فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حرف» بِ [2544] به / ...
2.«فعل» بَاءَ [2] ← بوا برگشت
3.«اسم» الْبَائِس‌َ [1] ← باس بینوا / مفلوک
4.«فعل» بَاءُوا [3] ← بوا برگشتند
5.«اسم» الْبَاب‌َ [5] ← بوب درب
6.«اسم» بَابَاً [2] ← بوب درب
7.«اسم» الْبَاب‌ِ [1] ← بوب درب
8.«اسم» بَاب‌ٍ [3] ← بوب درب
9.«اسم» بَاب‌ٌ [1] ← بوب درب
10.«اسم» بَابِل‌َ [1] ← بابل بابل، نام سرزمینی در عراق قدیم واقع بین دجله و فرات
11.«اسم» بَاخِع‌ٌ [2] ← بخع هلاک کننده خویشتن از شدت غم و اندوه
12.«اسم» الْبَادِ [1] ← بدو بادیه نشین / صحرانشین
13.«اسم» بَادُون‌َ [1] ← بدو بادیه نشینان / صحرانشینان
14.«اسم» بَادِي‌َ [1] ← بدو بادیه نشین / صحرانشین
15.«اسم» بِئْرٍ [1] ← بار چاه
16.«اسم» بَارِئِ [2] ← برا خالق
17.«اسم» الْبَارِئُ [1] ← برا خالق
18.«اسم» بَارِدٍ [1] ← برد سرد و خنک
19.«اسم» بَارِدٌ [1] ← برد سرد و خنک
20.«اسم» بَارِزَة‌ً [1] ← برز آشکار
21.«اسم» بَارِزُون‌َ [1] ← برز آشکاران
22.«فعل» بَارَك‌َ [1] ← برک برکت قرار داد
23.«فعل» بَارَكْنَا [6] ← برک برکت قرار دادیم
24.«اسم» بَازِغَاً [1] ← بزغ طلوع کننده
25.«اسم» بَازِغَة‌ً [1] ← بزغ طلوع کننده
26.«اسم» بَأْس‌َ [7] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
27.«اسم» الْبَأْس‌َ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
28.«اسم» بَأْسَاً [2] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
29.«اسم» بَأْس‌ِ [2] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
30.«اسم» الْبَأْس‌ِ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
31.«اسم» بَأْس‌ٍ [3] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
32.«اسم» بَأْسُ [8] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
33.«اسم» بَأْس‌ٌ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
34.«فعل» بِئْس‌َ [40] ← باس بد است / چه بد است
35.«اسم» الْبَأْسَاءِ [3] ← باس تهیدستی / تنگدستی / سختی مالی
36.«اسم» الْبَأْسَاءُ [1] ← باس تهیدستی / تنگدستی / سختی مالی
37.«اسم» بَاسِرَة‌ٌ [1] ← بسر عبوس و در هم کشیده
38.«اسم» بَاسِط‌ِ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
39.«اسم» بَاسِط‌ٍ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
40.«اسم» بَاسِط‌ٌ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
41.«اسم» بَاسِطُوا [1] ← بسط دراز کنندگان / گشایندگان
42.«اسم» بَاسِقَات‌ٍ [1] ← بسق بلند قامتان / قد کشیدگان
43.«فعل» بَاشِرُوا [1] ← بشر مباشرت کنید (آمیزش کنید)
44.«اسم» الْبَاطِل‌َ [5] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
45.«اسم» بَاطِلاً [2] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
46.«اسم» الْبَاطِل‌ِ [12] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
47.«اسم» الْبَاطِل‌ُ [5] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
48.«اسم» بَاطِل‌ٌ [2] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
49.«اسم» بَاطِنَ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
50.«اسم» بَاطِنُ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
51.«اسم» الْبَاطِن‌ُ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
52.«اسم» بَاطِنَة‌ً [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
53.«فعل» بَاعِدْ [1] ← بعد دوری بیانداز / فاصله بیفکن
54.«اسم» بَاغ‌ٍ [3] ← بغی متجاوز
55.«اسم» بَاق‌ٍ [1] ← بقی ماندگار
56.«اسم» الْبَاقِيَات‌ُ [2] ← بقی ماندگارها
57.«اسم» بَاقِيَة‌ً [1] ← بقی ماندگار
58.«اسم» بَاقِيَة‌ٍ [1] ← بقی ماندگار
59.«اسم» الْبَاقِين‌َ [2] ← بقی ماندگارها
60.«اسم» بَالَ [2] ← بول حال / کار / قلب / ذهن
61.«اسم» بَال‌ُ [2] ← بول حال / کار / قلب / ذهن
62.«اسم» بَالِغ‌َ [1] ← بلغ رسیده
63.«اسم» بَالِغِ [1] ← بلغ رسیده
64.«اسم» بَالِغ‌ُ [1] ← بلغ رسیده
65.«اسم» الْبَالِغَة‌ُ [1] ← بلغ رسیده
66.«اسم» بَالِغَة‌ٌ [2] ← بلغ رسیده
67.«اسم» بَالِغُو [1] ← بلغ رسیده ها
68.«اسم» بَالِغِي [2] ← بلغ رسیده ها
69.«اسم» بَئِيس‌ٍ [1] ← باس سخت / شدید
70.«فعل» بَايِعْ [1] ← بیع بیعت کن
71.«فعل» بَايَعْتُمْ [1] ← بیع بیعت کردید / دادوستد کردید / پیمان بستید
72.«فعل» بَث‌َّ [4] ← بثث پراکنده کرد / ایجاد کرد
73.«اسم» بَثِّ [1] ← بثث حزن شدید ناگفتنی
74.«اسم» الْبِحَارُ [2] ← بحر دریاها
75.«اسم» الْبَحْرَ [7] ← بحر دریا
76.«اسم» الْبَحْرِ [22] ← بحر دریا
77.«اسم» بَحْرٍ [1] ← بحر دریا
78.«اسم» الْبَحْرُ [3] ← بحر دریا
79.«اسم» الْبَحْرَان‌ِ [1] ← بحر دو دریا
80.«اسم» الْبَحْرَيْن‌ِ [4] ← بحر دو دریا
81.«اسم» بَحِيرَة‌ٍ [1] ← بحر شتر ماده گوش بريده چند شكم زائیده‏
82.«اسم» بَخْسَاً [1] ← بخس ناچیز / ناقص / ناچیزگرداندن
83.«اسم» بَخْس‌ٍ [1] ← بخس ناچیز / ناقص / ناچیزگرداندن
84.«فعل» بَخِل‌َ [1] ← بخل بخل ورزید / خسیس شد
85.«اسم» الْبُخْل‌ِ [2] ← بخل بخل / خساست / بخل ورزیدن
86.«فعل» بَخِلُوا [2] ← بخل بخل ورزیدند / خسیس شدند
87.«فعل» بَدَا [6] ← بدو آشکار شد / پدیدار شد
88.«فعل» بَدَأَ [4] ← بدا آغاز کرد / در آغاز آفرید
89.«اسم» بِدَارَاً [1] ← بدر به شتاب
90.«فعل» بَدَأْنَا [1] ← بدا آغاز کردیم / در آغاز آفریدیم
91.«فعل» بَدَءُوا [1] ← بدا آغاز کردند
92.«فعل» بَدَت‌ْ [3] ← بدو آشکار شد / پدیدار شد
93.«اسم» بَدْرٍ [1] ← بدر بدر، نام سرزمینی بین مکه و مدینه و محل وقوع اولین جنگ بین اسلام وکفر
94.«اسم» بِدْعَاً [1] ← بدع پدیده نوظهور و بی سابقه
95.«فعل» بَدَّل‌َ [4] ← بدل تبدیل کرد
96.«اسم» بَدَلاً [1] ← بدل بدل / جایگزین
97.«فعل» بَدِّلْ [1] ← بدل تبدیل کن
98.«فعل» بَدَّلْنَا [5] ← بدل تبدیل کردیم
99.«فعل» بَدَّلُوا [2] ← بدل تبدیل کردند
100.«اسم» بَدَنِ [1] ← بدن بدن
101.«اسم» الْبُدْن‌َ [1] ← بدن شترهای تنومند
102.«اسم» الْبَدْوِ [1] ← بدو بادیه / صحرا
103.«اسم» بَدِيع‌ُ [2] ← بدع پدید آورنده بدون سابقه
104.«اسم» بَرَّاً [2] ← برر نیکوکار
105.«اسم» الْبَرِّ [12] ← برر خشکی
106.«اسم» الْبَرُّ [1] ← برر نیکوکار
107.«اسم» الْبِرَّ [4] ← برر نیکی / نیکوکار
108.«اسم» الْبِرِّ [3] ← برر نیکی
109.«اسم» الْبِرُّ [1] ← برر نیکی / نیکوکار
110.«اسم» بَرَاءٌ [1] ← برا بیزار
111.«اسم» بُرَآءُ [1] ← برا بیزاران
112.«اسم» بَرَاءَة‌ٌ [2] ← برا بیزاری
113.«فعل» بَرَّأَ [1] ← برا تبرئه کرد
114.«اسم» بَرْدَاً [2] ← برد سرما
115.«اسم» بَرَدٍ [1] ← برد تگرگ
116.«اسم» بَرَرَة‌ٍ [1] ← برر نیکوکاران
117.«فعل» بَرَزَ [1] ← برز بیرون آمد / ظاهر شد
118.«فعل» بُرِّزَت‌ْ [2] ← برز ظاهر شد / نمایان شد
119.«اسم» بَرْزَخَاً [1] ← برزخ برزخ / از هنگام مرگ تا روز قیامت / حائل و حاجز میان دو چیز
120.«اسم» بَرْزَخ‌ٌ [2] ← برزخ برزخ / از هنگام مرگ تا روز قیامت / حائل و حاجز میان دو چیز
121.«فعل» بَرَزُوا [4] ← برز ظاهر شدند / بیرون آمدند
122.«فعل» بَرِق‌َ [1] ← برق برق زد / از شدت وحشت چشمش تاریک شد
123.«اسم» الْبَرْق‌َ [2] ← برق برق / آذرخش
124.«اسم» بَرْقِ [1] ← برق برق / آذرخش
125.«اسم» الْبَرْق‌ُ [1] ← برق برق / آذرخش
126.«اسم» بَرْق‌ٌ [1] ← برق برق / آذرخش
127.«اسم» بَرَكَات‌ٍ [2] ← برک برکات / وفور / فراوانی
128.«اسم» بَرَكَاتُ [1] ← برک برکات / وفور / فراوانی
129.«اسم» بُرْهَان‌َ [6] ← برهن- بره برهان / دلیل روشن/ مدرک / حجت
130.«اسم» بُرْهَان‌ٌ [1] ← برهن- بره برهان / دلیل روشن/ مدرک / حجت
131.«اسم» بُرْهَانَانِ [1] ← برهن- بره دو برهان
132.«اسم» بُرُوجَاً [2] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
133.«اسم» الْبُرُوج‌ِ [1] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
134.«اسم» بُرُوج‌ٍ [1] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
135.«اسم» بَرِيئَاً [1] ← برا بی گناه
136.«اسم» بَرِيءٌ [9] ← برا بیزار
137.«اسم» بَرِيئُون‌َ [1] ← برا بیزاران
138.«اسم» الْبَرِيَّة‌ِ [2] ← برا مخلوقات
139.«اسم» بَسَّاً [1] ← بسس در هم کوبیده شدن / ریز ریز شدن
140.«اسم» بِسَاطَاً [1] ← بسط بساط / گسترده / فرش
141.«فعل» بُسَّت‌ْ [1] ← بسس در هم کوبیده شد / ریز ریز شد
142.«فعل» بَسَرَ [1] ← بسر چهره در هم کشید / عجولانه دست بکار شد
143.«فعل» بَسَط‌َ [1] ← بسط پهن کرد / گسترد
144.«اسم» الْبَسْط‌ِ [1] ← بسط بسط / گشودن
145.«فعل» بَسَطْت‌َ [1] ← بسط دراز کردی / گشودی
146.«اسم» بَسْطَة‌ً [1] ← بسط گشایش / کمال / سرآمدی
147.«اسم» بَشَرَاً [10] ← بشر انسان
148.«اسم» الْبَشَرِ [4] ← بشر انسان
149.«اسم» الْبَشَرِ [1] ← بشر ظاهر پوست تن
150.«اسم» بَشَرٍ [5] ← بشر انسان
151.«اسم» بَشَرٌ [16] ← بشر انسان
152.«فعل» بَشِّرْ [19] ← بشر بشارت و مژده بده
153.«فعل» بُشِّرَ [3] ← بشر بشارت و مژده داده شد
154.«اسم» بُشْرَاً [3] ← بشر بشارت و مژده
155.«فعل» بَشَّرْتُمْ [1] ← بشر بشارت و مژده دادید
156.«فعل» بَشَّرْنَا [4] ← بشر بشارت و مژده دادیم
157.«فعل» بَشَّرُوا [1] ← بشر بشارت و مژده بدهید
158.«اسم» بُشْرَي [10] ← بشر بشارت و مژده
159.«اسم» الْبُشْرَي [5] ← بشر بشارت و مژده
160.«اسم» بَشَرَيْن‌ِ [1] ← بشر دو انسان
161.«اسم» بَشِيرَاً [4] ← بشر بشارت و مژده دهنده
162.«اسم» بَشِيرٍ [1] ← بشر بشارت و مژده دهنده
163.«اسم» الْبَشِيرُ [1] ← بشر بشارت و مژده دهنده
164.«اسم» بَشِيرٌ [3] ← بشر بشارت و مژده دهنده
165.«اسم» بَصَائِرَ [2] ← بصر بصیرت ها
166.«اسم» بَصَائِرُ [3] ← بصر بصیرت ها
167.«اسم» الْبَصَرَ [3] ← بصر چشم
168.«اسم» بَصَرِ [1] ← بصر چشم
169.«اسم» الْبَصَرِ [2] ← بصر چشم
170.«اسم» بَصَرُ [1] ← بصر چشم
171.«اسم» الْبَصَرُ [3] ← بصر چشم
172.«فعل» بَصُرَت‌ْ [1] ← بصر دید
173.«فعل» بَصُرْت‌ُ [1] ← بصر دیدم
174.«اسم» بَصْطَة‌ً [1] ← بسط گشایش / کمال / سرآمدی
175.«اسم» بَصَلِ [1] ← بصل پیاز
176.«اسم» بَصِيرَاً [15] ← بصر با بصیرت
177.«اسم» الْبَصيرِ [1] ← بصر با بصیرت
178.«اسم» الْبَصِيرُ [8] ← بصر با بصیرت
179.«اسم» بَصِيرٌ [27] ← بصر با بصیرت
180.«اسم» بَصِيرَة‌ٍ [1] ← بصر بصیرت
181.«اسم» بَصِيرَة‌ٌ [1] ← بصر بصیرت
182.«اسم» بِضَاعَۀَ [2] ← بضع مال التجاره / سرمایه
183.«اسم» بِضَاعَة‌ً [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
184.«اسم» بِضَاعَة‌ٍ [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
185.«اسم» بِضَاعَۀُ [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
186.«اسم» بِضْع‌َ [1] ← بضع چندتا / اندی / میان 3و9
187.«اسم» بِضْع‌ِ [1] ← بضع چندتا / اندی / میان 3و10
188.«اسم» بَطَائِنُ [1] ← بطن آسترها
189.«اسم» بِطَانَة‌ً [1] ← بطن دوست و محرم راز
190.«اسم» بَطَرَاً [1] ← بطر بدمستانه از ثروت و نعمت زیاد
191.«فعل» بَطِرَت‌ْ [1] ← بطر ناز و نعمت زیاد زیر دلش زد / از ثروت زیاد بدمستی کرد
192.«اسم» بَطْش‌َ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
193.«اسم» بَطْشَاً [2] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
194.«اسم» بَطْشَۀَ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
195.«اسم» الْبَطْشَة‌َ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
196.«فعل» بَطَشْتُمْ [2] ← بطش بقهر گرفتید / بشدت مجازات کردید
197.«فعل» بَطَل‌َ [1] ← بطل باطل شد
198.«فعل» بَطَن‌َ [2] ← بطن پنهان شد
199.«اسم» بَطْن‌ِ [4] ← بطن شکم / داخل هرچیز
200.«اسم» الْبُطُون‌َ [2] ← بطن شکم ها
201.«اسم» بُطُون‌ِ [10] ← بطن شکم ها
202.«اسم» الْبُطُون‌ِ [1] ← بطن شکم ها
203.«فعل» بَعَث‌َ [9] ← بعث برانگیخت
204.«اسم» الْبَعْث‌ِ [3] ← بعث برانگیختن
205.«اسم» بَعْثُ [1] ← بعث برانگیختن
206.«فعل» بُعْثِرَ [1] ← بعثر متفرق می شود / پراکنده می شود / زیرورو می شود
207.«فعل» بُعْثِرَت‌ْ [1] ← بعثر متفرق می شود / پراکنده می شود / زیرورو می شود
208.«فعل» بَعَثْنَا [10] ← بعث برانگیختیم
209.«اسم» بَعْدَ [62] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
210.«اسم» بَعْدِ [128] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
211.«اسم» بَعْدُ [9] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
212.«اسم» بُعْدَ [1] ← بعد دوری / فاصله
213.«اسم» بُعْدَاً [6] ← بعد دوری / فاصله
214.«فعل» بَعِدَت‌ْ [1] ← بعد دور شد
215.«فعل» بَعُدَت‌ْ [1] ← بعد دور شد
216.«اسم» بَعْض‌َ [34] ← بعض بعضی
217.«اسم» بَعْضَاً [9] ← بعض بعضی
218.«اسم» بَعْض‌ِ [12] ← بعض بعضی
219.«اسم» بَعْض‌ٍ [56] ← بعض بعضی
220.«اسم» بَعْضُ [46] ← بعض بعضی
221.«اسم» بَعْلاً [1] ← بعل نام بت مخصوص قوم منحرف زمان الیاس پیامبر
222.«اسم» بَعْلِ [2] ← بعل شوهر
223.«اسم» بَعُوضَة‌ً [1] ← بعض یک پشه
224.«اسم» بُعُولَۀِ [3] ← بعل شوهر
225.«اسم» بُعُولَۀُ [1] ← بعل شوهر
226.«اسم» بَعِيدَاً [6] ← بعد بعید / دور
227.«اسم» الْبَعِيدِ [1] ← بعد بعید / دور
228.«اسم» بَعِيدٍ [14] ← بعد بعید / دور
229.«اسم» الْبَعِيدُ [2] ← بعد بعید / دور
230.«اسم» بَعِيدٌ [2] ← بعد بعید / دور
231.«اسم» بَعِيرٍ [2] ← بعر شتری که دندان نیش اش درآمده
232.«اسم» الْبِغَاءِ [1] ← بغی فاحشه گری
233.«اسم» الْبِغَال‌َ [1] ← بغل استرها / قاطرها
234.«فعل» بَغَت‌ْ [1] ← بغی تجاوز کرد
235.«اسم» بَغْتَة‌ً [13] ← بغت ناگهانی
236.«اسم» الْبَغْضَاءَ [3] ← بغض بغض شدید / دشمنی سخت و زیاد
237.«اسم» الْبَغْضَاءُ [2] ← بغض بغض شدید / دشمنی سخت و زیاد
238.«فعل» بَغَوْا [1] ← بغی تجاوز کردند
239.«فعل» بَغَي‌ [2] ← بغی تجاوز کرد
240.«اسم» بَغِيَّاً [2] ← بغی متجاوز / بدکاره
241.«اسم» الْبَغْي‌َ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
242.«اسم» بَغْيَاً [6] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
243.«اسم» بَغْيِ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
244.«اسم» الْبَغْي‌ِ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
245.«اسم» بَغْيُ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
246.«اسم» الْبَغْي‌ُ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
247.«فعل» بُغِي‌َ [1] ← بغی تجاوز شد
248.«اسم» الْبَقَرَ [1] ← بقر گاو
249.«اسم» الْبَقَرِ [2] ← بقر گاو
250.«اسم» بَقَرَات‌ٍ [2] ← بقر گاوها
251.«اسم» بَقَرَة‌ً [1] ← بقر یک گاو
252.«اسم» بَقَرَة‌ٌ [3] ← بقر یک گاو
253.«اسم» الْبُقْعَة‌ِ [1] ← بقع قطعه زمین متفاوت با زمین های همجوار
254.«اسم» بَقْلِ [1] ← بقل سبزیجاتی که فقط دانه اش کاشته می شود
255.«فعل» بَقِي‌َ [1] ← بقی باقی ماند
256.«اسم» بَقِيَّة‌ٍ [1] ← بقی باقیمانده / فضل و قدرت
257.«اسم» بَقِيَّۀ‌ُ [1] ← بقی باقیمانده / سود و درآمد
258.«اسم» بَقِيَّة‌ٌ [1] ← بقی باقیمانده / یادگاری
259.«اسم» بَكَّة‌َ [1] ← بکّۀ محل اجتماع و ازدحام مردم / سرزمین مکّه
260.«فعل» بَكَت‌ْ [1] ← بکی گریست
261.«اسم» بِكْرٌ [1] ← بکر جوان / دوشیزه
262.«اسم» بُكْرَة‌ً [7] ← بکر بامداد
263.«اسم» بُكْمَاً [1] ← بکم کَر
264.«اسم» الْبُكْم‌ُ [1] ← بکم کَر
265.«اسم» بُكْم‌ٌ [3] ← بکم کَر
266.«اسم» بُكِيَّاً [1] ← بکی گریان
267.«حرف» بَل‌ْ [127] اما / لکن / باهمه اینها / هرچند / ولی / بلکه
268.«اسم» بَلاَءً [1] ← بلو آزمایش
269.«اسم» الْبَلاَءُ [1] ← بلو آزمایش
270.«اسم» بَلاَءٌ [4] ← بلو آزمایش
271.«اسم» الْبِلاَدِ [5] ← بلد شهرها / سرزمین ها / کشورها
272.«اسم» بَلاَغَاً [2] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
273.«اسم» الْبَلاَغ‌ُ [11] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
274.«اسم» بَلاَغ‌ٌ [2] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
275.«اسم» الْبَلَدَ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
276.«اسم» بَلَدَاً [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
277.«اسم» الْبَلَدِ [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
278.«اسم» بَلَدٍ [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
279.«اسم» الْبَلَدُ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
280.«اسم» بَلْدَة‌ً [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
281.«اسم» الْبَلْدَة‌ِ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
282.«اسم» بَلْدَة‌ٌ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
283.«فعل» بَلَغ‌َ [11] ← بلغ رسید
284.«فعل» بَلِّغ‌ْ [1] ← بلغ برسان
285.«فعل» بَلَغَا [1] ← بلغ رسیدند
286.«فعل» بَلَغَت‌ْ [3] ← بلغ رسید
287.«فعل» بَلَغْت‌َ [1] ← بلغ رسیدی
288.«فعل» بَلَّغْت‌َ [1] ← بلغ رساندی
289.«فعل» بَلَغْت‌ُ [1] ← بلغ رسیدم
290.«فعل» بَلَغْن‌َ [4] ← بلغ رسیدند
291.«فعل» بَلَغْنَا [1] ← بلغ رسیدیم
292.«فعل» بَلَغُوا [2] ← بلغ رسیدند
293.«فعل» بَلَوْنَا [3] ← بلو آزمودیم
294.«حرف» بَلَي [22] ← بلی آری / بله
295.«اسم» بَلِيغَاً [1] ← بلغ رسا
296.«اسم» بَنَّاءٍ [1] ← بنی بنّا
297.«اسم» بِنَاءً [2] ← بنی بنا / ساختمان
298.«اسم» بَنَات‌ِ [8] ← بنو دختران
299.«اسم» الْبَنَات‌ِ [2] ← بنو دختران
300.«اسم» بَنَات‌ٍ [2] ← بنو دختران
301.«اسم» بَنَات‌ُ [3] ← بنو دختران
302.«اسم» الْبَنَات‌ُ [2] ← بنو دختران
303.«اسم» بَنَانَ [1] ← بنن انگشت / سرانگشت
304.«اسم» بَنَان‌ٍ [1] ← بنن انگشت / سرانگشت
305.«فعل» بَنَوْا [1] ← بنی ساختند
306.«اسم» بَنُو [1] ← بنو پسران
307.«اسم» بَنُون‌َ [1] ← بنو پسران
308.«اسم» الْبَنُون‌َ [3] ← بنو پسران
309.«فعل» بَنَی [2] ← بنی ساخت
310.«اسم» بَنِي‌ [57] ← بنو پسران
311.«اسم» بُنَيْ [6] ← بنو پسرک
312.«اسم» بُنْيَانَ [3] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
313.«اسم» بُنْيَانَاً [2] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
314.«اسم» بُنْيَانُ [1] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
315.«اسم» بُنْيَان‌ٌ [1] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
316.«اسم» بَنِين‌َ [8] ← بنو پسران
317.«اسم» الْبَنِين‌َ [4] ← بنو پسران
318.«فعل» بَنَيْنَا [3] ← بنی ساختیم
319.«فعل» بُهِت‌َ [1] ← بهت بهت زده شد / زبانش بند آمد
320.«اسم» بُهْتَانَاً [4] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
321.«اسم» بُهْتَان‌ٍ [1] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
322.«اسم» بُهْتَان‌ٌ [1] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
323.«اسم» بَهْجَة‌ٍ [1] ← بهج زیبایی / خرمی / جلوه / شادمانی
324.«اسم» بَهِيج‌ٍ [2] ← بهج زیبا / خرم / بهجت انگیز
325.«اسم» بَهِيمَة‌ِ [2] ← بهم چهارپا
326.«اسم» بَهِيمَة‌ُ [1] ← بهم چهارپا
327.«فعل» بَوَّأَ [1] ← بوا سکونت داد / منزل داد / جای داد
328.«اسم» الْبَوَارِ [1] ← بور هلاکت / تباهی / خرابی
329.«فعل» بَوَّأْنَا [2] ← بوا سکونت دادیم / منزل دادیم / جای دادیم
330.«اسم» بُورَاً [2] ← بور فاسد شده / از بین رفته / بایرها
331.«فعل» بُورِك‌َ [1] ← برک برکت داده شد
332.«اسم» بَيَاتَاً [3] ← بیت شب هنگام / شبانه
333.«اسم» بَيَانَ [1] ← بین بیان / روشن کننده
334.«اسم» الْبَيَان‌َ [1] ← بین بیان / روشن کننده
335.«اسم» بَيَان‌ٌ [1] ← بین بیان / روشن کننده
336.«فعل» بَيَّت‌َ [1] ← بیت نقشه کشید / در شب انجام داد
337.«اسم» الْبَيْت‌َ [4] ← بیت خانه / مسکن
338.«اسم» بَيْتَاً [2] ← بیت خانه / مسکن
339.«اسم» بَيْتِ [7] ← بیت خانه / مسکن
340.«اسم» الْبَيْت‌ِ [10] ← بیت خانه / مسکن
341.«اسم» بَيْت‌ٍ [3] ← بیت خانه / مسکن
342.«اسم» بَيْت‌ُ [1] ← بیت خانه / مسکن
343.«اسم» بَيْت‌ٌ [1] ← بیت خانه / مسکن
344.«اسم» بَيْض‌ٌ [1] ← بیض تخم پرنده
345.«اسم» بِيض‌ٌ [1] ← بیض سفید
346.«اسم» بَيْضَاءَ [4] ← بیض سفید و درخشان / برکت و نعمت
347.«اسم» بَيْضَاءُ [2] ← بیض سفید و درخشان / برکت و نعمت
348.«اسم» الْبَيْع‌َ [2] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
349.«اسم» بَيْعِ [1] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
350.«اسم» الْبَيْع‌ُ [1] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
351.«اسم» بَيْع‌ٌ [3] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
352.«اسم» بِيَع‌ٌ [1] ← بیع معابد یهود و نصاری
353.«اسم» بَيِّن‌ٍ [1] ← بین روشن
354.«اسم» بَيْن‌َ [233] ← بین بین / میان
355.«اسم» بَيْنِ [33] ← بین بین / میان
356.«فعل» بَيَّنَّا [4] ← بین روشن کردیم
357.«اسم» الْبَيِّنَات‌ِ [28] ← بین دلایل روشن
358.«اسم» بَيِّنَات‌ٍ [15] ← بین دلایل روشن
359.«اسم» الْبَيِّنَات‌ُ [7] ← بین دلایل روشن
360.«اسم» بَيِّنَات‌ٌ [2] ← بین دلایل روشن
361.«اسم» بَيِّنَة‌ً [1] ← بین دلیل روشن
362.«اسم» بَيِّنَة‌ٍ [12] ← بین دلیل روشن
363.«اسم» بَيِّنَة‌ُ [1] ← بین دلیل روشن
364.«اسم» الْبَيِّنَة‌ُ [2] ← بین دلیل روشن
365.«اسم» بَيِّنَة‌ٌ [3] ← بین دلیل روشن
366.«فعل» بَيَّنُوا [1] ← بین روشن کردند
367.«اسم» بُيُوت‌َ [4] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
368.«اسم» بُيُوتَاً [9] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
369.«اسم» الْبُيُوت‌َ [2] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
370.«اسم» بُيُوت‌ِ [18] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
371.«اسم» الْبُيُوت‌ِ [2] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
372.«اسم» بُيُوت‌ٍ [1] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
373.«اسم» بُيُوتُ [1] ← بیت خانه ها/ مسکن ها


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است