می شوم / دست می یابم
1404.«فعل» أُفَوِّض‌ُ [1] ← فوض می سپارم
1405.«فعل» أَفِيضُوا [2] ← فیض روانه شوید / کوچ کنید / فرو ریزید
1406.«فعل» أَقَام‌َ [3] ← قوم اقامه کرد
1407.«اسم» إِقَام‌َ [1] ← قوم اقامه کردن
1408.«اسم» إِقَام‌ِ [1] ← قوم اقامه کردن
1409.«اسم» إِقَامَۀِ [1] ← قوم اقامه کردن
1410.«فعل» أَقَامُوا [10] ← قوم اقامه کردند
1411.«اسم» الْأَقَاوِيل‌ِ [1] ← قول سخنان / حرف ها
1412.«فعل» أَقْبَرَ [1] ← قبر در قبر کرد / بخاک سپرد
1413.«فعل» أَقْبَل‌َ [4] ← قبل روی آورد
1414.«فعل» أَقْبِل‌ْ [1] ← قبل روی بیار
1415.«فعل» أَقْبَلَتْ [1] ← قبل روی آورد
1416.«فعل» أَقْبَلْنَا [1] ← قبل روی آوردیم
1417.«فعل» أَقْبَلُوا [2] ← قبل روی آوردند
1418.«فعل» أُقِّتَت‌ْ [1] ← وقت تعیین وقت شد
1419.«فعل» اقْتَتَل‌َ [1] ← قتل جنگید
1420.«فعل» اقْتَتَلُوا [2] ← قتل با یکدیگر جنگیدند
1421.«فعل» اقْتَحَم‌َ [1] ← قحم وارد کار شدید و خوفناک شد / دل بدریا زد
1422.«فعل» اقْتَدِ [1] ← قدو اقتدا کن
1423.«فعل» اقْتَرَب‌َ [3] ← قرب نزدیک شد
1424.«فعل» اقْتَرِب‌ْ [1] ← قرب نزدیک شو
1425.«فعل» اقْتَرَبَتْ‌ [1] ← قرب نزدیک شد
1426.«فعل» اقْتَرَفْتُمْ [1] ← قرف جمع کردید
1427.«فعل» أَقْتُلَ [2] ← قتل می کُشم
1428.«فعل» أَقْتُل‌ْ [1] ← قتل می کُشم
1429.«فعل» اقْتُلُوا [10] ← قتل بکُشید
1430.«اسم» أَقْدَامَ [3] ← قدم قدم ها / پاها
1431.«اسم» الْأَقْدَام‌َ [1] ← قدم قدم ها / پاها
1432.«اسم» أَقْدَامِ [1] ← قدم قدم ها / پاها
1433.«اسم» الْأَقْدَام‌ِ [1] ← قدم قدم ها / پاها
1434.«اسم» الْأَقْدَمُون‌َ [1] ← قدم پیشتر رفتگان/ جلوتر رفتگان
1435.«فعل» اقْذِفِی [2] ← قذف بینداز / پرتاب کن
1436.«فعل» اقْرَأْ [3] ← قرا بخوان
1437.«فعل» اقْرَءُوا [3] ← قرا بخوانید
1438.«اسم» أَقْرَب‌َ [3] ← قرب نزدیکتر / نزدیکترین
1439.«اسم» أَقْرَب‌ُ [9] ← قرب نزدیکتر / نزدیکترین
1440.«اسم» الْأَقْرَبُون‌َ [3] ← قرب نزدیکترها / نزدیکترین ها
1441.«اسم» الْأَقْرَبِين‌َ [4] ← قرب نزدیکترها / نزدیکترین ها
1442.«فعل» أَقْرَرْتُمْ‌ [2] ← قرر اقرار کردید
1443.«فعل» أَقْرَرْنَا [1] ← قرر اقرار کردیم
1444.«فعل» أَقْرَضْتُمْ‌ [1] ← قرض وام دادید
1445.«فعل» أَقْرَضُوا [1] ← قرض وام دادند
1446.«فعل» أَقْرِضُوا [1] ← قرض وام دهید
1447.«اسم» أَقْسَط‌ُ [2] ← قسط عادلانه تر / عادلانه ترین
1448.«فعل» أَقْسِطُوا [1] ← قسط عدالت پیشه کنید
1449.«فعل» أُقْسِم‌ُ [8] ← قسم قسم می خورم
1450.«فعل» أَقْسَمْتُمْ‌ [2] ← قسم قسم خوردید
1451.«فعل» أََقْسَمُوا [6] ← قسم قسم خوردند
1452.«فعل» اقْصِدْ [1] ← قصد میانه رو باش
1453.«فعل» اقْصُص‌ْ [1] ← قصص نقل کن / روایت کن
1454.«اسم» أَقْصَي [2] ← قصو- قصی دورتر / دورترین
1455.«اسم» الْأَقْصَي [1] ← قصو- قصی دورتر / دورترین
1456.«فعل» اقْض‌ِ [1] ← قضی حکم کن / پایان بده / انجام بده
1457.«فعل» اقْضُوا [1] ← قضی حکم کنید / پایان بدهید / انجام بدهید
1458.«اسم» أَقْطَارِ [2] ← قطر اطراف / جوانب
1459.«فعل» أُقَطِّعَ [3] ← قطع قطعه قطعه می کنم
1460.«فعل» اقْطَعُوا [1] ← قطع بِبُرید
1461.«فعل» أَقْعُدَ [1] ← قعد می نشینم
1462.«فعل» اقْعُدُوا [3] ← قعد بنشینید
1463.«اسم» أَقْفَالُ [1] ← قفل قفل ها
1464.«اسم» أَقَل‌َّ [1] ← قلل کمتر / کمترین
1465.«اسم» أَقَل‌ُّ [1] ← قلل کمتر / کمترین
1466.«فعل» أَقُلْ [6] ← قول می گویم
1467.«اسم» أَقلاَمَ [1] ← قلم قلم های تراشیده
1468.«اسم» أَقْلاَم‌ٌ [1] ← قلم قلم های تراشیده
1469.«فعل» أَقَلَّت‌ْ [1] ← قلل بآسانی حمل کرد
1470.«فعل» أَقْلِعِي [1] ← قلع دست بردار
1471.«فعل» أَقِم‌ْ [8] ← قوم اقامه کن / راست کن
1472.«فعل» أَقَمْت‌َ [1] ← قوم اقامه کردی
1473.«فعل» أَقَمْتُمْ‌ [1] ← قوم اقامه کردید
1474.«فعل» أَقِمْن‌َ [1] ← قوم اقامه کنید
1475.«فعل» اقْنُتِی [1] ← قنت تواضع کن
1476.«فعل» أَقْنَي‌ [1] ← قنی سرمایه باقی و قابل ذخیره بخشید
1477.«اسم» أَقْوَاتَ [1] ← قوت قوت ها / غذاها / روزی ها
1478.«فعل» أَقُول‌َ [2] ← قول می گویم
1479.«فعل» أَقُول‌ُ [7] ← قول می گویم
1480.«اسم» أَقْوَم‌َ [1] ← قوم معتدل تر / راست تر / مستقیم تر / معتدل ترین / راست ترین / مستقیم ترین
1481.«اسم» أَقْوَم‌ُ [3] ← قوم معتدل تر / راست تر / مستقیم تر / معتدل ترین / راست ترین / مستقیم ترین
1482.«فعل» أَقِيمُوا [16] ← قوم اقامه کنید
1483.«فعل» أَك‌ُ [1] ← کون می باشم
1484.«اسم» أَکَابِرَ [1] ← کبر بزرگان و اشراف قوم
1485.«فعل» أَكَادُ [1] ← کود نزدیک است / می خواهم
1486.«اسم» أَكَّالُون‌َ [1] ← اکل زیاد خورندگان
1487.«اسم» أَكْبَرَ [2] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
1488.«اسم» الْأَكْبَرَ [1] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
1489.«اسم» الْأَكْبَرِ [2] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
1490.«اسم» أَكْبَرُ [17] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
1491.«اسم» الْأَكْبَرُ [1] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
1492.«فعل» أَكْبَرْنَ [1] ← کبر بزرگ دیدند
1493.«فعل» اكْتَالُوا [1] ← کیل پیمانه و وزن را گرفتند
1494.«فعل» أَكْتُبُ [1] ← کتب می نویسم / مقرر می کنم / واجب می کنم
1495.«فعل» اكْتُب‌ْ [3] ← کتب بنویس / مقرر کن/ واجب کن
1496.«فعل» اكْتُبُوا [1] ← کتب بنویسید / مقرر کنید/ واجب کنید
1497.«فعل» اكْتَتَبَ [1] ← کتب خواست که برایش بنویسند
1498.«فعل» اكْتَسَب‌َ [1] ← کسب کسب کرد / بدست آورد / جمع کرد
1499.«فعل» اكْتَسَبَت‌ْ [1] ← کسب کسب کرد / بدست آورد / جمع کرد
1500.«فعل» اكْتَسَبْن‌َ [1] ← کسب کسب کردند / بدست آوردند / جمع کردند
1501.«فعل» اكْتَسَبُوا [2] ← کسب کسب کردند / بدست آوردند / جمع کردند
1502.«اسم» أَكْثَرَ [43] ← کثر زیادتر / زیادترین
1503.«اسم» أَكْثَرِ [2] ← کثر زیادتر / زیادترین
1504.«اسم» أَكْثَرُ [35] ← کثر زیادتر / زیادترین
1505.«فعل» أَكْثَرْت‌َ [1] ← کثر زیاد گرداندی
1506.«فعل» أَكْثَرُوا [1] ← کثر زیاد گرداندند
1507.«فعل» أَكْدَي [1] ← کدی سفت و سخت شد / امساک کرد
1508.«اسم» الْإِكْرَام‌ِ [2] ← کرم گرامی داشتن / بزرگواری کردن / بخشش کردن
1509.«اسم» إِكْرَاه‌َ [1] ← کره مجبور کردن
1510.«اسم» إِكْرَاهِ [1] ← کره مجبور کردن
1511.«اسم» أَكْرَمَ [1] ← کرم گرامی تر / بزرگوارتر / گرانمایه تر / گرامی ترین / بزرگوارترین / گرانمایه ترین
1512.«فعل» أَكْرَمَ [2] ← کرم گرامی داشت / اکرام کرد
1513.«اسم» الْأَكْرَم‌ُ [1] ← کرم گرامی تر / بزرگوارتر / گرانمایه تر / گرامی ترین / بزرگوارترین / گرانمایه ترین
1514.«فعل» أَكْرِمِي [1] ← کرم گرامی بدارید / اکرام کنید
1515.«فعل» أُكْرِه‌َ [1] ← کره مجبور شد / وادار شد
1516.«فعل» أَكْرَهْتَ [1] ← کره مجبور کردی / واداشتی
1517.«فعل» اكْسُوا [1] ← کسو بپوشانید
1518.«فعل» اكْشِف‌ْ [1] ← کشف برطرف کن / کنار بزن
1519.«فعل» أَكْفَرَ [1] ← کفر چه کافر و ناسپاس !
1520.«فعل» أَكْفُرَ [1] ← کفر کافر می شوم / کفران می کنم
1521.«فعل» أَكْفُرُ [1] ← کفر کافر می شوم / کفران می کنم
1522.«فعل» أُكَفِّرَ [2] ← کفر می بخشم / می پوشانم
1523.«فعل» اكْفُرْ [1] ← کفر کافر شو / کفران کن
1524.«فعل» اكْفُرُوا [1] ← کفر کافر شوید / کفران کنید
1525.«فعل» أَكْفِلْ [1] ← کفل کفیل کن / واگذار کن
1526.«فعل» أَكَل‌َ [3] ← اکل خورد
1527.«اسم» أَكْلاً [1] ← اکل خوردن
1528.«اسم» أَكْلِ [3] ← اکل خوردن
1529.«اسم» أُكُلَ [3] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
1530.«اسم» الْأُكُل‌ِ [1] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
1531.«اسم» أُكُل‌ٍ [1] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
1532.«اسم» أُكُلُ [2] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
1533.«فعل» أَكَلاَ [1] ← اکل خوردند
1534.«فعل» أُكَلِّم‌َ [1] ← کلم سخن می گویم
1535.«فعل» أَكَلُوا [1] ← اکل خوردند
1536.«اسم» أَكْمَامِ [1] ← کمم غلاف ها / خوشه های غلاف دار
1537.«اسم» الْأَكْمَام‌ِ [1] ← کمم غلاف ها / خوشه های غلاف دار
1538.«فعل» أَكْمَلْت‌ُ [1] ← کمل کامل کردم
1539.«اسم» الْأَكْمَه‌َ [2] ← کمه کور مادرزاد / دیوانه
1540.«فعل» أَكُنْ [6] ← کون می باشم
1541.«اسم» أَكْنَانَاً [1] ← کنن پناهگاه ها / سرپناه ها/ خانه ها
1542.«اسم» أَكِنَّة‌ً [3] ← کنن پوشش ها / پرده ها
1543.«اسم» أَكِنَّة‌ٍ [1] ← کنن پوشش ها / پرده ها
1544.«فعل» أَكْنَنْتُمْ‌ [1] ← کنن پنهان داشتید و به کسی نگفتید
1545.«اسم» أَكْوَاب‌ٍ [3] ← کوب لیوان ها / جام ها
1546.«اسم» أَكْوَاب‌ٌ [1] ← کوب لیوان ها / جام ها
1547.«فعل» أَكُون‌َ [11] ← کون می باشم
1548.«فعل» أَكِيدَ [1] ← کید نقشه می کشم / تدبیر می کنم / چاره می کنم / کید و حیله می کنم
1549.«فعل» أَكِيدُ [1] ← کید نقشه می کشم / تدبیر می کنم / چاره می کنم / کید و حیله می کنم
1550.«حرف» ال [8377] همان / همه / ...
1551.«حرف» أَلاَ [15] الای عرض و تحضیض
1552.«حرف» أَلاَ [39] الای تنبیه
1553.«حرف» إِلاَّ [659] باستثناء / مگر
1554.«اسم» إلَّاً [2] ← الل خويشاوندى / همسايگى / روابط عاطفى و انسانى‏
1555.«اسم» الْأَلْبَاب‌ِ [16] ← لبب خِرَد ها / عقل های کامل و بدون نقص / قلب ها
1556.«فعل» الْتَفَّتْ [1] ← لفف بهم پیچید
1557.«فعل» الْتَقَتَا [1] ← لقی روبرو شدند / برخورد کردند
1558.«فعل» الْتَقَطَ [1] ← لقط برگرفت / پیدا کرد / برداشت
1559.«فعل» الْتَقَمَ [1] ← لقم بلعید / قورت داد
1560.«فعل» الْتَقَي [4] ← لقی روبرو شد / برخورد کرد
1561.«فعل» الْتَقَيْتُمْ‌ [1] ← لقی روبرو شدید / برخورد کردید
1562.«فعل» الْتَـمِسُوا [1] ← لمس درخواست کنید / بجویید
1563.«فعل» أَلَتْنَا [1] ← لیت- الت کاستیم / کم کردیم
1564.«اسم» إِلْحَادٍ [1] ← لحد کفر ورزیدن / بانحراف رفتن / کج اندیشی
1565.«اسم» إِلْحَافَاً [1] ← لحف اصرار / اصرار کردن
1566.«فعل» أَلْحِقْ [2] ← لحق ملحق کن
1567.«فعل» أَلحَقْتُمْ [1] ← لحق ملحق کردید
1568.«فعل» أَلْحَقْنَا [1] ← لحق ملحق کردیم
1569.«اسم» أَلَدُّ [1] ← لدد سرسخت تر / کینه توزتر / سرسخت ترین / کینه توزترین
1570.«فعل» أَلِدُ [1] ← ولد می زایم
1571.«حروف مقطعه» الر [5] _
1572.«فعل» أَلْزَمَ [1] ← لزم ملازم کرد / همراه نمود / واجب کرد
1573.«فعل» أَلْزَمْنَا [1] ← لزم ملازم کردیم / همراه نمودیم / واجب کردیم
1574.«اسم» أَلْسِنَۀَ [2] ← لسن زبان ها
1575.«اسم» أَلْسِنَۀِ [4] ← لسن زبان ها
1576.«اسم» أَلْسِنَة‌ٍ [1] ← لسن زبان ها
1577.«اسم» أَلْسِنَۀُ [3] ← لسن زبان ها
1578.«فعل» الْعَنْ [1] ← لعن لعنت کن
1579.«فعل» الْغَوْا [1] ← لغو بیهوده گویی کنید / حرف مفت و پوچ بزنید
1580.«فعل» أَلَّف‌َ [3] ← الف الفت ایجاد کرد
1581.«اسم» أَلْف‌َ [4] ← الف هزار
1582.«اسم» أَلْفَاً [1] ← الف هزار
1583.«اسم» أَلْف‌ِ [2] ← الف هزار
1584.«اسم» أَلْف‌ٍ [2] ← الف هزار
1585.«اسم» أَلْف‌ٌ [1] ← الف هزار
1586.«اسم» أَلْفَافَاً [1] ← لفف درختان بهم پیچیده و انبوه
1587.«فعل» أَلَّفْت‌َ [1] ← الف الفت ایجاد کردی
1588.«فعل» أَلْفَوْا [1] ← لفی یافتند
1589.«فعل» أَلْفَيَا [1] ← لفی یافتند
1590.«اسم» أَلْفَيْن‌ِ [1] ← الف دو هزار
1591.«فعل» أَلْفَيْنَا [1] ← لفی یافتیم
1592.«فعل» أَلْق‌ِ [6] ← لقی بینداز / بیفکن
1593.«اسم» الْأَلْقَاب‌ِ [1] ← لقب لقب ها
1594.«فعل» أَلْقَت‌ْ [1] ← لقی انداخت / افکند
1595.«فعل» أَلْقَوْا [7] ← لقی انداختند / افکندند
1596.«فعل» أَلْقُوا [7] ← لقی بیندازید / بیفکنید
1597.«فعل» أُلْقُوا [2] ← لقی انداخته شدند / افکنده شدند
1598.«فعل» أَلْقَی [15] ← لقی انداخت / افکند
1599.«فعل» أَلْقِی [1] ← لقی بینداز / بیفکن
1600.«فعل» أُلْقِي‌َ [7] ← لقی انداخته شد / افکنده شد
1601.«فعل» أُلْقِي [1] ← لقی می اندازم / می افکنم
1602.«فعل» أَلْقِيَا [2] ← لقی بیندازید / بیفکنید
1603.«فعل» أَلْقَيْت‌ُ [1] ← لقی انداختم / افکندم
1604.«فعل» أَلْقَيْنَا [4] ← لقی انداختیم / افکندیم
1605.«حروف مقطعه» الم [6] _
1606.«حروف مقطعه» المر [1] _
1607.«حروف مقطعه» المص‌ [1] _
1608.«اسم» الله‌َ [592] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
1609.«اسم» الله‌ِ [1127] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
1610.«اسم» الله‌ُ [985] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
1611.«اسم» اللَّهُم‌َّ [5] ← اله یا الله / خدایا / خداوندا
1612.«فعل» أَلَنَّا [1] ← لین نرم کردیم
1613.«اسم» إِ‌لَه‌َ [42] ← اله معبود
1614.«اسم» إِلَهَاً [16] ← اله معبود
1615.«اسم» إِلَه‌ِ [4] ← اله معبود
1616.«اسم» إِلَه‌ٍ [15] ← اله معبود
1617.«اسم» إِلَه‌ُ [11] ← اله معبود
1618.«اسم» إِلَه‌ٌ [23] ← اله معبود
1619.«فعل» أَلْهَمَ [1] ← لهم الهام کرد
1620.«فعل» أَلْهَی [1] ← لهو سرگرم کرد
1621.«اسم» إِلَهَيْن‌ِ [2] ← اله دو معبود
1622.«اسم» الْأَلْوَاح‌َ [2] ← لوح لوح ها
1623.«اسم» الْأَلْوَاح‌ِ [1] ← لوح لوح ها
1624.«اسم» أَلْوَاح‌ٍ [1] ← لوح لوح ها
1625.«اسم» أَلْوَانِ [1] ← لون رنگ ها / انواع و گونه ها
1626.«اسم» أَلْوَانُ [6] ← لون رنگ ها / انواع و گونه ها
1627.«اسم» أُلُوف‌ٌ [1] ← الف هزاران
1628.«حرف» إِلَي‌ [742] به سوی / ...
1629.«اسم» إِلْيَاس‌َ [2] ← الیاس الیاس، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
1630.«اسم» إِلْيَاسِين‌َ [1] ← الیاسین حضرت الیاس پیامبر/ الیاسی ها یعنی الیاس و پیروانش
1631.«اسم» الْيَسَع‌َ [2] ← الیسع الیسع، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
1632.«اسم» الْأَلِيم‌َ [4] ← الم دردناک / دردآور
1633.«اسم» أَلِيمَاً [14] ← الم دردناک / دردآور
1634.«اسم» الْأَلِيم‌ِ [1] ← الم دردناک / دردآور
1635.«اسم» أَلِيم‌ٍ [14] ← الم دردناک / دردآور
1636.«اسم» الْأَلِيم‌ُ [1] ← الم دردناک / دردآور
1637.«اسم» أَلِيم‌ٌ [38] ← الم دردناک / دردآور
1638.«حرف» أَم‌ْ [137] یا
1639.«اسم» أُم‌َّ [6] ← امم مادر
1640.«اسم» أُم‌ِّ [11] ← امم مادر
1641.«اسم» أُم‌ُّ [7] ← امم مادر
1642.«حرف» أَمَّا [55] امّا / ولی
1643.«حرف» إِمَّا [14] یا
1644.«اسم» إِمَاءِ [1] ← امو کنیزان / کلفت ها
1645.«فعل» أَمَاتَ [3] ← موت میراند
1646.«اسم» أَمَّارَة‌ٌ [1] ← امر بسیار فرمان دهنده
1647.«اسم» أَمَامَ [1] ← امم جلو / پیش
1648.«اسم» إِمَامَاً [4] ← امم پیشوا
1649.«اسم» إِمَامِ [1] ← امم پیشوا
1650.«اسم» إِمَام‌ٍ [2] ← امم پیشوا
1651.«اسم» أَمَانَاتِ [3] ← امن امانت ها
1652.«اسم» الْأَمَانَات‌ِ [1] ← امن امانت ها
1653.«اسم» أَمَانَۀَ [1] ← امن امانت
1654.«اسم» الْأَمَانَة‌َ [1] ← امن امانت
1655.«اسم» أَمَانِي‌َّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
1656.«اسم» أَمَانِي‌ِّ [2] ← منی آرزوها / خواست ها
1657.«اسم» أَمَانِيُّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
1658.«اسم» الْأَمَانِي‌ُّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
1659.«فعل» أَمَتَّ [1] ← موت میراندی
1660.«اسم» أَمَةٌ [1] ← امو کنیز / کلفت
1661.«اسم» أَمْتَاً [1] ← امت بلندی / زمین مرتفع و تپه
1662.«اسم» أُمَّة‌ً [14] ← امم امّت
1663.«اسم» أُمَّة‌ٍ [25] ← امم امّت
1664.«اسم» أُمَّۀُ [2] ← امم امّت
1665.«اسم» أُمَّة‌ٌ [10] ← امم امّت
1666.«فعل» امْتَازُوا [1] ← میز جدا شوید
1667.«فعل» امْتَحَن‌َ [1] ← محن آزمایش کرد
1668.«فعل» امْتَحِنُوا [1] ← محن آزمایش کنید
1669.«فعل» أُمَتِّعُ [1] ← متع بهره مند کامل می کنم
1670.«فعل» أُمَتِّعْ [1] ← متع بهره مند کامل می کنم
1671.«اسم» أَمْتِعَۀِ [1] ← متع دارائی ها / کالاها
1672.«فعل» امْتَلَأْتِ‌ [1] ← ملا پُر شدی
1673.«اسم» أَمْثَالَ [4] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
1674.«اسم» الْأَمْثَال‌َ [8] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
1675.«اسم» أَمْثَال‌ِ [2] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
1676.«اسم» أَمْثَالُ [3] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
1677.«اسم» الْأَمْثَال‌ُ [2] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
1678.«اسم» أَمْثَلُ [1] ← مثل بافضیلت تر / برتر
1679.«فعل» أَمَدَّ [2] ← مدد کمک کرد / یاری داد
1680.«اسم» أَمَدَاً [3] ← امد انتها / دوران / فاصله / مدت زمان
1681.«اسم» الْأَمَدُ [1] ← امد انتها / دوران / فاصله / مدت زمان
1682.«فعل» أَمْدَدْنَا [2] ← مدد کمک کردیم / یاری دادیم
1683.«فعل» أَمَرَ [12] ← امر فرمان داد
1684.«اسم» أَمَرُّ [1] ← مرر تلخ تر / تلخ ترین
1685.«اسم» أَمْرَ [12] ← امر فرمان / کار
1686.«اسم» الْأَمْرَ [7] ← امر فرمان / کار
1687.«اسم» أَمْرَاً [17] ← امر فرمان / کار
1688.«اسم» أَمْرِ [54] ← امر فرمان / کار
1689.«اسم» الْأَمْرِ [13] ← امر فرمان / کار
1690.«اسم» أَمْرٍ [7] ← امر فرمان / کار
1691.«اسم» أَمْرُ [27] ← امر فرمان / کار
1692.«اسم» الْأَمْرُ [15] ← امر فرمان / کار
1693.«اسم» أَمْرٌ [1] ← امر فرمان / کار
1694.«اسم» إِمْرَاً [1] ← امر بسیار زشت / شگفت آور
1695.«اسم» امْرَأَ [1] ← مرا مَرد / انسان
1696.«اسم» امْرِئٍ [5] ← مرا مَرد / انسان
1697.«اسم» امْرِئٌ [1] ← مرا مَرد / انسان
1698.«اسم» امْرَأَة‌َ [9] ← مرا زن / همسر
1699.«اسم» امْرَأَة‌ً [2] ← مرا زن / همسر
1700.«اسم» امْرَأَۀِ [4] ← مرا زن / همسر
1701.«اسم» امْرَأَة‌ُ [7] ← مرا زن / همسر
1702.«اسم» امْرَأَة‌ٌ [2] ← مرا زن / همسر
1703.«اسم» امْرَأَتَان‌ِ [1] ← مرا دو زن
1704.«اسم» امْرَأَتَيْن‌ِ [1] ← مرا دو زن
1705.«فعل» أَمَرْتَ [2] ← امر فرمان دادی
1706.«فعل» أَمَرْتُ [1] ← امر فرمان دادم
1707.«فعل» أُمِرْت‌َ [2] ← امر فرمان داده شدی
1708.«فعل» أُمِرْت‌ُ [11] ← امر فرمان داده شدم
1709.«فعل» أَمَرْنَا [1] ← امر فرمان دادیم
1710.«فعل» أُمِرْنَا [1] ← امر فرمان داده شدیم
1711.«فعل» أَمَرُوا [1] ← امر فرمان دادند
1712.«فعل» أُمِرُوا [3] ← امر فرمان داده شدند
1713.«اسم» الْأَمْس‌ِ [4] ← امس دیروز
1714.«اسم» إِمْسَاك‌ٌ [1] ← مسک نگهداشتن
1715.«فعل» امْسَحُوا [3] ← مسح مسح کنید / دست بکشید
1716.«فعل» أَمْسَك‌َ [2] ← مسک نگه داشت / باز داشت
1717.«فعل» أَمْسِك‌ْ [2] ← مسک نگه دار / باز دار
1718.«فعل» أَمْسَكْتُمْ‌ [1] ← مسک بخل ورزیدید
1719.«فعل» أَمْسَكْن‌َ [1] ← مسک نگه داشتند
1720.«فعل» أَمْسِكُوا [3] ← مسک نگه دارید
1721.«اسم» أَمْشَاج‌ٍ [1] ← مشج مخلوط ها
1722.«فعل» امْشُوا [2] ← مشی راه بروید
1723.«فعل» امْضُوا [1] ← مضی بروید
1724.«فعل» أَمْضِي‌َ [1] ← مضی می روم / براه خود مداومت می کنم
1725.«فعل» أَمْطِرْ [1] ← مطر ببار
1726.«فعل» أُمْطِرَت‌ْ [1] ← مطر باریده شد
1727.«فعل» أَمْطَرْنَا [5] ← مطر باراندیم
1728.«اسم» أَمْعَاءَ [1] ← معی روده ها
1729.«فعل» امْكُثُوا [2] ← مکث درنگ کنید
1730.«فعل» أَمْكَن‌َ [1] ← مکن مسلط گرداند / نیرومند و تنومند گرداند
1731.«اسم» أَمَلاً [1] ← امل امید / امید داشتن
1732.«اسم» الْأَمَل‌ُ [1] ← امل امید / امید داشتن
1733.«فعل» أَمْلَأَ [4] ← ملا پُر می کنم
1734.«اسم» إِمْلاَق‌ٍ [2] ← ملق فقر
1735.«فعل» أَمْلِك‌ُ [5] ← ملک مالک می باشم / صاحب اختیار می باشم
1736.«فعل» أَمْلَي‌ [1] ← ملی- ملل مهلت داد / در آرزوهای دور و دراز انداخت / املا کرد / دیکته کرد
1737.«فعل» أُمْلِي‌ [2] ← ملی مهلت می دهم
1738.«فعل» أَمْلَيْت‌ُ [3] ← ملی مهلت دادم
1739.«اسم» أُمَمَاً [2] ← امم امّت ها
1740.«اسم» أُمَم‌ٍ [6] ← امم امّت ها
1741.«اسم» الْأُمَم‌ِ [1] ← امم امّت ها
1742.«اسم» أُمَم‌ٌ [4] ← امم امّت ها
1743.«فعل» أَمِن‌َ [4] ← امن اطمینان کرد / ایمن هست
1744.«اسم» أَمْنَاً [2] ← امن ایمنی و آرامش
1745.«اسم» الْأَمْن‌ِ [2] ← امن ایمنی و آرامش
1746.«اسم» الْأَمْن‌ُ [1] ← امن ایمنی و آرامش
1747.«اسم» أَمَنَة‌ً [2] ← امن ایمنی و آرامش
1748.«فعل» أَمِنْتُ [1] ← امن اطمینان کردم / ایمن هستم
1749.«فعل» أَمِنْتُمْ‌ [6] ← امن اطمینان کردید
1750.«فعل» امْنُن‌ْ [1] ← منن منت بگذار / ببخش
1751.«فعل» أَمِنُوا [2] ← امن اطمینان کردند / ایمن هستند
1752.«فعل» أُمَنِّيَ [1] ← منی وادار به آرزو کردن می کنم
1753.«اسم» أُمْنِيَّۀِ [1] ← منی آرزو / خواست
1754.«اسم» أُمَّهَاتِ [6] ← امم مادران
1755.«اسم» أُمَّهَات‌ُ [5] ← امم مادران
1756.«فعل» أَمْهِلْ [1] ← مهل مهلت بده / مدارا و نرمی کن
1757.«اسم» أَمْوَاتَاً [3] ← موت مردگان / درگذشتگان
1758.«اسم» الْأَمْوَات‌ُ [1] ← موت مردگان / درگذشتگان
1759.«اسم» أَمْوَات‌ٌ [2] ← موت مردگان / درگذشتگان
1760.«اسم» أَمْوَال‌َ [19] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1761.«اسم» أَمْوَالاً [3] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1762.«اسم» أَمْوَال‌ِ [23] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1763.«اسم» الْأَمْوَال‌ِ [3] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1764.«اسم» أَمْوال‌ٍ [2] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1765.«اسم» أَمْوَالُ [10] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1766.«اسم» أَمْوَال‌ٌ [1] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
1767.«فعل» أَمُوت‌ُ [1] ← موت می میرم
1768.«اسم» الْأُمُورَ [1] ← امر فرمان ها / کارها
1769.«اسم» الْأُمُورِ [5] ← امر فرمان ها / کارها
1770.«اسم» الْأُمُورُ [7] ← امر فرمان ها / کارها
1771.«اسم» الْأُمِّي‌َّ [1] ← امم بیسواد
1772.«اسم» الْأُمِّي‌ِّ [1] ← امم بیسواد
1773.«فعل» أُمِيت‌ُ [1] ← موت می میرانم
1774.«اسم» الْأَمِين‌ِ [1] ← امن امانت دار
1775.«اسم» أَمِين‌ٍ [2] ← امن امانت دار
1776.«اسم» الْأَمِين‌ُ [2] ← امن امانت دار
1777.«اسم» أَمِين‌ٌ [9] ← امن امانت دار
1778.«اسم» أُمِّيُّون‌َ [1] ← امم بیسوادان
1779.«اسم» الْأُمِّيِّين‌َ [3] ← امم بیسوادان
1780.«حرف» أَن‌َّ [392] بدرستیکه / بلکه / محققا / ... [البته أنّ واقع در (أنّما) به تعداد 13 مورد و در (کأنّ) به تعداد 31 مورد را نیز شامل است.]
1781.«حرف» أَن‌ْ [628] اینکه / بدرستیکه / بیقین / قطعا / ... [البته أن واقع در (کأن) به تعداد 9 مورد را نیز شامل است.]
1782.«حرف» إِن‌َّ [1682] بدرستیکه / قطعا / حتما / بیقین / همچنین / همینطور / آری / ... [البته إنّ واقع در (إنّما) به تعداد 142 مورد را نیز شامل است.]
1783.«حرف» إِن‌ْ [712] اگر (در صورت حرف شرط بودن) / نیست، نمی باشد ( در صورت حرف نفی بودن) / ...
1784.«اسم» أَنَا [69] من / اینجانب
1785.«اسم» إِنَا [1] ← انی فرارسیدن وقت چیزی / آمادگی غذا برای تناول نمودن
1786.«فعل» أَنَاب‌َ [4] ← نوب باز گشت / توبه کرد
1787.«فعل» أَنَابُوا [1] ← نوب باز گشتند / توبه کردند
1788.«اسم» إِنَاثَاً [6] ← انث مؤنث ها / ماده ها / دختران
1789.«اسم» أُنَاس‌ٍ [3] ← انس انسان ها
1790.«اسم» أُنَاس‌ٌ [2] ← انس انسان ها
1791.«اسم» أَنَاسِي‌َّ [1] ← انس انسان ها
1792.«اسم» الْأَنَام‌ِ [1] ← انم خلایق / انس و جن / انسان ها
1793.«اسم» الْأَنَامِل‌َ [1] ← نمل سر انگشتان
1794.«فعل» أَنْبَأَ [2] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
1795.«فعل» أَنْبِئْ [1] ← نبا خبر بده / آگاه کن
1796.«فعل» أُنَبِّئُ [9] ← نبا خبر می دهم / آگاه می کنم
1797.«اسم» أَنبَاءِ [8] ← نبا خبرها
1798.«اسم» الْأَنبَاءِ [1] ← نبا خبرها
1799.«اسم» أَنْبَاءُ [2] ← نبا خبرها
1800.«اسم» الْأَنْبَاءُ [1] ← نبا خبرها
1801.«فعل» أَنْبِئُوا [1] ← نبا خبر بدهید / آگاه کنید
1802.«فعل» أَنْبَتَ [2] ← نبت رویاند
1803.«فعل» أَنْبَتَت‌ْ [2] ← نبت رویاند
1804.«فعل» أَنبَتْنَا [8] ← نبت رویاندیم
1805.«فعل» انْبَجَسَت‌ْ [1] ← بجس بیرون جست / جوشید
1806.«فعل» انْبِذْ [1] ← نبذ دور بیفکن
1807.«اسم» انْبِعَاثَ [1] ← بعث برانگیخته شدن
1808.«فعل» انْبَعَث‌َ [1] ← بعث برانگیخته شد
1809.«فعل» أَنَبْنَا [1] ← نوب بازگشتیم / توبه کردیم
1810.«اسم» أَنْبِيَاءَ [2] ← نبو پیامبران
1811.«اسم» الْأَنْبِيَاءَ [3] ← نبو پیامبران
1812.«اسم» أَنْت‌َ [81] تو / تو یک زن
1813.«فعل» انْتَبَذَت‌ْ [2] ← نبذ جدا شد
1814.«فعل» انْتَثَرَت‌ْ [1] ← نثر فروپاشید / پخش شد
1815.«فعل» انْتَشِرُوا [2] ← نشر پراکنده شوید / پخش شوید
1816.«فعل» انْتَصَرَ [2] ← نصر انتقام گرفت
1817.«فعل» انْتَصِرْ [1] ← نصر جلو ستمگر را بگیر / انتقام بگیر
1818.«فعل» انْتَصَرُوا [1] ← نصر انتقام گرفتند / پیروز شدند
1819.«فعل» انْتَظِرْ [1] ← نظر منتظر باش / انتظار بکش
1820.«فعل» انْتَظِرُوا [5] ← نظر منتظر باشید / انتظار بکشید
1821.«اسم» انْتِقَام‌ٍ [4] ← نقم انتقام / انتقام گرفتن
1822.«فعل» انْتَقَمْنَا [5] ← نقم انتقام گرفتیم
1823.«اسم» أَنْتُمْ‌ [135] شما / شما مردان
1824.«اسم» أَنْتَُمَا [1] شما / شما دو مرد
1825.«فعل» انْتَهَوا [3] ← نهی دست برداشتند
1826.«فعل» انْتَهُوا [2] ← نهی دست بردارید
1827.«فعل» انْتَهَي [1] ← نهی دست برداشت
1828.«اسم» أُنْثَي [9] ← انث مؤنث / ماده / دختر
1829.«اسم» الْأُنْثَي [9] ← انث مؤنث / ماده / دختر
1830.«اسم» الْأُنْثَيَيْن‌ِ [6] ← انث دو دختر
1831.«فعل» أَنْجَی [4] ← نجو نجات داد
1832.«فعل» أَنجَيْتَ [1] ← نجو نجات دادی
1833.«اسم» الْإِنجِيل‌َ [7] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
1834.«اسم» الْإِنْجِيل‌ِ [4] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
1835.«اسم» الْإِنْجِيل‌ُ [1] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
1836.«فعل» أَنْجَيْنَا [14] ← نجو نجات دادیم
1837.«فعل» انْحَرْ [1] ← نحر ذبح کن / قربانی کن / در اول وقت بخوان
1838.«اسم» أَنْدَادَاً [6] ← ندد شبیهان / همتایان / شریکان
1839.«فعل» أَنْذَرَ [2] ← نذر انذار کرد / بیم داد
1840.«فعل» أَنْذِرْ [8] ← نذر انذار کن / بیم ده
1841.«فعل» أُنْذِرَ [1] ← نذر انذار داده شد / بیم داده شد
1842.«فعل» أُنْذِرَ [1] ← نذر انذار می دهم / بیم می دهم
1843.«فعل» أُنذِرُ [1] ← نذر انذار می دهم / بیم می دهم
1844.«فعل» أَنْذَرْتَ [2] ← نذر انذار دادی / بیم دادی
1845.«فعل» أَنذَرْتُ [2] ← نذر انذار دادم / بیم دادم
1846.«فعل» أَنْذَرْنَا [1] ← نذر انذار دادیم / بیم دادیم
1847.«فعل» أَنْذِرُوا [1] ← نذر انذار کنید/ بیم دهید
1848.«فعل» أُنْذِرُوا [2] ← نذر انذار داده شدند / بیم داده شدند
1849.«فعل» أَنْزَل‌َ [66] ← نزل نازل کرد
1850.«فعل» أَنْزِل‌ْ [2] ← نزل نازل کن
1851.«فعل» أُنْزِل‌َ [49] ← نزل نازل کرده شد
1852.«فعل» أُنْزِل‌ُ [1] ← نزل نازل می کنم
1853.«فعل» أَنْزَلْت‌َ [2] ← نزل نازل کردی
1854.«فعل» أَنْزَلْت‌ُ [1] ← نزل نازل کردم
1855.«فعل» أُنْزِلَت‌ْ [6] ← نزل نازل کرده شد
1856.«فعل» أَنْزَلْتُـمْ [1] ← نزل نازل کردید
1857.«فعل» أَنْزَلْنَا [55] ← نزل نازل کردیم
1858.«اسم» الْإِنْس‌َ [1] ← انس انسان
1859.«اسم» الْإِنْس‌ِ [12] ← انس انسان
1860.«اسم» الْإِنْس‌ُ [2] ← انس انسان
1861.«اسم» إِنس‌ٌ [3] ← انس انسان
1862.«اسم» أَنْسَاب‌َ [1] ← نسب نسب ها / قرابت ها / خویشاوندی ها
1863.«اسم» الْإِنْسَان‌َ [27] ← انس انسان
1864.«اسم» الْإِنْسَان‌ِ [10] ← انس انسان
1865.«اسم» إِنْسَان‌ٍ [1] ← انس انسان
1866.«اسم» الْإِنْسَان‌ُ [27] ← انس انسان
1867.«فعل» انْسَلَخ‌َ [2] ← سلخ کَند / جدا ساخت / گذشت / سپری شد
1868.«فعل» أَنْسَوْا [1] ← نسی از یاد طرف بردند / بفراموشی انداختند
1869.«فعل» أَنْسَی [4] ← نسی از یاد طرف برد / بفراموشی انداخت
1870.«اسم» إِنْسِيَّاً [1] ← انس انسان
1871.«فعل» أَنْشَأَ [8] ← نشا پدید آورد
1872.«اسم» إِنْشَاءً [1] ← نشا آفرینشی / پیدایشی
1873.«فعل» أَنْشَأْتُمْ‌ [1] ← نشا پدید آوردید
1874.«فعل» أَنْشَأْنَا [8] ← نشا پدید آوردیم
1875.«فعل» أَنْشَرَ [1] ← نشر زنده کرد / محشور کرد / احیا کرد
1876.«فعل» أَنْشَرْنَا [1] ← نشر زنده کردیم / محشور کردیم / احیا کردیم
1877.«فعل» انْشُزُوا [2] ← نشز بلند شوید / برخیزید
1878.«فعل» انْشَق‌َّ [1] ← شقق شکاف خورد
1879.«فعل» انْشَقَّت‌ْ [3] ← شقق شکاف خورد
1880.«اسم» الْأَنْصَاب‌ُ [1] ← نصب انصاب، سنگ‏هايى بود كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آنها قربانى مى‏كردند و به آنها تبرّك مى‏جستند
1881.«اسم» أَنصَارَ [1] ← نصر یاوران
1882.«اسم» أَنْصَارَاً [1] ← نصر یاوران
1883.«اسم» أَنصَارِ [2] ← نصر یاوران
1884.«اسم» الْأَنْصَارِ [2] ← نصر یاوران
1885.«اسم» أَنْصَارٍ [3] ← نصر یاوران
1886.«اسم» أَنْصَارُ [2] ← نصر یاوران
1887.«فعل» انْصَب‌ْ [1] ← نصب جدیت کن و زحمت بکش
1888.«فعل» أَنْصِتُوا [2] ← نصت ساکت شوید و گوش فرادهید
1889.«فعل» أَنْصَح‌َ [1] ← نصح نصیحت می کنم
1890.«فعل» أَنْصَح‌ُ [1] ← نصح نصیحت می کنم
1891.«فعل» انْصُرْ [6] ← نصر یاری کن
1892.«فعل» انْصَرَفُوا [1] ← صرف منصرف شدند
1893.«فعل» انْصُرُوا [1] ← نصر یاری کنید
1894.«فعل» أَنْطَق‌َ [2] ← نطق بسخن آورد / بحرف زدن واداشت
1895.«فعل» انْطَلَق‌َ [1] ← طلق رهسپار و گویا شد
1896.«فعل» انْطَلَقَا [3] ← طلق رهسپار شدند
1897.«فعل» انْطَلَقْتُمْ‌ [1] ← طلق رهسپار شدید
1898.«فعل» انْطَلَقُوا [1] ← طلق رهسپار شدند
1899.«فعل» انْطَلِقُوا [2] ← طلق رهسپار شوید
1900.«فعل» أَنْظِرْ [3] ← نظر مهلت بده
1901.«فعل» أَنْظُرْ [1] ← نظر می نگرم
1902.«فعل» انْظُرْ [28] ← نظر بنگر
1903.«فعل» انْظُرُوا [10] ← نظر بنگرید
1904.«فعل» انْظُرِي‌ [1] ← نظر بنگر
1905.«اسم» أَنْعَامَ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1906.«اسم» الْأَنْعَام‌َ [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1907.«اسم» أَنْعَامَاً [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1908.«اسم» أَنْعَامِ [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1909.«اسم» الْأَنْعَام‌ِ [17] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1910.«اسم» أَنْعَام‌ٍ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1911.«اسم» أَنْعَامُ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1912.«اسم» الْأَنْعَام‌ُ [3] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1913.«اسم» أَنْعَام‌ٌ [3] ← نعم چهارپایان / شتران و گاوها و گوسفندان
1914.«فعل» أَنْعَم‌َ [6] ← نعم نعمت داد
1915.«اسم» أَنْعُم‌ِ [2] ← نعم نعمت ها
1916.«فعل» أَنْعَمْت‌َ [5] ← نعم نعمت دادی
1917.«فعل» أَنْعَمْت‌ُ [3] ← نعم نعمت دادم
1918.«فعل» أَنْعَمْنَا [3] ← نعم نعمت دادیم
1919.«اسم» الْأَنْف‌َ [1] ← انف بینی
1920.«اسم» الْأَنْف‌ِ [1] ← انف بینی
1921.«اسم» الْإِنفَاق‌ِ [1] ← نفق فقیرشدن / نادارشدن / انفاق کردن / خرج کردن
1922.«اسم» الْأَنْفَال‌ِ [1] ← نفل انفال
1923.«اسم» الْأَنْفَال‌ُ [1] ← نفل انفال
1924.«فعل» انْفَجَرَت‌ْ [1] ← فجر بجریان افتاد
1925.«فعل» أَنْفُخ‌ُ [1] ← نفخ می دمم
1926.«فعل» انْفُخُوا [1] ← نفخ بدمید
1927.«فعل» انْفُذُوا [1] ← نفذ نفوذ کنید / بگذرید و پشت سر بگذارید
1928.«فعل» انْفِرُوا [4] ← نفر بسرعت بروید / بسرعت حرکت کنید / کوچ کنید
1929.«اسم» أَنْفُسَ [58] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
1930.«اسم» الْأَنفُس‌َ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
1931.«اسم» أَنْفُسِ [75] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
1932.«اسم» الْأَنْفُس‌ِ [2] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
1933.«اسم» أَنْفُسُ [14] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها