فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«فعل» جَاءَ [171] ← جیا آمد / آورد
2.«فعل» جَاءَت‌ْ [44] ← جیا آمد / آورد
3.«اسم» جَائِرٌ [1] ← جور ستمگر
4.«فعل» جَاءُوا [22] ← جیا آمدند / آوردند
5.«فعل» جَابُوا [1] ← جوب بریدند
6.«فعل» جِئْت‌َ [14] ← جیا آمدی / آوردی
7.«فعل» جِئْت‌ِ [1] ← جیا آمدی / آوردی
8.«فعل» جِئْتُ [7] ← جیا آمدم / آوردم
9.«فعل» جِئْتُمْ‌ [4] ← جیا آمدید / آوردید
10.«اسم» جَاثِمِين‌َ [5] ← جثم بزمین چسبیدگان / فرو افتادگان بر سینه
11.«اسم» جَاثِيَة‌ً [1] ← جثو- جثی نشسته بر روی دو زانو / بلند شده و ایستاده بر روی انگشتان
12.«فعل» جَادِلْ [1] ← جدل مجادله و دفاع کن
13.«فعل» جَادَلْتَ [1] ← جدل مجادله و دفاع کردی
14.«فعل» جَادَلْتُمْ‌ [1] ← جدل مجادله و دفاع کردید
15.«فعل» جَادَلُوا [2] ← جدل مجادله و دفاع کردند
16.«اسم» الْجَارِ [2] ← جور همسایه / پناه دهنده
17.«اسم» جَارٌ [1] ← جور همسایه / پناه دهنده
18.«اسم» الْجَارِيَات‌ِ [1] ← جری کشتی های بحرکت درآمده
19.«اسم» الْجَارِيَة‌ِ [1] ← جری کشتی بحرکت درآمده
20.«اسم» جَارِيَة‌ٌ [1] ← جری جاری / درجریان
21.«اسم» جَازٍ [1] ← جزی جزا دهنده / کفایت کننده / قبول مسئولیت کننده
22.«فعل» جَاسُوا [1] ← جوس به اینجا و آنجا سر زد / تمام سوراخ سمبه ها را گشت
23.«اسم» جَاعِل‌ُ [2] ← جعل قرار دهنده
24.«اسم» جَاعِل‌ٌ [1] ← جعل قرار دهنده
25.«اسم» جَاعِل‌ْ [1] ← جعل قرار دهنده
26.«اسم» جَاعِلُوا [1] ← جعل قرار دهندگان
27.«اسم» جَاعِلُون‌َ [1] ← جعل قرار دهندگان
28.«اسم» جَالُوت‌َ [3] ← جالوت جالوت، نام پادشاه ستمگر کنعانیان دشمن طالوت که بدست داود نبی بهلاکت رسید
29.«اسم» جَامِدَة‌ً [1] ← جمد جامد / ساکن / بیجان / بیحرکت
30.«اسم» جَامِع‌ٍ [1] ← جمع گردآورنده
31.«اسم» جَامِع‌ُ [2] ← جمع گردآورنده
32.«اسم» الْجَان‌َّ [2] ← جنن جنّ ها
33.«اسم» جَان‌ٌّ [5] ← جنن مارهای کوچک / جنّ ها
34.«فعل» جِئْنَا [12] ← جیا آمدیم / آوردیم
35.«اسم» جَانِب‌َ [2] ← جنب کنار / سمت
36.«اسم» جَانِب‌ِ [6] ← جنب کنار / سمت
37.«اسم» جَانِب‌ٍ [1] ← جنب کنار / سمت
38.«فعل» جَاهَدَ [2] ← جهد جهاد کرد / کوشش کرد / جنگید
39.«فعل» جَاهِدْ [3] ← جهد جهاد کن / کوشش کن / بجنگ
40.«فعل» جَاهَدَا [2] ← جهد جهاد کردند / کوشش کردند / جنگیدند
41.«فعل» جَاهَدُوا [11] ← جهد جهاد کردند / کوشش کردند / جنگیدند
42.«فعل» جَاهِدُوا [4] ← جهد جهاد کنید / کوشش کنید / بجنگید
43.«اسم» الْجَاهِل‌ُ [1] ← جهل نادان / احمق / ستمکار
44.«اسم» جَاهِلُون‌َ [1] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
45.«اسم» الْجَاهِلُون‌َ [2] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
46.«اسم» الْجَاهِلِيَّة‌ِ [4] ← جهل جاهلیت / حالت جهل و نادانی / دوران قبل از اسلام اعراب
47.«اسم» الْجَاهِلِين‌َ [6] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
48.«فعل» جَاوَزَ [1] ← جوز رد شد و گذشت
49.«فعل» جَاوَزَا [1] ← جوز رد شدند و گذشتند
50.«فعل» جَاوَزْنَا [2] ← جوز رد کردیم و گذراندیم
51.«اسم» الْجُب‌ِّ [2] ← جبب چاه بلند و عمیق / گودال
52.«اسم» جَبَّارَاً [3] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
53.«اسم» جَبَّارٍ [4] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
54.«اسم» الْجَبَّارُ [1] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
55.«اسم» جَبَّارِين‌َ [2] ← جبر متمردان / گردنکشان / متکبران
56.«اسم» الْجِبَال‌َ [9] ← جبل کوه ها
57.«اسم» الْجِبَال‌ِ [8] ← جبل کوه ها
58.«اسم» جِبَال‌ٍ [1] ← جبل کوه ها
59.«اسم» جِبَال‌ُ [1] ← جبل کوه ها
60.«اسم» الْجِبَال‌ُ [14] ← جبل کوه ها
61.«اسم» جِبَاهُ [1] ← جبه پیشانی ها
62.«اسم» الْجِبْت‌ِ [1] ← جبت هر چيزى كه در آن خيرى نباشد / هر چيزى كه به جاى خداى تعالى پرستيده شود
63.«اسم» جِبْرِيل‌َ [2] ← جبریل جبرئیل / فرشته اعظم وحی
64.«اسم» جِبْرِيل‌ُ [1] ← جبریل جبرئیل / فرشته اعظم وحی
65.«اسم» الْجَبَل‌َ [1] ← جبل کوه
66.«اسم» الْجَبَل‌ِ [2] ← جبل کوه
67.«اسم» جَبَل‌ٍ [3] ← جبل کوه
68.«اسم» جِبِلاًّ [1] ← جبل جماعت زياد كه در عظمت همچون كوهند
69.«اسم» الْجِبِلَّة‌َ [1] ← جبل جماعت زياد كه در عظمت همچون كوهند
70.«اسم» الْجَبِين‌ِ [1] ← جبن پیشانی
71.«اسم» جِثِيَّاً [2] ← جثو- جثی نشستگان بر روی دو زانو / بلند شدگان و ایستادگان بر روی انگشتان
72.«فعل» جَحَدُوا [2] ← جحد انکار کردند
73.«اسم» الْجَحِيم‌َ [3] ← جحم دوزخ
74.«اسم» جَحِيمَاً [1] ← جحم دوزخ
75.«اسم» الْجَحِيم‌ِ [17] ← جحم دوزخ
76.«اسم» جَحِيم‌ٍ [2] ← جحم دوزخ
77.«اسم» الْجَحِيم‌ُ [3] ← جحم دوزخ
78.«اسم» جَدُّ [1] ← جدد عظمت
79.«اسم» جِدَارَاً [1] ← جدر دیوار
80.«اسم» الْجِدَارُ [1] ← جدر دیوار
81.«اسم» جِدَال‌َ [2] ← جدل جدال / مجادله و دفاع / جدال کردن
82.«اسم» جُدَدٌ [1] ← جدد راه ها / علامت ها
83.«اسم» جُدُرٍ [1] ← جدر دیوارها
84.«اسم» جَدَلاً [2] ← جدل جدل / مجادله / مجادله کردن / مخاصمه
85.«اسم» جَدِيدَاً [2] ← جدد جدید / نو
86.«اسم» جَدِيدٍ [6] ← جدد جدید / نو
87.«اسم» جُذَاذَاً [1] ← جذذ خُرد / شکسته / قطعه قطعه
88.«اسم» جِذْع‌ِ [2] ← جذع تنه درخت
89.«اسم» جَذْوَة‌ٍ [1] ← جذو پاره
90.«اسم» جُذُوع‌ِ [1] ← جذع تنه های درختان
91.«اسم» الْجَرَادَ [1] ← جرد ملخ
92.«اسم» جَرَادٌ [1] ← جرد ملخ
93.«فعل» جَرَحْتُمْ [1] ← جرح کسب کردید
94.«اسم» جُرُزَاً [1] ← جرز بی گیاه
95.«اسم» الْجُرُزِ [1] ← جرز بی گیاه
96.«اسم» جُرُف‌ٍ [1] ← جرف آب روفته / محلى كه سيل زير آن را شسته باشد، بطورى كه بالاى آن هر لحظه در شرف ريختن باشد
97.«اسم» جَرَم‌َ [5] ← جرم (با ترکیب لا جرم یعنی) ناچاراً ، مسلماً
98.«اسم» الْجُرُوح‌َ [1] ← جرح زخم ها
99.«فعل» جَرَيْن‌َ [1] ← جری حرکت کردند / حرکت دادند
100.«اسم» جُزْءً [2] ← جزا جزء / بخش / قسمت
101.«اسم» جُزْءٌ [1] ← جزا جزء / بخش / قسمت
102.«اسم» الْجَزَاءَ [1] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
103.«اسم» جَزَاءً [15] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
104.«اسم» جَزَاءُ [25] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
105.«اسم» جَزَاءٌ [1] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
106.«فعل» جَزِعْنَا [1] ← جزع جزع و فزع کردیم / بی تابی کردیم
107.«اسم» جَزُوعَاً [1] ← جزع جزع و فزع کننده / بی تاب
108.«فعل» جَزَی [1] ← جزی جزا داد / پاداش داد / کفایت کرد / قبول مسئولیت کرد
109.«فعل» جَزَيْتُ [1] ← جزی جزا دادم / پاداش دادم / کفایت کردم / قبول مسئولیت کردم
110.«اسم» الْجِزْيَة‌َ [1] ← جزی خراج زمین / آنچه از کافر ذمّی گرفته می شود
111.«فعل» جَزَيْنَا [2] ← جزی جزا دادیم / پاداش دادیم / کفایت کردیم / قبول مسئولیت کردیم
112.«اسم» جَسَدَاً [4] ← جسد جسد / جسم انسان
113.«اسم» الْجِسْم‌ِ [1] ← جسم جسم / بدن
114.«فعل» جَعَل‌َ [104] ← جعل قرار داد
115.«فعل» جُعِل‌َ [1] ← جعل قرار داده شد
116.«فعل» جَعَلاَ [1] ← جعل قرار دادند
117.«فعل» جَعَلَتْ [1] ← جعل قرار داد
118.«فعل» جَعَلْت‌ُ [1] ← جعل قرار دادم
119.«فعل» جَعَلْتُمْ‌ [3] ← جعل قرار دادید
120.«فعل» جَعَلْنَا [113] ← جعل قرار دادیم
121.«فعل» جَعَلُوا [11] ← جعل قرار دادند
122.«اسم» جُفَاءً [1] ← جفا آنچه سیل به کناره ها می اندازد و نفعی در آن نیست
123.«اسم» جِفَان‌ٍ [1] ← جفن کاسه های بزرگ / خم ها و خمره ها
124.«اسم» الْجَلاَءَ [1] ← جلو کوچ دادن / کوچ کردن / ترک وطن
125.«اسم» جَلاَبِيبِ [1] ← جلب پیراهن ها و لباس های گشاد
126.«اسم» الْجَلاَل‌ِ [2] ← جلل جلال / عظمت
127.«اسم» جَلْدَة‌ً [1] ← جلد تازیانه
128.«اسم» جَلْدَة‌ٍ [1] ← جلد تازیانه
129.«اسم» جُلُودَاً [1] ← جلد پوست ها
130.«اسم» جُلُودِ [2] ← جلد پوست ها
131.«اسم» جُلُودُ [5] ← جلد پوست ها
132.«اسم» الْجُلُودُ [1] ← جلد پوست ها
133.«فعل» جَلاَّ [1] ← جلو روشن کرد
134.«اسم» جَمَّاً [1] ← جمم بسیار / فراوان
135.«اسم» جَمَال‌ٌ [1] ← جمل جمال / زیبایی / زینت / حسن منظر
136.«اسم» جِمَالَة‌ٌ [1] ← جمل شتران نر
137.«فعل» جَمَع‌َ [4] ← جمع گرد آورد
138.«اسم» جَمْعَ [1] ← جمع گرد آوردن
139.«اسم» جَمْعَاً [3] ← جمع گرد آوردن
140.«اسم» جَمْعِ [1] ← جمع گرد آوردن
141.«اسم» الْجَمْع‌ِ [2] ← جمع گرد آوردن
142.«اسم» جَمْعُ [1] ← جمع گرد آوردن
143.«اسم» الْجَمْع‌ُ [1] ← جمع گرد آوردن
144.«فعل» جُمِع‌َ [2] ← جمع گرد آوری شد
145.«اسم» الْجَمْعَان‌ِ [4] ← جمع دو جمعیت
146.«اسم» الْجُمُعَة‌ِ [1] ← جمع جمعه
147.«فعل» جَمَعْنَا [3] ← جمع گرد آوری کردیم
148.«فعل» جَمَعُوا [1] ← جمع گرد آوری کردند
149.«اسم» الْجَمَل‌ُ [1] ← جمل شتر نر
150.«اسم» جُمْلَة‌ً [1] ← جمل جمله / همه / رویهمرفته / همگی
151.«اسم» جَمِيعَاً [49] ← جمع همگی
152.«اسم» جَمِيع‌ٌ [4] ← جمع همگی
153.«اسم» الْجَمِيل‌َ [1] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
154.«اسم» جَمِيلاً [4] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
155.«اسم» جَمِيل‌ٌ [2] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
156.«فعل» جَن‌َّ [1] ← جنن با تاریکی پوشانید / تاریک شد
157.«اسم» الْجِن‌َّ [3] ← جنن جنّ
158.«اسم» الْجِن‌ِّ [16] ← جنن جنّ
159.«اسم» الْجِن‌ُّ [3] ← جنن جنّ
160.«اسم» جَنَّات‌ِ [11] ← جنن باغ ها / بهشت ها
161.«اسم» الْجَنَّات‌ِ [1] ← جنن باغ ها / بهشت ها
162.«اسم» جَنَّات‌ٍ [41] ← جنن باغ ها / بهشت ها
163.«اسم» جَنَّات‌ُ [9] ← جنن باغ ها / بهشت ها
164.«اسم» جَنَّات‌ٌ [7] ← جنن باغ ها / بهشت ها
165.«اسم» جَنَاحَ [4] ← جنح بال / دست و بغل و بازو
166.«اسم» جَنَاحِ [1] ← جنح بال / دست و بغل و بازو
167.«اسم» جُنَاح‌َ [16] ← جنح گناه
168.«اسم» جُنَاح‌ٌ [9] ← جنح گناه
169.«اسم» جَنَاحَيْ [1] ← جنح دو بال
170.«اسم» جَنب‌ِ [2] ← جنب پهلو / جهت
171.«اسم» الْجَنْب‌ِ [1] ← جنب دور
172.«اسم» جُنُبَاً [2] ← جنب جنبی که احتیاج به غسل دارد
173.«اسم» الْجُنُب‌ِ [1] ← جنب دیوار به دیوار
174.«اسم» جُنُب‌ٍ [1] ← جنب دور
175.«اسم» جَنَّة‌َ [3] ← جنن باغ / بهشت
176.«اسم» الْجَنَّة‌َ [18] ← جنن باغ / بهشت
177.«اسم» جَنَّة‌ً [1] ← جنن باغ / بهشت
178.«اسم» جَنَّة‌ِ [3] ← جنن باغ / بهشت
179.«اسم» الْجَنَّة‌ِ [28] ← جنن باغ / بهشت
180.«اسم» جَنَّة‌ٍ [5] ← جنن باغ / بهشت
181.«اسم» جَنَّة‌ُ [3] ← جنن باغ / بهشت
182.«اسم» الْجَنَّة‌ُ [6] ← جنن باغ / بهشت
183.«اسم» جَنَّة‌ٌ [3] ← جنن باغ / بهشت
184.«اسم» الْجِنَّة‌ِ [4] ← جنن جنّ
185.«اسم» جِنَّة‌ٍ [2] ← جنن جنّ
186.«اسم» الْجِنَّة‌ُ [1] ← جنن جنّ
187.«اسم» جِنَّة‌ٌ [3] ← جنن جنّ
188.«اسم» جُنَّة‌ً [2] ← جنن سپر / سنگر
189.«اسم» جَنَّتَان‌ِ [3] ← جنن دو باغ / دو بهشت
190.«اسم» جَنَّتَيْ [1] ← جنن دو باغ / دو بهشت
191.«اسم» جَنَّتَيْن‌ِ [2] ← جنن دو باغ / دو بهشت
192.«اسم» الْجَنَّتَيْن‌ِ [2] ← جنن دو باغ / دو بهشت
193.«فعل» جَنَحُوا [1] ← جنح متمایل شدند
194.«اسم» جُنْدَ [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
195.«اسم» جُنْدَاً [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
196.«اسم» جُندٍ [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
197.«اسم» جُنْدٌ [4] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
198.«اسم» جَنَفَاً [1] ← جنف انحراف / تجاوز و تعدی
199.«اسم» جُنُوبِ [2] ← جنب پهلوها
200.«اسم» جُنُوبُ [3] ← جنب پهلوها
201.«اسم» جُنُودَ [5] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
202.«اسم» جُنُودَاً [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
203.«اسم» جُنُودِ [3] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
204.«اسم» الْجُنُودِ [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
205.«اسم» جُنُودٍ [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
206.«اسم» جُنُودُ [7] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
207.«اسم» جُنُودٌ [1] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
208.«اسم» جَنَي [1] ← جنی میوه رسیده و چیدنی
209.«اسم» جَنِيَّاً [1] ← جنی میوه تازه چیده شده
210.«اسم» جِهَادَاً [2] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
211.«اسم» جِهَادِ [1] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
212.«اسم» جِهَادٍ [1] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
213.«اسم» جِهَارَاً [1] ← جهر آشکارا
214.«اسم» جَهَازِ [2] ← جهز زاد و توشه / آذوقه و وسایل سفر
215.«اسم» جَهَالَة‌ٍ [4] ← جهل جهالت / نادانی / حماقت
216.«اسم» جَهْدَ [5] ← جهد مبالغه در کوشیدن / نهایت / غایت
217.«اسم» جُهْدَ [1] ← جهد توان / قدرت / طاقت / استقامت
218.«فعل» جَهَرَ [1] ← جهر آشکار کرد
219.«اسم» جَهْرَ [1] ← جهر آشکار
220.«اسم» الْجَهْرَ [3] ← جهر آشکار
221.«اسم» جَهْرَاً [1] ← جهر آشکار
222.«اسم» جَهْرِ [1] ← جهر آشکار
223.«اسم» الْجَهْرِ [1] ← جهر آشکار
224.«اسم» جَهْرَة‌ً [3] ← جهر آشکارا
225.«فعل» جَهَّزَ [2] ← جهز تجهیز کرد
226.«اسم» جَهَنَّم‌َ [59] ← جهنم جهنم
227.«اسم» جَهَنَّم‌ُ [18] ← جهنم جهنم
228.«اسم» جَهُولاً [1] ← جهل نادانِ مغرور
229.«اسم» جَوِّ [1] ← جوو جوّ / فضا
230.«اسم» جَوَاب‌َ [4] ← جوب پاسخ
231.«اسم» الْجَوَاب‌ِ [1] ← جبی حوض ها
232.«اسم» الْجَوَارِ [3] ← جور رونده های سریع / کشتی های روان
233.«اسم» الْجَوَارِح‌ِ [1] ← جرح حيوانات صياد اعم از پرندگان و غير پرندگان‏
234.«اسم» الْجُودِي‌ِّ [1] ← جود کوه / نام كوهی در سرزمين موصل واقع در سلسله جبال آرارات که کشتی نوح برآن فرود آمد
235.«اسم» الْجُوع‌ِ [2] ← جوع گرسنگی
236.«اسم» جُوع‌ٍ [2] ← جوع گرسنگی
237.«اسم» جَوْفِ [1] ← جوف درون
238.«فعل» جِيءَ [2] ← جیا آورده شد
239.«اسم» الْجِيَادُ [1] ← جود اسبان چابک تندرو
240.«اسم» جَيْبِ [2] ← جیب گریبان
241.«اسم» جِيدِ [1] ← جید گردن
242.«اسم» جُيُوبِ [1] ← جیب سینه ها


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است