فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» ه [3363] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 1 بمعنی او یک مرد را
2.«حرف» هَ [2] هاء تنبیه واقع در کلمه ندای (ایُّهَ)
3.«حرف» هْ [8] هاء سکت واقع در کلمات (اقتده)(کتابیه)(حسابیه)(مالیه)(سلطانیه)و(ماهیه)
4.«اسم» هَا [1188] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 4 بمعنی او یک زن را
5.«حرف» هَا [482] هاء تنبیه واقع در کلمات (ایّها)(هاتین)(هؤلاء)(هذا)(هذان)(هذه)(هکذا)و(ههنا) را نیز شامل است
6.«اسم فعل» هَاؤُم‌ُ [1] ← هاء بگیرید
7.«فعل» هَاتُوا [4] ← هات- اتی بیاورید / بدهید
8.«اسم» هَاتَيْن‌ِ [1] ← هاتین ایندو
9.«فعل» هَاجَرَ [1] ← هجر مهاجرت کرد
10.«فعل» هَاجَرْن‌َ [1] ← هجر مهاجرت کردند
11.«فعل» هَاجَرُوا [9] ← هجر مهاجرت کردند
12.«اسم» هَادِ [2] ← هدی هدایتگر / به راه آورنده
13.«اسم» هَادٍ [5] ← هدی هدایتگر / به راه آورنده
14.«فعل» هَادُوا [10] ← هود یهودی شدند / بازگشتند
15.«اسم» هَادِي‌َ [1] ← هدی هدایتگر / به راه آورنده
16.«اسم» هَادِيَاً [1] ← هدی هدایتگر / به راه آورنده
17.«اسم» هَادِي‌ [1] ← هدی هدایتگر / به راه آورنده
18.«اسم» هَارٍ [1] ← هور سست و فروریختنی / ضعیف و سقوط کردنی
19.«اسم» هَارُوت‌َ [1] ← هاروت نام فرشته الهی که مأمور تعلیم نحوه ابطال سحر به یهود بعد از عصر حضرت سلیمان بود
20.«اسم» هَارُون‌َ [17] ← هارون هارون، نام مبارک برادر حضرت موسی و از پیامبران الهی
21.«اسم» هَارُون‌ُ [3] ← هارون هارون، نام مبارک برادر حضرت موسی و از پیامبران الهی
22.«اسم» هَؤُلاَءِ [46] ← اولاء اینها / اینان
23.«اسم» هَالِك‌ٌ [1] ← هلک هلاک شونده
24.«اسم» الْهَالِكِين‌َ [1] ← هلک هلاک شوندگان
25.«اسم» هَامَان‌َ [4] ← هامان هامان، نام وزیر مقتدر فرعون
26.«اسم» هَامَان‌ُ [2] ← هامان هامان، نام وزیر مقتدر فرعون
27.«اسم» هَامِدَة‌ً [1] ← همد بدون گیاه / خشک
28.«اسم» هَاوِيَة‌ٌ [1] ← هوی از اسامی جهنم / سقوط کننده
29.«فعل» هَبْ [7] ← وهب بخشش کن / عطا کن
30.«اسم» هَبَاءً [2] ← هبو گرد و غبار
31.«اسم» هَجْرَاً [1] ← هجر ترک کردن / دوری گزیدن
32.«اسم» هَدَّاً [1] ← هدد هدم و ویرانی / در هم کوبیدن
33.«فعل» هُدِّمَتْ [1] ← هدم منهدم شد / در هم کوبیده شد
34.«فعل» هُدْنَا [1] ← هود بازگشت کردیم
35.«فعل» هُدُوا [2] ← هدی هدایت شدند / راهنمایی شدند
36.«اسم» الْهُدْهُدَ [1] ← هدهد هدهد / مرغ سلیمان / مرغ شانه بسر
37.«فعل» هَدَی [28] ← هدی هدایت کرد / براه آورد
38.«اسم» الْهَدْي‌َ [3] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
39.«اسم» هَدْيَاً [1] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
40.«اسم» الْهَدْيِ [2] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
41.«اسم» الْهَدْي‌ُ [1] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
42.«اسم» هُدَی [11] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
43.«اسم» الْهُدَي‌ [31] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
44.«اسم» هُدَي‌ً [43] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
45.«فعل» هُدِي‌َ [1] ← هدی هدایت شد / راهنمایی شد
46.«فعل» هَدَيْتَ [1] ← هدی هدایت کردی / براه آوردی
47.«اسم» هَدِيَّۀِ [1] ← هدی هدیه / تحفه / ارمغان
48.«اسم» هَدِيَّة‌ٍ [1] ← هدی هدیه / تحفه / ارمغان
49.«فعل» هَدَيْنَا [10] ← هدی هدایت کردیم / براه آوردیم
50.«اسم» هَذَا [225] ← ذا- ذو این
51.«اسم» هَذَان‌ِ [2] ← ذا- ذو ایندو
52.«اسم» هَذِه‌ِ [47] ← ذا- ذو این
53.«اسم» هَرَبَاً [1] ← هرب فرار / گریختن
54.«اسم» الْهَزْل‌ِ [1] ← هزل شوخی
55.«فعل» هَزَمُوا [1] ← هزم شکست دادند
56.«اسم» هُزُوَاً [11] ← هزا تمسخر / مسخره کردن
57.«فعل» هُزِّي‌ [1] ← هزز تند و سریع تکان بده
58.«اسم» هَشِيمَاً [1] ← هشم گیاه شکسته و خشک و خُرد خُرد شده
59.«اسم» هَشِيم‌ِ [1] ← هشم گیاه شکسته و خشک و خُرد خُرد شده
60.«اسم» هَضْمَاً [1] ← هضم کاستی و نقصان
61.«اسم» هَضِيم‌ٌ [1] ← هضم باطراوت / لطیف و نازک / شیرین و رسیده
62.«اسم» هَكَذَا [1] ← ذا- ذو اینچنین
63.«حرف» هَل‌ْ [93] آیا
64.«فعل» هَلَك‌َ [4] ← هلک هلاک شد
65.«اسم فعل» هَلُم‌َّ [2] ← هلم بیاور / بیا / جلو بیا
66.«اسم» هَلُوعَاً [1] ← هلع بی تاب و ناشکیبا/ حریص / بخیل
67.«فعل» هَم‌َّ [2] ← همم اراده انجام کاری را کرد
68.«اسم» هم [3898] ضمیر متصل غیرمرفوع صیغه 3 بمعنی آن مردان را، ایشان را
69.«اسم» همَا [159] ضمیر متصل غیرمرفوع صیغه 2و5 بمعنی آندو را
70.«اسم» هَمَّازٍ [1] ← همز بسیار عیبجو و طعنه زن
71.«فعل» هَمَّتْ [4] ← همم اراده انجام کاری را کرد
72.«اسم» هَمَزَات‌ِ [1] ← همز وسوسه ها
73.«اسم» هُمَزَة‌ٍ [1] ← همز عیبجو / طعنه زن
74.«اسم» هَمْسَاً [1] ← همس صدای آهسته
75.«فعل» هَمُّوا [2] ← همم اراده انجام کاری را کردند
76.«اسم» هن‌َّ [207] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 6 بمعنی آن زنان را
77.«اسم» هُنَا [13] ← هُنا اینجا
78.«اسم» هُنَالِك‌َ [9] ← هُنا آنجا
79.«اسم» هَنِيئَاً [4] ← هنا گوارا
80.«اسم» هَهُنَا [4] ← هُنا اینجا
81.«اسم» هُوَ [481] او (مذکر)/ آن
82.«اسم» هَوَاءٌ [1] ← هوی هوا / تهی و خالی
83.«اسم» هُودَاً [3] ← هود یهودی
84.«اسم» هُودَاً [3] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
85.«اسم» هُودٍ [2] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
86.«اسم» هُودُ [1] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
87.«اسم» هُودٌ [1] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
88.«اسم» هَوْنَاً [1] ← هون وقار و سنگینی / سهل و آسان
89.«اسم» الْهُون‌ِ [3] ← هون خفت و خواری
90.«اسم» هُون‌ٍ [1] ← هون خفت و خواری
91.«اسم» هَوَی [6] ← هوی هوای نفس / دلباختگی
92.«فعل» هَوَی [2] ← هوی سقوط کرد
93.«اسم» الْهَوَي [4] ← هوی هوای نفس / دلباختگی
94.«اسم» هِي‌َ [64] او (مؤنث) / آن
95.«فعل» هَيِّئْ [1] ← هیا آماده کن / مهیا ساز
96.«اسم» هَيْئَة‌ِ [2] ← هیا شکل / صورت
97.«اسم فعل» هَيْت‌َ [1] ← هیت بیا / بشتاب
98.«اسم» الْهِيم‌ِ [1] ← هیم شتران مبتلا به بیماری هیام که هر چه آب می نوشند رفع عطش نمی شود
99.«اسم» هَيِّنَاً [1] ← هون آسان / کوچک
100.«اسم» هَيِّن‌ٌ [2] ← هون آسان / کوچک
101.«اسم فعل» هَيْهَات‌َ [2] ← هیه دور است / اینچنین نیست و نخواهد شد


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است