فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» و [6603] ضمیر مرفوع متصل به افعال مضارع و امر صیغ 3 و 9 بمعنی آن مردان، شما مردان
2.«حرف» و [9639] و / نیز / در حالیکه / با / قَسَم / ...
3.«اسم» وَابِل‌ٌ [3] ← وبل باران تند و رگبار طولانى‏
4.«فعل» وَاثَقَ [1] ← وثق عهد و پیمان بست
5.«اسم» وَاجِفَة‌ٌ [1] ← وجف لرزان / مبتلا به دلهره
6.«اسم» وَاحِدَاً [5] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
7.«اسم» الْوَاحِدِ [2] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
8.«اسم» وَاحِدٍ [6] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
9.«اسم» الْوَاحِدُ [4] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
10.«اسم» وَاحِدٌ [13] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
11.«اسم» وَاحِدَة‌ً [19] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
12.«اسم» وَاحِدَة‌ٍ [7] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
13.«اسم» وَاحِدَة‌ٌ [5] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
14.«اسم» وَادِ [1] ← ودی وادی / دره
15.«اسم» الْوَادِ [4] ← ودی وادی / دره
16.«اسم» وَادٍ [2] ← ودی وادی / دره
17.«اسم» وَادِيَاً [1] ← ودی وادی / دره
18.«اسم» الْوَارِث‌ِ [1] ← ورث وارث / میراث خوار
19.«اسم» الْوَارِثُون‌َ [2] ← ورث وارثان / میراث خواران
20.«اسم» الْوَارِثِين‌َ [3] ← ورث وارثان / میراث خواران
21.«اسم» وَارِدَ [1] ← ورد وارد شونده
22.«اسم» وَارِدُ [1] ← ورد وارد شونده
23.«اسم» وَارِدُون‌َ [1] ← ورد وارد شوندگان
24.«اسم» وَازِرَة‌ٌ [5] ← وزر حمل کننده بار سنگین / بدوش کشنده بار سنگین
25.«اسم» وَاسِعَاً [1] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
26.«اسم» وَاسِع‌ُ [1] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
27.«اسم» وَاسِعٌ [7] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
28.«اسم» وَاسِعَة‌ً [1] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
29.«اسم» وَاسِعَة‌ٍ [1] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
30.«اسم» وَاسِعَة‌ٌ [2] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
31.«اسم» وَاصِبَاً [1] ← وصب دائم / ثابت و استوار
32.«اسم» وَاصِب‌ٌ [1] ← وصب دائم / ثابت و استوار
33.«فعل» وَاعَدْنَا [3] ← وعد بیکدیگر وعده دادیم
34.«اسم» الْوَاعِظِين‌َ [1] ← وعظ موعظه کنندگان
35.«اسم» وَاعِيَةٌ [1] ← وعی حفظ کننده / شنوا
36.«اسم» وَاق‌ٍ [3] ← وقی حافظ
37.«اسم» وَاقِع‌ٍ [1] ← وقع واقع شونده / انجام شونده / افتادنی
38.«اسم» وَاقِع‌ٌ [5] ← وقع واقع شونده / انجام شونده / افتادنی
39.«اسم» الْوَاقِعَة‌ُ [2] ← وقع واقعه / قیامت
40.«اسم» وَال‌ٍ [1] ← ولی سرپرست / یاور
41.«اسم» وَالِدِ [1] ← ولد پدر
42.«اسم» وَالِدٍ [1] ← ولد پدر
43.«اسم» وَالِدٌ [1] ← ولد پدر
44.«اسم» الْوَالِدَات‌ُ [1] ← ولد مادران
45.«اسم» الْوَالِدَان‌ِ [3] ← ولد پدر و مادر
46.«اسم» وَالِدَۀِ [2] ← ولد مادر
47.«اسم» وَالِدَة‌ٌ [1] ← ولد مادر
48.«اسم» وَالِدَيْ [10] ← ولد پدر و مادر
49.«اسم» الْوَالِدَيْن‌ِ [7] ← ولد پدر و مادر
50.«اسم» وَاهِيَة‌ٌ [1] ← وهی سست / ضعیف / فروهشته
51.«اسم» وَبَال‌َ [4] ← وبل سنگینی نامطلوب / کیفر / تاوان / گرفتاری / پایان بد
52.«اسم» وَبِيلاً [1] ← وبل سخت و سنگین
53.«اسم» الْوَتْرِ [1] ← وتر فرد / یگانه
54.«اسم» الْوَتِين‌َ [1] ← وتن شاهرگ قلب / شاهرگ جگر
55.«اسم» وَثَاقَ [1] ← وثق بند / زنجیر
56.«اسم» الْوَثَاق‌َ [1] ← وثق بند / زنجیر
57.«اسم» الْوُثْقَي [2] ← وثق موثق تر / مورد اعتمادتر / مطمئن تر / موثق ترین / مورد اعتمادترین / مطمئن ترین
58.«فعل» وَجَبَتْ [1] ← وجب افتاد و مُرد
59.«فعل» وَجَدَ [11] ← وجد یافت
60.«فعل» وُجِدَ [1] ← وجد یافته شد
61.«اسم» وُجْدِ [1] ← وجد توانایی و تمکن
62.«فعل» وَجَدَا [2] ← وجد یافتند
63.«فعل» وَجَدْت‌ُ [2] ← وجد یافتم
64.«فعل» وَجَدْتُمْ‌ [4] ← وجد یافتید
65.«فعل» وَجَدْنَا [15] ← وجد یافتیم
66.«فعل» وَجَدُوا [4] ← وجد یافتند
67.«اسم» وَجِلَة‌ٌ [1] ← وجل ترسان / ترسیده
68.«فعل» وَجِلَتْ [2] ← وجل ترسید / هراسان شد
69.«اسم» وَجِلُون‌َ [1] ← وجل ترسانان / ترسیده ها
70.«اسم» وَجْه‌َ [16] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
71.«اسم» وَجْه‌ِ [13] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
72.«اسم» وَجْه‌ُ [5] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
73.«فعل» وَجَّهْت‌ُ [1] ← وجه متوجه کردم / رو کردم
74.«اسم» وِجْهَة‌ٌ [1] ← وجه جهت / سو
75.«اسم» وُجُوهَ [11] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
76.«اسم» الْوُجُوه‌َ [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
77.«اسم» وُجُوهَاً [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
78.«اسم» وُجُوه‌ِ [9] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
79.«اسم» وُجُوه‌ُ [7] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
80.«اسم» الْوُجُوه‌ُ [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
81.«اسم» وُجُوه‌ٌ [8] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
82.«اسم» وَجِيهَاً [2] ← وجه دارای جاه و مقام / رئیس قوم
83.«اسم» وَحْدَ [6] ← وحد تنها / فقط
84.«اسم» الْوُحُوش‌ُ [1] ← وحش حیوانات وحشی
85.«اسم» وَحْيَاً [1] ← وحی وحی و الهام
86.«اسم» وَحْيِ [2] ← وحی وحی و الهام
87.«اسم» الْوَحْيِ [1] ← وحی وحی و الهام
88.«اسم» وَحْيُ [1] ← وحی وحی و الهام
89.«اسم» وَحْي‌ٌ [1] ← وحی وحی و الهام
90.«اسم» وَحِيدَاً [1] ← وحد یگانه / منفرد / تنها
91.«فعل» وَدَّ [2] ← ودد دوست داشت
92.«اسم» وَدَّاً [1] ← ودّ نام یکی از بت های پنجگانه قوم نوح
93.«اسم» وُدَّاً [1] ← ودد محبت / دوستدار / دوستدارنده
94.«فعل» وَدَّتْ [1] ← ودد دوست داشت
95.«فعل» وَدَّعَ [1] ← ودع ترک کرد / وداع کرد
96.«اسم» الْوَدْق‌َ [2] ← ودق مقداری از باران
97.«فعل» وَدُّوا [4] ← ودد دوست داشتند
98.«اسم» الْوَدُودُ [1] ← ودد بسیار دوستدار و علاقمند / محبوب / مورد علاقه
99.«اسم» وَدُودٌ [1] ← ودد بسیار دوستدار و علاقمند / محبوب / مورد علاقه
100.«اسم» وَرَاءَ [12] ← وری پس / غیر / جز
101.«اسم» وَراءِ [12] ← وری پس / غیر / جز
102.«فعل» وَرِث‌َ [2] ← ورث ارث برد
103.«اسم» وَرَثَة‌ِ [1] ← ورث وارثان / میراث خواران
104.«فعل» وَرِثُوا [1] ← ورث ارث بردند
105.«فعل» وَرَدَ [1] ← ورد وارد شد
106.«اسم» وِرْدَاً [1] ← ورد آبشخورگاه / تشنه
107.«اسم» الْوِرْدُ [1] ← ورد آبشخورگاه / تشنه
108.«اسم» وَرْدَة‌ً [1] ← ورد گلگون
109.«فعل» وَرَدُوا [1] ← ورد وارد شدند
110.«اسم» وَرَق‌ِ [2] ← ورق برگ درخت
111.«اسم» وَرِقِ [1] ← ورق سکه / پول
112.«اسم» وَرَقَة‌ٍ [1] ← ورق یک برگ درخت
113.«اسم» الْوَرِيدِ [1] ← ورد شاهرگ
114.«اسم» وَزَرَ [1] ← وزر پناهگاه / ملجأ / مأوی
115.«اسم» وِزْرَ [6] ← وزر بار سنگین / گناه
116.«اسم» وِزْرَاً [1] ← وزر بار سنگین / گناه
117.«اسم» الْوَزْن‌َ [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
118.«اسم» وَزْنَاً [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
119.«اسم» الْوَزْن‌ُ [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
120.«فعل» وَزَنُوا [1] ← وزن وزن کردند
121.«اسم» وَزِيرَاً [2] ← وزر وزیر / معاون / دستیار
122.«اسم» وَسَطَاً [1] ← وسط وسط / میانه
123.«فعل» وَسَطْن‌َ [1] ← وسط در میان گرفتند / در وسط درآمدند
124.«اسم» الْوُسْطَي [1] ← وسط متوسط تر / میانه تر / متوسط ترین / میانه ترین
125.«فعل» وَسِع‌َ [4] ← وسع در بر گرفت / شامل شد
126.«اسم» وُسْعَ [5] ← وسع امکان / توان / طاقت
127.«فعل» وَسِعَتْ [1] ← وسع در بر گرفت / شامل شد
128.«فعل» وَسِعْت‌َ [1] ← وسع در بر گرفتی / شامل شدی
129.«فعل» وَسَق‌َ [1] ← وسق جمع و جور کرد
130.«اسم» الْوَسْوَاس‌ِ [1] ← وسوس وسوسه / وسوسه کردن / وسوسه شدن / خطور افکار زشت در دل
131.«فعل» وَسْوَس‌َ [2] ← وسوس وسوسه کرد / وسوسه شد
132.«اسم» الْوَسِيلَة‌َ [2] ← وسل وسیله / رساندن خود به چيزى با رغبت و ميل‏
133.«اسم» وَصْفَ [1] ← وصف وصف / توصیف کردن
134.«فعل» وَصَّلْنَا [1] ← وصل پیوسته رساندیم
135.«فعل» وَصَّی [6] ← وصی توصیه و سفارش کرد
136.«اسم» وَصِيَّة‌ً [2] ← وصی وصیت
137.«اسم» الْوَصِيَّة‌ِ [1] ← وصی وصیت
138.«اسم» وَصِيَّة‌ٍ [4] ← وصی وصیت
139.«اسم» الْوَصِيَّة‌ُ [1] ← وصی وصیت
140.«اسم» الْوَصِيدِ [1] ← وصد آستانه غار
141.«اسم» وَصِيلَة‌ٍ [1] ← وصل حيوان نرى كه متّصل به ماده، دو قلو به دنيا آمده باشد
142.«فعل» وَصَّيْنَا [5] ← وصی توصیه و سفارش کردیم
143.«فعل» وَضَع‌َ [2] ← وضع نهاد / گذاشت / قرار داد / مستقر کرد
144.«فعل» وُضِع‌َ [3] ← وضع نهاده شد / گذاشته شد / قرار داده شد / مستقر شد
145.«فعل» وَضَعَتْ [3] ← وضع بزمین نهاد / وضع حمل کرد
146.«فعل» وَضَعْتُ [1] ← وضع بزمین نهادم / وضع حمل کردم
147.«فعل» وَضَعْنَا [1] ← وضع بزمین نهادیم / برداشتیم
148.«اسم» وَطْئَاً [1] ← وطا قدم نهادن / آماده و مهیا بودن
149.«اسم» وَطَرَاً [2] ← وطر خواسته و نیاز / آرزو / نهایت مطلوب
150.«اسم» وِعَاءِ [2] ← وعی ظرف
151.«فعل» وَعَدَ [17] ← وعد وعده داد
152.«اسم» وَعْدَ [22] ← وعد وعده / وعده دادن
153.«اسم» الْوَعْدَ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
154.«اسم» وَعْدَاً [7] ← وعد وعده / وعده دادن
155.«اسم» وَعْدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
156.«اسم» الْوَعْدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
157.«اسم» وَعْدُ [9] ← وعد وعده / وعده دادن
158.«اسم» الْوَعْدُ [7] ← وعد وعده / وعده دادن
159.«اسم» وَعْدٌ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
160.«فعل» وُعِدَ [3] ← وعد وعده داده شد
161.«فعل» وَعَدْتَ [2] ← وعد وعده دادی
162.«فعل» وَعَدْتُ [1] ← وعد وعده دادم
163.«فعل» وَعَدْنَا [2] ← وعد وعده دادیم
164.«فعل» وُعِدْنَا [2] ← وعد وعده داده شدیم
165.«فعل» وَعَدُوا [1] ← وعد وعده دادند
166.«فعل» وَعَظْت‌َ [1] ← وعظ موعظه کردی
167.«اسم» وَعِيدِ [3] ← وعد تهدید
168.«اسم» الْوَعِيدِ [3] ← وعد تهدید
169.«اسم» وِفَاقَاً [1] ← وفق موافق / مناسب و جور
170.«اسم» وَفْدَاً [1] ← وفد هيئت يا گروهى كه نزد بزرگان مى‏روند و مورد احترام و تكريم قرار مى‏ گيرند
171.«فعل» وَفَّی [2] ← وفی بطور کامل داد
172.«فعل» وُفِّيَتْ [2] ← وفی بطور کامل داده شد
173.«اسم» وَقَارَاً [1] ← وقر وقار / عظمت و بزرگی
174.«فعل» وَقَب‌َ [1] ← وقب فرا گرفت / نفوذ می کند / وارد می شود
175.«اسم» وَقْتِ [1] ← وقت وقت / وقت معین کردن / زمان / مدت
176.«اسم» الْوَقْت‌ِ [2] ← وقت وقت / وقت معین کردن / زمان / مدت
177.«اسم» وَقْرَاً [4] ← وقر سنگینی گوش
178.«اسم» وَقْرٌ [2] ← وقر سنگینی گوش
179.«اسم» وِقْرَاً [1] ← وقر بار سنگین
180.«فعل» وَقَع‌َ [7] ← وقع واقع شد / انجام شد / افتاد
181.«فعل» وَقَعَتْ [2] ← وقع واقع شد / انجام شد / افتاد
182.«اسم» وَقْعَۀِ [1] ← وقع وقوع / واقع شدن / یکبار افتادن
183.«فعل» وُقِفُوا [2] ← وقف نگه داشته شدند / متوقف شدند
184.«اسم» الْوَقُودِ [1] ← وقد هیزم / ماده افروختن آتش
185.«اسم» وَقُودُ [3] ← وقد هیزم / ماده افروختن آتش
186.«فعل» وَقَی [5] ← وقی حفظ کرد
187.«فعل» وَكَزَ [1] ← وکز هل داد / مشت زد / کف گرگی زد
188.«اسم» وَكِيلاً [13] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
189.«اسم» وَكِيل‌ٍ [5] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
190.«اسم» الْوَكِيل‌ُ [1] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
191.«اسم» وَكِيل‌ٌ [5] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
192.«فعل» وُكِّل‌َ [1] ← وکل گمارده شد
193.«فعل» وَكَّلْنَا [1] ← وکل گماردیم
194.«فعل» وَل‌ِّ [3] ← ولی روی کن / برگردان
195.«اسم» وَلاَيَۀِ [1] ← ولی سرپرستی / محبت / دوستی
196.«اسم» الْوَلاَيَة‌ُ [1] ← ولی سرپرستی / محبت / دوستی
197.«فعل» وَلَدَ [2] ← ولد فرزند / بچه
198.«اسم» وَلَدَاً [15] ← ولد فرزند / بچه
199.«اسم» وَلَدِ [3] ← ولد فرزند / بچه
200.«اسم» وَلَدٍ [2] ← ولد فرزند / بچه
201.«اسم» وَلَدُ [1] ← ولد فرزند / بچه
202.«اسم» وَلَدٌ [12] ← ولد فرزند / بچه
203.«فعل» وُلِدَ [1] ← ولد زاییده شد / متولد شد
204.«اسم» الْوِلْدَان‌َ [1] ← ولد نوزادان / کودکان
205.«اسم» الْوِلْدَان‌ِ [3] ← ولد نوزادان / کودکان
206.«اسم» وِلْدَان‌ٌ [2] ← ولد نوزادان / کودکان
207.«فعل» وُلِدْت‌ُ [1] ← ولد زاییده شدم / متولد شدم
208.«فعل» وَلَدْنَ [1] ← ولد زاییدند
209.«فعل» وَلَّوْا [6] ← ولی روی کردند / برگرداندند
210.«فعل» وَلُّوا [2] ← ولی روی کنید / برگردانید
211.«فعل» وَلَّی [4] ← ولی روی کرد / برگرداند
212.«اسم» وَلِيَّاً [13] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
213.«اسم» وَلِيِّ [4] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
214.«اسم» وَلِي‌ٍّ [11] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
215.«اسم» وَلِي‌ُّ [10] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
216.«اسم» الْوَلِي‌ُّ [2] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
217.«اسم» وَلِي‌ٌّ [4] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
218.«فعل» وَلَّيْت‌َ [1] ← ولی روی کردی / برگرداندی / پشت کردی
219.«فعل» وَلَّيْتُمْ [1] ← ولی روی کردید / برگرداندید / پشت کردید
220.«اسم» وَلِيجَة‌ً [1] ← ولج داخلی / محرم اسرار / یار غار
221.«اسم» وَلِيدَاً [1] ← ولد کودک / نوزاد
222.«اسم» الْوَهَّاب‌ِ [1] ← وهب بسیار بخشنده / بسیار بخشایشگر
223.«اسم» الْوَهَّاب‌ُ [2] ← وهب بسیار بخشنده / بسیار بخشایشگر
224.«اسم» وَهَّاجَاً [1] ← وهج بسیار روشن و حرارت بخش
225.«فعل» وَهَب‌َ [2] ← وهب بخشش کرد / عطا کرد
226.«فعل» وَهَبَتْ [1] ← وهب بخشش کرد / عطا کرد
227.«فعل» وَهَبْنَا [9] ← وهب بخشش کردیم / عطا کردیم
228.«فعل» وَهَن‌َ [1] ← وهن سست شد
229.«اسم» وَهْنَاً [1] ← وهن سست و ضعیف شدن / ضعف بدن / بیحال شدن بدن
230.«اسم» وَهْن‌ٍ [1] ← وهن سست و ضعیف شدن / ضعف بدن / بیحال شدن بدن
231.«فعل» وَهَنُوا [1] ← وهن سست شدند / سستی کردند
232.«فعل» وُورِي‌َ [1] ← وری پوشیده شد
233.«اسم فعل» وَيْ [2] ← وی وای / ای وای / عجیب است
234.«اسم» وَيْلَ [9] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
235.«اسم» الْوَيْل‌ُ [1] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
236.«اسم» وَيْل‌ٌ [26] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
237.«اسم» وَيْلَتَ [4] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است