فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» الظَّالِم‌ِ [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
2.«اسم» الظَّالِم‌ُ [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
3.«اسم» ظَالِم‌ٌ [3] ← ظلم ظالم / ستمگر
4.«اسم» ظَالِمَة‌ً [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
5.«اسم» ظَالِمَة‌ٌ [3] ← ظلم ظالم / ستمگر
6.«اسم» ظَالِمُون‌َ [8] ← ظلم ظالمان / ستمگران
7.«اسم» الظَّالِمُون‌َ [25] ← ظلم ظالمان / ستمگران
8.«اسم» ظَالِمِي‌ [2] ← ظلم ظالمان / ستمگران
9.«اسم» ظَالِمِين‌َ [10] ← ظلم ظالمان / ستمگران
10.«اسم» الظَّالِمِين‌َ [81] ← ظلم ظالمان / ستمگران
11.«اسم» الظَّانِّين‌َ [1] ← ظنن بدگمانان / تردید کنندگان
12.«اسم» ظَاهِرَ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
13.«اسم» ظَاهِرَاً [2] ← ظهر ظاهر / آشکار
14.«اسم» ظَاهِرٍ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
15.«اسم» ظَاهِرُ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
16.«اسم» الظَّاهِرُ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
17.«اسم» ظَاهِرَة‌ً [2] ← ظهر ظاهر / آشکار
18.«فعل» ظَاهَرُوا [2] ← ظهر کمک کردند / پشتیبانی کردند
19.«اسم» ظَاهِرِين‌َ [2] ← ظهر غلبه کنندگان / پیروزمندان
20.«اسم» ظَعْنِ [1] ← ظعن کوچ کردن
21.«اسم» ظُفُرٍ [1] ← ظفر ناخن
22.«فعل» ظَل‌َّ [2] ← ظلل شد / گشت
23.«اسم» الظِّل‌َّ [1] ← ظلل سایه
24.«اسم» ظِلاًّ [1] ← ظلل سایه
25.«اسم» الظِّل‌ِّ [1] ← ظلل سایه
26.«اسم» ظِل‌ٍّ [3] ← ظلل سایه
27.«اسم» ظِلُّ [1] ← ظلل سایه
28.«اسم» الظِّل‌ُّ [1] ← ظلل سایه
29.«اسم» ظِلاَلاً [1] ← ظلل سایه ها
30.«اسم» ظِلاَل‌ٍ [2] ← ظلل سایه ها
31.«اسم» ظِلاَلُ [3] ← ظلل سایه ها
32.«اسم» ظَلاَّم‌ٍ [5] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
33.«فعل» ظَلَّت‌ْ [1] ← ظلل شد / گشت
34.«فعل» ظَلْت‌َ [1] ← ظلل مداومت کردی
35.«اسم» الظُّلَّة‌ِ [1] ← ظلل سایبان
36.«اسم» ظُلَّة‌ٌ [1] ← ظلل سایبان
37.«فعل» ظَلْتُمْ‌ [1] ← ظلل شُدید / گشتید
38.«اسم» الظُّلَل‌ِ [1] ← ظلل سایبان ها
39.«اسم» ظُلَل‌ٍ [1] ← ظلل سایبان ها
40.«اسم» ظُلَل‌ٌ [2] ← ظلل سایبان ها
41.«فعل» ظَلَّلْنَا [2] ← ظلل سایه افکندیم
42.«فعل» ظَلَم‌َ [7] ← ظلم ظلم کرد
43.«فعل» ظُلِم‌َ [1] ← ظلم ظلم شد / مورد ستم واقع شد
44.«اسم» ظُلْم‌َ [1] ← ظلم ظلم / ستم
45.«اسم» ظُلْمَاً [8] ← ظلم ظلم / ستم
46.«اسم» ظُلْمِ [5] ← ظلم ظلم / ستم
47.«اسم» ظُلْم‌ٍ [5] ← ظلم ظلم / ستم
48.«اسم» ظُلْم‌ٌ [1] ← ظلم ظلم / ستم
49.«اسم» ظُلُمَات‌ِ [4] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
50.«اسم» الظُّلُمَات‌ِ [12] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
51.«اسم» ظُلُمَات‌ٍ [3] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
52.«اسم» الظُّلُمَات‌ُ [2] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
53.«اسم» ظُلُمَات‌ٌ [2] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
54.«فعل» ظَلَمَت‌ْ [1] ← ظلم ظلم کرد
55.«فعل» ظَلَمْت‌ُ [2] ← ظلم ظلم کردم
56.«فعل» ظَلَمْتُمْ [2] ← ظلم ظلم کردید
57.«فعل» ظَلَمْنَا [4] ← ظلم ظلم کردیم
58.«فعل» ظَلَمُوا [45] ← ظلم ظلم کردند
59.«فعل» ظُلِمُوا [3] ← ظلم ظلم شدند / مورد ستم واقع شدند
60.«فعل» ظَلُّوا [2] ← ظلل شدند / گشتند
61.«اسم» ظَلُومَاً [1] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
62.«اسم» ظَلُوم‌ٌ [1] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
63.«اسم» ظَلِيلاً [1] ← ظلل سایه دار / همیشه سایه دار
64.«اسم» ظَلِيل‌ٍ [1] ← ظلل سایه دار / همیشه سایه دار
65.«اسم» ظَمَأٌ [1] ← ظما عطش / تشنگی زیاد
66.«اسم» الظَّمْآن‌ُ [1] ← ظما بسیار تشنه / مشتاق
67.«اسم» ظَن‌َّ [4] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
68.«فعل» ظَن‌َّ [7] ← ظنن گمان کرد / بیقین دانست
69.«اسم» الظَّن‌َّ [8] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
70.«اسم» ظَنَّاً [2] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
71.«اسم» الظَّن‌ِّ [2] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
72.«اسم» ظَن‌ُّ [4] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
73.«فعل» ظَنَّا [1] ← ظنن گمان کردند / بیقین دانستند
74.«فعل» ظَنَنَّا [2] ← ظنن گمان کردیم / بیقین دانستیم
75.«فعل» ظَنَنْت‌ُ [1] ← ظنن گمان کردم / بیقین دانستم
76.«فعل» ظَنَنْتُمْ‌ [6] ← ظنن گمان کردید / بیقین دانستید
77.«فعل» ظَنُّوا [9] ← ظنن گمان کردند / بیقین دانستند
78.«اسم» الظُّنُونَ [1] ← ظنن گمان ها / یقین ها / شک و تردیدها
79.«فعل» ظَهَرَ [5] ← ظهر ظاهر شد / آشکار شد
80.«اسم» ظَهْرَ [1] ← ظهر پشت
81.«اسم» ظَهْرِ [3] ← ظهر پشت
82.«اسم» ظِهْرِيَّاً [1] ← ظهر چیزی که پشت سر میماند و فراموش می شود
83.«اسم» ظُهُورِ [8] ← ظهر پشت ها
84.«اسم» ظُهُورُ [3] ← ظهر پشت ها
85.«اسم» ظَهِيرَاً [4] ← ظهر پشتیبان / یاور
86.«اسم» ظَهِيرٍ [1] ← ظهر پشتیبان / یاور
87.«اسم» ظَهِيرٌ [1] ← ظهر پشتیبان / یاور
88.«اسم» الظَّهِيرَة‌ِ [1] ← ظهر ظهر / نیمروز


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است