فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» رِئَاءَ [3] ← رای ریا / ریا کردن / خودنمایی / نشان دادن
2.«فعل» رَابِطُوا [1] ← ربط از مرزها مراقبت کنید
3.«اسم» رَابِعُ [2] ← ربع چهارم
4.«اسم» رَابِيَاً [1] ← ربو زائد / بالا آمده / پف کننده
5.«اسم» رَابِيَة‌ً [1] ← ربو افزاینده / سخت و شدید
6.«فعل» رَأَتْ [2] ← رای دید
7.«اسم» رَاجِعُون‌َ [4] ← رجع بازگشت کنندگان
8.«اسم» الرَّاجِفَة‌ُ [1] ← رجف لرزاننده / نفخه صور
9.«اسم» الرَّاحِمِين‌َ [6] ← رحم مهرورزان / بخشایندگان
10.«اسم» رَادَّ [1] ← ردد برگرداننده / منصرف کننده
11.«اسم» رَادُّ [1] ← ردد برگرداننده / منصرف کننده
12.«اسم» الرَّادِفَة‌ُ [1] ← ردف دنبال کننده / پشت سر درآینده
13.«اسم» رَادُّو [1] ← ردد برگردانندگان
14.«اسم» رَادِّي‌ [1] ← ردد برگردانندگان
15.«اسم» رَازِقِين‌َ [1] ← رزق روزی دهندگان
16.«اسم» الرَّازِقِين‌َ [5] ← رزق روزی دهندگان
17.«اسم» رَأْس‌ِ [6] ← راس سر / اصل
18.«اسم» الرَّأْس‌ُ [1] ← راس سر / اصل
19.«اسم» الرَّاسِخُون‌َ [2] ← رسخ استواران / رسوخ کنندگان / پابرجایان / ثابت قدمان
20.«اسم» رَاسِيَات‌ٍ [1] ← رسو بسیار بزرگ و غیر قابل منقول (جمع)
21.«اسم» الرَّاشِدُون‌َ [1] ← رشد هدایت یافتگان
22.«اسم» رَاضِيَة‌ً [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود
23.«اسم» رَاضِيَة‌ٍ [2] ← رضی- رضو راضی و خشنود
24.«اسم» رَاضِيَة‌ٌ [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود
25.«فعل» رَاعِ [2] ← رعی مراعات کن / اجازه بده
26.«اسم» رَاعُون‌َ [2] ← رعی حفظ کنندگان
27.«فعل» رَاغ‌َ [3] ← روغ پنهانی و بقصد تخریب متوجه و مایل شد
28.«اسم» رَاغِب‌ٌ [1] ← رغب رویگردان / بیزار
29.«اسم» رَاغِبُون‌َ [2] ← رغب راغبان و علاقمندان
30.«اسم» رَأْفَة‌ً [1] ← راف رأفت / رحمت
31.«اسم» رَأْفَة‌ٌ [1] ← راف رأفت / رحمت
32.«اسم» رَافِعُ [1] ← رفع بردارنده / بلند کننده / بالا برنده
33.«اسم» رَافِعَة‌ٌ [1] ← رفع بردارنده / بلند کننده / بالا برنده
34.«اسم» رَاق‌ٍ [1] ← رقی بالا برنده / افسون کننده / شفا دهنده
35.«اسم» رَاكِعَاً [1] ← رکع رکوع کننده
36.«اسم» رَاكِعُون‌َ [1] ← رکع رکوع کنندگان
37.«اسم» الرَّاكِعُون‌َ [1] ← رکع رکوع کنندگان
38.«اسم» الرَّاكِعِين‌َ [2] ← رکع رکوع کنندگان
39.«فعل» رَان‌َ [1] ← رین غبار و تیرگی نشست / زنگ زد
40.«فعل» رَأَوْا [19] ← رای دیدند
41.«فعل» رَاوَدَتْ [2] ← رود با اصرار و التماس خواست / بانجام فحشاء دعوت کرد
42.«فعل» رَاوَدْتُ [2] ← رود با اصرار و التماس خواستم / بانجام فحشاء دعوت کردم
43.«فعل» رَاوَدْتُن‌َّ [1] ← رود با اصرار و التماس خواستید / بانجام فحشاء دعوت کردید
44.«فعل» رَاوَدُوا [1] ← رود با اصرار و التماس خواستند / بانجام فحشاء دعوت کردند
45.«اسم» رُؤُوسَ [4] ← راس سرها / اصول
46.«اسم» رُؤُوسِ [5] ← راس سرها / اصول
47.«اسم» رُؤُُوس‌ُ [2] ← راس سرها / اصول
48.«اسم» رَؤُُوف‌ٌ [11] ← راف رئوف / رحمان و رحیم
49.«فعل» رَأَي [22] ← رای دید
50.«اسم» رَأْي‌َ [1] ← رای دیدن / مشاهده
51.«اسم» الرَّأْي‌ِ [1] ← رای رأی و نظر
52.«اسم» رُؤْيَا [3] ← رای خواب
53.«اسم» الرُّؤْيَا [4] ← رای خواب
54.«اسم» رِئْيَاً [1] ← رای منظره / منظره زیبا
55.«فعل» رَأَيْت‌َ [25] ← رای دیدی
56.«فعل» رَأَيْت‌ُ [2] ← رای دیدم
57.«فعل» رَأَيْتُمْ‌ [22] ← رای دیدید
58.«فعل» رَأَيْنَ [1] ← رای دیدند
59.«اسم» رَبَّ [193] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
60.«اسم» رَبَّاً [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
61.«اسم» رَب‌ِّ [605] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
62.«اسم» رَب‌ٍّ [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
63.«اسم» رَب‌ُّ [170] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
64.«اسم» رَب‌ٌّ [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
65.«حرف» رُبَ [1] رب واقع در(رُبَما) / بسا
66.«اسم» الرِّبَا [7] ← ربو ربا / زیاده و اضافه / رشد مال و زیاد شدن آن
67.«اسم» رِبَاً [1] ← ربو ربا / زیاده و اضافه / رشد مال و زیاد شدن آن
68.«اسم» رَبَائِبُ [1] ← ربب دختر خوانده ها / دختران زن انسان از شوهر قبلی اش
69.«اسم» رِبَاط‌ِ [1] ← ربط محل بستن و نگاهدارى حيوانات‏
70.«اسم» رُبَاع‌َ [2] ← ربع چهار تا / چهار چهار
71.«اسم» الرَّبَّانِيُّون‌َ [2] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
72.«اسم» رَبَّانِيِّين‌َ [1] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
73.«فعل» رَبَت‌ْ [2] ← ربو بلند شد / رشد کرد و زیاد شد
74.«فعل» رَبِحَت‌ْ [1] ← ربح سود کرد
75.«فعل» رَبَطْنَا [2] ← ربط محکم بستیم
76.«اسم» الرُّبُع‌ُ [2] ← ربع یک چهارم
77.«حرف» رُبَمَا [1] شاید / چه بسا / ممکن است
78.«اسم» رَبْوَة‌ٍ [2] ← ربو تپه / بلندی
79.«فعل» رَبَّيَا [1] ← ربو آندو تربیت کردند / پرورش دادند
80.«اسم» رِبِّيُّون‌َ [1] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
81.«اسم» رَتْقَاً [1] ← رتق چسبیده / بهم پیوسته و ضمیمه شده
82.«فعل» رَتِّل‌ْ [1] ← رتل پی در پی و بتدریج و آرامی و با آهنگ بخوان
83.«فعل» رَتَّلْنَا [1] ← رتل پی در پی و بتدریج و آرامی و با آهنگ خواندیم
84.«اسم» رَجَّاً [1] ← رجج تکان شدید / تکان دادن شدید
85.«اسم» الرِّجَال‌َ [3] ← رجل مردان
86.«اسم» رِجَالاً [7] ← رجل مردان
87.«اسم» رِجَالاً [2] ← رجل پیاده ها
88.«اسم» رِجَالِ [2] ← رجل مردان
89.«اسم» الرِّجَال‌ِ [6] ← رجل مردان
90.«اسم» رِجَال‌ٍ [1] ← رجل مردان
91.«اسم» الرِّجَال‌ُ [1] ← رجل مردان
92.«اسم» رِجَال‌ٌ [6] ← رجل مردان
93.«فعل» رُجَّت‌ْ [1] ← رجج بشدت تکان داده شد
94.«اسم» رِجْزَ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
95.«اسم» الرِّجْزَ [2] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
96.«اسم» رِجْزَاً [3] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
97.«اسم» رِجْزٍ [2] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
98.«اسم» الرِّجْزُ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
99.«اسم» الرُّجْزَ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
100.«اسم» الرِّجْس‌َ [4] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
101.«اسم» رِجْسَاً [1] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
102.«اسم» رِجْسِ [1] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
103.«اسم» رِجْس‌ٌ [4] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
104.«فعل» رَجَع‌َ [3] ← رجع بازگشت / بازگرداند
105.«اسم» رَجْعِ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
106.«اسم» الرَّجْع‌ِ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
107.«اسم» رَجْع‌ٌ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
108.«فعل» رُجِعْت‌ُ [1] ← رجع بازگشت داده شدم / بازگردانده شدم
109.«فعل» رَجَعْتُمْ‌ [2] ← رجع بازگشتید / بازگرداندید
110.«فعل» رَجَعْنَا [2] ← رجع بازگشتیم / بازگرداندیم
111.«فعل» رَجَعُوا [3] ← رجع بازگشتند / بازگرداندند
112.«اسم» الرُّجْعَي [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
113.«اسم» الرَّجْفَة‌ُ [4] ← رجف لرزیدن و اضطراب شدید / زلزله شدید
114.«اسم» رَجُلاً [8] ← رجل مرد
115.«اسم» رَجُل‌ٍ [7] ← رجل مرد
116.«اسم» رَجُل‌ٌ [9] ← رجل مرد
117.«اسم» رَجِلِ [1] ← رجل پیاده
118.«اسم» رِجْلِ [1] ← رجل پا
119.«اسم» رَجُلاَن‌ِ [1] ← رجل دو مرد
120.«اسم» رَجُلَيْن‌ِ [4] ← رجل دو مرد
121.«اسم» رِجْلَيْن‌ِ [1] ← رجل دو پا
122.«اسم» رَجْمَاً [1] ← رجم از روی حدس و گمان سخن گفتن / (با ترکیب رجما بالغیب یعنی) تیری در تاریکی
123.«فعل» رَجَمْنَا [1] ← رجم سنگسار کردیم / طرد کردیم
124.«اسم» رُجُومَاً [1] ← رجم تیرهای دور کننده
125.«اسم» الرَّجِيم‌ِ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
126.«اسم» رَجِيم‌ٍ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
127.«اسم» رَجِيم‌ٌ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
128.«اسم» رِحَالِ [1] ← رحل اثاثیه ها / پالان های شتر
129.«فعل» رَحُبَت‌ْ [2] ← رحب وسعت یافت
130.«اسم» رَحْل‌ِ [2] ← رحل اثاث / پالان شتر
131.«اسم» رِحْلَة‌َ [1] ← رحل کوچ / کوچ کردن
132.«فعل» رَحِم‌َ [6] ← رحم مهر ورزید / رحم کرد
133.«اسم» رُحْمَاً [1] ← رحم محبت / مهربانی
134.«اسم» رُحَمَاءُ [1] ← رحم مهرورزان / بخشایندگان / دلسوزان
135.«فعل» رَحِمْتَ [1] ← رحم مهر ورزیدی / رحم کردی
136.«اسم» رَحْمَة‌َ [6] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
137.«اسم» الرَّحْمَة‌َ [2] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
138.«اسم» رَحْمَة‌ً [36] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
139.«اسم» رَحْمَة‌ِ [34] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
140.«اسم» الرَّحْمَة‌ِ [3] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
141.«اسم» رَحْمَة‌ٍ [11] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
142.«اسم» رَحْمَة‌ُ [9] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
143.«اسم» الرَّحْمَة‌ُ [1] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
144.«اسم» رَحْمَة‌ٌ [12] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
145.«اسم» الرَّحْمَن‌َ [3] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
146.«اسم» الرَّحْمَن‌ِ [33] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
147.«اسم» الرَّحْمَن‌ُ [21] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
148.«فعل» رَحِمْنَا [1] ← رحم مهر ورزیدیم / رحم کردیم
149.«اسم» رَحِيق‌ٍ [1] ← رحق شراب صاف و خالص از غش‏
150.«اسم» رَحِيمَاً [20] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
151.«اسم» الرَّحِيم‌ِ [6] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
152.«اسم» رَحِيم‌ٍ [2] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
153.«اسم» الرَّحِيم‌ُ [28] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
154.«اسم» رَحِيم‌ٌ [59] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
155.«اسم» رُخَاءً [1] ← رخو نرم
156.«اسم» رِدْءً [1] ← ردا یار و پشتیبان
157.«اسم» رَدَّ [1] ← ردد رد کردن / برگرداندن
158.«فعل» رَدَّ [1] ← ردد برگرداند
159.«اسم» رَدِّ [1] ← ردد رد کردن / برگرداندن
160.«فعل» رُدَّت‌ْ [2] ← ردد برگردانده شد
161.«فعل» رُدِد‌ْت‌ُ [1] ← ردد برگردانده شدم
162.«فعل» رَدَدْنَا [3] ← ردد برگرداندیم
163.«فعل» رَدِف‌َ [1] ← ردف پشت سر قرار گرفت
164.«اسم» رَدْمَاً [1] ← ردم سدّ محکم
165.«فعل» رَدُّوا [2] ← ردد برگرداندند
166.«فعل» رُدُّوا [4] ← ردد برگردانده شدند
167.«فعل» رُدُّوا [3] ← ردد برگردانید
168.«اسم» الرَّزَّاق‌ُ [1] ← رزق بسیار روزی دهنده
169.«فعل» رَزَقَ [14] ← رزق روزی داد
170.«اسم» رِزْقَ [4] ← رزق رزق و روزی
171.«اسم» الرِّزْق‌َ [11] ← رزق رزق و روزی
172.«اسم» رِزْقَاً [16] ← رزق رزق و روزی
173.«اسم» رِزْق‌ِ [4] ← رزق رزق و روزی
174.«اسم» الرِّزْق‌ِ [2] ← رزق رزق و روزی
175.«اسم» رِزْق‌ٍ [4] ← رزق رزق و روزی
176.«اسم» رِزْق‌ُ [8] ← رزق رزق و روزی
177.«اسم» رِزْق‌ٌ [6] ← رزق رزق و روزی
178.«فعل» رَزَقْنَا [21] ← رزق روزی دادیم
179.«فعل» رُزِقْنَا [1] ← رزق رزق و روزی بما رسید / روزی داده شدیم
180.«فعل» رُزِقُوا [1] ← رزق رزق و روزی بآنها رسید / روزی داده شدند
181.«اسم» الرَّس‌ِّ [2] ← رسس نام رودخانه‏اى بود كه قوم رس در كنار آن منزل داشتند
182.«اسم» رِسَالاَت‌ِ [7] ← رسل رسالت ها / پیام ها
183.«اسم» رِسَالَة‌َ [3] ← رسل رسالت / پیام
184.«اسم» رُسُلَ [10] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
185.«اسم» الرُّسُل‌َ [5] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
186.«اسم» رُسُلاً [10] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
187.«اسم» رُسُلِ [22] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
188.«اسم» الرُّسُل‌ِ [8] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
189.«اسم» رُسُل‌ٍ [3] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
190.«اسم» رُسُل‌ُ [24] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
191.«اسم» الرُّسُل‌ُ [7] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
192.«اسم» رُسُل‌ٌ [7] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
193.«اسم» رَسُول‌َ [41] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
194.«اسم» الرَّسُول‌َ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
195.«اسم» رَسُولاً [23] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
196.«اسم» رَسُول‌ِ [45] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
197.«اسم» الرَّسُول‌ِ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
198.«اسم» رَسُول‌ٍ [14] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
199.«اسم» رَسُول‌ُ [31] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
200.«اسم» الرَّسُول‌ُ [15] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
201.«اسم» رَسُول‌ٌ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
202.«اسم» رَسُولاَ [1] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
203.«اسم» الرَّشَادِ [2] ← رشد هدایت یافتگی / راه راست
204.«اسم» رَشَداً [5] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
205.«اسم» رُشْدَ [1] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
206.«اسم» رُشْدَاً [2] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
207.«اسم» الرُّشْدِ [2] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
208.«اسم» الرُّشْدُ [1] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
209.«اسم» رَشِيدٍ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
210.«اسم» الرَّشِيدُ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
211.«اسم» رَشِيدٌ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
212.«اسم» رَصَدَاً [2] ← رصد کمین / آماده برای مراقبت
213.«اسم» الرَّضَاعَة‌َ [1] ← رضع رضاعی / شیر خوردن
214.«اسم» الرَّضَاعَةِ [1] ← رضع رضاعی / شیر خوردن
215.«فعل» رَضُوا [9] ← رضی- رضو راضی و خشنود شدند
216.«اسم» رِضْوَان‌َ [4] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
217.«اسم» رِضْوَانَاً [3] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
218.«اسم» رِضْوَان‌ِ [1] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
219.«اسم» رِضْوَان‌ٍ [2] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
220.«اسم» رِضْوَان‌ٌ [3] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
221.«فعل» رَضِي‌َ [6] ← رضی- رضو راضی و خشنود شد
222.«اسم» رَضِيَّاً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت / پسندیده / دوستدار
223.«فعل» رَضِيت‌ُ [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود شدم
224.«فعل» رَضِيتُمْ‌ [2] ← رضی- رضو راضی و خشنود شُدید
225.«اسم» رَطْب‌ٍ [1] ← رطب تَر
226.«اسم» رُطَبَاً [1] ← رطب خرمای تازه و رسیده
227.«اسم» الرِّعَاءُ [1] ← رعی چوپانان
228.«اسم» رِعَايَۀِ [1] ← رعی رعایت / مراعات کردن
229.«اسم» الرُّعْب‌َ [4] ← رعب رعب / ترس
230.«اسم» رُعْبَاً [1] ← رعب رعب / ترس
231.«اسم» الرَّعْدُ [1] ← رعد رعد / تندر
232.«اسم» رَعْدٌ [1] ← رعد رعد / تندر
233.«فعل» رَعَوْا [1] ← رعی رعایت کردند
234.«اسم» رَغَبَاً [1] ← رغب از روی رغبت و علاقمندی / امیدوارانه
235.«اسم» رَغَدَاً [3] ← رغد فراوان / گسترده / گوارا
236.«اسم» رُفَاتَاً [2] ← رفت در نهايت نرمى سائيده شده‏
237.«اسم» رَفَث‌َ [1] ← رفث هر عملى كه در عرف تصريح به نام آن نمى ‏كنند بلكه، هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به كنايه مى‏ برند، مانند عمل زناشويى‏
238.«اسم» الرَّفَث‌ُ [1] ← رفث هر عملى كه در عرف تصريح به نام آن نمى ‏كنند بلكه، هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به كنايه مى‏ برند، مانند عمل زناشويى‏
239.«اسم» الرِّفْدُ [1] ← رفد عطیه و بخشش
240.«اسم» رَفْرَف‌ٍ [1] ← رفرف پارچه هايی كه با آن مجلس آذين درست مى ‏كنند / بالش ها و متکاها
241.«فعل» رَفَع‌َ [7] ← رفع بالا برد / بلند کرد
242.«فعل» رُفِعَت‌ْ [1] ← رفع بالا برده شد / بلند شد / رفعت یافت
243.«فعل» رَفَعْنَا [7] ← رفع بالا بردیم / بلند کردیم
244.«اسم» رَفِيع‌ُ [1] ← رفع رفیع / بالا و بلند / بلند مرتبه
245.«اسم» رَفِيقَاً [1] ← رفق رفیق / دوست / همراه
246.«اسم» رَق‌ٍّ [1] ← رقق کاغذ / ورق / صفحه
247.«اسم» الرِّقَاب‌ِ [3] ← رقب بردگان / گردن ها
248.«اسم» رَقَبَة‌ٍ [6] ← رقب برده / گردن
249.«اسم» رُقُودٌ [1] ← رقد خواب رفتگان / خفتگان
250.«اسم» الرَّقِيب‌َ [1] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
251.«اسم» رَقِيبَاً [2] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
252.«اسم» رَقِيب‌ٌ [2] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
253.«اسم» الرَّقِيم‌ِ [1] ← رقم نام کوه یا وادی یا شهری بوده که غار اصحاب کهف در آن واقع بود
254.«اسم» رُقِيِّ [1] ← رقی صعود و بالا رفتن
255.«اسم» رِكَاب‌ٍ [1] ← رکب شتران
256.«اسم» رُكَامَاً [1] ← رکم متراكم و انباشته بر روى هم‏
257.«فعل» رَكَّبَ [1] ← رکب ترکیب کرد / رویهم سوار کرد
258.«اسم» الرَّكْب‌ُ [1] ← رکب سواران / اسب و شتر سواران
259.«فعل» رَكِبَا [1] ← رکب سوار شدند
260.«اسم» رُكْبَانَاً [1] ← رکب سواران
261.«فعل» رَكِبُوا [1] ← رکب سوار شدند
262.«اسم» رِكْزَاً [1] ← رکز صدا / آواز
263.«اسم» رُكَّعَاً [1] ← رکع رکوع کنندگان
264.«اسم» الرُّكَّع‌ِ [2] ← رکع رکوع کنندگان
265.«اسم» رُكْنِ [1] ← رکن پشتیبان / لشکر و سپاه / رکن و پایه
266.«اسم» رُكْن‌ٍ [1] ← رکن پشتیبان / لشکر و سپاه / رکن و پایه
267.«اسم» رَكُوبُ [1] ← رکب مرکب / وسیله سواری
268.«اسم» رِمَاحُ [1] ← رمح نیزه ها
269.«اسم» رَمَادٍ [1] ← رمد خاکستر
270.«اسم» الرُّمَّان‌َ [2] ← رمن انار
271.«اسم» رُمَّان‌ٌ [1] ← رمن انار
272.«اسم» رَمْزَاً [1] ← رمز رمز / اشاره
273.«اسم» رَمَضَان‌َ [1] ← رمض رمضان، ماه صیام و روزه داری
274.«فعل» رَمَي [1] ← رمی انداخت / پرتاب کرد
275.«فعل» رَمَيْت‌َ [2] ← رمی انداختی / پرتاب کردی
276.«اسم» الرَّمِيم‌ِ [1] ← رمم هر چيزى كه هلاك و پوسيده شده باشد، مانند استخوان پوسيده پودر شده‏
277.«اسم» رَمِيم‌ٌ [1] ← رمم هر چيزى كه هلاك و پوسيده شده باشد، مانند استخوان پوسيده پودر شده‏
278.«اسم» رِهَان‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
279.«اسم» رَهَبَاً [1] ← رهب بیم / ترسیدن
280.«اسم» الرَّهْب‌ِ [1] ← رهب بیم / ترسیدن
281.«اسم» رُهْبَانَ [1] ← رهب راهبان
282.«اسم» رُهْبَانَاً [1] ← رهب راهبان
283.«اسم» الرُّهْبَان‌ِ [1] ← رهب راهبان
284.«اسم» رَهْبَانِيَّة‌ً [1] ← رهب رهبانیت / گوشه نشینی
285.«اسم» رَهْبَة‌ً [1] ← رهب بیم / ترسیدن
286.«اسم» رَهْطِ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
287.«اسم» رَهْط‌ٍ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
288.«اسم» رَهْطُ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
289.«اسم» رَهَقَاً [2] ← رهق گناه / جهالت / بکار بیش از طاقت وادار شدن / احاطه شدن با ناملایمات
290.«اسم» رَهْوَاً [1] ← رهو وسعت راه‏ / آرام و گشاده
291.«اسم» رَهِين‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
292.«اسم» رَهِينَة‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
293.«اسم» رَوَاحُ [1] ← روح سیر کردن شبانگاهی یا از ظهر تا شب
294.«اسم» رَوَاسِي‌َ [9] ← رسو کوههای بلند و استوار
295.«اسم» رَوَاكِدَ [1] ← رکد راکد و ساکن (جمع) / ثابت و بی حرکت
296.«اسم» رَوحِ [2] ← روح فرج و رحمت / راحتی و آسایش
297.«اسم» رَوح‌ٌ [1] ← روح فرج و رحمت / راحتی و آسایش
298.«اسم» رُوحَ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
299.«اسم» الرُّوح‌َ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
300.«اسم» رُوحَاً [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
301.«اسم» رُوح‌ِ [8] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
302.«اسم» الرُّوح‌ِ [2] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
303.«اسم» رُوح‌ٍ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
304.«اسم» رُوح‌ُ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
305.«اسم» الرُّوح‌ُ [5] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
306.«اسم» رُوح‌ٌ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
307.«اسم» رَوْضَات‌ِ [1] ← روض زمين های سبز و خرمى كه گياهان در آنها به خوبى مى ‏رويند
308.«اسم» رَوْضَة‌ٍ [1] ← روض زمين سبز و خرمى كه گياهان در آن به خوبى مى ‏رويند
309.«اسم» الرَّوْع‌ُ [1] ← روع ترس و رعب
310.«اسم» الرُّوم‌ُ [1] ← روم روم، نام اقوامى از انسانها بود كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى مى ‏كردند و دارای امپراطوری عظيمی بودند
311.«اسم» رُوَيْدَاً [1] ← رود اندک / آهسته
312.«اسم» الرِّيَاح‌َ [7] ← روح بادها
313.«اسم» الرِّيَاح‌ِ [2] ← روح بادها
314.«اسم» الرِّيَاح‌ُ [1] ← روح بادها
315.«اسم» رَيْب‌َ [15] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / (با ترکیب ریب المنون یعنی) سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
316.«اسم» رَيْبِ [1] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / (با ترکیب ریب المنون یعنی) سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
317.«اسم» رَيْب‌ٍ [2] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / (با ترکیب ریب المنون یعنی) سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
318.«اسم» رِيبَة‌ً [1] ← ریب شک و تردید / آشفتگی و پریشانی
319.«اسم» رِيح‌َ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
320.«اسم» الرِّيح‌َ [5] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
321.«اسم» رِيحَاً [4] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
322.«اسم» الرِّيح‌ِ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
323.«اسم» رِيح‌ٍ [3] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
324.«اسم» رِيحُ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
325.«اسم» الرِّيح‌ُ [2] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
326.«اسم» رِيح‌ٌ [2] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
327.«اسم» الرَّيْحَان‌ُ [1] ← روح رزق و روزی / هر گیاه و سبزی خوشبو
328.«اسم» رَيْحَان‌ٌ [1] ← روح رزق و روزی / هر گیاه و سبزی خوشبو
329.«اسم» رِيشَاً [1] ← ریش لباس فاخر و گران كه مايه زينت و جمال است‏
330.«اسم» رِيع‌ٍ [1] ← ریع مکان بلند از زمین


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است