فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» م‌َ [25] واقع در آخر کلمات (فلم)(لم)(فیم)(فبم)(بم)(عمّ)و(ممّ) بمعنی چه، چه چیز
2.«حرف» م‌َّ [5] واقع در (اللهمّ ) بمعنی ای
3.«اسم» مَا [1247] چی / چه چیزی / چیست / آنچه / هرچه / چه / با همه / با آنچه / بچیزیکه
4.«حرف» مَا [1347] نیست / یک چیزی / تا / ...
5.«اسم» مَاءَ [3] ← موه آب
6.«اسم» الْمَاءَ [7] ← موه آب
7.«اسم» مَاءً [27] ← موه آب
8.«اسم» الْمَاءِ [6] ← موه آب
9.«اسم» مَاءٍ [14] ← موه آب
10.«اسم» مَاءُ [2] ← موه آب
11.«اسم» الْمَاءُ [4] ← موه آب
12.«اسم» مَآبَاً [2] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
13.«اسم» مَآب‌ِ [1] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
14.«اسم» الْمَآب‌ِ [1] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
15.«اسم» مَآب‌ٍ [5] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
16.«اسم» مَائِدَة‌ً [2] ← مید مائده / غذا / سفره چیده شده از غذا
17.«اسم» مَآرِب‌ُ [1] ← ارب نیازها
18.«اسم» مِئَة‌َ [3] ← مای صد
19.«اسم» مِئَة‌ِ [1] ← مای صد
20.«اسم» مِئَة‌ٍ [1] ← مای صد
21.«اسم» مِئَة‌ُ [1] ← مای صد
22.«اسم» مِئَة‌ٌ [2] ← مای صد
23.«فعل» مَات‌َ [2] ← موت مُرد / درگذشت
24.«اسم» الْمُؤْتَفِكَات‌ِ [1] ← افک زیرورو شدگان
25.«اسم» الْمُؤْتَفِكَات‌ُ [1] ← افک زیرورو شدگان
26.«اسم» الْمُؤْتَفِكَة‌َ [1] ← افک زیرورو شده
27.«فعل» مَاتُوا [7] ← موت مُردند / درگذشتند
28.«اسم» الْمُؤْتُون‌َ [1] ← اتی دهندگان
29.«اسم» مَأْتِيَّاً [1] ← اتی آمدنی
30.«اسم» مِئَتَيْن‌ِ [2] ← مای دویست
31.«اسم» مُؤَجَّلاً [1] ← اجل تعیین وقت شده
32.«اسم» مَأْجُوج‌َ [1] ← مأجوج نام طائفه ای که ذوالقرنين برای جلوگيری از حمله آنها به مردم پشت کوه معروف سدی ساخت
33.«اسم» مَأْجُوج‌ُ [1] ← مأجوج نام طائفه ای که ذوالقرنين برای جلوگيری از حمله آنها به مردم پشت کوه معروف سدی ساخت
34.«اسم» مَاذَا [27] چی / چه چیزی / چیست
35.«اسم» مُؤَذِّن‌ٌ [2] ← اذن ندادهنده / منادی
36.«اسم» مَارِج‌ٍ [1] ← مرج زبانه خالص و بدون دود از آتش/ زبانه آمیخته با سیاهی
37.«اسم» مَارِدٍ [1] ← مرد فرد خبيثى كه عارى از خير باشد
38.«اسم» مَارُوت‌َ [1] ← ماروت نام فرشته الهی که مأمور تعلیم نحوه ابطال سحر به یهود بعد از عصر حضرت سلیمان بود
39.«اسم» مُؤْصَدَة‌َ [1] ← وصد در بسته
40.«اسم» مُؤْصَدَة‌ٌ [1] ← وصد در بسته
41.«اسم» الْمَاعُون‌َ [1] ← معن هر عمل و هر چيزى كه به شخصى محتاج داده شود، و حاجتى از حوائج زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هديه و عاريه و امثال آن‏
42.«اسم» مَاكِثُون‌َ [1] ← مکث درنگ کنندگان / ماندگاران
43.«اسم» مَاكِثِين‌َ [1] ← مکث درنگ کنندگان / ماندگاران
44.«اسم» الْمَاكِرِين‌َ [2] ← مکر مکر کنندگان / نیرنگ بازان
45.«اسم» مَأْكُول‌ٍ [1] ← اکل خوردنی
46.«اسم» مَال‌َ [5] ← مول مال / دارایی
47.«اسم» الْمَال‌َ [2] ← مول مال / دارایی
48.«اسم» مَالاً [7] ← مول مال / دارایی
49.«اسم» مَال‌ِ [2] ← مول مال / دارایی
50.«اسم» الْمَال‌ِ [1] ← مول مال / دارایی
51.«اسم» مَال‌ٍ [3] ← مول مال / دارایی
52.«اسم» مَالُ [3] ← مول مال / دارایی
53.«اسم» الْمَال‌ُ [1] ← مول مال / دارایی
54.«اسم» مَال‌ٌ [1] ← مول مال / دارایی
55.«اسم» مَالِئُون‌َ [2] ← ملا پُرکنندگان
56.«اسم» الْمُؤَلَّفَة‌ِ [1] ← الف الفت ایجاد شده
57.«اسم» مَالِك‌َ [1] ← ملک مالک / صاحب / پادشاه
58.«اسم» مَالِك‌ِ [1] ← ملک مالک / صاحب / پادشاه
59.«اسم» مَالِك‌ُ [1] ← ملک مالک دوزخ
60.«اسم» مَالِكُون‌َ [1] ← ملک مالکان / صاحبان
61.«اسم» مَأْمَنَ [1] ← امن محل امن
62.«اسم» مُؤْمِنَاً [7] ← امن مرد ایمان آورنده
63.«اسم» مُؤْمِن‌ٍ [4] ← امن مرد ایمان آورنده
64.«اسم» الْمُؤْمِن‌ُ [1] ← امن مرد ایمان آورنده
65.«اسم» مُؤْمِن‌ٌ [10] ← امن مرد ایمان آورنده
66.«اسم» الْمُؤْمِنَات‌ِ [15] ← امن زنان ایمان آورنده
67.«اسم» مُؤْمِنَات‌ٍ [2] ← امن زنان ایمان آورنده
68.«اسم» الْمُؤْمِنَات‌ُ [4] ← امن زنان ایمان آورنده
69.«اسم» مُؤْمِنَات‌ٌ [1] ← امن زنان ایمان آورنده
70.«اسم» مُؤْمِنَة‌ً [1] ← امن زن ایمان آورنده
71.«اسم» مُؤْمِنَة‌ٍ [4] ← امن زن ایمان آورنده
72.«اسم» مُؤْمِنَة‌ٌ [1] ← امن زن ایمان آورنده
73.«اسم» مُؤْمِنُون‌َ [6] ← امن مردان ایمان آورنده
74.«اسم» الْمُؤْمِنُون‌َ [29] ← امن مردان ایمان آورنده
75.«اسم» مُؤْمِنَيْن‌ِ [1] ← امن دو ایمان آورنده
76.«اسم» مُؤْمِنِين‌َ [39] ← امن مردان ایمان آورنده
77.«اسم» الْمُؤْمِنِين‌َ [105] ← امن مردان ایمان آورنده
78.«اسم» مَأْمُون‌ٍ [1] ← امن ایمن شده
79.«اسم» مَانِعَۀُ [1] ← منع مانع / بازدارنده / منع کننده / مدافع
80.«اسم» الْمَاهِدُون‌َ [1] ← مهد گسترانندگان
81.«اسم» مَأْوَی [18] ← اوی پناهگاه / جایگاه
82.«اسم» الْمَأْوَي [4] ← اوی پناهگاه / جایگاه
83.«اسم» مُبَارَكاً [4] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
84.«اسم» مُبَارَك‌ٌ [4] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
85.«اسم» مُبَارَكَة‌ً [1] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
86.«اسم» الْمُبَارَكَة‌ِ [1] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
87.«اسم» مُبَارَكَة‌ٍ [2] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
88.«اسم» مُبْتَلِي [1] ← بلو آزمایش کننده
89.«اسم» مُبْتَلِين‌َ [1] ← بلو آزمایش کنندگان
90.«اسم» الْمَبْثُوث‌ِ [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
91.«اسم» مَبْثُوثَة‌ٌ [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
92.«اسم» مُبَدِّل‌َ [3] ← بدل تبدیل کننده
93.«اسم» مُبْدِي [1] ← بدو آشکار کننده
94.«اسم» الْمُبَذِّرِين‌َ [1] ← بذر اسرافکاران / ریخت و پاش کنندگان
95.«اسم» مُبَرَّءُون‌َ [1] ← برا تبرئه شدگان
96.«اسم» مُبْرِمُون‌َ [1] ← برم محکم کنندگان
97.«اسم» مَبْسُوطَتَان‌ِ [1] ← بسط هردو گشوده شده
98.«اسم» مُبَشِّرَاً [5] ← بشر بشارت و مژده دهنده
99.«اسم» مُبَشِّرَات‌ٍ [1] ← بشر بشارت و مژده دهندگان
100.«اسم» مُبَشِّرِين‌َ [4] ← بشر بشارت و مژده دهندگان
101.«اسم» مُبْصِرَاً [3] ← بصر روشنی بخش / بینا
102.«اسم» مُبْصِرَة‌ً [3] ← بصر روشنی بخش / بینا
103.«اسم» مُبْصِرُون‌َ [1] ← بصر روشنی بخشان / بینایان
104.«اسم» مُبْطِلُون‌َ [1] ← بطل باطل کنندگان / باطل گرایان / انجام دهندگان کارهای بیهوده و پوچ
105.«اسم» الْمُبْطِلُون‌َ [4] ← بطل باطل کنندگان / باطل گرایان / انجام دهندگان کارهای بیهوده و پوچ
106.«اسم» مُبْعَدُون‌َ [1] ← بعد دور شدگان / دور نگه داشته شدگان
107.«اسم» مَبْعُوثُون‌َ [7] ← بعث برانگیخته شدگان
108.«اسم» مَبْعُوثِين‌َ [2] ← بعث برانگیخته شدگان
109.«اسم» مُبْلِسُون‌َ [3] ← بلس غمگینان و اندوهناکان از شدت یأس و نومیدی
110.«اسم» مُبْلِسِين‌َ [1] ← بلس غمگینان و اندوهناکان از شدت یأس و نومیدی
111.«اسم» مَبْلَغُ [1] ← بلغ انتهای چیز / حد و مرز
112.«اسم» مَبْنِيَّة‌ٌ [1] ← بنی ساخته شده
113.«اسم» مُبَوَّأَ [1] ← بوا جایگاه / منزلگاه
114.«اسم» مُبِينَاً [13] ← بین روشنگر
115.«اسم» الْمُبِين‌ِ [7] ← بین روشنگر
116.«اسم» مُبِين‌ٍ [39] ← بین روشنگر
117.«اسم» الْمُبِين‌ُ [15] ← بین روشنگر
118.«اسم» مُبِين‌ٌ [45] ← بین روشنگر
119.«اسم» مُبَيِّنَات‌ٍ [3] ← بین روشنگرها
120.«اسم» مُبَيِّنَة‌ٍ [3] ← بین روشنگر
121.«فعل» مِت‌َّ [1] ← موت مُردی
122.«فعل» مِت‌ُّ [2] ← موت مُردم
123.«اسم» مَتَابَاً [1] ← توب بازگشت
124.«اسم» مَتَاب‌ِ [1] ← توب بازگشت
125.«اسم» مَتَاع‌َ [4] ← متع دارائی / کالا
126.«اسم» مَتَاعَاً [10] ← متع دارائی / کالا
127.«اسم» مَتَاعِ [1] ← متع دارائی / کالا
128.«اسم» مَتَاع‌ٍ [1] ← متع دارائی / کالا
129.«اسم» مَتَاع‌ُ [8] ← متع دارائی / کالا
130.«اسم» مَتَاع‌ٌ [10] ← متع دارائی / کالا
131.«اسم» مُتَبَّرٌ [1] ← تبر هلاکت رسیده / نابود شده
132.«اسم» مُتَبَرِّجَات‌ٍ [1] ← برج زنان خودآرایی کننده برای غریبه ها
133.«اسم» مُتَّبَعُون‌َ [2] ← تبع پیروی شدگان
134.«اسم» مُتَتَابِعَيْن‌ِ [2] ← تبع دو پیاپی
135.«اسم» مُتَجَانِف‌ٍ [1] ← جنف متمایل / عدول کننده
136.«اسم» مُتَجَاوِرَات‌ٌ [1] ← جور مجاورها
137.«اسم» مُتَحَرِّفَاً [1] ← حرف کناره گیری کننده / کشاننده خود به یک طرف
138.«اسم» مُتَحَيِّزَاً [1] ← حوز جای گیرنده و پیوستنده
139.«اسم» مُتَّخِذَ [1] ← اخذ گیرنده
140.«اسم» مُتَّخِذَات‌ِ [1] ← اخذ زنان گیرنده
141.«اسم» مُتَّخِذِي‌ [1] ← اخذ مردان گیرنده
142.«اسم» مُتَرَاكِبَاً [1] ← رکب متراکم / برهم نشسته و چیده شده
143.«اسم» مَتْرَبَة‌ٍ [1] ← ترب فقر و فاقه / بیچارگی
144.«اسم» مُتَرَبِّص‌ٌ [1] ← ربص منتظر / انتظار کشنده
145.«اسم» مُتَرَبِّصُون‌َ [1] ← ربص منتظران / انتظار کشندگان
146.«اسم» الْمُتَرَبِّصِين‌َ [1] ← ربص منتظران / انتظار کشندگان
147.«اسم» الْمُتَرَدِّيَة‌ُ [1] ← ردی حيوانى كه از محلى بلند چون كوه و يا لبه چاه و امثال آن سقوط كند و بميرد
148.«اسم» مُتْرَفُو [2] ← ترف مترف و مرفه شدگان
149.«اسم» مُتْرَفِي [2] ← ترف مترف و مرفه شدگان
150.«اسم» مُتْرَفِين‌َ [1] ← ترف مترف و مرفه شدگان
151.«اسم» مُتَشَابِهَاً [3] ← شبه متشابه / چند پهلو / شبیه بهم
152.«اسم» مُتَشَابِه‌ٍ [2] ← شبه متشابه / چند پهلو / شبیه بهم
153.«اسم» مُتَشَابِهَات‌ٌ [1] ← شبه متشابهات / چند پهلوها / شبیه بهم ها
154.«اسم» مُتَشَاكِسُون‌َ [1] ← شکس بداخلاقان مشاجره کننده
155.«اسم» مُتَصَدِّعَاً [1] ← صدع از هم پاشیده
156.«اسم» الْمُتَصَدِّقَات‌ِ [1] ← صدق زنان صدقه دهنده
157.«اسم» الْمُتَصَدِّقِين‌َ [2] ← صدق مردان صدقه دهنده
158.«اسم» الْمُتَطَهِّرِين‌َ [1] ← طهر پاکان / پاک شدگان
159.«اسم» الْمُتَعَال‌ِ [1] ← علو متعالی
160.«فعل» مَتَّعْتَ [1] ← متع بهره مند کامل کردی
161.«فعل» مَتَّعْت‌ُ [1] ← متع بهره مند کامل کردم
162.«اسم» مُتَعَمِّدَاً [2] ← عمد قصد و عمد کننده
163.«فعل» مَتَّعْنَا [7] ← متع بهره مند کامل کردم
164.«فعل» مَتِّعُوا [2] ← متع بهره مند کامل کنید
165.«اسم» مُتَفَرِّقَة‌ٍ [1] ← فرق پراکنده شده
166.«اسم» مُتَفَرِّقُون‌َ [1] ← فرق پراکنده شدگان
167.«اسم» مُتَقابِلِين‌َ [4] ← قبل مقابل و روبه روی یکدیگر قرار گرفتگان
168.«اسم» مُتَقَلَّبَ [1] ← قلب جایگاه رفت و آمد / رفت و آمد کردن
169.«اسم» الْمُتَّقُون‌َ [6] ← وقی پرهیزگاران
170.«اسم» الْمُتَّقِين‌َ [43] ← وقی پرهیزگاران
171.«اسم» مُتَّكَأً [1] ← وکا تکیه گاه
172.«اسم» مُتَّكِئُون‌َ [1] ← وکا تکیه کنندگان
173.«اسم» مُتَّكِئِين‌َ [7] ← وکا تکیه کنندگان
174.«اسم» مُتَكَبِّرٍ [2] ← کبر متکبّر
175.«اسم» الْمُتَكَبِّرُ [1] ← کبر متکبّر
176.«اسم» الْمُتَكَبِّرِين‌َ [4] ← کبر متکبّران
177.«اسم» الْمُتَكَلِّفِين‌َ [1] ← کلف بی جهت خود را بزحمت اندازندگان / دخالت کنندگان در کارهای بی نتیجه
178.«اسم» الْمُتَلَقِّيَان‌ِ [1] ← لقی دو فرشته دریافت کننده و ثبت و ضبط کننده اعمال انسان
179.«فعل» مِتُّمْ‌ [1] ← موت مُردید
180.«اسم» مُتِم‌ُّ [1] ← تمم تمام کننده
181.«فعل» مُتُّمْ‌ [2] ← موت کشته شدید
182.«فعل» مِتْنَا [5] ← موت مُردیم
183.«اسم» الْمُتَنَافِسُون‌َ [1] ← نفس راغبان / رغبت کنندگان
184.«اسم» الْمُتَوَسِّمِين‌َ [1] ← وسم هوشیاران و زیرکان / دقت نظر کنندگان
185.«اسم» مُتَوَفِّي [1] ← وفی برگیرنده / وصول کننده / قبض روح کننده
186.«اسم» الْمُتَوَكِّلُون‌َ [3] ← وکل توکل کنندگان
187.«اسم» الْمُتَوَكِّلِين‌َ [1] ← وکل توکل کنندگان
188.«اسم» مَتَي [9] ← متی کی / چه وقت / هر وقت
189.«اسم» الْمَتِين‌ُ [1] ← متن نيرومندى كه هيچ كارى ناتوانش نمى ‏كند / از صفات باری تعالی
190.«اسم» مَتِين‌ٌ [2] ← متن نيرومندى كه هيچ كارى ناتوانش نمى ‏كند / از صفات باری تعالی
191.«اسم» مَثَابَة‌ً [1] ← ثوب محل بازگشت و اجتماع
192.«اسم» مَثَانِي‌َ [1] ← ثنی دوتاها
193.«اسم» الْمَثَانِي‌ [1] ← ثنی دوتاها
194.«اسم» مَثْبُورَاً [1] ← ثبر هلاک شده / لعن و نفرین شده
195.«اسم» مِثْقَال‌َ [6] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
196.«اسم» مِثْقَال‌ِ [1] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
197.«اسم» مِثْقَال‌ُ [1] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
198.«اسم» مُثْقَلَة‌ٌ [1] ← ثقل سنگین بار
199.«اسم» مُثْقَلُون‌َ [2] ← ثقل سنگین بارها
200.«اسم» مَثَل‌َ [2] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
201.«اسم» مَثَلاً [22] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
202.«اسم» مَثَل‌ِ [13] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
203.«اسم» مَثَل‌ٍ [5] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
204.«اسم» مَثَل‌ُ [24] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
‌205.«اسم» الْمَثَل‌ُ [2] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
206.«اسم» مَثَل‌ٌ [1] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
207.«اسم» مِثْل‌َ [29] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
208.«اسم» مِثْل‌ِ [20] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
209.«اسم» مِثْل‌ُ [24] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
210.«اسم» الْمَثُلاَت‌ُ [1] ← مثل بلاهایی که در گذشته بر امت ها نازل شده
211.«اسم» مِثْلَيْ [2] ← مثل دو مِثل / دو برابر
212.«اسم» الْمُثْلَي [1] ← مثل بافضیلت تر / برتر/ بحقیقت نزدیکتر
213.«اسم» مَثْنَي‌ [3] ← ثنی دوتا
214.«اسم» مَثُوبَة‌ً [1] ← ثوب جزا و پاداش / سرنوشت
215.«اسم» مَثُوبَة‌ٌ [1] ← ثوب جزا و پاداش / سرنوشت
216.«اسم» مَثْوَي [8] ← ثوی منزل / خانه / منزلگاه / جایگاه
217.«اسم» مَثْوَي‌ً [5] ← ثوی منزل / خانه / منزلگاه / جایگاه
218.«اسم» الْمَـجَالِس‌ِ [1] ← جلس مجالس
219.«اسم» الْمُـجَاهِدُون‌َ [1] ← جهد جهادکنندگان / کوشش کنندگان / جنگجویان
220.«اسم» الْمُـجَاهِدِين‌َ [3] ← جهد جهادکنندگان / کوشش کنندگان / جنگجویان
221.«اسم» مُجْتَمِعُون‌َ [1] ← جمع گرد آورندگان
222.«اسم» مَجْذُوذٍ [1] ← جذذ قطع شده
223.«اسم» مُجْرِمَاً [1] ← جرم مجرم و گنهکار
224.«اسم» الْمُـجْرِم‌ُ [1] ← جرم مجرم و گنهکار
225.«اسم» مُجْرِمُون‌َ [2] ← جرم مجرمان و گنهکاران
226.«اسم» الْمُـجْرِمُون‌َ [13] ← جرم مجرمان و گنهکاران
227.«اسم» مُجْرِمِي [1] ← جرم مجرمان و گنهکاران
228.«اسم» مُجْرِمِين‌َ [10] ← جرم مجرمان و گنهکاران
229.«اسم» الْمُجْرِمِين‌َ [24] ← جرم مجرمان و گنهکاران
230.«اسم» مَجْرَي [1] ← جری موقع حرکت / حرکت کردن
231.«اسم» مَجْمَع‌َ [2] ← جمع محل تلاقی
232.«اسم» مَجْمُوع‌ٌ [1] ← جمع گرد آمده
233.«اسم» مَـجْمُوعُون‌َ [1] ← جمع گرد آمدگان
234.«اسم» مَجْنُون‌ٍ [4] ← جنن دیوانه
235.«اسم» مَجْنُون‌ٌ [7] ← جنن دیوانه
236.«اسم» الْمَـجُوس‌َ [1] ← مجوس مجوس
237.«اسم» مُجِيب‌ٌ [1] ← جوب اجابت کننده
238.«اسم» الْمُـجِيبُون‌َ [1] ← جوب اجابت کنندگان
239.«اسم» الْمَـجِيدِ [1] ← مجد مجید / باعظمت
240.«اسم» الْمَـجِيدُ [1] ← مجد مجید / باعظمت
241.«اسم» مَجِيدٌ [2] ← مجد مجید / باعظمت
242.«اسم» مَحَارِيب‌َ [1] ← حرب محراب ها / نمازگاه ها / محل های عبادت
243.«اسم» الْمِـحَال‌ِ [1] ← محل چاره‏انديشى پنهانى و غير آشكار
244.«اسم» مَحَبَّة‌ً [1] ← حبب محبّت / علاقه
245.«اسم» مُحْتَضَرٌ [1] ← حضر حاضر شونده
246.«اسم» الْمُـحْتَظِرِ [1] ← حظر آغل چهارپایان
247.«اسم» مَـحْجُوبُون‌َ [1] ← حجب محجوبان / محرومان
248.«اسم» مَحْجُورَاً [2] ← حجر این کلمه (با ترکیب حجرا محجورا) اصطلاحى بود از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مى‏ آوردند یعنی برو کنار و از من دور شو که نزدیکی بمن بر تو حرام محرم است
249.«اسم» مُحْدَث‌ٍ [2] ← حدث تازه و جدید
250.«اسم» مَحْذُورَاً [1] ← حذر پرهیزشدنی / ترسیدنی
251.«اسم» الْمِـحْرَاب‌َ [2] ← حرب محراب / نمازگاه / محل عبادت
252.«اسم» الْمِـحْرَاب‌ِ [2] ← حرب محراب / نمازگاه / محل عبادت
253.«اسم» مُحَرَّرَاً [1] ← حرر آزاد شده
254.«اسم» مُحَرَّمَاً [1] ← حرم تحریم شده
255.«اسم» الْمُحَرَّم‌ِ [1] ← حرم تحریم شده
256.«اسم» مُحَرَّم‌ٌ [2] ← حرم تحریم شده
257.«اسم» مُحَرَّمَة‌ٌ [1] ← حرم تحریم شده
258.«اسم» الْمَـحْرُوم‌ِ [2] ← حرم محروم / بیچاره
259.«اسم» مَحْرُومُون‌َ [2] ← حرم محرومین / بیچارگان
260.«اسم» مُحْسِن‌ٌ [4] ← حسن نیکوکار / احسان کننده
261.«اسم» الْمُحْسِنَات‌ِ [1] ← حسن زنان نیکوکار/ احسان کنندگان
262.«اسم» مُحْسِنُون‌َ [1] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
263.«اسم» مُحْسِنِين‌َ [1] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
264.«اسم» الْمُحْسِنِين‌َ [32] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
265.«اسم» مَحْسُورَاً [1] ← حسر درمانده / بریده شده از همه جا / دست خالی / افسوس خورده
266.«اسم» مَحْشُورَة‌ً [1] ← حشر جمع آوری شده
267.«اسم» الْمُـحْصَنَات‌ِ [4] ← حصن زنان شوهردار
268.«اسم» مُحْصَنَات‌ٍ [1] ← حصن زنان شوهردار
269.«اسم» الْمُـحْصَنَات‌ُ [3] ← حصن زنان شوهردار
270.«اسم» مُحَصَّنَة‌ٍ [1] ← حصن حصار کشیده شده
271.«اسم» مُحْصِنِين‌َ [2] ← حصن مردان زن دار
272.«اسم» مُحْضَرَاً [1] ← حضر احضار شونده
273.«اسم» مُحْضَرُون‌َ [7] ← حضر احضار شوندگان
274.«اسم» الْمُـحْضَرِين‌َ [2] ← حضر احضار شوندگان
275.«اسم» مَحْظُورَاً [1] ← حظر منع شده / ممنوع
276.«اسم» مَحْفُوظَاً [1] ← حفظ حفظ شده / مصون
277.«اسم» مَحْفُوظ‌ٍ [1] ← حفظ حفظ شده / مصون
278.«اسم» مُحْكَمَات‌ٌ [1] ← حکم محکم و استوار شده ها
279.«اسم» مُحْكَمَة‌ٌ [1] ← حکم محکم و استوار شده
280.«اسم» مَحِلَّ [2] ← حلل محلّ / مکان
281.«اسم» مَحِلُّ [1] ← حلل محلّ / مکان
282.«اسم» مُحَلِّقِين‌َ [1] ← حلق تراشندگان
283.«اسم» مُحِلِّي [1] ← حلل حلال کنندگان
284.«اسم» مُحَمَّدٍ [1] ← حمد محمّد، نام مبارک پیامبر اعظم اسلام
285.«اسم» مُحَمَّدٌ [3] ← حمد محمّد، نام مبارک پیامبر اعظم اسلام
286.«اسم» مَحمُودَاً [1] ← حمد ستوده
287.«فعل» مَحَوْنَا [1] ← محو محو کردیم
288.«اسم» مَحِيصَاً [1] ← حیص گریزگاه / راه فرار
289.«اسم» مَحِيص‌ٍ [4] ← حیص گریزگاه / راه فرار
290.«اسم» الْمَـحِيض‌ِ [3] ← حیض حیض شدن
291.«اسم» مُحِيطَاً [2] ← حوط احاطه کننده
292.«اسم» مُحِيط‌ٍ [1] ← حوط احاطه کننده
293.«اسم» مُحِيط‌ٌ [6] ← حوط احاطه کننده
294.«اسم» مُحِيطَة‌ٌ [2] ← حوط احاطه کننده
295.«اسم» مَحْيَی [2] ← حیی زندگی کردن
296.«اسم» مُحْيِي‌ [2] ← حیی زنده کننده
297.«اسم» الْمَـخَاض‌ُ [1] ← مخض درد زایمان
298.«اسم» الْمُـخْبِتِين‌َ [1] ← خبت دارندگان اطمینان و آرامش / تسلیم و خاضع شدگان
299.«اسم» مُخْتَالاً [1] ← خیل متکبّر
300.«اسم» مُخْتَال‌ٍ [2] ← خیل متکبّر
301.«اسم» مُخْتَلِفَاً [4] ← خلف مختلف / متفاوت
302.«اسم» مُخْتَلِف‌ٍ [1] ← خلف مختلف / متفاوت
303.«اسم» مُخْتَلِف‌ٌ [3] ← خلف مختلف / متفاوت
304.«اسم» مُخْتَلِفُون‌َ [1] ← خلف اختلاف کنندگان
305.«اسم» مُخْتَلِفِين‌َ [1] ← خلف اختلاف کنندگان
306.«اسم» مَخْتُوم‌ٍ [1] ← ختم مُهر و موم شده / سربسته / دست نخورده
307.«اسم» مَخْذُولاً [1] ← خذل خوار شده
308.«اسم» مَخْرَجَاً [1] ← خرج بیرون آمدن / محل بیرون آمدن
309.«اسم» مُخْرَج‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شده
310.«اسم» مُخْرِج‌ُ [1] ← خرج خارج کننده / بیرون آورنده
311.«اسم» مُخْرِج‌ٌ [2] ← خرج خارج کننده / بیرون آورنده
312.«اسم» مُخْرَجُون‌َ [2] ← خرج بیرون کرده شدگان
313.«اسم» مُخْرَجِين‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شدگان
314.«اسم» الْمُـخْرَجِين‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شدگان
315.«اسم» مُخْزِي [1] ← خزی خوارکننده
316.«اسم» الْمُـخْسِرِين‌َ [1] ← خسر کم فروشان
317.«اسم» مُخْضَرَّة‌ً [1] ← خضر سرسبز شده
318.«اسم» مَخْضُودٍ [1] ← خضد شاخه‏اى كه تيغش بريده شده باشد، و ديگر خار در آن نباشد
319.«اسم» مُخَلَّدُون‌َ [2] ← خلد جاودان شده ها
320.«اسم» مُخْلَصَاً [1] ← خلص خالص شده / برگزیده شده
321.«اسم» مُخْلِصَاً [3] ← خلص خالص کننده/ برگزیننده
322.«اسم» مُخْلِصُون‌َ [1] ← خلص خالص کنندگان/ برگزینندگان
323.«اسم» الْـمُخْلَصِين‌َ [8] ← خلص خالص شدگان / برگزیده شدگان
324.«اسم» مُخْلِصِين‌َ [7] ← خلص خالص کنندگان/ برگزینندگان
325.«اسم» مُخْلِف‌َ [1] ← خلف متخلف / خلف کننده
326.«اسم» الْمُـخَلَّفُون‌َ [3] ← خلف پشت سر گذاشته شدگان / واپس نهاده شدگان
327.«اسم» الْمُخَلَّفِين‌َ [1] ← خلف پشت سر گذاشته شدگان / واپس نهاده شدگان
328.«اسم» مُخَلَّقَة‌ٍ [2] ← خلق کامل الخلقه
329.«اسم» مَخْمَصَة‌ٍ [1] ← خمص گرسنگی / گرسنه بودن
330.«اسم» مَخْمَصَة‌ٌ [1] ← خمص گرسنگی / گرسنه بودن
331.«فعل» مَدَّ [2] ← مدد پهن کرد / گسترد
332.«اسم» مَدَّاً [2] ← مدد کمک و یاری / مهلت
333.«اسم» الْمَدَائِن‌ِ [3] ← مدن شهرها
334.«اسم» مِدَادَاً [1] ← مدد جوهر و مرکّب
335.«اسم» مُدْبِرَاً [2] ← دبر ادبار کننده / پشت کننده
336.«اسم» الْمُدَبِّرَات‌ِ [1] ← دبر فرشتگان تدبیر کننده
337.«اسم» مُدْبِرِين‌َ [6] ← دبر ادبار کنندگان / پشت کنندگان
338.«اسم» مُدَّتِ [1] ← مدد مدت / انتهای زمان
339.«فعل» مُدَّتْ [1] ← مدد پهن شد / گسترده شد
340.«اسم» الْمُدَّثِّرُ [1] ← دثر جامه خواب به خود پيچيده‏
341.«اسم» الْمُدْحَضِين‌َ [1] ← دحض مغلوبین
342.«اسم» مَدْحُورَاً [3] ← دحر مطرود و رانده شده بخواری و ذلت
343.«اسم» مُدَّخَلاً [1] ← دخل راه پنهان و نقب گونه زیرزمینی
344.«اسم» مُدْخَل‌َ [1] ← دخل وارد گردیده شده
345.«اسم» مُدْخَلاً [2] ← دخل وارد گردیده شده
346.«اسم» مَدَدَاً [1] ← مدد کمک / کمک کردن
347.«فعل» مَدَدْنَا [2] ← مدد پهن کردیم / گستردیم
348.«اسم» مِدْرَارَاً [3] ← درر بسیار پر باران
349.«اسم» مُدْرَكُون‌َ [1] ← درک دست یافت شدگان / دستیابی شدگان
350.«اسم» مُدَّكِرٍ [6] ← ذکر بیادآورنده / درس گیرنده / پند گیرنده
351.«اسم» مُدْهَامَّتَان‌ِ [1] ← دهم در نهایت سرسبزی (تثنیه)
352.«اسم» مُدْهِنُون‌َ [1] ← دهن سهل انگاران / سستی کنندگان / انکار کنندگان
353.«اسم» مَدْيَن‌َ [10] ← مدین نام شهری که حوزه رسالت پیامبری حضرت شعیب بود
354.«اسم» الْمَدِينَة‌َ [1] ← مدن شهر / مدینۀ النبیّ
355.«اسم» الْمَدِينَة‌ِ [13] ← مدن شهر / مدینۀ النبیّ
356.«اسم» مَدِينُون‌َ [1] ← دین جزا داده شدگان
357.«اسم» مَدِينِين‌َ [1] ← دین جزا داده شدگان
358.«اسم» مَذْؤُومَاً [1] ← ذام مذموم و معیوب
359.«اسم» مُذَبْذَبِين‌َ [1] ← ذبذب سرگردانان/ بلاتکلیفان
360.«اسم» مُذْعِنِين‌َ [1] ← ذعن مطیعان / منقادان
361.«اسم» مُذَكِّرٌ [1] ← ذکر بیادآورنده / تذکر دهنده
362.«اسم» مَذْكُورَاً [1] ← ذکر مذکور / یاد شده
363.«اسم» مَذْمُومَاً [2] ← ذمم مذمت شده / نکوهیده
364.«اسم» مَذْمُوم‌ٌ [1] ← ذمم مذمت شده / نکوهیده
365.«اسم» مَرَّ [1] ← مرر گذرکردن / عبور کردن
366.«فعل» مَرَّ [3] ← مرر گذر کرد / عبور کرد
367.«اسم» الْمَرْءِ [2] ← مرا مَرد / انسان
368.«اسم» الْمَرْءُ [2] ← مرا مَرد / انسان
369.«اسم» مِرَاءً [1] ← مری بحث و جدل کردن / بحث و جدل
370.«اسم» مَرَّات‌ٍ [1] ← مرر دفعات
371.«اسم» الْمَرَاضِع‌َ [1] ← رضع زنان بچه شیرده / دایه ها
372.«اسم» مُرَاغَمَاً [1] ← رغم مكانهايی كه مى‏توان در آن حق را اجرا كرد و اگر كسى با حق از روى عناد مخالفت كند، او را محكوم کرد و بينى او را به خاك ماليد
373.«اسم» الْمَرَافِق‌ِ [1] ← رفق آرنج ها
374.«اسم» مَرَّة‌ً [3] ← مرر یکبار / یکدفعه
375.«اسم» مَرَّة‌ٍ [10] ← مرر یکبار / یکدفعه
376.«فعل» مَرَّتْ [1] ← مرر گذران کرد / سَر کرد / ادامه داد
377.«اسم» مِرَّة‌ٍ [1] ← مرر نیرومندی خلقتی / اصالت عقل
378.«اسم» مُرْتَاب‌ٌ [1] ← ریب تردید کننده
379.«اسم» مَرَّتَان‌ِ [1] ← مرر دو بار / دو دفعه
380.«اسم» مُرْتَفَقَاً [2] ← رفق متکا
381.«اسم» مُرْتَقِبُون‌َ [1] ← رقب نگهبانان / مراقبان / منتظران
382.«اسم» مَرَّتَيْن‌ِ [5] ← مرر دو بار / دو دفعه
383.«فعل» مَرَج‌َ [2] ← مرج در کنار هم قرار داد / مخلوط کرد
384.«اسم» الْمَرْجَان‌ُ [2] ← مرجان مرجان / مروارید کوچک
385.«اسم» مَرْجِعَ [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
386.«اسم» مَرْجِعِ [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
387.«اسم» مَرْجِعُ [14] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
388.«اسم» الْمُرْجِفُون‌َ [1] ← رجف شایعه پراکنان اباطیل بمنظور غمگین ساختن دیگران
389.«اسم» مَرْجُوَّاً [1] ← رجو مایه امیدواری / مورد امید
390.«اسم» الْمَرْجُومِين‌َ [1] ← رجم سنگباران شدگان / مطرودین / ملعونین
391.«اسم» مُرْجَوْن‌َ [1] ← رجو موقوفین / بتأخیرانداخته شدگان / متوقفان
392.«اسم» مَرَحَاً [2] ← مرح خوشحالی سرمستانه و متکبرانه
393.«اسم» مَرْحَبَاً [2] ← رحب خوشآمد
394.«اسم» الْمَرْحَمَة‌ِ [1] ← رحم رحمت / مهرورزیدن
395.«اسم» مَرَدَّ [4] ← ردد برگشتن
396.«اسم» مَرَدَّاً [1] ← ردد برگشتن
397.«اسم» مَرَدٍّ [1] ← ردد برگشتن
398.«اسم» مُرْدِفِين‌َ [1] ← ردف پشت سر هم درآیندگان
399.«فعل» مَرَدُوا [1] ← مرد ادامه دادند / عادت کردند
400.«اسم» مَرْدُودٍ [1] ← ردد رد شده / قابل برگشت / برگشت داده شده
401.«اسم» مَرْدُودُون‌َ [1] ← ردد رد شدگان / قابل برگشت ها / برگشت داده شدگان
402.«فعل» مَرُّوا [3] ← مرر گذشتند / عبور کردند
403.«اسم» مُرْسَا [3] ← رسو زمان وقوع و ثبوت
404.«اسم» مُرْسَلاً [1] ← رسل فرستاده شده
405.«اسم» مُرْسَل‌ٌ [1] ← رسل فرستاده شده
406.«اسم» مُرْسِل‌َ [1] ← رسل فرستنده
407.«اسم» الْمُرْسَلاَت‌ِ [1] ← رسل فرشتگان فرستاده شده
408.«اسم» مُرْسِلَة‌ٌ [1] ← رسل فرستنده
409.«اسم» مُرْسِلُوا [1] ← رسل فرستندگان
410.«اسم» مُرْسَلُون‌َ [2] ← رسل فرستاده شدگان
411.«اسم» الْمُرْسَلُون‌َ [7] ← رسل فرستاده شدگان
412.«اسم» الْمُرْسَلِين‌َ [24] ← رسل فرستاده شدگان
413.«اسم» مُرْسِلِين‌َ [2] ← رسل فرستندگان
414.«اسم» مُرْشِدَاً [1] ← رشد هدایت کننده
415.«اسم» مِرْصَادَاً [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
416.«اسم» الْمِرْصَادِ [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
417.«اسم» مَرْصَدٍ [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
418.«اسم» مَرْصُوص‌ٌ [1] ← رصص پولادین و مقاوم / محکم کاری شده با قلع و سرب
419.«اسم» مَرَضَاً [1] ← مرض مریضی / بیماری
420.«اسم» مَرَض‌ٌ [12] ← مرض مریضی / بیماری
421.«اسم» مَرْضَات‌َ [1] ← رضی- رضو رضایتمندی و خشنودی / راضی و خشنود کردن
422.«اسم» مَرْضَات‌ِ [4] ← رضی- رضو رضایتمندی و خشنودی / راضی و خشنود کردن
423.«فعل» مَرِضْت‌ُ [1] ← مرض بیمار شدم
424.«اسم» مُرْضِعَة‌ٍ [1] ← رضع زن بچه شیرده / دایه
425.«اسم» مَرْضَي [4] ← مرض بیماران
426.«اسم» الْمَرْضَي [1] ← مرض بیماران
427.«اسم» مَرْضِيَّاً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت
428.«اسم» مَرْضِيَّة‌ً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت
429.«اسم» مَرْعَی [1] ← رعی چراگاه
430.«اسم» الْمَرْعَي [1] ← رعی چراگاه
431.«اسم» مِرْفَقَاً [1] ← رفق وسيله لطف و راحتى و رفق‏
432.«اسم» الْمَرْفُودُ [1] ← رفد بخشش شده / عطیه داده شده
433.«اسم» الْمَرْفُوع‌ِ [1] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
434.«اسم» مَرْفُوعَة‌ٍ [2] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
435.«اسم» مَرْفُوعَة‌ٌ [1] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
436.«اسم» مَرْقَدِ [1] ← رقد محل خواب / قبر
437.«اسم» مَرْقُوم‌ٌ [2] ← رقم رقم زده شده / مکتوب
438.«اسم» مَرْكُوم‌ٌ [1] ← رکم متراكم و انباشته شده بر روى هم‏
439.«اسم» الْمَرْوَة‌َ [1] ← مروۀ مروه، نام کوهی در کنار خانه خداست که حاجیان بین آن و کوه صفا سعی می کنند
440.«اسم» مَرِيئَاً [1] ← مرا گوارا
441.«اسم» مُرِيب‌ٍ [7] ← ریب بدگمان / بدبین
442.«اسم» مِرْيَة‌ٍ [5] ← مری بحث و جدل / شک و تردید
443.«اسم» مَرِيج‌ٍ [1] ← مرج آشفته / در هم و بر هم / اشتباه و اختلاط
444.«اسم» مَرِيدَاً [1] ← مرد سرکش / خبیث و شرور
445.«اسم» مَرِيدٍ [1] ← مرد سرکش / خبیث و شرور
446.«اسم» مَرِيضَاً [3] ← مرض مریض / بیمار
447.«اسم» الْمَرِيض‌ِ [2] ← مرض مریض / بیمار
448.«اسم» مَرْيَم‌َ [29] ← مریم مریم، نام مبارک مادر حضرت عیسی مسیح
449.«اسم» مَرْيَم‌ُ [5] ← مریم مریم، نام مبارک مادر حضرت عیسی مسیح
450.«اسم» مِزَاجُ [3] ← مزج آمیخته
451.«اسم» مُزْجَاة‌ٍ [1] ← زجو کم و بی ارزش
452.«اسم» مُزَحْزِحِ [1] ← زحزح دور کننده
453.«اسم» مُزْدَجَرٌ [1] ← زجر بازداشته شده
454.«فعل» مُزِّقْتُمْ‌ [1] ← مزق پاره پاره شُدید / متلاشی شُدید
455.«فعل» مَزَّقْنَا [1] ← مزق پاره پاره کردیم / متلاشی کردیم
456.«اسم» الْمُزَّمِّل‌ُ [1] ← زمل جامه بر خود پیچیده
457.«اسم» الْمُزْن‌ِ [1] ← مزن ابر
458.«اسم» مَزِيدٍ [1] ← زید افزون / بیشتر
459.«اسم» مَزِيدٌ [1] ← زید افزون / بیشتر
460.«اسم» مَس‌َّ [1] ← مسس تماس / تماس گرفتن / لمس کردن
461.«فعل» مَس‌َّ [23] ← مسس لمس کرد / تماس گرفت / رسید
462.«اسم» الْمَس‌ِّ [1] ← مسس تماس / تماس گرفتن / لمس کردن
463.«اسم» مَسَاجِدَ [3] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
464.«اسم» الْمَسَاجِدَ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
465.«اسم» الْمَسَاجِدِ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
466.«اسم» مَسَاجِدُ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
467.«اسم» مِسَاس‌َ [1] ← مسس دست بزن / لمس بکن / تماس بگیر
468.«اسم» مُسَافِحَات‌ٍ [1] ← سفح زنان زناکار و بی عفت
469.«اسم» مُسَافِحِين‌َ [2] ← سفح مردان زناکار و بی عفت
470.«اسم» الْمَسَاق‌ُ [1] ← سوق رانده شدن / کشیده شدن / گسیل شدن
471.«اسم» مَسَاكِن‌َ [3] ← سکن خانه ها / منازل
472.«اسم» مَسَاكِن‌ِ [5] ← سکن خانه ها / منازل
473.«اسم» مَسَاكِن‌ُ [3] ← سکن خانه ها / منازل
474.«اسم» مَسَاكِين‌َ [3] ← سکن فقرا / بیچارگان
475.«اسم» الْمَسَاكِين‌َ [2] ← سکن فقرا / بیچارگان
476.«اسم» الْمَسَاكِين‌ِ [6] ← سکن فقرا / بیچارگان
477.«اسم» الْمَسَاكِين‌ُ [1] ← سکن فقرا / بیچارگان
478.«اسم» مَسْؤُولاً [4] ← سال مسئول / سؤال شده
479.«اسم» مَسْؤُولُون‌َ [1] ← سال مسئولان / سؤال شدگان
480.«اسم» الْمُسَبِّحُون‌َ [1] ← سبح تسبیح گویان
481.«اسم» الْمُسَبِّحِين‌َ [1] ← سبح تسبیح گویان
482.«اسم» مَسْبُوقِين‌َ [2] ← سبق پیشی گرفته شدگان
483.«فعل» مَسَّتْ [5] ← مسس لمس کرد / تماس گرفت / رسید
484.«اسم» الْمُسْتَأْخِرِين‌َ [1] ← اخر متأخران / آیندگان
485.«اسم» مُسْتَأْنِسِين‌َ [1] ← انس انس گیرندگان
486.«اسم» مُسْتَبْشِرَة‌ٌ [1] ← بشر خوشحال و شادمان
487.«اسم» مُسْتَبْصِرِين‌َ [1] ← بصر بینایان
488.«اسم» الْمُسْتَبِين‌َ [1] ← بین روشن
489.«اسم» مُسْتَخْفٍ [1] ← خفی خواهان مخفی شدن
490.«اسم» مُسْتَخْلَفِين‌َ [1] ← خلف جانشین قرار داده شدگان
491.«اسم» مُسْتَسْلِمُون‌َ [1] ← سلم تسلیم شدگان / عقب نشینی کنندگان
492.«اسم» مُسْتَضْعَفُون‌َ [1] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
493.«اسم» مُسْتَضْعَفِين‌َ [1] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
494.«اسم» الْمُسْتَضْعَفِين‌َ [3] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
495.«اسم» مُسْتَطَرٌ [1] ← سطر نوشته شده
496.«اسم» مُسْتَطِيرَاً [1] ← طیر گسترده و پراکنده / درخشان
497.«اسم» الْمُسْتَعَان‌ُ [2] ← عون کمک طلبیده شده
498.«اسم» الْمُسْتَغْفِرِين‌َ [1] ← غفر استغفار کنندگان
499.«اسم» مُسْتَقْبِل‌َ [1] ← قبل استقبال کننده / روی آورنده
500.«اسم» الْمُسْتَقْدِمِين‌َ [1] ← قدم پیشی گرفتگان / جلو افتادگان
501.«اسم» مُسْتَقَرَّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
502.«اسم» مُسْتَقَرَّاً [3] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
503.«اسم» مُسْتَقَرٍّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
504.«اسم» الْمُسْتَقَرُّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
505.«اسم» مُسْتَقَرٌّ [4] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
506.«اسم» مُسْتَقِرَّاً [1] ← قرر پابرجا / ماندگار
507.«اسم» مُسْتَقِرٌّ [2] ← قرر پابرجا / ماندگار
508.«اسم» الْمُسْتَقِيم‌َ [3] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
509.«اسم» مُسْتَقِيمَاً [6] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
510.«اسم» الْمُسْتَقِيم‌ِ [2] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
511.«اسم» مُسْتَقِيم‌ٍ [20] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
512.«اسم» مُستَقِيم‌ٌ [6] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
513.«اسم» مُسْتَكْبِرَاً [2] ← کبر مستکبر / تکبّرورز
514.«اسم» مُسْتَكْبِرُون‌َ [2] ← کبر مستکبران / تکبّرورزان
515.«اسم» مُسْتَكْبِرِين‌َ [1] ← کبر مستکبران / تکبّرورزان
516.«اسم» الْمُسْتَكْبِرِين‌َ [1] ← کبر مستکبران / تکبّرورزان
517.«اسم» مُسْتَمِرٍّ [1] ← مرر استمراریابنده / ثابت و پایدار / نیرومند
518.«اسم» مُسْتَمِرٌّ [1] ← مرر استمراریابنده / ثابت و پایدار / نیرومند
519.«اسم» مُسْتَمْسِكُون‌َ [1] ← مسک چنگ زنندگان
520.«اسم» مُسْتَمِعُ [1] ← سمع گوش فرا بده
521.«اسم» مُسْتَمِعُون‌َ [1] ← سمع گوش فرا دهندگان
522.«اسم» مُسْتَنْفِرَة‌ٌ [1] ← نفر رم کننده / فرار کننده
523.«اسم» مُسْتَهْزِئُون‌َ [1] ← هزا مسخره کنندگان
524.«اسم» الْمُسْتَهْزِئِين‌َ [1] ← هزا مسخره کنندگان
525.«اسم» مُسْتَوْدَعَ [1] ← ودع ودیعتگاه / محل ناپایدار و موقت / محل نگهداری امانت
526.«اسم» مُسْتَوْدَع‌ٌ [1] ← ودع ودیعتگاه / محل ناپایدار و موقت / محل نگهداری امانت
527.«اسم» مَسْتُورَاً [1] ← ستر پوشیده / عفیف و باحیا
528.«اسم» مُسْتَيْقِنِين‌َ [1] ← یقن یقین پیدا کنندگان
529.«اسم» الْمَسْجِدَ [3] ← سجد مسجد / سجده گاه
530.«اسم» مَسْجِدَاً [2] ← سجد مسجد / سجده گاه
531.«اسم» الْمَسْجِدِ [14] ← سجد مسجد / سجده گاه
532.«اسم» مَسْجِدٍ [2] ← سجد مسجد / سجده گاه
533.«اسم» مَسْجِدٌ [1] ← سجد مسجد / سجده گاه
534.«اسم» الْمَسْجُورِ [1] ← سجر مشتعل و برافروخته شده
535.«اسم» الْمَسْجُونِين‌َ [1] ← سجن زندانیان / زندانی شدگان
536.«اسم» مَسْحَاً [1] ← مسح مسح / مسح کردن / دست کشیدن
537.«اسم» الْمُسَحَّرِين‌َ [2] ← سحر سحر و افسون شدگان
538.«اسم» مَسْحُورَاً [3] ← سحر سحر و افسون شده
539.«اسم» مَسْحُورُون‌َ [1] ← سحر سحر و افسون شدگان
540.«اسم» الْمُسَخَّرِ [1] ← سخر تسخیر شده
541.«اسم» مُسَخَّرَات‌ٍ [2] ← سخر تسخیر شدگان
542.«اسم» مُسَخَّرَات‌ٌ [1] ← سخر تسخیر شدگان
543.«فعل» مَسَخْنَا [1] ← مسخ مسخ کردیم
544.«اسم» مَسَدٍ [1] ← مسد لیف خرما
545.«اسم» مُسْرِف‌ٌ [2] ← سرف اسراف کننده
546.«اسم» مُسْرِفُون‌َ [3] ← سرف اسراف کنندگان
547.«اسم» مُسْرِفِين‌َ [1] ← سرف اسراف کنندگان
548.«اسم» الْمُسْرِفِين‌َ [9] ← سرف اسراف کنندگان
549.«اسم» مَسْرُورَاً [2] ← سرر شادمان
550.«اسم» مَسْطُورَاً [2] ← سطر نوشته شده
551.«اسم» مَسْطُورٍ [1] ← سطر نوشته شده
552.«اسم» مَسْغَبَة‌ٍ [1] ← سغب گرسنگی و قحطی
553.«اسم» مُسْفِرَة‌ٌ [1] ← سفر درخشان و روشن
554.«اسم» مَسْفُوحَاً [1] ← سفح بیرون ریخته / ریخته شده
555.«اسم» مِسْك‌ٌ [1] ← مسک مُشک
556.«اسم» مَسْكَنِ [1] ← سکن خانه/ منزل
557.«اسم» الْمَسْكَنَة‌ُ [2] ← سکن فقر / بیچارگی
558.«اسم» مَسْكُوب‌ٍ [1] ← سکب دائم در جریان و قطع ناشدنی
559.«اسم» مَسْكُونَة‌ٍ [1] ← سکن مسکونی
560.«اسم» الْمِسْكِين‌َ [3] ← سکن فقیر / بیچاره
561.«اسم» مِسْكِينَاً [3] ← سکن فقیر / بیچاره
562.«اسم» الْمِسْكِين‌ِ [3] ← سکن فقیر / بیچاره
563.«اسم» مِسْكِين‌ٍ [1] ← سکن فقیر / بیچاره
564.«اسم» مِسْكِين‌ٌ [1] ← سکن فقیر / بیچاره
565.«اسم» مُسْلِمَاً [2] ← سلم مسلمان / تسلیم شده / تسلیم کننده
566.«اسم» الْمُسْلِمَات‌ِ [1] ← سلم زنان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
567.«اسم» مُسْلِمَات‌ٍ [1] ← سلم زنان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
568.«اسم» مُسَلَّمَة‌ٌ [3] ← سلم سالم و بی عیب شده / تحویل شده / تسلیم شده
569.«اسم» مُسْلِمَة‌ً [1] ← سلم مسلمان / تسلیم شده / تسلیم کننده
570.«اسم» مُسْلِمُون‌َ [14] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
571.«اسم» الْمُسْلِمُون‌َ [1] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
572.«اسم» مُسْلِمَيْن‌ِ [1] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
573.«اسم» مُسْلِمِين‌َ [8] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
574.«اسم» الْمُسْلِمِين‌َ [13] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
575.«اسم» مُسْمَع‌ٍ [1] ← سمع بگوش رسانده شده
576.«اسم» مُسْمِع‌ٍ [1] ← سمع بگوش رساننده
577.«اسم» مُسَمَّي‌ً [21] ← سمو معیّن / معلوم / نام گذاشته شده
578.«اسم» مُسَنَّدَة‌ٌ [1] ← سند تکیه داده شده
579.«اسم» مَسْنُون‌ٍ [3] ← سنن سیاه و بدبو/ لجن بدبو
580.«اسم» مُسْوَدَّاً [2] ← سود سیاه شده
581.«اسم» مُسْوَدَّة‌ٌ [1] ← سود سیاه شده
582.«اسم» مُسَوَّمَة‌ً [2] ← سوم نشانه گذاری شده
583.«اسم» الْمُسَوَّمَة‌ِ [1] ← سوم نشانه گذاری شده / رها شده
584.«اسم» مُسَوِّمِين‌َ [1] ← سوم نشانداران
585.«اسم» الْمُسِيءُ [1] ← سوا بدکار
586.«اسم» الْمَسِيح‌َ [3] ← مسیح مسیح، لقب مبارک حضرت عیسی بن مریم
587.«اسم» الْمَسِيح‌ُ [8] ← مسیح مسیح، لقب مبارک حضرت عیسی بن مریم
588.«اسم» مَشَّاءٍ [1] ← مشی سخن چین
589.«اسم» مَشَارِب‌ُ [1] ← شرب نوشیدنی ها / آبخورگاه ها
590.«اسم» مَشَارِق‌َ [1] ← شرق مشرق ها
591.«اسم» الْمَشَارِق‌ِ [2] ← شرق مشرق ها
592.«اسم» الْمَشْأَمَة‌ِ [3] ← شام شوم بودن / شقاوت
593.«اسم» مُشْتَبِهَاً [1] ← شبه شبیه بهم
594.«اسم» مُشْتَرِكُون‌َ [2] ← شرک مشترکان / شریک کنندگان
595.«اسم» الْمَشْحُون‌ِ [3] ← شحن مملو و پُر
596.«اسم» مَشْرَبَ [2] ← شرب آبخورگاه
597.«اسم» الْمَشْرِق‌ِ [4] ← شرق مشرق
598.«اسم» الْمَشْرِق‌ُ [2] ← شرق مشرق
599.«اسم» مُشْرِقِين‌َ [2] ← شرق شرق کنندگان / هنگام طلوع آفتاب کنندگان
600.«اسم» الْمَشْرِقَيْن‌ِ [2] ← شرق مشرق و مغرب
601.«اسم» مُشْرِك‌ٍ [1] ← شرک مرد مشرک/ شرک ورز
602.«اسم» مُشْرِك‌ٌ [1] ← شرک مرد مشرک/ شرک ورز
603.«اسم» الْمُشْرِكَات‌ِ [3] ← شرک زنان مشرک/ شرک ورزان
604.«اسم» مُشْرِكَة‌ً [1] ← شرک زن مشرک / شرک ورز
605.«اسم» مُشْرِكَة‌ٍ [1] ← شرک زن مشرک / شرک ورز
606.«اسم» مُشْرِكُون‌َ [3] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
607.«اسم» الْمُشْرِكُون‌َ [3] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
608.«اسم» مُشْرِكِين‌َ [4] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
609.«اسم» الْمُشْرِكِين‌َ [32] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
610.«اسم» الْمَشْعَرِ [1] ← شعر بیابان مشعر الحرام
611.«اسم» مُشْفِقُون‌َ [5] ← شفق بیمناکان
612.«اسم» مُشْفِقِين‌َ [3] ← شفق بیمناکان
613.«اسم» مِشْكَاة‌ٍ [1] ← شکو چراغدان / جاچراغی
614.«اسم» مَشْكُورَاً [2] ← شکر مورد تشکر / سپاس گزاری شده
615.«اسم» مَشْهَدِ [1] ← شهد حضور
616.«اسم» مَشْهُودَاً [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
617.«اسم» مَشْهُودٍ [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
618.«اسم» مَشْهُودٌ [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
619.«فعل» مَشَوْا [1] ← مشی راه رفت
620.«اسم» مَشْيِ [1] ← مشی راه رفتن
621.«اسم» مَشِيدٍ [1] ← شید گچکاری شده / مرتفع و سر به آسمان کشیده / محکم
622.«اسم» مُشَيَّدَة‌ٍ [1] ← شید گچکاری شده / مرتفع و سر به آسمان کشیده / محکم
623.«اسم» مَصَابِيح‌َ [2] ← صبح چراغ ها
624.«اسم» مَصَانِع‌َ [1] ← صنع کاخها / دژها
625.«اسم» الْمِصْبَاح‌ُ [1] ← صبح چراغ
626.«اسم» مِصْبَاح‌ٌ [1] ← صبح چراغ
627.«اسم» مُصْبِحِين‌َ [5] ← صبح صبح کنندگان / وارد شدگان در صبح
628.«اسم» مُصَدِّقَاً [13] ← صدق تصدیق کننده
629.«اسم» مُصَدِّق‌ُ [1] ← صدق تصدیق کننده
630.«اسم» مُصَدِّق‌ٌ [4] ← صدق تصدیق کننده
631.«اسم» الْمُصَّدِّقَات‌ِ [1] ← صدق زنان صدقه دهنده
632.«اسم» الْمُصَدِّقِين‌َ [1] ← صدق تصدیق کنندگان
633.«اسم» الْمُصَّدِّقِين‌َ [1] ← صدق مردان صدقه دهنده
634.«اسم» مِصْرَ [4] ← مصر مصر، نام شهر یا کشور فرعون
635.«اسم» مِصْرَاً [1] ← مصر شهری از شهرها
636.«اسم» مُصْرِخِ [1] ← صرخ فریادرس
637.«اسم» مُصْرِخِي‌ [1] ← صرخ فریادرسان
638.«اسم» مَصْرِفَاً [1] ← صرف منصرف کردن / رد کردن
639.«اسم» مَصْرُوفَاً [1] ← صرف منصرف شده / رد شده
640.«اسم» الْمُصْطَفَيْن‌َ [1] ← صفو برگزیدگان
641.«اسم» مُصْفَرَّاً [3] ← صفر زرد شده
642.«اسم» مُصَفَّي‌ً [1] ← صفو صاف شده / خالص
643.«اسم» مَصْفُوفَة‌ٍ [1] ← صفف صف کشیده شده / در کنار هم قرار گرفته
644.«اسم» مَصْفُوفَة‌ٌ [1] ← صفف صف کشیده شده / در کنار هم قرار گرفته
645.«اسم» الْمُصْلِح‌ِ [1] ← صلح اصلاحگر
646.«اسم» مُصْلِحُون‌َ [2] ← صلح اصلاحگران
647.«اسم» الْمُصْلِحِين‌َ [2] ← صلح اصلاحگران
648.«اسم» مُصَلَّيً [1] ← صلو جای نماز خواندن / مسجد
649.«اسم» الْمُصَلِّين‌َ [3] ← صلو نماز گزاران / درود فرستندگان / دعا کنندگان
650.«اسم» الْمُصَوِّرُ [1] ← صور تصویر کننده / صورت بندی کننده
651.«اسم» مُصِيبُ [1] ← صوب مبتلا/ گرفتار / اصابت کننده
652.«اسم» مُصِيبَة‌ٍ [3] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
653.«اسم» مُصِيبَة‌ُ [1] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
654.«اسم» مُصِيبَة‌ٌ [6] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
655.«اسم» مَصِيرَ [1] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
656.«اسم» مَصِيرَاً [4] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
657.«اسم» الْمَصِيرُ [23] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
658.«اسم» مُصَيْطِرٍ [1] ← سطر سیطره دار
659.«اسم» الْمُصَيْطِرُون‌َ [1] ← سطر سیطره داران
660.«اسم» مَضَاجِعِ [1] ← ضجع بسترها / خوابگاه ها
661.«اسم» الْمَضَاجِع‌ِ [2] ← ضجع بسترها / خوابگاه ها
662.«اسم» مُضَارٍّ [1] ← ضرر ضرر زننده
663.«اسم» مُضَاعَفَة‌ً [1] ← ضعف چند برابر شده
664.«فعل» مَضَتْ [1] ← مضی گذشت / انجام شد
665.«اسم» الْمُضْطَرَّ [1] ← ضرر مضطر / درمانده
666.«اسم» الْمُضْعِفُون‌َ [1] ← ضعف چند برابر کنندگان
667.«اسم» الْمُضْغَة‌َ [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
668.«اسم» مُضْغَة‌ً [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
669.«اسم» مُضْغَة‌ٍ [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
670.«اسم» مُضِل‌ٍّ [1] ← ضلل گمراه کننده
671.«اسم» مُضِلٌّ [1] ← ضلل گمراه کننده
672.«اسم» الْمُضِلِّين‌َ [1] ← ضلل گمراه کنندگان
673.«فعل» مَضَي‌ [1] ← مضی گذشت / انجام شد
674.«اسم» مُضِيَّاً [1] ← مضی رونده / مداومت کننده براه خود
675.«اسم» مُطَاع‌ٍ [1] ← طوع اطاعت شده
676.«اسم» مَطَرَ [1] ← مطر باران
677.«اسم» مَطَرَاً [3] ← مطر باران
678.«اسم» مَطَرٍ [1] ← مطر باران
679.«اسم» مَطَرُ [2] ← مطر باران
680.«اسم» الْمُطَفِّفِين‌َ [1] ← طفف کم فروشان
681.«اسم» مَطْلَع‌ِ [1] ← طلع طلوع کردن
682.«اسم» مَطْلِع‌َ [1] ← طلع طلوع کردن
683.«اسم» مُطَّلِعُون‌َ [1] ← طلع مطلع شدگان
684.«اسم» الْمُطَلَّقَات‌ِ [1] ← طلق زنان طلاق داده شده
685.«اسم» الْمُطَلَّقَات‌ُ [1] ← طلق زنان طلاق داده شده
686.«اسم» الْمَطْلُوب‌ُ [1] ← طلب مطلوب
687.«اسم» مُطْمَئِن‌ٌّ [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
688.«اسم» مُطْمَئِنَّة‌ً [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
689.«اسم» الْمُطْمَئِنَّة‌ُ [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
690.«اسم» مُطْمَئِنِّين‌َ [1] ← طمان- طمن اطمینان داران / آرامش یافتگان
691.«اسم» مُطَهَّرَة‌ً [1] ← طهر پاک شده
692.«اسم» مُطَهَّرَة‌ٍ [1] ← طهر پاک شده
693.«اسم» مُطَهِّرُ [1] ← طهر پاک کننده
694.«اسم» مُطَهَّرَة‌ٌ [3] ← طهر پاک شده
695.«اسم» الْمُطَهَّرُون‌َ [1] ← طهر پاک شدگان
696.«اسم» الْمُطَّهِّرِين‌َ [1] ← طهر پاک کنندگان
697.«اسم» الْمُطَّوِّعِين‌َ [1] ← طوع داوطلبانه انجام دهندگان
698.«اسم» مَطْوِيَّات‌ٌ [1] ← طوی در هم پیچیده شده ها
699.«اسم» مُظْلِمَاً [1] ← ظلم ظلمانی / تاریک
700.«اسم» مُظْلِمُون‌َ [1] ← ظلم ظلمانی ها/ تاریک ها
701.«اسم» مَظْلُومَاً [1] ← ظلم ظلم شده / مورد ستم واقع شده
702.«اسم» مَعَ [164] ← مع با / همراه / نزد / پیش / وقت
703.«اسم» مُعَاجِزِين‌َ [3] ← عجز عاجز کنندگان
704.«اسم» مَعَادٍ [1] ← عود محل بازگشت / بازگشت گاه
705.«اسم» مَعَاذَ [2] ← عوذ پناه بردن / (با ترکیب معاذالله یعنی) بخدا پناه میبرم
706.«اسم» مَعَاذِيرَ [1] ← عذر پوزش ها / عذرها / بهانه ها / عذرخواهی ها
707.«اسم» مَعَارِج‌َ [1] ← عرج نردبان ها / درجات
708.«اسم» الْمَعَارِج‌ِ [1] ← عرج نردبان ها / درجات
709.«اسم» مَعَاشَاً [1] ← عیش معاش / زمان زندگی / محل زندگی / وسیله زندگی
710.«اسم» مَعَايِش‌َ [2] ← عیش زمان های زندگی / محل های زندگی / وسیله های زندگی
711.«اسم» الْمُعْتَبِين‌َ [1] ← عتب مورد رضایت و عفو واقع شدگان
712.«اسم» مُعْتَدٍ [3] ← عدو تعدی کننده
713.«اسم» الْمُعْتَدُون‌َ [1] ← عدو تعدی کنندگان
714.«اسم» الْمُعْتَدِين‌َ [5] ← عدو تعدی کنندگان
715.«اسم» الْمُعْتَرَّ [1] ← عرر فقیر سائل
716.«اسم» مُعْجِزٍ [1] ← عجز عاجز کننده
717.«اسم» مُعْجِزِي‌ [2] ← عجز عاجز کنندگان
718.«اسم» مُعْجِزِين‌َ [9] ← عجز عاجز کنندگان
719.«اسم» مَعْدُودٍ [1] ← عدد شمرده / محدود / معین
720.«اسم» مَعْدُودَات‌ٍ [3] ← عدد شمرده ها / محدودها / معین ها
721.«اسم» مَعْدُودَة‌ً [1] ← عدد شمرده/ محدود / معین
722.«اسم» مَعْدُودَة‌ٍ [2] ← عدد شمرده/ محدود / معین
723.«اسم» مُعَذِّبَ [1] ← عذب عذاب کننده
724.«اسم» مُعَذِّبُ [1] ← عذب عذاب کننده
725.«اسم» مُعَذِّبُو [1] ← عذب عذاب کنندگان
726.«اسم» مُعَذَّبِين‌َ [3] ← عذب عذاب شدگان
727.«اسم» الْمُعَذَّبِين‌َ [1] ← عذب عذاب شدگان
728.«اسم» مُعَذِّبِين‌َ [1] ← عذب عذاب کنندگان
729.«اسم» مَعْذِرَة‌ً [1] ← عذر پوزش / عذر/ بهانه / عذرخواهی
730.«اسم» مَعْذِرَۀُ [2] ← عذر پوزش / عذر/ بهانه / عذرخواهی
731.«اسم» الْمُعَذِّرُون‌َ [1] ← عذر عذر آورندگان / پوزش طلبان
732.«اسم» مَعَرَّة‌ٌ [1] ← عرر ضرر و زیان / ناخوشایندی / خون بها
733.«اسم» مُعْرِضُون‌َ [14] ← عرض اعراض کنندگان
734.«اسم» مُعْرِضِين‌َ [5] ← عرض اعراض کنندگان
735.«اسم» مَعْرُوشَات‌ٍ [2] ← عرش داربست داران
736.«اسم» مَعْرُوفَاً [6] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
737.«اسم» الْمَعْرُوف‌ِ [21] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
738.«اسم» مَعْرُوف‌ٍ [9] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
739.«اسم» مَعْرُوف‌ٌ [2] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
740.«اسم» مَعْرُوفَة‌ٌ [1] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
741.«اسم» الْمَعْزِ [1] ← معز بُز
742.«اسم» مَعْزِل‌ٍ [1] ← عزل مکان دور / کنار و گوشه
743.«اسم» مَعْزُولُون‌َ [1] ← عزل دور شدگان / برکناران
744.«اسم» مِعْشَارَ [1] ← عشر یک دهم
745.«اسم» مَعْشَرَ [3] ← عشر گروه / جماعت
746.«اسم» الْمُعْصِرَات‌ِ [1] ← عصر بادهای فشار آورنده / ابرهای متراکم باران زا
747.«اسم» مَعْصِيَة‌ِ [2] ← عصی گناه کردن / گناه / نافرمانی
748.«اسم» مُعَطَّلَة‌ٍ [1] ← عطل تعطیل شده / رها و بی صاحب مانده
749.«اسم» مُعَقِّب‌َ [1] ← عقب بازگرداننده / رد کننده / بازدارنده
750.«اسم» مُعَقِّبَات‌ٌ [1] ← عقب فرشتگان شب و روز
751.«اسم» مَعْكُوفَاً [1] ← عکف بازداشته شده / منع شده
752.«اسم» الْمُعَلَّقَة‌ِ [1] ← علق آویزان شده / بلاتکلیف و سرگردان
753.«اسم» مُعَلَّم‌ٌ [1] ← علم یاد داده شده / تعلیم یافته
754.«اسم» الْمَعْلُوم‌ِ [2] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
755.«اسم» مَعْلُوم‌ٍ [5] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
756.«اسم» مَعْلُوم‌ٌ [4] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
757.«اسم» مَعْلُومَات‌ٍ [1] ← علم معلوم ها / دانسته شده ها/ معیّن ها
758.«اسم» مَعْلُومَات‌ٌ [1] ← علم معلوم ها / دانسته شده ها/ معیّن ها
759.«اسم» مُعَمَّرٍ [1] ← عمر عمر طولانی داده شده
760.«اسم» الْمَعْمُورِ [1] ← عمر آباد شده
761.«اسم» الْمُعَوِّقِين‌َ [1] ← عوق بازدارندگان / منصرف کنندگان / بتعویق اندازندگان
762.«اسم» مَعِيشَۀَ [2] ← عیش معیشت / زندگی / گذران
763.«اسم» مَعِيشَة‌ً [1] ← عیش معیشت / زندگی / گذران
764.«اسم» مَعِين‌ٍ [4] ← معن آب جاری
765.«اسم» مَغَارَات‌ٍ [1] ← غور غارها / محل هايی كه انسان در آن فرو رفته، خود را از ديدگان پوشيده و پنهان مى‏ سازد
766.«اسم» مَغَارِبَ [1] ← غرب مغرب ها / نواحی غربی
767.«اسم» الْمَغَارِب‌ِ [1] ← غرب مغرب ها / نواحی غربی
768.«اسم» مُغَاضِبَاً [1] ← غضب خشمناک
769.«اسم» مَغَانِم‌َ [3] ← غنم غنیمت ها
770.«اسم» مَغَانِم‌ُ [1] ← غنم غنیمت ها
771.«اسم» مُغْتَسَل‌ٌ [1] ← غسل جای شستشو / آبی که با آن می شویند
772.«اسم» مَغْرِب‌َ [1] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
773.«اسم» الْمَغْرِب‌ِ [4] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
774.«اسم» الْمَغْرِب‌ُ [2] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
775.«اسم» الْمَغْرِبَيْن‌ِ [1] ← غرب دو مغرب
776.«اسم» مُغْرَقُون‌َ [3] ← غرق غرق شدگان
777.«اسم» الْمُغْرَقِين‌َ [1] ← غرق غرق شدگان
778.«اسم» مَغْرَمَاً [1] ← غرم غرامت و زیان / خسارت مالى كه بدون خيانت و تقصيرى پيشآمد كند
779.«اسم» مَغْرَم‌ٍ [2] ← غرم غرامت و زیان / خسارت مالى كه بدون خيانت و تقصيرى پيشآمد كند
780.«اسم» مُغْرَمُون‌َ [1] ← غرم زیان کردگان / خسارت دیدگان
781.«اسم» الْمَغْشِي‌ِّ [1] ← غشی بیهوش
782.«اسم» الْمَغْضُوب‌ِ [1] ← غضب مورد غضب واقع شده
783.«اسم» مَغْفِرَة‌ً [4] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
784.«اسم» الْمَغْفِرَة‌ِ [4] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
785.«اسم» مَغْفِرَة‌ٍ [5] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
786.«اسم» مَغْفِرَة‌ٌ [15] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
787.«اسم» مَغْلُوب‌ٌ [1] ← غلب مغلوب / شکست خورده
788.«اسم» مَغْلُولَة‌ً [1] ← غلل دربند شده / بسته شده
789.«اسم» مَغْلُولَة‌ٌ [1] ← غلل دربند شده / بسته شده
790.«اسم» مُغْنُون‌َ [2] ← غنی بی نیاز کنندگان / سود دهندگان / دور کنندگان
791.«اسم» مُغَيِّرَاً [1] ← غیر تغییر دهنده
792.«اسم» الْمُغِيرَات‌ِ [1] ← غیر سوارگان هجوم برنده ناگهانى بر دشمن
793.«اسم» مَفَاتِحَ [2] ← فتح کلیدها
794.«اسم» مَفَاتِح‌ُ [1] ← فتح گنجینه ها / مخازن
795.«اسم» مَفَازَاً [1] ← فوز کامیاب شدن / نجات یافتن / رستگار شدن
796.«اسم» مَفَازَۀِ [1] ← فوز جای رهایی / مایه نجات / مایه رستگاری
797.«اسم» مَفَازَة‌ٍ [1] ← فوز جای رهایی / مایه نجات / مایه رستگاری
798.«اسم» مُفَتَّحَة‌ً [1] ← فتح گشوده شده
799.«اسم» مُفْتَرٍ [1] ← فری افترا بند
800.«اسم» مُفْتَرُون‌َ [1] ← فری افترا بندان
801.«اسم» مُفْتَرَي‌ً [2] ← فری افترا بسته شده / ساختگی
802.«اسم» مُفْتَرَيَات‌ٍ [1] ← فری افترا بسته شده ها / ساختگی ها
803.«اسم» الْمُفْتَرِين‌َ [1] ← فری افترا بندان
804.«اسم» الْمَفْتُون‌ُ [1] ← فتن مجنون و دیوانه / فریفته شده / فتنه / فریفتن
805.«اسم» الْمَفَرُّ [1] ← فرر جای فرار / فرارگاه / گریزگاه
806.«اسم» مُفْرَطُون‌َ [1] ← فرط پیشگامان / متقدمان / آمدنیان
807.«اسم» مَفْرُوضَاً [2] ← فرض فرض کرده شده / واجب کرده شده / معین شده
808.«اسم» الْمُفْسِدَ [1] ← فسد فساد کننده
809.«اسم» مُفْسِدُون‌َ [1] ← فسد فساد کنندگان
810.«اسم» الْمُفْسِدُون‌َ [1] ← فسد فساد کنندگان
811.«اسم» مُفْسِدِين‌َ [5] ← فسد فساد کنندگان
812.«اسم» الْمُفْسِدِين‌َ [13] ← فسد فساد کنندگان
813.«اسم» مُفَصَّلاً [1] ← فصل شرح و توضیح داده شده/ روشن گردیده شده/ فاصله بین اجزای درهم ایجاد شده
814.«اسم» مُفَصَّلاَت‌ٍ [1] ← فصل شرح و توضیح داده شده ها/ روشن گردیده شده ها/ فاصله بین اجزای درهم ایجاد شده ها
815.«اسم» مَفْعُولاً [7] ← فعل انجام شدنی / عمل شدنی
816.«اسم» الْمُفْلِحُون‌َ [12] ← فلح رستگاران
817.«اسم» الْمُفْلِحِين‌َ [1] ← فلح رستگاران
818.«اسم» الْمَقَابِرَ [1] ← قبر گورستان ها / آرامگاه ها
819.«اسم» مَقَاعِدَ [2] ← قعد نشستنگاه ها (سنگرها)
820.«اسم» مَقَالِيدُ [2] ← قلد کلیدها
821.«اسم» مَقَام‌َ [3] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
822.«اسم» مَقَامَاً [2] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
823.«اسم» مَقَام‌ِ [4] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
824.«اسم» مَقَام‌ٍ [3] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
825.«اسم» مَقَام‌ُ [1] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
826.«اسم» مَقَام‌ٌ [1] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
827.«اسم» مُقَام‌َ [1] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
828.«اسم» مُقَامَاً [2] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
829.«اسم» الْمُقَامَة‌ِ [1] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
830.«اسم» مَقَامِع‌ُ [1] ← قمع پتک ها / گرزها
831.«اسم» الْمَقْبُوحِين‌َ [1] ← قبح زشت رویان
832.«اسم» مَقْبُوضَة‌ٌ [1] ← قبض گرفته شده / دریافت شده
833.«اسم» مَقْتَاً [4] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
834.«اسم» مَقْتِ [1] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
835.«اسم» مَقْت‌ُ [1] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
836.«اسم» مُقْتَحِم‌ٌ [1] ← قحم ورود کننده در کار شَدید و خوفناک
837.«اسم» مُقْتَدِرَاً [1] ← قدر توانا / نیرومند / قدرتمند
838.«اسم» مُقْتَدِرٍ [2] ← قدر توانا / نیرومند / قدرتمند
839.«اسم» مُقْتَدِرُون‌َ [1] ← قدر توانایان / نیرومندان / قدرتمندان
840.«اسم» مُقْتَدُون‌َ [1] ← قدو اقتدا کنندگان
841.«اسم» الْمُقْتِرِ [1] ← قتر تنگدست
842.«اسم» مُقْتَرِفُون‌َ [1] ← قرف مرتکبین
843.«اسم» مُقْتَرِنِين‌َ [1] ← قرن همراهان / همنشینان / دوشادوشان
844.«اسم» الْمُقْتَسِمِين‌َ [1] ← قسم قسمت کنندگان / تجزیه گران
845.«اسم» مُقْتَصِدٌ [2] ← قصد میانه رو
846.«اسم» مُقْتَصِدَة‌ٌ [1] ← قصد میانه رو
847.«اسم» مِقْدَارٍ [1] ← قدر مقدار / اندازه / قدرت و نیرو
848.«اسم» مِقْدَارُ [2] ← قدر مقدار / اندازه / قدرت و نیرو
849.«اسم» الْمُقَدَّس‌ِ [2] ← قدس مکان مقدّس / مکان پاک و محترم
850.«اسم» الْمُقَدَّسَة‌َ [1] ← قدس مکان مقدّس / مکان پاک و محترم
851.«اسم» مَقْدُورَاً [1] ← قدر مقدور / مقدر شده / قطعی / ممکن
852.«اسم» مَقْرَبَة‌ٍ [1] ← قرب خویشاوندی
853.«اسم» الْمُقَرَّبُون‌َ [4] ← قرب مقرّبان / نزدیک کرده شده ها
854.«اسم» الْمُقَرَّبِين‌َ [4] ← قرب مقرّبان / نزدیک کرده شده ها
855.«اسم» مُقَرَّنِين‌َ [3] ← قرن جمع شدگان با یکدیگر / بهم نزدیک شدگان / دوشادوش هم قرار گرفتگان
856.«اسم» مُقْرِنِين‌َ [1] ← قرن توانایی داشتگان / قدرت و طاقت داشتگان
857.«اسم» الْمُقْسِطِين‌َ [3] ← قسط دادگران / عدالت پیشگان
858.«اسم» الْمُقَسِّمات‌ِ [1] ← قسم فرشتگان تقسیم کننده
859.«اسم» مَقْسُوم‌ٌ [1] ← قسم تقسیم شده
860.«اسم» مُقَصِّرِين‌َ [1] ← قصر کوتاه کنندگان (مو و ناخن)
861.«اسم» مَقْصُورَات‌ٌ [1] ← قصر زنان کوتاه شده / زنان حفظ شده و مستور
862.«اسم» مَقْضِيَّاً [2] ← قضی انجام شدنی قطعی
863.«اسم» مَقْطُوع‌ٌ [1] ← قطع بریده شده / پایان یافته
864.«اسم» مَقْطُوعَة‌ٍ [1] ← قطع بریده شده / پایان یافته
865.«اسم» مَقْعَدِ [2] ← قعد نشستنگاه / خانه نشستن / جایگاه
866.«اسم» مُقْمَحُون‌َ [1] ← قمح سر رو به بالا قرار گرفتگان
867.«اسم» الْمُقَنْطَرَة‌ِ [1] ← قنطر فراوان شده / (با ترکیب القناطیرالمقنطره یعنی) اموال خیلی زیاد
868.«اسم» مُقْنِعِي‌ [1] ← قنع بلند کنندگان
869.«اسم» الْمُقْوِين‌َ [1] ← قوی- قوا نیرومندان / فقیران / بادیه نشینان / مسافران
870.«اسم» مُقِيتَاً [1] ← قوت نگهدار / روزی دهنده / مقتدر
871.«اسم» مَقِيلاً [1] ← قیل محل استراحت در وسط روز
872.«اسم» مُقِيم‌َ [1] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
873.«اسم» مُقِيم‌ٍ [2] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
874.«اسم» مُقِيم‌ٌ [5] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
875.«اسم» الْمُقِيمِي‌ [1] ← قوم اقامه کنندگان
876.«اسم» الْمُقِيمِين‌َ [1] ← قوم اقامه کنندگان
877.«اسم» مُكَاءً [1] ← مکو سوت کشیدن / سوت
878.«اسم» مَكَان‌َ [8] ← مکن مکان / جا
879.«اسم» مَكَانَاً [9] ← مکن مکان / جا
880.«اسم» مَكَان‌ٍ [10] ← مکن مکان / جا
881.«اسم» مَكَانَۀِ [5] ← مکن مقام / استطاعت / توان / نیرو
882.«اسم» مُكِبَّاً [1] ← کبب به رو انداخته شده
883.«اسم» مَكَّة‌َ [1] ← مکۀ مکّه، نام مبارک شهر پیامبر اسلام
884.«اسم» مَكْتُوبَاً [1] ← کتب نوشته شده / نامه
885.«فعل» مَكَث‌َ [1] ← مکث درنگ کرد
886.«اسم» مُكْث‌ٍ [1] ← مکث درنگ کردن
887.«اسم» الْمُكَذِّبُون‌َ [1] ← کذب تکذیب کنندگان
888.«اسم» مُكَذِّبِين‌َ [1] ← کذب تکذیب کنندگان
889.«اسم» الْمُكَذِّبِين‌َ [19] ← کذب تکذیب کنندگان
890.«اسم» مَكْذُوب‌ٍ [1] ← کذب دروغ
891.«فعل» مَكَرَ [3] ← مکر مکر و نیرنگ کرد
892.«اسم» مَكْرَ [4] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
893.«اسم» مَكْرَاً [4] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
894.«اسم» مَكْرِ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
895.«اسم» مَكْرُ [5] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
896.«اسم» الْمَكْرُ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
897.«اسم» مَكْرٌ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
898.«فعل» مَكَرْتُمْ [1] ← مکر مکر و نیرنگ کردید
899.«اسم» مُكْرِم‌ٍ [1] ← کرم اکرام کننده / گرامی دارنده
900.«اسم» مُكَرَّمَة‌ٍ [1] ← کرم گرامی داشته شده / مورد احترام واقع شده
901.«اسم» مُكْرَمُون‌َ [3] ← کرم گرامی داشته شدگان
902.«اسم» الْمُكْرَمِين‌َ [2] ← کرم گرامی داشته شدگان
903.«فعل» مَكَرْنَا [1] ← مکر مکر و نیرنگ کردیم
904.«فعل» مَكَرُوا [6] ← مکر مکر و نیرنگ کردند
905.«اسم» مَكْرُوهَاً [1] ← کره مکروه / دوست نداشتنی
906.«اسم» مَكْظُوم‌ٌ [1] ← کظم مالامال از اندوه و غيظ
907.«اسم» مُكَلِّبِين‌َ [1] ← کلب تربيت كنندگان سگهاى شكارى‏ / نگهدارى کنندگان سگ براى شكار و به كار زنندگان آن در شكار
908.«فعل» مَكَّنَ [1] ← مکن مسلط گرداند / نیرومند و تنومند گرداند
909.«فعل» مَكَّنَّا [8] ← مکن مسلط گرداندیم / نیرومند و تنومند گرداندیم
910.«اسم» الْمَكْنُون‌ِ [1] ← کنن پوشیده / پنهان شده
911.«اسم» مَكْنُون‌ٍ [1] ← کنن پوشیده / پنهان شده
912.«اسم» مَكْنُون‌ٌ [2] ← کنن پوشیده / پنهان شده
913.«اسم» الْمِكْيَال‌َ [2] ← کیل پیمانه
914.«اسم» الْمَكِيدُون‌َ [1] ← کید نیرنگ شدگان / گرفتاران به نیرنگ
915.«اسم» مَكِين‌ٍ [3] ← مکن دارای مقام بلند / مطمئن / استوار
916.«اسم» مَكِين‌ٌ [1] ← مکن دارای مقام بلند / مطمئن / استوار
917.«اسم» مَلَأَ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
918.«اسم» الْمَلَأَ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
919.«اسم» مَلَإِ [7] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
920.«اسم» الْمَلَإِ [4] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
921.«اسم» الْمَلَأُ [16] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
922.«اسم» مَلَأٌ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
923.«اسم» مِلْءُ [1] ← ملا باندازه گنجایش
924.«فعل» مُلِئَتْ [1] ← ملا پُر شد
925.«فعل» مُلِئْت‌َ [1] ← ملا پُر شدی
926.«اسم» مَلاَئِكَۀَ [1] ← ملک- الک فرشتگان
927.«اسم» الْمَلاَئِكَة‌َ [9] ← ملک- الک فرشتگان
928.«اسم» مَلاَئِكَة‌ً [4] ← ملک- الک فرشتگان
929.«اسم» مَلاَئِكَۀِ [3] ← ملک- الک فرشتگان
930.«اسم» الْمَلاَئِكَة‌ِ [22] ← ملک- الک فرشتگان
931.«اسم» مَلاَئِكَۀُ [1] ← ملک- الک فرشتگان
932.«اسم» الْمَلاَئِكَة‌ُ [31] ← ملک- الک فرشتگان
933.«اسم» مَلاَئِكَة‌ٌ [2] ← ملک- الک فرشتگان
934.«اسم» مُلاَق‌ٍ [1] ← لقی ملاقات کننده / دیدار کننده
935.«اسم» مُلاَقُوا [4] ← لقی ملاقات کنندگان / دیدار کنندگان
936.«اسم» مُلاَقِي [2] ← لقی ملاقات کننده / دیدار کننده
937.«اسم» مِلَّة‌َ [9] ← ملل آیین / کیش
938.«اسم» مِلَّة‌ِ [5] ← ملل آیین / کیش
939.«اسم» الْمِلَّة‌ِ [1] ← ملل آیین / کیش
940.«اسم» مُلْتَحَدَاً [2] ← لحد پناهگاه
941.«اسم» مَلْجَأَ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
942.«اسم» مَلْجَأَ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
943.«اسم» مَلْجَإٍ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
944.«اسم» مِلْح‌ٌ [2] ← ملح شور
945.«اسم» الْمَلْعُونَة‌َ [1] ← لعن لعنت شده
946.«اسم» مَلْعُونِين‌َ [1] ← لعن لعنت شدگان
947.«اسم» مُلْقُون‌َ [2] ← لقی اندازندگان / افکنندگان
948.«اسم» الْمُلْقِيَات‌ِ [1] ← لقی فرشتگان القا کننده و فرود آورنده وحی
949.«اسم» الْمُلْقِين‌َ [1] ← لقی اندازندگان / افکنندگان
950.«اسم» مَلَكَاً [3] ← ملک- الک فرشته
951.«اسم» مَلَك‌ٍ [1] ← ملک- الک فرشته
952.«اسم» مَلَك‌ُ [1] ← ملک- الک فرشته
953.«اسم» الْمَلَك‌ُ [2] ← ملک- الک فرشته
954.«اسم» مَلَك‌ٌ [6] ← ملک- الک فرشته
955.«اسم» مَلِكَاً [2] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
956.«اسم» مَلِك‌ِ [1] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
957.«اسم» الْمَلِك‌ِ [3] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
958.«اسم» الْمَلِك‌ُ [6] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
959.«اسم» مَلِك‌ٌ [1] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
960.«اسم» مَلْكِ [1] ← ملک اختیار / میل و اراده
961.«اسم» مُلْكَ [2] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
962.«اسم» الْمُلْك‌َ [4] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
963.«اسم» مُلْكَاً [3] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
964.«اسم» مُلْك‌ِ [2] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
965.«اسم» الْمُلْك‌ِ [6] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
966.«اسم» مُلْك‌ٍ [1] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
967.«اسم» مُلْك‌ُ [20] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
968.«اسم» الْمُلْك‌ُ [10] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
969.«فعل» مَلَكَتْ [15] ← ملک مالک شد / صاحب اختیار شد
970.«فعل» مَلَكْتُمْ [1] ← ملک مالک شُدید / صاحب اختیار شُدید
971.«اسم» مَلَكُوت‌َ [1] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
972.«اسم» مَلَكُوت‌ِ [1] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
973.«اسم» مَلَكُوت‌ُ [2] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
974.«اسم» مَلَكَيْن‌ِ [1] ← ملک- الک دو فرشته
975.«اسم» الْمَلَكَيْن‌ِ [1] ← ملک- الک دو فرشته
976.«اسم» الْمُلُوك‌َ [1] ← ملک پادشاهان / فرمانروایان
977.«اسم» مُلُوكَاً [1] ← ملک پادشاهان / فرمانروایان
978.«اسم» مَلُومَاً [2] ← لوم ملامت شده
979.«اسم» مَلُوم‌ٍ [1] ← لوم ملامت شده
980.«اسم» مَلُومِين‌َ [2] ← لوم ملامت شدگان
981.«اسم» مَلِيَّاً [1] ← ملو- ملی مدتی طولانی
982.«اسم» مَلِيك‌ٍ [1] ← ملک پادشاه / فرمانروا
983.«اسم» مُلِيم‌ٌ [2] ← لوم ملامت کننده
984.«اسم» مَمَاتِ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
985.«اسم» الْمَمَات‌ِ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
986.«اسم» مَمَاتُ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
987.«اسم» الْمُمْتَرِين‌َ [4] ← مری تردید کنندگان
988.«اسم» مُمِدُّ [1] ← مدد کمک کننده / یاری دهنده
989.«اسم» مُمَدَّدَة‌ٍ [1] ← مدد کشیده و طویل
990.«اسم» مَمْدُودَاً [1] ← مدد گسترده / کشیده
991.«اسم» مَمْدُودٍ [1] ← مدد گسترده / کشیده
992.«اسم» مُمَرَّدٌ [1] ← مرد صاف و مرمری
993.«اسم» مُمَزَّق‌ٍ [2] ← مزق پاره پاره شده / متلاشی شده
994.«اسم» مُمْسِك‌َ [1] ← مسک بازدارنده
995.«اسم» مُمْسِكَات‌ُ [1] ← مسک بازدارندگان
996.«اسم» مُمْطِرُ [1] ← مطر بارنده / باران زا
997.«اسم» مَمْلُوكَاً [1] ← ملک برده / بنده
998.«اسم» مَمْنُوعَة‌ٍ [1] ← منع ممنوع / منع شده
999.«اسم» مَمْنُون‌ٍ [4] ← منن منت گذاشته شده بر او / بریده شده / نهایت آنچه انسان دارد
1000.«اسم» مَنْ‌ [871] کسیکه / چه کسی / هرکس که / هرآنچه
1001.«فعل» مَن‌َّ [6] ← منن منت گذاشت / بخشید
1002.«اسم» الْمَن‌َّ [3] ← منن شهد گیاه / عسل و ترنجبین
1003.«اسم» مَنَّاً [2] ← منن منت / منت گذاشتن / بخشش
1004.«اسم» الْمَن‌ِّ [1] ← منن منت / منت گذاشتن / بخشش
1005.«حرف» مِنْ [3226] از / ابتدای زمان یا مکان / بعضی / بجای / با / ...
1006.«اسم» مَنَاة‌َ [1] ← مناۀ نام یکی از بتهای سه گانه معروف مشرکین مکه
1007.«اسم» الْمُنَادِ [1] ← ندی- ندو منادی / ندا دهنده
1008.«اسم» مُنَادِيَاً [1] ← ندی- ندو منادی / ندا دهنده
1009.«اسم» مَنَازِل‌َ [2] ← نزل منزل ها / خانه ها / جاهای فرود آمدن
1010.«اسم» مَنَاسِكَ [2] ← نسک راهها و روش های عبادت
1011.«اسم» مَنَاص‌ٍ [1] ← نوص پناهگاه و فریادرس / فرار
1012.«اسم» مَنَّاع‌ٍ [2] ← منع بسیار منع کننده / بشدت منع کننده / خسیس / بخیل
1013.«اسم» مَنَافِع‌َ [1] ← نفع منافع / سودها
1014.«اسم» مَنَافِع‌ُ [7] ← نفع منافع / سودها
1015.«اسم» الْمُنَافِقَات‌ِ [3] ← نفق زنان منافق و دورو
1016.«اسم» الْمُنَافِقَات‌ُ [2] ← نفق زنان منافق و دورو
1017.«اسم» مُنَافِقُون‌َ [1] ← نفق مردان منافق و دورو
1018.«اسم» الْمُنَافِقُون‌َ [7] ← نفق مردان منافق و دورو
1019.«اسم» الْمُنَافِقِين‌َ [19] ← نفق مردان منافق و دورو
1020.«اسم» مَنَاكِبَ [1] ← نکب شانه ها
1021.«اسم» مَنَامِ [2] ← نوم خواب
1022.«اسم» الْمَنَام‌ِ [1] ← نوم خواب
1023.«اسم» مَنَامُ [1] ← نوم خواب
1024.«اسم» مُنبَثَّاً [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
1025.«اسم» مُنتَشِرٌ [1] ← نشر پراکنده شده / پخش شده
1026.«اسم» مُنتَصِرَاً [1] ← نصر پیروزمند / انتقام گیرنده
1027.«اسم» مُنتَصِرٌ [1] ← نصر پیروزمند / انتقام گیرنده
1028.«اسم» مُنتَصِرِين‌َ [1] ← نصر پیروزمندان / انتقام گیرندگان
1029.«اسم» الْمُنتَصِرِين‌َ [1] ← نصر پیروزمندان / انتقام گیرندگان
1030.«اسم» مُنتَظِرُون‌َ [3] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
1031.«اسم» الْمُنْتَظِرِين‌َ [3] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
1032.«اسم» مُنتَقِمُون‌َ [3] ← نقم انتقام گیرندگان
1033.«اسم» مُنْتَهُون‌َ [1] ← نهی دست برداشتگان
1034.«اسم» مُنتَهَی [1] ← نهی غایت / نهایت / پایان
1035.«اسم» الْمُنْتَهَي‌ [2] ← نهی غایت / نهایت / پایان
1036.«اسم» مَنثُورَاً [2] ← نثر پخش شده / افشانده شده
1037.«اسم» مُنَجُّو [2] ← نجو نجات دهندگان
1038.«اسم» الْمُنْخَنِقَة‌ُ [1] ← خنق حیوان خفه شده
1039.«اسم» مُنْذِرُ [1] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده
1040.«اسم» مُنْذِرٌ [4] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده
1041.«اسم» مُنْذِرُون‌َ [1] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
1042.«اسم» الْمُنْذَرِين‌َ [5] ← نذر انذار داده شدگان / بیم داده شدگان
1043.«اسم» مُنْذِرِين‌َ [7] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
1044.«اسم» الْمُنْذِرِين‌َ [2] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
1045.«اسم» مُنَزَّل‌ٌ [1] ← نزل نازل شده / فرود آمده
1046.«اسم» مُنَزِّلُ [1] ← نزل نازل کننده / فرود آورنده
1047.«اسم» مُنْزَلاً [1] ← نزل فرود آمده / محل فرود آمدن
1048.«اسم» مُنْزِلُون‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
1049.«اسم» الْمُنْزِلُون‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
1050.«اسم» مُنْزَلِين‌َ [1] ← نزل فرود آمدگان
1051.«اسم» مُنْزِلِين‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
1052.«اسم» الْمُنْزِلِين‌َ [2] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
1053.«اسم» مِنْسَأَۀَ [1] ← نسا عصا
1054.«اسم» مَنْسَكَاً [2] ← نسک راه و روش عبادت / قربانگاه
1055.«اسم» مَنْسِيَّاً [1] ← نسی فراموش شده
1056.«اسم» الْمُنْشَآت‌ُ [1] ← نشا ساخته شده ها / بادبان برافراشته ها
1057.«اسم» الْمُنْشِئُون‌َ [1] ← نشا پدیدآورندگان / آفرینندگان
1058.«اسم» مُنَشَّرَة‌ً [1] ← نشر سرگشاده
1059.«اسم» مُنْشَرِين‌َ [1] ← نشر برانگیخته شدگان / محشورشدگان
1060.«اسم» مَنْشُورَاً [1] ← نشر منتشرشده / پخش شده / گشوده شده
1061.«اسم» مَنْشُورٍ [1] ← نشر منتشرشده / پخش شده / گشوده شده
1062.«اسم» مَنْصُورَاً [1] ← نصر یاری شده
1063.«اسم» الْمَنْصُورُون‌َ [1] ← نصر یاری شدگان
1064.«اسم» مَنْضُودٍ [2] ← نضد چیده شده بر رویهم / ردیف شده بر رویهم
1065.«اسم» مَنْطِق‌َ [1] ← نطق سخن گفتن / سخن / کلام / زبان
1066.«اسم» مُنْظَرُون‌َ [1] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
1067.«اسم» مُنْظَرِين‌َ [2] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
1068.«اسم» الْمُنْظَرِين‌َ [3] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
1069.«فعل» مَنَع‌َ [8] ← منع منع کرد / ممانعت کرد / دفاع کرد
1070.«فعل» مُنِع‌َ [1] ← منع منع شد / ممنوع شد
1071.«اسم» مُنْفَطِرٌ [1] ← فطر شکافته شده
1072.«اسم» الْمُنْفِقِين‌َ [1] ← نفق انفاق کنندگان / خرج کنندگان
1073.«اسم» مُنْفَكِّين‌َ [1] ← فکک رها کنندگان
1074.«اسم» الْمَنْفُوش‌ِ [1] ← نفش حلاّجی شده
1075.«اسم» مُنْقَعِرٍ [1] ← قعر ریشه کن شده
1076.«اسم» مُنْقَلَبَاً [1] ← قلب بازگشت / در بازگشت
1077.«اسم» مُنْقَلَب‌ٍ [1] ← قلب بازگشتگاه
1078.«اسم» مُنْقَلِبُون‌َ [3] ← قلب بازگشت کنندگان
1079.«اسم» مَنْقُوص‌ٍ [1] ← نقص کم و کاست شده
1080.«اسم» الْمُنْكَرَ [2] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
1081.«اسم» مُنْكَرَاً [1] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
1082.«اسم» الْمُنْكَرِ [12] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
1083.«اسم» مُنْكَرٍ [1] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
1084.«اسم» مُنْكِرَة‌ٌ [1] ← نکر انکار کننده / ناباور
1085.«اسم» مُنْكَرُون‌َ [2] ← نکر ناشناسان
1086.«اسم» مُنْكِرُون‌َ [3] ← نکر انکار کنندگان / ناباوران
1087.«فعل» مَنَنَّا [2] ← منن منت گذاشتیم / بخشیدیم
1088.«اسم» مِنْهَاجَاً [1] ← نهج راه روشن و واضح
1089.«اسم» مُنْهَمِرٍ [1] ← همر فراوان و پی در پی
1090.«اسم» مَنُوعَاً [1] ← منع بسیار منع کننده / بشدت منع کننده / خسیس / بخیل
1091.«اسم» الْمَنُون‌ِ [1] ← منن مرگ / روزگار
1092.«اسم» مَنِي‌ٍّ [1] ← منی منی / آب نطفه
1093.«اسم» مُنِيبَاً [1] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
1094.«اسم» مُنِيب‌ٍ [3] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
1095.«اسم» مُنِيب‌ٌ [1] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
1096.«اسم» مُنِيبِين‌َ [2] ← نوب بازگشت کنندگان / توبه کنندگان
1097.«اسم» مُنِيرَاً [2] ← نور تابان / روشنی بخش
1098.«اسم» الْمُنِيرِ [2] ← نور تابان / روشنی بخش
1099.«اسم» مُنِيرٍ [2] ← نور تابان / روشنی بخش
1100.«اسم» مُهَاجِرَاً [1] ← هجر مهاجر / هجرت کننده
1101.«اسم» مُهَاجِرٌ [1] ← هجر مهاجر / هجرت کننده
1102.«اسم» مُهَاجِرَات‌ٍ [1] ← هجر زنان مهاجر
1103.«اسم» الْمُهَاجِرِين‌َ [5] ← هجر مردان مهاجر
1104.«اسم» مِهَادَاً [1] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
1105.«اسم» الْمِهَادُ [5] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
1106.«اسم» مِهَادٌ [1] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
1107.«اسم» مُهَانَاً [1] ← مهن مورد اهانت واقع شده
1108.«اسم» الْمُهْتَدِ [2] ← هدی هدایت شده / راه یافته
1109.«اسم» مُهْتَدٍ [1] ← هدی هدایت شده / راه یافته
1110.«اسم» مُهْتَدُون‌َ [7] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
1111.«اسم» الْمُهْتَدُون‌َ [1] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
1112.«اسم» الْمُهْتَدِي‌ [1] ← هدی هدایت شده / راه یافته
1113.«اسم» مُهْتَدِين‌َ [3] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
1114.«اسم» الْمُهْتَدِين‌َ [6] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
1115.«اسم» مَهْجُورَاً [1] ← هجر رها شده / استعمال نشده و متروک شده
1116.«اسم» مَهْدَاً [2] ← مهد گهواره
1117.«اسم» الْمَهْدِ [3] ← مهد گهواره
1118.«فعل» مَهَّدْت‌ُ [1] ← مهد آماده کردم / گستردم
1119.«اسم» مَهْزُوم‌ٌ [1] ← هزم شکست خورده
1120.«اسم» مُهْطِعِين‌َ [3] ← هطع گردن کشیدگان / شتاب کنندگان
1121.«فعل» مَهِّلْ [2] ← مهل مهلت بده / مدارا و نرمی کن
1122.«اسم» الْمُهْل‌ِ [3] ← مهل فلز گداخته
1123.«اسم» مَهْلِك‌َ [1] ← هلک هلاک شدن / هلاک کردن / محل هلاکت / زمان هلاکت
1124.«اسم» مَهْلِكِ [1] ← هلک هلاک شدن / هلاک کردن / محل هلاکت / زمان هلاکت
1125.«اسم» مُهْلِك‌َ [2] ← هلک هلاک کننده
1126.«اسم» مُهْلِكُ [1] ← هلک هلاک کننده
1127.«اسم» مُهْلِكُوا [2] ← هلک هلاک کنندگان
1128.«اسم» مُهْلِكِي‌ [1] ← هلک هلاک کنندگان
1129.«اسم» الْمُهْلَكِين‌َ [1] ← هلک هلاک شدگان
1130.«اسم» مَهْمَا [1] ← مهما هرچه / هروقت
1131.«اسم» مَهِيلاً [1] ← هیل شن نرم و روان
1132.«اسم» مُهَيْمِنَاً [1] ← همن مسلط در حفظ و مراقبت
1133.«اسم» الْمُهَيْمِن‌ُ [1] ← همن مسلط در حفظ و مراقبت
1134.«اسم» مَهِين‌ٍ [3] ← مهن ضعیف و حقیر / ناچیز و بی قدر
1135.«اسم» مَهِين‌ٌ [1] ← مهن ضعیف و حقیر / ناچیز و بی قدر
1136.«اسم» مُهِينَاً [4] ← هون خوار کننده
1137.«اسم» الْمُهِين‌ِ [2] ← هون خوار کننده
1138.«اسم» مُهِين‌ٌ [8] ← هون خوار کننده
1139.«اسم» مَوَاخِرَ [2] ← مخر شکافندگان آب از چپ و راست
1140.«اسم» الْمَوَازِين‌َ [1] ← وزن ترازوها / کفه های ترازو
1141.«اسم» مَوَازِينُ [6] ← وزن ترازوها / کفه های ترازو
1142.«اسم» مَوَاضِعِ [3] ← وضع موضع ها / جاها
1143.«اسم» مَوَاطِن‌َ [1] ← وطن میادین جنگ / جاها و مواضع
1144.«اسم» مَوَاقِع‌ِ [1] ← وقع محل های واقع شدن و افتادن
1145.«اسم» مُوَاقِعُو [1] ← وقع واقع شدگان / افتادگان / وارد شدگان
1146.«اسم» مَوَاقِيت‌ُ [1] ← وقت وسایل تعیین وقت برای انجام کارها / وعده گاه ها
1147.«اسم» مَوَالِي‌َ [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
1148.«اسم» مَوالِي [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
1149.«اسم» الْمَوَالِي‌َ [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
1150.«اسم» مَوْئِلاً [1] ← وال ملجأ / پناهگاه / وسیله نجات
1151.«اسم» الْمَوْؤُودَة‌ُ [1] ← واد دختر زنده در زير خاك دفن شده‏
1152.«اسم» مَوْبِقَاً [1] ← وبق محل نابودی و هلاکت
1153.«اسم» الْمَوْت‌َ [10] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1154.«اسم» مَوْتَاً [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1155.«اسم» مَوْتِ [14] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1156.«اسم» الْمَوْت‌ِ [14] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1157.«اسم» الْمَوْت‌ُ [11] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1158.«اسم» مَوْتَۀَ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1159.«اسم» الْمَوْتَة‌َ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1160.«اسم» مَوْتَۀُ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
1161.«فعل» مُوتُوا [2] ← موت بمیرید
1162.«اسم» الْمَوْتَي [17] ← موت مردگان / درگذشتگان
1163.«اسم» مَوْثِقَ [1] ← وثق مورد وثوق و اعتماد / عهد و پیمان
1164.«اسم» مَوْثِقَاً [2] ← وثق مورد وثوق و اعتماد / عهد و پیمان
1165.«اسم» مَوْج‌ٍ [1] ← موج موج آب
1166.«اسم» الْمَوْج‌ُ [2] ← موج موج آب
1167.«اسم» مَوْج‌ٌ [3] ← موج موج آب
1168.«اسم» مَوَدَّة‌َ [1] ← ودد مودت / محبت
1169.«اسم» الْمَوَدَّة‌َ [1] ← ودد مودت / محبت
1170.«اسم» مَوَدَّة‌ً [3] ← ودد مودت / محبت
1171.«اسم» الْمَوَدَّة‌ِ [2] ← ودد مودت / محبت
1172.«اسم» مَوَدَّة‌ٌ [1] ← ودد مودت / محبت
1173.«اسم» مَوْرَاً [1] ← مور آمد و رفت کردن / نوسان / تردد سریع
1174.«اسم» الْمَوْرُودُ [1] ← ورد وارد شده
1175.«اسم» الْمُورِيَات‌ِ [1] ← وری افروزندگان
1176.«اسم» مَوْزُون‌ٍ [1] ← وزن وزن شده
1177.«اسم» الْمُوسِع‌ِ [1] ← وسع دارنده وسعت مالی
1178.«اسم» مُوسِعُون‌َ [1] ← وسع وسعت دهندگان / گسترانندگان
1179.«اسم» مُوسَي‌ [136] ← موسی موسی، نام مبارک پیامبر اولوالعزم یهود
1180.«اسم» مُوص‌ٍ [1] ← وصی وصیت کننده
1181.«اسم» مَوْضُونَة‌ٍ [1] ← وضن بافته شده / صف کشیده و بهم پیوسته
1182.«اسم» مَوْضُوعَة‌ٌ [1] ← وضع نهاده شده / گذاشته شده
1183.«اسم» مَوْطِئَاً [1] ← وطا زمينى كه مسير راه باشد و بر آن بگذرند / قدمگاه
1184.«اسم» مَوْعِدَ [2] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1185.«اسم» مَوْعِدَاً [4] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1186.«اسم» مَوْعِدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1187.«اسم» مَوْعِدُ [4] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1188.«اسم» مَوْعِدٌ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1189.«اسم» مَوْعِدَة‌ٍ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
1190.«اسم» مَوْعِظَة‌ً [4] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
1191.«اسم» الْمَوْعِظَة‌ِ [1] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
1192.«اسم» مَوْعِظَة‌ٌ [4] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
1193.«اسم» الْمَوْعُودِ [1] ← وعد وعده داده شده / وعده کرده شده / قیامت
1194.«اسم» مُوَفُّو [1] ← وفی بطور کامل دهندگان
1195.«اسم» مَوْفُورَاً [1] ← وفر فراوان / تمام و بی نقص / زیاد شده
1196.«اسم» الْمُوفُون‌َ [1] ← وفی وفا کنندگان / کامل دهندگان
1197.«اسم» الْمُوقَدَة‌ُ [1] ← وقد افروخته شده
1198.«اسم» مُوقِنُون‌َ [1] ← یقن یقین داران
1199.«اسم» مُوقِنِين‌َ [2] ← یقن یقین داران
1200.«اسم» الْمُوقِنِين‌َ [2] ← یقن یقین داران
1201.«اسم» مَوْقُوتَاً [1] ← وقت تعیین وقت شده / وقت معین و معلوم
1202.«اسم» الْمَوْقُوذَة‌ُ [1] ← وقذ حيوان کشته شده بواسطه شكنجه و کتک زدن يا به بيماری
1203.«اسم» مَوْقُوفُون‌َ [1] ← وقف نگهداشته شدگان / متوقف شدگان
1204.«اسم» الْمَوْلُودِ [1] ← ولد کودک نوزاد / زاییده شده / متولد شده
1205.«اسم» مَوْلُودٌ [2] ← ولد کودک نوزاد / زاییده شده / متولد شده
1206.«اسم» مَوْلَی [13] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
1207.«اسم» الْمَوْلَي [3] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
1208.«اسم» مَوْلَي‌ً [2] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
1209.«اسم» مُوَلِّي [1] ← ولی روی کننده / برگرداننده
1210.«اسم» مُوهِن‌ُ [1] ← وهن سست کننده / تضعیف کننده
1211.«اسم» الْمَيِّت‌َ [3] ← موت مرده / درگذشته
1212.«اسم» الْمَيِّت‌ِ [5] ← موت مرده / درگذشته
1213.«اسم» مَيِّت‌ٍ [3] ← موت مرده / درگذشته
1214.«اسم» مَيِّت‌ٌ [1] ← موت مرده / درگذشته
1215.«اسم» مَيْتَاً [5] ← موت مرده / درگذشته
1216.«اسم» الْمَيْتَة‌َ [2] ← موت میته / مردار حیوان
1217.«اسم» مَيْتَة‌ً [2] ← موت میته / مردار حیوان
1218.«اسم» الْمَيْتَة‌ُ [2] ← موت میته / مردار حیوان
1219.«اسم» مَيِّتُون‌َ [2] ← موت مردگان / درگذشتگان
1220.«اسم» مَيِّتِين‌َ [1] ← موت مردگان / درگذشتگان
1221.«اسم» مِيثَاق‌َ [14] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1222.«اسم» الْمِيثَاق‌َ [1] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1223.«اسم» مِيثَاقَاً [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1224.«اسم» مِيثَاقِ [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1225.«اسم» مِيثَاق‌ُ [1] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1226.«اسم» مِيثَاق‌ٌ [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
1227.«اسم» مِيرَاث‌ُ [2] ← ورث میراث / ارث
1228.«اسم» الْمِيزَان‌َ [8] ← وزن ترازو / کفه ترازو
1229.«اسم» الْمِيزَان‌ِ [1] ← وزن ترازو / کفه ترازو
1230.«اسم» الْمَيْسِرِ [2] ← یسر قمار بازی
1231.«اسم» الْمَيْسِرُ [1] ← یسر قمار بازی
1232.«اسم» مَيْسَرَة‌ٍ [1] ← یسر ثروتمندی / دارا بودن
1233.«اسم» مَيْسُورَاً [1] ← یسر نرم / راحت و آسان
1234.«اسم» الْمِيعَادَ [4] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
1235.«اسم» الْمِيعَادِ [1] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
1236.«اسم» مِيعَادُ [1] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
1237.«اسم» مِيقَاتَاً [1] ← وقت وعده گاه / میعاد
1238.«اسم» مِيقَات‌ِ [4] ← وقت وعده گاه / میعاد
1239.«اسم» مِيقَات‌ُ [2] ← وقت وعده گاه / میعاد
1240.«اسم» مِيكَال‌َ [1] ← میکال میکال، یا میکائیل نام مبارک یکی از چهار فرشته مقرب الهی
1241.«اسم» مَيْلاً [1] ← میل انحراف / کج شدن / میل و رغبت / میل داشتن
1242.«اسم» الْمَيْل‌ِ [1] ← میل انحراف / کج شدن / میل و رغبت / میل داشتن
1243.«اسم» مَيْلَة‌ً [1] ← میل سخت گرفتن / هجوم / کج شدن / حمله
1244.«اسم» الْمَيْمَنَة‌ِ [3] ← یمن برکت / خوشبختی / سعادت / دست راست