فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حرف» سَ [119] سین تسویف واقع در اول برخی افعال بمعنی بزودی
2.«فعل» سَاءَ [18] ← سوا بد است / زشت شد
3.«اسم» سَائِبَة‌ٍ [1] ← سیب شترانى بوده كه اعراب جاهلی به سبب نذر آن را از كار معاف مى‏ كرده‏اند
4.«فعل» سَاءَت‌ْ [5] ← سوا بد است / زشت شد
5.«اسم» سَائِحات‌ٍ [1] ← سیح زنان سیْر کننده در طريق اطاعت خدا / زنان روزه دار
6.«اسم» السَّائِحُون‌َ [1] ← سیح مردان سیْر کننده در طريق اطاعت خدا / مردان روزه دار
7.«اسم» سَائِغَاً [1] ← سوغ روان و گوارا
8.«اسم» سَائِغ‌ٌ [1] ← سوغ روان و گوارا
9.«اسم» سَائِق‌ٌ [1] ← سوق سوق دهنده / پیش بَرنده
10.«اسم» سُؤَال‌ِ [1] ← سال درخواست / سؤال
11.«اسم» السَّائِل‌َ [1] ← سال درخواست کننده / سؤال کننده
12.«اسم» السَّائِل‌ِ [2] ← سال درخواست کننده / سؤال کننده
13.«اسم» سَائِل‌ٌ [1] ← سال درخواست کننده / سؤال کننده
14.«اسم» السَّائِلِين‌َ [3] ← سال درخواست کنندگان / سؤال کنندگان
15.«اسم» السَّابِحَات‌ِ [1] ← سبح فرشتگان چالاک و سریع در انجام اوامر الهی
16.«اسم» سَابِغَات‌ٍ [1] ← سبغ زره های کامل و فراخ
17.«اسم» سَابِق‌ُ [1] ← سبق پیشی گیرنده
18.«اسم» سَابِق‌ٌ [1] ← سبق پیشی گیرنده
19.«اسم» السَّابِقَات‌ِ [1] ← سبق پیشی گیرندگان
20.«فعل» سَابِقُوا [1] ← سبق از یکدیگر پیشی بگیرید
21.«اسم» سَابِقُون‌َ [1] ← سبق پیشی گیرندگان
22.«اسم» السَّابِقُون‌َ [3] ← سبق پیشی گیرندگان
23.«اسم» سَابِقِين‌َ [1] ← سبق پیشی گیرندگان
24.«اسم» سَاجِدَاً [1] ← سجد سجده کننده/ از روی خضوع و خشوع خم شونده
25.«اسم» السَّاجِدُون‌َ [1] ← سجد سجده کنندگان/ از روی خضوع و خشوع خم شوندگان
26.«اسم» سَاجِدِين‌َ [5] ← سجد سجده کنندگان/ از روی خضوع و خشوع خم شوندگان
27.«اسم» السَّاجِدِين‌َ [5] ← سجد سجده کنندگان/ از روی خضوع و خشوع خم شوندگان
28.«اسم» سَاحَتِ [1] ← سوح صحن منزل
29.«اسم» سَاحِرٍ [3] ← سحر جادوگر
30.«اسم» السَّاحِرُ [2] ← سحر جادوگر
31.«اسم» سَاحِرٌ [7] ← سحر جادوگر
32.«اسم» سَاحِرَان‌ِ [1] ← سحر جادوگران
33.«اسم» السَّاحِرُون‌َ [1] ← سحر جادوگران
34.«اسم» السَّاحِل‌ِ [1] ← سحل ساحل دریا
35.«اسم» السَّاخِرِين‌َ [1] ← سخر مسخره کنندگان
36.«اسم» سَادَتَ [1] ← سود رهبران / رؤسا / بزرگان
37.«اسم» سَادِسُ [2] ← سدس ششم
38.«فعل» سَارَ [1] ← سیر سِیْر کرد
39.«اسم» سَارِبٌ [1] ← سرب رونده در راه كه رفتن خود را علنى كند و پنهان ندارد
40.«فعل» سَارِعُوا [1] ← سرع بشتابید
41.«اسم» السَّارِق‌ُ [1] ← سرق مرد دزد
42.«اسم» السَّارِقَة‌ُ [1] ← سرق زن دزد
43.«اسم» سَارِقُون‌َ [1] ← سرق دزدان
44.«اسم» سَارِقِين‌َ [1] ← سرق دزدان
45.«اسم» السَّاعَة‌َ [12] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
46.«اسم» سَاعَة‌ً [6] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
47.«اسم» سَاعَة‌ِ [1] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
48.«اسم» السَّاعَة‌ِ [13] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
49.«اسم» سَاعَة‌ٍ [1] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
50.«اسم» السَّاعَة‌ُ [15] ← سوع ساعت / وقت / قیامت
51.«اسم» سَافِلَ [2] ← سفل زیرین / پائین / پست / فرومایه
52.«اسم» سَافِلِين‌َ [1] ← سفل پَستان / فرومایگان
53.«اسم» السَّاق‌ِ [1] ← سوق ساق پا
54.«اسم» سَاق‌ٍ [1] ← سوق ساق پا
55.«اسم» السَّاق‌ُ [1] ← سوق ساق پا
56.«اسم» سَاقِطَاً [1] ← سقط سقوط کننده
57.«اسم» سَاقَيْ [1] ← سوق دو ساق پا
58.«اسم» سَاكِنَاً [1] ← سکن ساکن
59.«فعل» سَأَل‌َ [4] ← سال درخواست کرد / سؤال کرد
60.«فعل» سُئِل‌َ [1] ← سال سؤال شد
61.«اسم» سُؤْلَ [1] ← سال درخواست / حاجت
62.«فعل» سَأَلْتَ [7] ← سال درخواست کردی / سؤال کردی
63.«فعل» سَأَلْتُ [3] ← سال درخواست کردم / سؤال کردم
64.«فعل» سُئِلَت‌ْ [1] ← سال سؤال شد
65.«فعل» سَالَت‌ْ [1] ← سیل جاری شد / روان شد
66.«فعل» سَأَلْتُمْ‌ [3] ← سال درخواست کردید / سؤال کردید
67.«اسم» سَالِمُون‌َ [1] ← سلم سالم ها / تندرست ها
68.«فعل» سَأَلُوا [1] ← سال درخواست کردند / سؤال کردند
69.«فعل» سُئِلُوا [1] ← سال سؤال شدند
70.«اسم» سَامِدُون‌َ [1] ← سمد مشغولان به لهو و سرگرمی / متکبران و مغروران
71.«اسم» سَامِرَاً [1] ← سمر گفتگو کردن های در شب / گفتگوهای شبانه
72.«اسم» سامِرِي‌ُّ [1] ← سامری سامری، جادوگری که با ساختن گوساله ای از طلا سعی کرد قوم حضرت موسی را گمراه کند
73.«اسم» السَّامِرِي‌ُّ [2] ← سامری سامری، جادوگری که با ساختن گوساله ای از طلا سعی کرد قوم حضرت موسی را گمراه کند
74.«اسم» السَّاهِرَة‌ِ [1] ← سهر زمين هموار / زمين خالى از گياه‏
75.«فعل» سَاهَم‌َ [1] ← سهم قرعه کشی کرد / قرعه انداخت
76.«اسم» سَاهُون‌َ [2] ← سهو غفلت کنندگان / غافلان
77.«فعل» سَاوَي [1] ← سوی برابر کرد
78.«اسم» سَبَاءٍ [2] ← سبا سباء، قومى قديمى از عرب بودند، كه در يمن زندگى مى ‏كردند
79.«اسم» سُبَاتَاً [2] ← سبت منقطع شدن / استراحت کردن / راحتی و فراغت
80.«اسم» سَبَبَاً [4] ← سبب سبب
81.«اسم» سَبَب‌ٍ [1] ← سبب سبب
82.«اسم» سَبْتِ [1] ← سبت شنبه / تعطیل کردن بمنظور استراحت
83.«اسم» السَّبْت‌ِ [4] ← سبت شنبه / تعطیل کردن بمنظور استراحت
84.«اسم» السَّبْت‌ُ [1] ← سبت شنبه / تعطیل کردن بمنظور استراحت
85.«فعل» سَبَّح‌َ [3] ← سبح تسبیح گفت / ستایش کرد
86.«فعل» سَبِّح‌ْ [16] ← سبح تسبیح گو / ستایش کن
87.«اسم» سَبْحَاً [2] ← سبح حرکت کردن سریع
88.«اسم» سُبْحَان‌َ [41] ← سبح پاک و منزه بودن از هر عیب و نقصی
89.«فعل» سَبَّحُوا [1] ← سبح تسبیح گفتند / ستایش کردند
90.«فعل» سَبِّحُوا [2] ← سبح تسبیح گویید / ستایش کنید
91.«اسم» السَّبُع‌ُ [1] ← سبع حیوان درنده
92.«اسم» سَبْع‌َ [11] ← سبع هفت
93.«اسم» سَبْعَاً [2] ← سبع هفت
94.«اسم» سَبْع‌ِ [2] ← سبع هفت
95.«اسم» السَّبْع‌ِ [1] ← سبع هفت
96.«اسم» السَّبْع‌ُ [1] ← سبع هفت
97.«اسم» سَبْع‌ٌ [3] ← سبع هفت
98.«اسم» سَبْعَة‌ٍ [1] ← سبع هفت
99.«اسم» سَبْعَة‌ُ [2] ← سبع هفت
100.«اسم» سَبْعَة‌ٌ [1] ← سبع هفت
101.«اسم» سَبْعُون‌َ [1] ← سبع هفتاد
102.«اسم» سَبْعِين‌َ [2] ← سبع هفتاد
103.«فعل» سَبَق‌َ [6] ← سبق پیشی گرفت
104.«اسم» سَبْقَاً [1] ← سبق پیشی گرفتن
105.«فعل» سَبَقَت‌ْ [7] ← سبق پیشی گرفت
106.«فعل» سَبَقُوا [3] ← سبق پیشی گرفتند
107.«اسم» سُبُل‌َ [4] ← سبل راه ها / راه های روشن و واضح
108.«اسم» السُّبُل‌َ [1] ← سبل راه ها / راه های روشن و واضح
109.«اسم» سُبُلاً [5] ← سبل راه ها / راه های روشن و واضح
110.«اسم» سَبِيل‌َ [12] ← سبل راه / راه روشن و واضح
111.«اسم» السَّبِيل‌َ [7] ← سبل راه / راه روشن و واضح
112.«اسم» سَبِيلاً [29] ← سبل راه / راه روشن و واضح
113.«اسم» سَبِيل‌ِ [87] ← سبل راه / راه روشن و واضح
114.«اسم» السَّبِيل‌ِ [20] ← سبل راه / راه روشن و واضح
115.«اسم» سَبِيل‌ٍ [7] ← سبل راه / راه روشن و واضح
116.«اسم» سَبِيل‌ُ [1] ← سبل راه / راه روشن و واضح
117.«اسم» السَّبِيل‌ُ [2] ← سبل راه / راه روشن و واضح
118.«اسم» سَبِيل‌ٌ [1] ← سبل راه / راه روشن و واضح
119.«اسم» سِتَّة‌ِ [7] ← ستت شش
120.«اسم» سِتِّين‌َ [1] ← ستت شصت
121.«اسم» سِتْرَاً [1] ← ستر پوشش / ترس / شرم
122.«فعل» سَجَدَ [2] ← سجد سجده کرد/ از روی خضوع و خشوع خم شد
123.«اسم» سُجَّدَاً [11] ← سجد سجده کنان / از روی خضوع و خشوع خم شوندگان
124.«فعل» سَجَدُوا [6] ← سجد سجده کردند/ از روی خضوع و خشوع خم شدند
125.«فعل» سُجِّرَت‌ْ [1] ← سجر مشتعل و برافروخته شد
126.«اسم» السِّجِل‌ِّ [1] ← سجل اوراق طومار مانند
127.«اسم» السِّجْن‌َ [1] ← سجن زندان
128.«اسم» السِّجْن‌ِ [4] ← سجن زندان
129.«اسم» السِّجْن‌ُ [1] ← سجن زندان
130.«اسم» السُّجُودِ [4] ← سجد سجده ها / سجده کردن / سجده کنندگان
131.«اسم» السُّجُودِ [2] ← سجد سجده ها / سجده کردن / سجده کنندگان
132.«فعل» سَجَي‌ [1] ← سجو- سجی آرام گرفت و فراگیر شد
133.«اسم» سِجِّيل‌ٍ [3] ← سجل در اصل يك كلمه فارسى است كه از" سنگ" و" گل" گرفته شده است بنابراين چيزى است كه نه كاملا مانند سنگ سخت شده و نه همچون گل سست است بلكه برزخى ميان آن دو مى ‏باشد
134.«اسم» سِجِّين‌ٍ [1] ← سجن سجين / حبس و زندانى است كه هر كس در آن بيفتد بيرون شدن برايش نيست‏
135.«اسم» سِجِّين‌ٌ [1] ← سجن سجين / حبس و زندانى است كه هر كس در آن بيفتد بيرون شدن برايش نيست‏
136.«اسم» السَّحَاب‌َ [1] ← سحب ابر
137.«اسم» سَحَابَاً [4] ← سحب ابر
138.«اسم» السَّحَاب‌ِ [2] ← سحب ابر
139.«اسم» سَحَاب‌ٌ [2] ← سحب ابر
140.«اسم» سَحَّارٍ [1] ← سحر جادوگران
141.«اسم» السُّحْت‌َ [2] ← سحت مال حرام
142.«اسم» السُّحْت‌ِ [1] ← سحت مال حرام
143.«اسم» سَحَرٍ [1] ← سحر سحرگاه
144.«اسم» السِّحْرَ [4] ← سحر سحر و جادو
145.«اسم» سِحْرِ [4] ← سحر سحر و جادو
146.«اسم» السِّحْرِ [1] ← سحر سحر و جادو
147.«اسم» سِحْرٍ [2] ← سحر سحر و جادو
148.«اسم» السِّحْرُ [1] ← سحر سحر و جادو
149.«اسم» سِحْرٌ [15] ← سحر سحر و جادو
150.«اسم» سِحْرَان‌ِ [1] ← سحر دو سحر و جادو
151.«اسم» السَّحَرَة‌َ [1] ← سحر جادوگران
152.«اسم» السَّحَرَة‌ُ [7] ← سحر جادوگران
153.«فعل» سَحَرُوا [1] ← سحر سحر و جادو کردند / فریب دادند
154.«اسم» سُحْقَاً [1] ← سحق دوری از رحمت خدا باد
155.«اسم» سَحِيق‌ٍ [1] ← سحق دوردست
156.«فعل» سَخَّرَ [18] ← سخر خوار و مقهور کرد
157.«فعل» سَخِرَ [1] ← سخر مسخره کرد
158.«فعل» سَخَّرْنَا [4] ← سخر خوار و مقهور کردیم
159.«فعل» سَخِرُوا [3] ← سخر مسخره کردند
160.«اسم» سِخْرِيَّاً [2] ← سخر استهزاء / مسخره
161.«اسم» سُخْرِيَّاً [1] ← سخر خدمت / بیگاری
162.«اسم» سَخَط‌ٍ [1] ← سخط خشم و غضب
163.«فعل» سَخِط‌َ [1] ← سخط خشمگین شد
164.«اسم» سَدَّاً [3] ← سدد سدّ / حائل
165.«اسم» سِدْرٍ [2] ← سدر درخت سدر
166.«اسم» السِّدْرَة‌َ [1] ← سدر درخت سدر
167.«اسم» سِدْرَة‌ِ [1] ← سدر درخت سدر
168.«اسم» السُّدُس‌ُ [3] ← سدس یک ششم
169.«اسم» سُدَي‌ً [1] ← سدی مُهمل
170.«اسم» سَدِيدَاً [2] ← سدد صواب / مستقیم
171.«اسم» السَّدَّيْن‌ِ [1] ← سدد دو کوه
172.«اسم» سِرَّ [3] ← سرر راز / نهان
173.«اسم» السِّرَّ [2] ← سرر راز / نهان
174.«اسم» سِرَّاً [6] ← سرر راز / نهان
175.«اسم» السَّرَّاءِ [1] ← سرر رفاه / ناز و نعمت
176.«اسم» السَّرَّاءُ [1] ← سرر رفاه / ناز و نعمت
177.«اسم» السَّرَائِرُ [1] ← سرر رازهای پنهانی
178.«اسم» سَرَابَاً [1] ← سرب سراب / آب نما
179.«اسم» سَرَاب‌ٍ [1] ← سرب سراب / آب نما
180.«اسم» سَرَابِيل‌َ [2] ← سربل پیراهن ها / زره ها
181.«اسم» سَرَابِيلُ [1] ← سربل پیراهن ها / زره ها
182.«اسم» سِرَاجَاً [4] ← سرج چراغ / آفتاب / قرآن
183.«اسم» سَرَاحَاً [2] ← سرح رها کردن / طلاق دادن
184.«اسم» سُرَادِقُ [1] ← سردق سراپرده / خیمه / چادر
185.«اسم» سِرَاعَاً [2] ← سرع شتابان
186.«اسم» سَرَبَاً [1] ← سرب راه سراشیبی
187.«فعل» سَرِّحُوا [2] ← سرح رها کنید و بفرستید / طلاق بدهید
188.«اسم» السَّرْدِ [1] ← سرد بافتن زره
189.«اسم» سُرُرَاً [1] ← سرر تخت ها
190.«اسم» سُرُرٍ [4] ← سرر تخت ها
191.«اسم» سُرُرٌ [1] ← سرر تخت ها
192.«فعل» سَرَق‌َ [2] ← سرق دزدی کرد
193.«اسم» سَرْمَدَاً [2] ← سرمد دائمی
194.«اسم» سُرُورَاً [1] ← سرر شادی و خوشحالی / شادی کردن
195.«اسم» سَرِيَّاً [1] ← سری رود کوچک
196.«اسم» سَرِيع‌ُ [10] ← سرع سریع
197.«فعل» سُطِحَت‌ْ [1] ← سطح مسطح شد / گسترده و هموار شد
198.«اسم» سَعَة‌ً [2] ← وسع وسعت / فراخی / برخورداری / توانگری
199.«اسم» سَعَتِ [2] ← وسع وسعت / فراخی / برخورداری / توانگری
200.«اسم» السَّعَة‌ِ [1] ← وسع وسعت / فراخی / برخورداری / توانگری
201.«اسم» سَعَة‌ٍ [1] ← وسع وسعت / فراخی / برخورداری / توانگری
202.«فعل» سُعِدُوا [1] ← سعد توفيق سعادت يافتند
203.«اسم» سُعُرٍ [2] ← سعر جنون ها / شعله های آتش
204.«فعل» سُعِّرَت‌ْ [1] ← سعر شعله ور شد / زبانه کشید
205.«فعل» سَعَوْا [2] ← سعی سعی کردند/ شتافتند
206.«فعل» سَعَي‌ [5] ← سعی سعی کرد / شتافت
207.«اسم» سَعْيَ [3] ← سعی سعی / کوشش کردن
208.«اسم» السَّعْي‌َ [1] ← سعی سعی / کوشش کردن
209.«اسم» سَعْيَاً [1] ← سعی سعی / کوشش کردن
210.«اسم» سَعْيِ [2] ← سعی سعی / کوشش کردن
211.«اسم» سَعْيُ [3] ← سعی سعی / کوشش کردن
212.«اسم» سَعِيدٌ [1] ← سعد یابنده توفیق سعادت / نیکبخت / خوشبخت
213.«اسم» سَعِيرَاً [8] ← سعر شعله آتش / جنون
214.«اسم» السَّعِيرِ [8] ← سعر شعله آتش / جنون
215.«اسم» سَفَاهَة‌ٍ [1] ← سفه سفاهت / نادانی / جهالت / بلاهت
216.«اسم» سَفَاهَة‌ٌ [1] ← سفه سفاهت / نادانی / جهالت / بلاهت
217.«اسم» سَفَرَاً [1] ← سفر مسافرت
218.«اسم» سَفَرِ [1] ← سفر مسافرت
219.«اسم» سَفَرٍ [5] ← سفر مسافرت
220.«اسم» سَفَرَة‌ٍ [1] ← سفر سفیران / مسافران
221.«اسم» السُّفْلَي [1] ← سفل پائین تر / پست تر / فرومایه تر
222.«اسم» سَفَهَاً [1] ← سفه سفاهت / نادانی / جهالت / بلاهت
223.«فعل» سَفِه‌َ [1] ← سفه سفیه بود / جاهل بود / نادان کرد / ابله کرد
224.«اسم» السُّفَهَاءَ [1] ← سفه سفیهان / نادانان / جاهلان / ابلهان
225.«اسم» السُّفَهَاءُ [4] ← سفه سفیهان / نادانان / جاهلان / ابلهان
226.«اسم» السَّفِينَة‌ِ [2] ← سفن کشتی
227.«اسم» سَفِينَة‌ٍ [1] ← سفن کشتی
228.«اسم» السَّفِينَة‌ُ [1] ← سفن کشتی
229.«اسم» سَفِيهَاً [1] ← سفه سفیه / نادان / جاهل / ابله
230.«اسم» سَفِيهُ [1] ← سفه سفیه / نادان / جاهل / ابله
231.«اسم» سِقَايَة‌َ [1] ← سقی سیراب کردن / آبرسانی
232.«اسم» السِّقَايَة‌َ [1] ← سقی سیراب کردن / آبرسانی
233.«اسم» سَقَرَ [3] ← سقر یکی از اسامی جهنم
234.«اسم» سَقَرُ [1] ← سقر یکی از اسامی جهنم
235.«فعل» سُقِط‌َ [1] ← سقط افتاد / ساقط شد
236.«فعل» سَقَطُوا [1] ← سقط سقوط کردند
237.«اسم» السَّقْف‌ِ [1] ← سقف سقف
238.«اسم» سَقْفَاً [1] ← سقف سقف
239.«اسم» السَّقْف‌ُ [1] ← سقف سقف
240.«اسم» سُقُفَاً [1] ← سقف سقف ها
241.«فعل» سُقْنَا [2] ← سوق سوق دادیم / راندیم
242.«فعل» سُقُوا [1] ← سقی نوشانده شدند
243.«فعل» سَقَي [2] ← سقی آب داد / سیراب کرد
244.«فعل» سَقَيْت‌َ [1] ← سقی آب دادی / سیراب کردی
245.«اسم» سَقِيم‌ٌ [2] ← سقم بیمار
246.«اسم» سُقْيَی [1] ← سقی آبشخور
247.«اسم» سُكَارَي [3] ← سکر مستان
248.«فعل» سَكَت‌َ [1] ← سکت فرو نشست
249.«اسم» سَكَرَاً [1] ← سکر مِی / مست کننده
250.«اسم» سَكْرَۀِ [1] ← سکر مستی / سختی
251.«اسم» سَكْرَة‌ُ [1] ← سکر مستی / سختی
252.«فعل» سُكِّرَت‌ْ [1] ← سکر پوشانده شد / چشم بندی شد / خیره شد و از دید افتاد
253.«فعل» سَكَن‌َ [1] ← سکن آرامش یافت
254.«اسم» سَكَنَاً [2] ← سکن آرامش
255.«اسم» سَكَن‌ٌ [1] ← سکن آرامش
256.«فعل» سَكَنْتُمْ‌ [2] ← سکن سکونت کردید
257.«اسم» سِكِّينَاً [1] ← سکن چاقو / کارد
258.«اسم» سَكِينَۀَ [3] ← سکن آرامش
259.«اسم» السَّكِينَة‌َ [2] ← سکن آرامش
260.«اسم» سَكِينَة‌ٌ [1] ← سکن آرامش
261.«فعل» سَل‌ْ [2] ← سال درخواست کن / سؤال کن
262.«اسم» سَلاَسِلَ [1] ← سلسل قيدهايی كه دست و پاى مجرم را با آن مى ‏بندند
263.«اسم» السَّلاَسِل‌ُ [1] ← سلسل قيدهايی كه دست و پاى مجرم را با آن مى ‏بندند
264.«اسم» سُلاَلَة‌ٍ [2] ← سلل عصاره / چيزى كه از چيزى كشيده و بيرون آورده شود
265.«اسم» السَّلاَم‌َ [1] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
266.«اسم» سَلاَمَاً [9] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
267.«اسم» السَّلاَم‌ِ [3] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
268.«اسم» سَلاَم‌ٍ [3] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
269.«اسم» السَّلاَم‌ُ [3] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
270.«اسم» سَلاَم‌ٌ [23] ← سلم سلامتی / سلام کردن / درود و تحیت / تسلیم شدن / از صفات الهی
271.«اسم» سَلْسَبِيلاً [1] ← سلسبیل چشمه ای در بهشت که آبی سبک لذیذ و برنده دارد
272.«اسم» سِلْسِلَة‌ٍ [1] ← سلسل چشمه ای در بهشت که آبی سبک لذیذ و برنده دارد
273.«فعل» سَلَّطَ [1] ← سلط مسلط کرد
274.«اسم» سُلْطَانَاً [11] ← سلط دلیل / حجت / برهان / قدرت و تسلط / پادشاه
275.«اسم» سُلْطَانِ [1] ← سلط دلیل / حجت / برهان / قدرت و تسلط / پادشاه
276.«اسم» سُلْطَان‌ٍ [20] ← سلط دلیل / حجت / برهان / قدرت و تسلط / پادشاه
277.«اسم» سُلْطَانُ [1] ← سلط دلیل / حجت / برهان / قدرت و تسلط / پادشاه
278.«اسم» سُلْطَان‌ٌ [4] ← سلط دلیل / حجت / برهان / قدرت و تسلط / پادشاه
279.«فعل» سَلَف‌َ [5] ← سلف گذشت / سپری شد
280.«اسم» سَلَفَاً [1] ← سلف نیاکان و گذشتگان / پیشگامان
281.«فعل» سَلَقُوا [1] ← سلق گشودند / طعنه زدند
282.«فعل» سَلَك‌َ [3] ← سلک داخل کرد / فرو کرد/ پیمود
283.«فعل» سَلَكْنَا [1] ← سلک داخل کردیم / فرو کردیم/ پیمودیم
284.«اسم» السَّلَم‌َ [4] ← سلم تسلیم شدن / سلامتی / اسارت / اسیر
285.«فعل» سَلَّم‌َ [1] ← سلم سالم نگه داشت / حفظ کرد
286.«اسم» سَلَمَاً [1] ← سلم تسلیم شدن / سلامتی / اسارت / اسیر
287.«اسم» السَّلْم‌ِ [2] ← سلم صلح / آشتی
288.«اسم» السِّلْم‌ِ [1] ← سلم صلح / آشتی / آسودگی / مسالمت
289.«اسم» سُلَّمَاً [1] ← سلم نردبان
290.«اسم» سُلَّم‌ٌ [1] ← سلم نردبان
291.«فعل» سَلَّمْتُمْ‌ [1] ← سلم تحویل دادید / پرداختید
292.«فعل» سَلِّمُوا [2] ← سلم سلام کنید
293.«اسم» السَّلْوَي‌ [3] ← سلو عسل / بلدرچین
294.«اسم» سَلِيم‌ٍ [2] ← سلم سالم / بی عیب
295.«اسم» سُلَيْمَـان‌َ [14] ← سلیمان سلیمان، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
296.«اسم» سُلَيْمان‌ُ [3] ← سلیمان سلیمان، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
297.«اسم» سَم‌ِّ [1] ← سمم سوراخ
298.«اسم» السَّمَاءَ [17] ← سمو آسمان / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
299.«اسم» السَّمَاءِ [86] ← سمو آسمان / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
300.«اسم» سَمَاءٍ [1] ← سمو آسمان / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
301.«اسم» سَمَاءُ [1] ← سمو آسمان / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
302.«اسم» السَّماءُ [15] ← سمو آسمان / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
303.«اسم» سَمَّاعُون‌َ [4] ← سمع جاسوسان / بسیار شنوایان
304.«اسم» سِمَان‌ٍ [2] ← سمن چاق ها
305.«اسم» السَّمَاوَات‌ِ [176] ← سمو آسمان ها / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
306.«اسم» سَمَاوَات‌ٍ [5] ← سمو آسمان ها / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
307.«اسم» السَّمَاوَات‌ُ [9] ← سمو آسمان ها / جوّ زمین / هر چیزی که بالای سر قرار گرفته باشد
308.«فعل» سَمِع‌َ [3] ← سمع شنید
309.«اسم» سَمْعَ [1] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
310.«اسم» السَّمْع‌َ [10] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
311.«اسم» سَمْعَاً [2] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
312.«اسم» سَمْعِ [4] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
313.«اسم» السَّمْع‌ِ [2] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
314.«اسم» سَمْعُ [3] ← سمع گوش / حس شنوایی / گوش دادن
315.«فعل» سَمِعَت‌ْ [1] ← سمع شنید
316.«فعل» سَمِعْتُمْ‌ [3] ← سمع شنیدید
317.«فعل» سَمِعْنَا [17] ← سمع شنیدیم
318.«فعل» سَمِعُوا [6] ← سمع شنیدند
319.«اسم» سَمْكَ [1] ← سمک سقف
320.«فعل» سَمُّوا [1] ← سمو نام ببرید
321.«اسم» السَّمُوم‌ِ [2] ← سمم باد داغى و سوزانی كه مثل سمّ در عمق جان انسان اثر مى‏ گذارد
322.«اسم» سَمُوم‌ٍ [1] ← سمم باد داغى و سوزانی كه مثل سمّ در عمق جان انسان اثر مى‏ گذارد
323.«فعل» سَمَّی [1] ← سمو نامید
324.«اسم» سَمِيَّاً [2] ← سمو همنام / مانند
325.«فعل» سَمَّيْتُ [1] ← سمو نامیدم
326.«فعل» سَمَّيْتُمْ [3] ← سمو نامیدید
327.«اسم» سَمِيعَاً [4] ← سمع بسیار شنوا / کسی که می شنواند
328.«اسم» السَّمِيع‌ِ [1] ← سمع بسیار شنوا / کسی که می شنواند
329.«اسم» سَمِيع‌ُ [2] ← سمع بسیار شنوا / کسی که می شنواند
330.«اسم» السَّمِيع‌ُ [19] ← سمع بسیار شنوا / کسی که می شنواند
331.«اسم» سَمِيع‌ٌ [21] ← سمع بسیار شنوا / کسی که می شنواند
332.«اسم» سَمِين‌ٍ [1] ← سمن چاق
333.«اسم» السِّن‌َّ [1] ← سنن دندان
334.«اسم» السِّن‌ِّ [1] ← سنن دندان
335.«اسم» سَنَا [1] ← سنو روشنی
336.«اسم» سَنَابِل‌َ [1] ← سنبل خوشه ها
337.«اسم» سُنْبُلِ [1] ← سنبل خوشه
338.«اسم» سُنْبُلاَت‌ٍ [2] ← سنبل خوشه ها
339.«اسم» سُنْبُلَة‌ٍ [1] ← سنبل یک خوشه
340.«اسم» سَنَة‌ً [2] ← سنو سال
341.«اسم» سَنَة‌ٍ [5] ← سنو سال
342.«اسم» سِنَة‌ٌ [1] ← وسن خواب سبک
343.«اسم» سُنَّة‌َ [6] ← سنن سنت / سیره / راه و روش / نهاد
344.«اسم» سُنَّة‌ِ [5] ← سنن سنت / سیره / راه و روش / نهاد
345.«اسم» سُنَّة‌ُ [3] ← سنن سنت / سیره / راه و روش / نهاد
346.«اسم» سُنْدُس‌ٍ [3] ← سندس پارچه ابريشمى نازك‏
347.«اسم» سُنَن‌َ [1] ← سنن سنت ها/ سیره ها/ راه و روش ها/ نهادها
348.«اسم» سُنَن‌ٌ [1] ← سنن سنت ها/ سیره ها/ راه و روش ها/ نهادها
349.«اسم» سِنِين‌َ [9] ← سنو سال ها
350.«اسم» السِّنِين‌َ [3] ← سنو سال ها
351.«اسم» سُهُولِ [1] ← سهل زمین های هموار
352.«اسم» السَّوْءِ [6] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
353.«اسم» سَوْءٍ [3] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
354.«اسم» سُوءَ [7] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
355.«اسم» السُّوءَ [6] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
356.«اسم» سُوءً [6] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
357.«اسم» سُوءِ [2] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
358.«اسم» السُّوءِ [5] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
359.«اسم» سُوءٍ [12] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
360.«اسم» سُوءُ [9] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
361.«اسم» السُّوءُ [2] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
362.«اسم» سُوءٌ [1] ← سوا بدی / بد / شر / شرور / آفت / آتش
363.«اسم» سَوَاءَ [4] ← سوی راست / وسط
364.«اسم» سَوَاءً [5] ← سوی یکسان
365.«اسم» سَوَاءِ [5] ← سوی راست / وسط
366.«اسم» سَوَاءٍ [3] ← سوی یکسان
367.«اسم» سَوَاءٌ [10] ← سوی یکسان
368.«اسم» سَوْآۀِ [3] ← سوا شرمگاه ها / کارهای بسیار زشت
369.«اسم» سَوْآۀُ [2] ← سوا شرمگاه ها / کارهای بسیار زشت
370.«اسم» سَوْءَة‌َ [2] ← سوا جسد / کار بسیار زشت
371.«اسم» سُوَاعَاً [1] ← سواع نام یکی از بت های پنجگانه قوم نوح
372.«اسم» السُّوءَي‌ [1] ← سوا کار بسیار زشت
373.«اسم» سُودٌ [1] ← سود سیاه ها
374.«اسم» سُوَرٍ [1] ← سور سوره های قرآن
375.«اسم» سُورٍ [1] ← سور دیوار
376.«اسم» سُورَة‌ٍ [2] ← سور سوره قرآن
377.«اسم» سُورَة‌ٌ [7] ← سور سوره قرآن
378.«اسم» سَوْط‌َ [1] ← سوط تازیانه
379.«حرف» سَوْف‌َ [42] ← سوف بزودی / در آینده نه چندان نزدیک
380.«اسم» سُوقِ [1] ← سوق ساقه های درخت
381.«اسم» السُّوق‌ِ [1] ← سوق ساق های پا
382.«فعل» سَوَّل‌َ [1] ← سول زشتی ها را زیبا جلوه داد / آراست
383.«فعل» سَوَّلَت‌ْ [3] ← سول زشتی ها را زیبا جلوه داد / آراست
384.«فعل» سَوَّي‌ [9] ← سوی مرتب کرد / راست و درست کرد / صاف کرد
385.«اسم» سُوَي‌ً [1] ← سوی صاف / یکسان
386.«اسم» سَوِيَّاً [4] ← سوی سالم و بی عیب / راست / راست قامت
387.«اسم» السَّوِي‌ِّ [1] ← سوی راست
388.«فعل» سَوَّيْتُ [2] ← سوی راست و درست کردم / معتدل و استوار کردم
389.«فعل» سِي‌ءَ [2] ← سوا دلگیر و دلتنگ شد / زشت شد
390.«اسم» سَيِّئً [1] ← سوا بد
391.«اسم» السَّيِّئِ [1] ← سوا بد
392.«اسم» سَيِّئُ [1] ← سوا بد
393.«اسم» السَّیِّئُ [1] ← سوا بد
394.«اسم» سَيِّئَاتِ [16] ← سوا بدی ها
395.«اسم» السَّيِّئَات‌ِ [14] ← سوا بدی ها
396.«اسم» سَيِّئَات‌ُ [5] ← سوا بدی ها
397.«اسم» السَّيِّئَات‌ُ [1] ← سوا بدی ها
398.«اسم» السَّيِّئَة‌َ [3] ← سوا بدی
399.«اسم» سَيِّئَة‌ً [3] ← سوا بدی
400.«اسم» السَّيِّئَة‌ِ [6] ← سوا بدی
401.«اسم» سَيِّئَة‌ٍ [3] ← سوا بدی
402.«اسم» السَّيِّئَة‌ُ [1] ← سوا بدی
403.«اسم» سَيِّئَة‌ٌ [6] ← سوا بدی
404.«فعل» سِيْئَت‌ْ [1] ← سوا دلگیر و دلتنگ شد / زشت شد
405.«اسم» السَّيَّارَة‌ِ [2] ← سیر کاروان / اهل کاروان
406.«اسم» سَيَّارَة‌ٌ [1] ← سیر کاروان / اهل کاروان
407.«فعل» سِيحُوا [1] ← سیح گردش کنید
408.«اسم» سَيِّدَ [1] ← سود آقا / سرور / مهتر
409.«اسم» سَيِّدَاً [1] ← سود آقا / سرور / مهتر
410.«اسم» السَّيْرَ [1] ← سیر سِیْر / سِیْر کردن
411.«اسم» سَيْرَاً [1] ← سیر سِیْر / سِیْر کردن
412.«اسم» سِيرَۀَ [1] ← سیر حالت / هیئت / سنت
413.«فعل» سُيِّرَت‌ْ [3] ← سیر سیر داده شد / بحرکت واداشته شد
414.«فعل» سِيرُوا [7] ← سیر سیر کنید
415.«فعل» سِيق‌َ [2] ← سوق سوق داده شد / رانده شد
416.«اسم» سَيْل‌َ [1] ← سیل سیلاب
417.«اسم» السَّيْل‌ُ [1] ← سیل سیلاب
418.«اسم» سِيمَا [6] ← سوم سیما / چهره / علامت / نشانه
419.«اسم» سَيْنَاءَ [1] ← سیناء صحرای سينا / پر بركت و زيبا و مشجر
420.«اسم» سِينِين‌َ [1] ← سینین صحرای سينا / پر بركت و زيبا و مشجر


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است