فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» غَائِبَة‌ٍ [1] ← غیب غائب / غیبت کننده / پنهان / دور از نظر
2.«اسم» غَائِبِين‌َ [2] ← غیب غائبان / غیبت کنندگان / پنهان ها / دور از نظرها
3.«اسم» الْغَائِبِين‌َ [1] ← غیب غائبان / غیبت کنندگان / پنهان ها / دور از نظرها
4.«اسم» الْغَائِط‌ِ [2] ← غوط مكان گود / چون در قديم گودال‏هايى براى قضاى حاجت فراهم مى‏ كردند، غائط كنايه از رفتن براى تخلّى است‏
5.«اسم» غَائِظُون‌َ [1] ← غیظ بخشم شدید آورندگان
6.«اسم» الْغَابِرِين‌َ [7] ← غبر بازماندگان / گذشتگان و از بين رفتگان از قوم
7.«اسم» الْغَارِ [1] ← غور غار واقع در کوه ثور
8.«اسم» الْغَارِمِين‌َ [1] ← غرم بدهکاران
9.«اسم» غَاسِق‌ٍ [1] ← غسق نيمه شب / تاريکی شديد شب / فرد مهاجم يا هر موجود شرور كه از تاريكى شب براى حمله كردن استفاده مى‏ كند
10.«اسم» الْغَاشِيَة‌ِ [1] ← غشی حادثه ناگوار
11.«اسم» غَاشِيَة‌ٌ [1] ← غشی پوشش دهنده
12.«اسم» غَافِرِ [1] ← غفر آمرزنده
13.«اسم» الْغَافِرِين‌َ [1] ← غفر آمرزندگان
14.«اسم» غَافِلاً [1] ← غفل غافل / فراموشکار
15.«اسم» غَافِل‌ٍ [9] ← غفل غافل / فراموشکار
16.«اسم» الْغَافِلاَت‌ِ [1] ← غفل زنان غافل / فراموشکاران
17.«اسم» غَافِلُون‌َ [7] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
18.«اسم» الْغَافِلُون‌َ [2] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
19.«اسم» غَافِلِين‌َ [6] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
20.«اسم» الْغَافِلِين‌َ [2] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
21.«اسم» غَالِب‌َ [2] ← غلب غلبه کننده / پیروز
22.«اسم» غَالِب‌ٌ [1] ← غلب غلبه کننده / پیروز
23.«اسم» غَالِبُون‌َ [1] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
24.«اسم» الْغَالِبُون‌َ [5] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
25.«اسم» الْغَالِبين‌َ [4] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
26.«اسم» الْغَاوُون‌َ [2] ← غوی گمراهان
27.«اسم» غَاوِين‌َ [1] ← غوی گمراهان
28.«اسم» الْغَاوِين‌َ [3] ← غوی گمراهان
29.«اسم» غَبَرَة‌ٌ [1] ← غبر غبار و کدورت / غم و اندوه
30.«اسم» غُثَاءً [2] ← غثو خار و خاشاک روی سیل
31.«اسم» غدَاً [4] ← غدو فردا / یک روز معین در آینده دور
32.«اسم» غَدٍ [1] ← غدو فردا / یک روز معین در آینده دور
33.«اسم» غَدَاءَ [1] ← غدو صبحانه / ناشتایی
34.«اسم» الْغَدَاة‌ِ [2] ← غدو بامداد
35.«اسم» غَدَقَاً [1] ← غدق فراوان
36.«فعل» غَدَوْا [1] ← غدو بامدادان حرکت کردند
37.«اسم» غُدُوَّاً [1] ← غدو بامدادان
38.«اسم» الْغُدُوِّ [3] ← غدو بامدادان
39.«اسم» غُدُوُّ [1] ← غدو سیر صبحگاهی / بامدادان حرکت کردن
40.«فعل» غَدَوْت‌َ [1] ← غدو بامدادان حرکت کردی
41.«فعل» غَرَّ [4] ← غرر فریب داد / مغرور کرد
42.«اسم» غُرَابَاً [1] ← غرب کلاغ
43.«اسم» الْغُرَاب‌ِ [1] ← غرب کلاغ
44.«اسم» غَرَابِيب‌ُ [1] ← غرب سیاهی های شدید
45.«اسم» غَرَامَاً [1] ← غرم لازم و حتمی / شدت و مصيبتى كه دست از سر آدمى بر ندارد و همواره ملازم او باشد
46.«فعل» غَرَبَتْ [1] ← غرب غروب کرد
47.«اسم» الْغَرْبِي‌ِّ [1] ← غرب غربی
48.«اسم» غَرْبِيَّة‌ٍ [1] ← غرب غربی
49.«فعل» غَرَّتْ [5] ← غرر فریب داد / مغرور کرد
50.«اسم» غُرَفَاً [1] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
51.«اسم» غُرَف‌ٌ [2] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
52.«اسم» الْغُرُفَات‌ِ [1] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
53.«اسم» الْغُرْفَة‌َ [1] ← غرف غرفه / بالاخانه
54.«اسم» غُرْفَة‌ً [1] ← غرف آب یا هر چیزی که با کف دست بر می دارند
55.«اسم» الْغَرَق‌ُ [1] ← غرق غرق شدن / غرقاب
56.«اسم» غَرْقَاً [1] ← غرق در نهایت سختی و شدت
57.«اسم» غُرُوبِ [1] ← غرب غروب / غروب کردن
58.«اسم» الْغُرُوب‌ِ [1] ← غرب غروب / غروب کردن
59.«اسم» غُرُورَاً [5] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
60.«اسم» الْغُرُورِ [2] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
61.«اسم» غُرُورٍ [2] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
62.«اسم» الْغَرُورُ [3] ← غرر فریب دهنده / گول زننده
63.«اسم» غَزْلَ [1] ← غزل ریسیده شده / پشم ریسیده شده
64.«اسم» غُزًّي‌ [1] ← غزو جنگجویان
65.«اسم» غَسَّاقَاً [1] ← غسق چرك و خون اهل دوزخ‏
66.«اسم» غَسَّاق‌ٌ [1] ← غسق چرك و خون اهل دوزخ‏
67.«اسم» غَسَق‌ِ [1] ← غسق شدت ظلمت شب / نیمه شب
68.«اسم» غِسْلِين‌ٍ [1] ← غسل چرکاب
69.«اسم» غِشَاوَة‌ً [1] ← غشی پرده
70.«اسم» غِشَاوَة‌ٌ [1] ← غشی پرده
71.«فعل» غَشَّی [2] ← غشی پوشانید
72.«فعل» غَشِيَ [3] ← غشی پوشانید
73.«اسم» غَصْبَاً [1] ← غصب غصب / غصب کردن
74.«اسم» غُصَّة‌ٍ [1] ← غصص گلوگیر
75.«اسم» غَضَب‌َ [1] ← غضب غضب / خشم
76.«اسم» غَضَبِ [2] ← غضب غضب / خشم
77.«اسم» غَضَب‌ٍ [5] ← غضب غضب / خشم
78.«اسم» الْغَضَب‌ُ [1] ← غضب غضب / خشم
79.«اسم» غَضَب‌ٌ [5] ← غضب غضب / خشم
80.«فعل» غَضِب‌َ [5] ← غضب غضب کرد / خشم گرفت
81.«اسم» غَضْبَان‌َ [2] ← غضب خشمگین
82.«فعل» غَضِبُوا [1] ← غضب غضب کردند / خشم گرفتند
83.«اسم» غِطَاءَ [1] ← غطی- غطو پرده
84.«اسم» غِطَاءٍ [1] ← غطی- غطو پرده
85.«اسم» غَفَّارَاً [1] ← غفر بسیار آمرزنده
86.«اسم» الْغَفَّارِ [1] ← غفر بسیار آمرزنده
87.«اسم» الْغَفَّارُ [2] ← غفر بسیار آمرزنده
88.«اسم» غَفَّارٌ [1] ← غفر بسیار آمرزنده
89.«فعل» غَفَرَ [3] ← غفر آمرزید
90.«اسم» غُفْرَانَ [1] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
91.«فعل» غَفَرْنَا [1] ← غفر آمرزیدیم
92.«اسم» غَفْلَة‌ٍ [5] ← غفل غفلت / بی خبری
93.«اسم» غَفُورَاً [20] ← غفر همیشه آمرزنده
94.«اسم» غَفُورٍ [1] ← غفر همیشه آمرزنده
95.«اسم» الْغَفُورُ [11] ← غفر همیشه آمرزنده
96.«اسم» غَفُورٌ [59] ← غفر همیشه آمرزنده
97.«فعل» غَل‌َّ [1] ← غلل خیانت کرد
98.«اسم» غِلاًّ [1] ← غلل کینه / غش و خیانت
99.«اسم» غِل‌ٍّ [2] ← غلل کینه / غش و خیانت
100.«اسم» غِلاَظ‌ٌ [1] ← غلظ سخت گیران / درشت خویان
101.«اسم» غُلاَمَاً [2] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
102.«اسم» غُلاَم‌ٍ [4] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
103.«اسم» الْغُلاَم‌ُ [1] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
104.«اسم» غُلاَم‌ٌ [4] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
105.«اسم» غُلاَمَيْن‌ِ [1] ← غلم دو نوجوان
106.«اسم» غَلَبِ [1] ← غلب مغلوب شدن
107.«اسم» غُلْبَاً [1] ← غلب تنومندان / گردن کلفتان
108.«فعل» غَلَبَتْ [2] ← غلب غلبه کرد / پیروز شد
109.«فعل» غُلِبَتْ [1] ← غلب مغلوب شد / شکست خورد
110.«فعل» غَلَبُوا [1] ← غلب غلبه کردند / پیروز شدند
111.«فعل» غُلِبُوا [1] ← غلب مغلوب شدند / شکست خوردند
112.«فعل» غُلَّتْ [1] ← غلل در بند شد / بسته شد
113.«اسم» غِلْظَة‌ً [1] ← غلظ شدّت / درشتی
114.«اسم» غُلْف‌ٌ [2] ← غلف غلاف ها / لفافه‏ها / پرده‏ها
115.«فعل» غَلَّقَتْ [1] ← غلق بست / قفل کرد
116.«اسم» غِلْمَان‌ٌ [1] ← غلم نوجوانان / خدمتکاران
117.«فعل» غُلُّوا [1] ← غلل در غل و زنجیر کنید
118.«اسم» غَلْي‌ِ [1] ← غلی جوشیدن / جوشش
119.«اسم» غَلِيظ‌َ [1] ← غلظ سخت / خشن
120.«اسم» غَلِيظَاً [3] ← غلظ سخت / خشن
121.«اسم» غَلِيظ‌ٍ [3] ← غلظ سخت / خشن
122.«اسم» غَلِيظ‌ٌ [1] ← غلظ سخت / خشن
123.«اسم» الْغَم‌ِّ [3] ← غمم غم و اندوه
124.«اسم» غَمَّاً [1] ← غمم غم و اندوه
125.«اسم» غَم‌ٍّ [2] ← غمم غم و اندوه
126.«اسم» الْغَمَام‌َ [2] ← غمم ابر
127.«اسم» الْغَمَام‌ِ [2] ← غمم ابر
128.«اسم» غُمَّة‌ً [1] ← غمم پوشیده / مبهم
129.«اسم» غَمَرَات‌ِ [1] ← غمر جهالت ها و نادانى ها و گرفتاري هايى كه انسان را در خود فرو مى‏برد
130.«اسم» غَمْرَتِ [1] ← غمر جهل و نادانى و گرفتاري ای كه انسان را در خود فرو مى‏برد
131.«اسم» غَمْرَة‌ٍ [2] ← غمر جهل و نادانى و گرفتاري ای كه انسان را در خود فرو مى‏برد
132.«اسم» غَنَمِ [1] ← غنم گوسفندان
133.«اسم» الْغَنَم‌ِ [1] ← غنم گوسفندان
134.«اسم» غَنَم‌ُ [1] ← غنم گوسفندان
135.«فعل» غَنِمْتُمْ‌ [2] ← غنم غنیمت بدست آوردید / فایده و عایدی بدست آوردید
136.«اسم» غَنِيَّاً [3] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
137.«اسم» الْغَنِي‌ُّ [8] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
138.«اسم» غَنِي‌ٌّ [9] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
139.«اسم» غَوَاش‌ٍ [1] ← غشی پوشش ها
140.«اسم» غَوَّاص‌ٍ [1] ← غوص غوّاص
141.«اسم» غَوْرَاً [2] ← غور فرو رونده در زمین
142.«اسم» غَوْل‌ٌ [1] ← غول ضرر رساندن / فاسد کردن
143.«فعل» غَوَي [2] ← غوی گمراه شد
144.«اسم» غَوِي‌ٌّ [1] ← غوی گمراه
145.«فعل» غَوَيْنَا [1] ← غوی گمراه شدیم
146.«اسم» غَيَّاً [1] ← غوی گمراهی
147.«اسم» الْغَي‌ِّ [3] ← غوی گمراهی
148.«اسم» غَيَابَت‌ِ [2] ← غیب نهانگاه / ته
149.«اسم» غَيْب‌َ [2] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
150.«اسم» الْغَيْب‌َ [6] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
151.«اسم» غَيْب‌ِ [2] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
152.«اسم» الْغَيْب‌ِ [33] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
153.«اسم» غَيْب‌ُ [3] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
154.«اسم» الْغَيْب‌ُ [3] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
155.«اسم» الْغَيْث‌َ [2] ← غوث- غیث باران مفید
156.«اسم» غَيْث‌ٍ [1] ← غوث- غیث باران مفید
157.«اسم» غَيْرَ [56] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
158.«اسم» غَيْرِ [61] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
159.«اسم» غَيْرُ [30] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
160.«فعل» غِيض‌َ [1] ← غیض بزمین فرو برده شد
161.«اسم» غَيْظ‌َ [1] ← غیظ غیظ / خشم شدید
162.«اسم» الْغَيْظ‌َ [1] ← غیظ غیظ / خشم شدید
163.«اسم» غَيْظِ [2] ← غیظ غیظ / خشم شدید
164.«اسم» الْغَيْظ‌ِ [2] ← غیظ غیظ / خشم شدید
165.«اسم» الْغُيُوب‌ِ [4] ← غیب غیب ها/ پنهان و پوشیده ها از حواس


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است