فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» الزَّاجِرَات‌ِ [1] ← زجر بازدارندگان
2.«فعل» زَادَ [8] ← زید افزود
3.«اسم» الزَّادِ [1] ← زود زاد و توشه
4.«فعل» زَادَتْ [4] ← زید افزود
5.«فعل» زَادُوا [3] ← زید افزودند
6.«اسم» الزَّارِعُون‌َ [1] ← زرع زراعت کنندگان / رویانندگان
7.«فعل» زَاغ‌َ [1] ← زیغ منحرف شد
8.«فعل» زَاغَت‌ْ [2] ← زیغ منحرف شد
9.«فعل» زَاغُوا [1] ← زیغ منحرف شدند
10.«فعل» زَالَت‌ْ [1] ← زیل (با ترکیب ما زالت یعنی) پیوسته و همواره بود
11.«فعل» زَالَتَا [1] ← زول نیست و نابود شدند / تکان خوردند
12.«اسم» زَان‌ٍ [1] ← زنی مرد زناکار
13.«اسم» الزَّانِي‌ [2] ← زنی مرد زناکار
14.«اسم» زَانِيَة‌ً [1] ← زنی زن زناکار
15.«اسم» الزَّانِيَة‌ُ [2] ← زنی زن زناکار
16.«اسم» الزَّاهِدِين‌َ [1] ← زهد بی رغبتان
17.«اسم» زَاهِق‌ٌ [1] ← زهق رونده / هلاک شونده
18.«اسم» الزَّبَانِيَة‌َ [1] ← زبن فرشتگان موكل بر آتش‏ دوزخ
19.«اسم» زَبَدَاً [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
20.«اسم» الزَّبَدُ [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
21.«اسم» زَبَدٌ [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
22.«اسم» زُبَرَ [1] ← زبر قطعات
23.«اسم» زُبُرَاً [1] ← زبر کتاب ها
24.«اسم» زُبُرِ [1] ← زبر کتاب ها
25.«اسم» الزُّبُرِ [5] ← زبر کتاب ها
26.«اسم» زَبُورَاً [2] ← زبر زبور به معنی مکتوب، نام کتاب وحی حضرت داود نبی
27.«اسم» الزَّبُورِ [1] ← زبر زبور به معنی مکتوب، نام کتاب وحی حضرت داود نبی
28.«اسم» زُجَاجَة‌ٍ [1] ← زجج شیشه / حباب
29.«اسم» الزُّجَاجَة‌ُ [1] ← زجج شیشه / حباب
30.«اسم» زَجْرَاً [1] ← زجر بازداشتن
31.«اسم» زَجْرَة‌ٌ [2] ← زجر فریاد / طرد
32.«فعل» زُحْزِح‌َ [1] ← زحزح دور کرده شد
33.«اسم» زَحْفَاً [1] ← زحف غلتيدن و روى زمين كشيدن / به لشكركشى و حركت يك لشكر انبوه هم از اين جهت كه از دور چنين به نظر مى ‏رسد كه روى زمين مى‏غلتند و پيش می ‏آيند، زحف گفته مى‏شود
34.«اسم» زُخْرُف‌َ [2] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
35.«اسم» زُخْرُفَاً [1] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
36.«اسم» زُخْرُف‌ٍ [1] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
37.«فعل» زِدْ [3] ← زید بیافزای
38.«فعل» زِدْنَا [3] ← زید افزودیم
39.«اسم» زَرَابِي‌ُّ [1] ← زرب فرش هاى عالى خواب‏دار كه هم نرم و راحت است، و هم گرانبها و پر قيمت‏
40.«اسم» الزُّرَّاع‌َ [1] ← زرع زراعت کنندگان / رویانندگان
41.«فعل» زُرْتُمْ‌ [1] ← زور دیدن کردید
42.«اسم» الزَّرْع‌َ [2] ← زرع زراعت / کاشتن
43.«اسم» زَرْعَاً [3] ← زرع زراعت / کاشتن
44.«اسم» زَرْع‌ٍ [2] ← زرع زراعت / کاشتن
45.«اسم» زَرْع‌ٌ [1] ← زرع زراعت / کاشتن
46.«اسم» زُرْقَاً [1] ← زرق کبود / نابینا
47.«اسم» زُرُوع‌ٍ [2] ← زرع زراعت ها / کاشتن ها
48.«فعل» زَعَم‌َ [1] ← زعم گمان کرد / پنداشت
49.«اسم» زَعْمِ [2] ← زعم گمان / پندار
50.«فعل» زَعَمْت‌َ [1] ← زعم گمان کردی / پنداشتی
51.«فعل» زَعَمْتُمْ‌ [6] ← زعم گمان کردید / پنداشتید
52.«اسم» زَعِيم‌ٌ [2] ← زعم سرپرست / پیشوا / ضامن
53.«اسم» زَفِيرَاً [1] ← زفر نفس کشیدن شدید
54.«اسم» زَفِيرٌ [2] ← زفر نفس کشیدن شدید
55.«اسم» الزَّقُّوم‌ِ [2] ← زقم نام درختى است كه برگهايى كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بكنند در محل كنده شده شيرى بيرون مى‏ آيد كه به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مى‏ كند
56.«اسم» زَقُّوم‌ٍ [1] ← زقم نام درختى است كه برگهايى كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بكنند در محل كنده شده شيرى بيرون مى‏ آيد كه به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مى‏ كند
57.«اسم» الزَّكَاة‌َ [24] ← زکو زکات اموال / صدقه
58.«اسم» زَكَاة‌ً [2] ← زکو پاکی / طهارت
59.«اسم» الزَّكَاة‌ِ [5] ← زکو زکات اموال / صدقه
60.«اسم» زَكَاة‌ٍ [1] ← زکو زکات اموال / صدقه
61.«اسم» زَكَرِيَّا [7] ← زکریا زکریا، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
62.«فعل» زَكَي‌ [1] ← زکو پاک شد
63.«فعل» زَكَّی [1] ← زکو پاک کرد
64.«اسم» زَكِيَّاً [1] ← زکو پاکیزه / پارسا
65.«اسم» زَكِيَّة‌ً [1] ← زکو پاکیزه / پارسا
66.«فعل» زِلْتُمْ‌ [1] ← زیل (با ترکیب ما زلتم یعنی) پیوسته و همواره بودید
67.«اسم» زِلْزَالَ [1] ← زلزل نوسان و تكان خوردن پى در پى‏
68.«اسم» زِلْزَالاً [1] ← زلزل نوسان و تكان خوردن پى در پى‏
69.«اسم» زَلْزَلَة‌َ [1] ← زلزل زلزله
70.«فعل» زُلْزِلَت‌ْ [1] ← زلزل بشدت لرزید
71.«فعل» زُلْزِلُوا [2] ← زلزل متزلزل و مضطرب شدند / بشدت تکان خوردند
72.«اسم» زُلَفَاً [1] ← زلف نزدیکی ها
73.«اسم» زُلْفَة‌ً [1] ← زلف نزدیک
74.«اسم» زُلْفَي‌ [4] ← زلف مقام و منزلت
75.«اسم» زَلَقَاً [1] ← زلق زمين صاف و هموارى كه نه گياه در آن باشد نه چيز ديگر
76.«فعل» زَلَلْتُمْ‌ [1] ← زلل لغزیدید
77.«اسم» زُمَرَاً [2] ← زمر دسته دسته
78.«اسم» زَمْهَرِيرَاً [1] ← زمهر سرمای شدید
79.«اسم» زَنْجَبِيلاً [1] ← زنجبیل زنجبیل
80.«فعل» زِنُوا [2] ← وزن وزن کنید
81.«اسم» الزِّنَي‌ [1] ← زنی زنا / زنا کردن
82.«اسم» زَنِيم‌ٍ [1] ← زنم بی اصل و نسب
83.«اسم» زَهْرَة‌َ [1] ← زهر شکوفه / زینت و بهجت
84.«فعل» زَهَق‌َ [1] ← زهق نابود شد / هلاک شد
85.«اسم» زَهُوقَاً [1] ← زهق نابود شونده / هلاک شونده
86.«اسم» زَوَال‌ٍ [1] ← زول زوال / نابودی
87.«اسم» زَوْجَ [5] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
88.«اسم» زَوْجَاً [1] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
89.«اسم» زَوْجِ [3] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
90.«اسم» زَوْج‌ٍ [6] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
91.«اسم» زَوْجُ [2] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
92.«اسم» زَوْجَان‌ِ [1] ← زوج دو جفت
93.«اسم» زَوْجَيْن‌ِ [4] ← زوج دو جفت
94.«اسم» الزَّوْجَيْن‌ِ [2] ← زوج دو جفت
95.«اسم» الزُّورَ [1] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
96.«اسم» زُورَاً [2] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
97.«اسم» الزُّورِ [1] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
98.«فعل» زُوِّجَت‌ْ [1] ← زوج جفت گردید
99.«فعل» زَوَّجْنَا [3] ← زوج بهمسری درآوردیم
100.«اسم» زِيَادَة‌ٌ [2] ← زید افزایش / فزونی
101.«اسم» زَيْتُ [1] ← زیت روغن
102.«اسم» الزَّيْتُون‌َ [3] ← زیت زیتون
103.«اسم» زَيْتُونَاً [1] ← زیت زیتون
104.«اسم» الزَّيْتُون‌ِ [1] ← زیت زیتون
105.«اسم» زَيْتُونَة‌ٍ [1] ← زیت زیتون
106.«اسم» زَيْدٌ [1] ← زید نام فرزند خوانده پیامبر اسلام
107.«اسم» زَيْغ‌ٌ [1] ← زیغ انحراف
108.«فعل» زَيَّلْنَا [1] ← زیل جدایی انداختیم / پراکنده کردیم
109.«فعل» زَيَّن‌َ [7] ← زین آراسته کرد
110.«فعل» زُيِّن‌َ [10] ← زین آراسته شد
111.«فعل» زَيَّنَّا [7] ← زین آراسته کردیم
112.«اسم» زِينَة‌َ [7] ← زین زینت / آراستن
113.«اسم» زِينَة‌ً [3] ← زین زینت / آراستن
114.«اسم» زِينَة‌ِ [3] ← زین زینت / آراستن
115.«اسم» الزِّينَة‌ِ [1] ← زین زینت / آراستن
116.«اسم» زِينَة‌ٍ [2] ← زین زینت / آراستن
117.«اسم» زِينَة‌ُ [2] ← زین زینت / آراستن
118.«اسم» زِينَة‌ٌ [1] ← زین زینت / آراستن
119.«فعل» زَيَّنُوا [1] ← زین آراسته کردند


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است