فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» طَائِرَ [1] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
2.«اسم» طَائِرٍ [1] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
3.«اسم» طَائِرُ [3] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
4.«اسم» طَائِعِين‌َ [1] ← طوع اطاعت کنندگان
5.«اسم» طَائِف‌ٌ [2] ← طوف طواف کننده / دور زننده
6.«اسم» طَائِفَة‌ً [3] ← طوف طایفه
7.«اسم» طَائِفَة‌ٍ [2] ← طوف طایفه
8.«اسم» طَائِفَة‌ٌ [15] ← طوف طایفه
9.«اسم» طَائِفَتَان‌ِ [2] ← طوف دو طایفه
10.«اسم» طَائِفَتَيْن‌ِ [1] ← طوف دو طایفه
11.«اسم» الطَّائِفَتَيْن‌ِ [1] ← طوف دو طایفه
12.«اسم» الطَّائِفِين‌َ [2] ← طوف طواف کنندگان / دور زنندگان
13.«فعل» طَاب‌َ [1] ← طیب خوش آمد / دلخواه بود / نیکو و پسندیده بود
14.«اسم» طَارِدِ [2] ← طرد طرد کننده / دور کننده
15.«اسم» الطَّارِق‌ِ [1] ← طرق کوبنده / ظهور کننده در شب / ستاره ای که در شب ظاهر می شود
16.«اسم» الطَّارِق‌ُ [1] ← طرق کوبنده / ظهور کننده در شب / ستاره ای که در شب ظاهر می شود
17.«اسم» طَاعَة‌ٌ [3] ← طوع اطاعت
18.«اسم» طَاعِم‌ٍ [1] ← طعم غذا خورنده
19.«اسم» الطَّاغُوت‌َ [3] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
20.«اسم» الطَّاغُوت‌ِ [4] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
21.«اسم» الطَّاغُوت‌ُ [1] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
22.«اسم» طَاغُون‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
23.«اسم» الطَّاغِيَة‌ِ [1] ← طغی- طغو یاغی / سرکش
24.«اسم» طَاغِين‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
25.«اسم» الطَّاغِين‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
26.«فعل» طَاف‌َ [1] ← طوف طواف کرد / دور زد
27.«اسم» طَاقَة‌َ [2] ← طوق قدرت / توانایی
28.«فعل» طَال‌َ [3] ← طول طولانی شد / بطول انجامید
29.«اسم» الطَّالِب‌ُ [1] ← طلب طالب / طلب کننده
30.«اسم» طَالُوت‌َ [1] ← طالوت طالوت، نام فرمانده منصوب خداوند برای بنی اسرائیل
31.«اسم» طَالُوت‌ُ [1] ← طالوت طالوت، نام فرمانده منصوب خداوند برای بنی اسرائیل
32.«اسم» الطَّامَّة‌ُ [1] ← طمم حادثه ناگوار و بسیار مهم / قیامت
33.«اسم» طِبَاقَاً [2] ← طبق بر فراز یکدیگر / طبقه طبقه
34.«فعل» طِبْتُمْ‌ [1] ← طیب خوش آمدید / پاکیزه و نیکو بودید
35.«فعل» طَبَع‌َ [4] ← طبع مُهر زد
36.«فعل» طُبِع‌َ [2] ← طبع مُهر زده شد
37.«اسم» طَبَقَاً [1] ← طبق حالت مطابق با حالت دیگر
38.«اسم» طَبَق‌ٍ [1] ← طبق حالت مطابق با حالت دیگر
39.«فعل» طِبْن‌َ [1] ← طیب دست کشیدند / رها کردند
40.«فعل» طَحَا [1] ← طحو- طحی گسترانید
41.«اسم» طَرَائِق‌َ [2] ← طرق راه ها / روش ها / فرقه ها / مذاهب
42.«فعل» طَرَدْتُ [1] ← طرد طرد کردم / راندم
43.«اسم» طَرَفَاً [1] ← طرف مقداری از هر چیز / اعیان و اشراف
44.«اسم» الطَّرْف‌ِ [3] ← طرف چشم
45.«اسم» طَرْف‌ٍ [1] ← طرف چشم
46.«اسم» طَرْفُ [2] ← طرف چشم
47.«اسم» طَرَفَيْ [1] ← طرف دو طرف
48.«اسم» طَرِيَّاً [2] ← طری- طرو با طراوت / تر و تازه
49.«اسم» طَرِيق‌َ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
50.«اسم» طَرِيقَاً [2] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
51.«اسم» طَرِيق‌ٍ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
52.«اسم» طَرِيقَة‌ً [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
53.«اسم» طَرِيقَۀِ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
54.«اسم» الطَّرِيقَة‌ِ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
55.«حروف مقطعه» طس‌ [1] _
56.«حروف مقطعه» طسم‌ [2] _
57.«اسم» الطَّعَام‌َ [5] ← طعم غذا
58.«اسم» طَعَامَاً [2] ← طعم غذا
59.«اسم» طَعَام‌ِ [5] ← طعم غذا
60.«اسم» الطَّعام‌ِ [1] ← طعم غذا
61.«اسم» طَعَام‌ٍ [2] ← طعم غذا
62.«اسم» طَعَام‌ُ [6] ← طعم غذا
63.«اسم» طَعَام‌ٌ [3] ← طعم غذا
64.«اسم» طَعْمُ [1] ← طعم مزه
65.«فعل» طَعِمْتُمْ‌ [1] ← طعم غذا خوردید
66.«فعل» طَعِمُوا [1] ← طعم غذا خوردند
67.«اسم» طَعْنَاً [1] ← طعن طعنه / طعنه زدن / بدنام کردن / عیبجویی کردن
68.«فعل» طَعَنُوا [1] ← طعن طعنه زدند / بدنام کردند / عیبجویی کردند
69.«فعل» طَغَوْا [1] ← طغی- طغو طغیان کردند
70.«اسم» طَغْوَی [1] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
71.«فعل» طَغَی [6] ← طغی- طغو طغیان کرد
72.«اسم» طُغْيَانَاً [4] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
73.«اسم» طُغْيَانِ [5] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
74.«فعل» طَفِق‌َ [1] ← طفق شروع کرد
75.«فعل» طَفِقَا [2] ← طفق شروع کردند
76.«اسم» طِفْلاً [2] ← طفل کودک
77.«اسم» الطِّفْل‌ِ [1] ← طفل کودک
78.«اسم» طَل‌ٌّ [1] ← طلل باران خفيف‏تر از حد معمول و كم ‏اثرتر از آن‏
79.«اسم» الطَّلاَق‌َ [1] ← طلق طلاق / طلاق دادن
80.«اسم» الطَّلاَق‌ُ [1] ← طلق طلاق / طلاق دادن
81.«اسم» طَلَبَاً [1] ← طلب طلب / جستجو / بدست آوردن
82.«اسم» طَلْح‌ٍ [1] ← طلح درخت موز
83.«اسم» طَلْعِ [1] ← طلع شکوفه
84.«اسم» طَلْعُ [2] ← طلع شکوفه
85.«اسم» طَلْع‌ٌ [1] ← طلع شکوفه
86.«فعل» طَلَعَتْ [1] ← طلع طلوع کرد
87.«فعل» طَلَّقَ [3] ← طلق طلاق داد
88.«فعل» طَلَّقْتُمْ‌ [6] ← طلق طلاق دادید
89.«فعل» طَلِّقُوا [1] ← طلق طلاق دهید
90.«اسم» طُلُوع‌ِ [2] ← طلع طلوع / برآمدن
91.«فعل» طُمِسَت‌ْ [1] ← طمس ناپدید شد
92.«فعل» طَمَسْنَا [2] ← طمس کور کردیم
93.«اسم» طَمَعَاً [4] ← طمع طمع
94.«حروف مقطعه» طه‌ [1] _
95.«فعل» طَهَّرَ [1] ← طهر پاکیزه کرد
96.«فعل» طَهِّرْ [2] ← طهر پاکیزه کن
97.«فعل» طَهِّرَا [1] ← طهر پاکیزه کنید
98.«اسم» طَهُورَاً [2] ← طهر پاک / پاک کننده
99.«اسم» طَوَّافُون‌َ [1] ← طوف بسیار طواف کنندگان / بسیار دور زنندگان
100.«اسم» طُوبَي‌ [1] ← طیب بهتر / پاکیزه تر / نیکوتر / بهترین / پاکیزه ترین / نیکوترین
101.«اسم» الطَّوْدِ [1] ← طود پاره کوه
102.«اسم» الطُّورَ [3] ← طور کوه (طور)
103.«اسم» طُورِ [2] ← طور کوه (طور)
104.«اسم» الطُّورِ [5] ← طور کوه (طور)
105.«اسم» طَوْعَاً [4] ← طوع داوطلبانه
106.«فعل» طَوَّعَت‌ْ [1] ← طوع مطیع کرد
107.«اسم» الطُّوفَان‌َ [1] ← طوف طوفان
108.«اسم» الطُّوفَان‌ُ [1] ← طوف طوفان
109.«اسم» طَوْلاً [1] ← طول غنا و بی نیازی / افزونی در قدرت مالی / قدرت و توانایی
110.«اسم» الطَّوْل‌ِ [2] ← طول غنا و بی نیازی / افزونی در قدرت مالی / قدرت و توانایی
111.«اسم» طُولاً [1] ← طول بلندی / درازی
112.«اسم» طُوَي‌ً [2] ← طوی وادی مقدسی که ميعادگاه موسی با خدا بود / چيزى يا جايى كه پيچيده با بركت باشد
113.«اسم» طَوِيلاً [2] ← طول دراز / کشیده / طولانی
114.«اسم» طَي‌ِّ [1] ← طوی پیچیدن
115.«اسم» طَيِّبَاً [6] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
116.«اسم» الطَّيِّب‌ِ [4] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
117.«اسم» الطَّيِّب‌ُ [3] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
118.«اسم» طَيِّبَاتِ [7] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
119.«اسم» الطَّيِّبَات‌ِ [10] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
120.«اسم» طَيِّبَات‌ٍ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
121.«اسم» الطَّيِّبَات‌ُ [3] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
122.«اسم» طَيِّبَة‌ً [6] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
123.«اسم» طَيِّبَة‌ٍ [2] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
124.«اسم» طَيِّبَة‌ٌ [1] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
125.«اسم» الطَّيِّبُون‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
126.«اسم» طَيِّبِين‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
127.«اسم» الطَّيِّبِين‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
128.«اسم» الطَّيْرَ [4] ← طیر پرندگان
129.«اسم» طَيْرَاً [3] ← طیر پرندگان
130.«اسم» الطَّيْرِ [7] ← طیر پرندگان
131.«اسم» طَيْرٍ [1] ← طیر پرندگان
132.«اسم» الطَّيْرُ [4] ← طیر پرندگان
133.«اسم» طِينَاً [1] ← طین گِل / خاک
134.«اسم» الطِّين‌ِ [3] ← طین گِل / خاک
135.«اسم» طِين‌ٍ [8] ← طین گِل / خاک


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است