فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حرف» فَ [3001] سپس / بعد از آن / بعلت آن / پس / ...
2.«اسم» فَا [1] ← فوه دهان
3.«فعل» فَاءَتْ [1] ← فیا برگشت
4.«اسم» فُؤَادَ [2] ← فاد دل / قلب / عقل
5.«اسم» الْفُؤَادَ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
6.«اسم» فُؤَادُ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
7.«اسم» الْفُؤَادُ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
8.«اسم» الْفَائِزُون‌َ [4] ← فوز کامیابان
9.«فعل» فَاءُوا [1] ← فیا برگشتند
10.«فعل» فَاتَ [3] ← فوت فوت شد / از دست رفت
11.«اسم» فِئَة‌ً [2] ← فای- فیا گروه / دسته
12.«اسم» فِئَة‌ٍ [3] ← فای- فیا گروه / دسته
13.«اسم» فِئَۀُ [1] ← فای- فیا گروه / دسته
14.«اسم» فِئَة‌ٌ [2] ← فای- فیا گروه / دسته
15.«اسم» الْفِئَتَان‌ِ [1] ← فای- فیا دو گروه / دو دسته
16.«اسم» الْفَاتِحِين‌َ [1] ← فتح گشایندگان
17.«اسم» فَاتِنِين‌َ [1] ← فتن گمراه کنندگان / فریب دهندگان
18.«اسم» فِئَتَيْن‌ِ [2] ← فای- فیا دو گروه / دو دسته
19.«اسم» فَاجِرَاً [1] ← فجر فاجر / گناهکار / هرزه
20.«اسم» الْفَاحِشَة‌َ [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
21.«اسم» فَاحِشَة‌ً [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
22.«اسم» فَاحِشَةٍ [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
23.«اسم» الْفَاحِشَة‌ُ [1] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
24.«فعل» فَارَ [2] ← فور جوشید و سر رفت
25.«اسم» فَارِض‌ٌ [1] ← فرض قدیمی / ستبر
26.«اسم» فَارِغَاً [1] ← فرغ خالی / تهی
27.«اسم» الْفَارِقَاتِ [1] ← فرق فرشتگان جدا کننده میان حق و باطل
28.«فعل» فَارِقُوا [1] ← فرق مفارقت کنید
29.«اسم» فَارِهِين‌َ [1] ← فره شادى کنان توأم با بى خبرى و هواپرستى‏
30.«فعل» فَازَ [2] ← فوز کامیاب شد/ دست یافت
31.«اسم» فَاسِقَاً [1] ← فسق فاسق / گناهکار / هرزه / زناکار
32.«اسم» فَاسِق‌ٌ [1] ← فسق فاسق / گناهکار / هرزه / زناکار
33.«اسم» فَاسِقُون‌َ [8] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
34.«اسم» الْفَاسِقُون‌َ [9] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
35.«اسم» فَاسِقِين‌َ [7] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
36.«اسم» الْفَاسِقِين‌َ [11] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
37.«اسم» الْفَاصِلِين‌َ [1] ← فصل جدا کنندگان
38.«اسم» فَاطِرَ [2] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
39.«اسم» فَاطِرِ [3] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
40.«اسم» فَاطِرُ [1] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
41.«اسم» فَاعِل‌ٌ [1] ← فعل کننده / انجام دهنده / عمل کننده
42.«اسم» فَاعِلُون‌َ [2] ← فعل کنندگان / انجام دهندگان / عمل کنندگان
43.«اسم» فَاعِلِين‌َ [6] ← فعل کنندگان / انجام دهندگان / عمل کنندگان
44.«اسم» فَاقِرَة‌ٌ [1] ← فقر حادثه سنگين و کمرشکن
45.«اسم» فَاقِع‌ٌ [1] ← فقع خالص و یکدست
46.«اسم» فَاكِهَة‌ً [1] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
47.«اسم» فَاكِهَة‌ٍ [6] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
48.«اسم» فَاكِهَة‌ٌ [4] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
49.«اسم» فَاكِهُون‌َ [1] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
50.«اسم» فَاكِهِين‌َ [2] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
51.«اسم» فَالِق‌ُ [2] ← فلق شکافنده
52.«اسم» فَان‌ٍ [1] ← فنی فانی / فنا شدنی / نابود شدنی
53.«اسم» الْفَتَّاح‌ُ [1] ← فتح بسیار گشاینده
54.«فعل» فَتَح‌َ [1] ← فتح گشود
55.«اسم» فَتْحَاً [4] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
56.«اسم» الْفَتْح‌ِ [3] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
57.«اسم» الْفَتْح‌ُ [3] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
58.«اسم» فَتْح‌ٌ [2] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
59.«فعل» فُتِحَتْ [4] ← فتح گشوده شد
60.«فعل» فَتَحْنَا [6] ← فتح گشودیم / پیروزی دادیم / یاری کردیم
61.«فعل» فَتَحُوا [1] ← فتح گشودند
62.«اسم» فَتْرَة‌ٍ [1] ← فتر سكون و آرامش / فاصله ميان دو جنبش و حركت يا دو كوشش و نهضت و انقلاب‏
63.«فعل» فَتَقْنَا [1] ← فتق جدا سازی کردیم
64.«فعل» فَتَنَّا [7] ← فتن به فتنه انداختیم/ به بلا و آزمایش مبتلا کردیم
65.«اسم» فِتْنَة‌َ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
66.«اسم» الْفِتْنَة‌َ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
67.«اسم» فِتْنَة‌ً [10] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
68.«اسم» الْفِتْنَة‌ِ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
69.«اسم» فِتْنَۀُ [2] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
70.«اسم» الْفِتْنَة‌ُ [2] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
71.«اسم» فِتْنَة‌ٌ [11] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
72.«فعل» فَتَنْتُمْ‌ [1] ← فتن به فتنه انداختید/ به بلا و آزمایش مبتلا کردید
73.«فعل» فُتِنْتُمْ [1] ← فتن به فتنه افکنده شدید/ به بلا و آزمایش مبتلا شُدید
74.«فعل» فَتَنُوا [1] ← فتن به فتنه انداختند/ به بلا و آزمایش مبتلا کردند
75.«فعل» فُتِنُوا [1] ← فتن به فتنه افکنده شدند/ به بلا و آزمایش مبتلا شدند
76.«اسم» فُتُونَاً [1] ← فتن فتنه / به فتنه انداختن/ به بلا و آزمایش مبتلا کردن
77.«اسم» فَتَی [3] ← فتی جوان / جوانمرد
78.«اسم» فَتَي‌ً [1] ← فتی جوان / جوانمرد
79.«اسم» فَتَيَاتِ [2] ← فتی دختران جوان / کنیزان
80.«اسم» فَتَيَان‌ِ [1] ← فتی دو جوان / دو جوانمرد
81.«اسم» فِتْيَانِ [1] ← فتی جوانان / غلامان
82.«اسم» الْفِتْيَة‌ُ [1] ← فتی جوانان / جوانمردان
83.«اسم» فِتْيَة‌ٌ [1] ← فتی جوانان / جوانمردان
84.«اسم» فَتِیلاً [3] ← فتل نخ وسط شکاف هسته خرما
85.«اسم» فَج‌ٍّ [1] ← فجج راه گشاد ميان دو كوه‏
86.«اسم» فِجَاجَاً [2] ← فجج راههای گشاد ميان دو كوه‏
87.«اسم» الْفُجَّارَ [1] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
88.«اسم» الْفُجَّارِ [2] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
89.«اسم» الْفَجْرِ [6] ← فجر سپیده دم / صبحگاهان / ترکاندن / گناه کردن
90.«اسم» الْفَجَرَة‌ُ [1] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
91.«فعل» فُجِّرَتْ [1] ← فجر شکافته شد و بجریان افتاد
92.«فعل» فَجَّرْنَا [3] ← فجر شکافتیم و بجریان انداختیم
93.«اسم» فَجْوَة‌ٍ [1] ← فجو فضای وسیع
94.«اسم» فُجُورَ [1] ← فجر اسباب و عوامل ارتکاب گناهان
95.«اسم» الْفَحْشَاءَ [1] ← فحش ارتكاب گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن‏
96.«اسم» الْفَحْشَاءِ [6] ← فحش ارتكاب گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن‏
97.«اسم» الْفَخَّارِ [1] ← فخر سفال
98.«اسم» فَخُورَاً [1] ← فخر بسیار فخر کننده
99.«اسم» فَخُورٍ [2] ← فخر بسیار فخر کننده
100.«اسم» فَخُورٌ [1] ← فخر بسیار فخر کننده
101.«اسم» فِدَاءً [1] ← فدی بهای رهایی کسی را پرداختن / بهای رهایی
102.«اسم» فِدْيَة‌ٌ [3] ← فدی فدیه / عوض / تاوان
103.«فعل» فَدَيْنَا [1] ← فدی بهای رهایی را دادیم
104.«اسم» فُرَاتَاً [1] ← فرت گوارا
105.«اسم» فُرَات‌ٌ [2] ← فرت گوارا
106.«اسم» فُرَادَي‌ [2] ← فرد فرد فرد / تک تک / تنهایان
107.«اسم» فِرَارَاً [3] ← فرر فرار / فرار کردن
108.«اسم» الْفِرَارُ [1] ← فرر فرار / فرار کردن
109.«اسم» الْفَرَاش‌ِ [1] ← فرش پروانه ها / ملخ هایی كه زمين را فرش كنند، يعنى روى گرده هم سوار شده باشند
110.«اسم» فِرَاشَاً [1] ← فرش فرش / بستر
111.«اسم» فِرَاق‌ُ [1] ← فرق مفارقت / مفارقت کردن
112.«اسم» الْفِرَاق‌ُ [1] ← فرق مفارقت / مفارقت کردن
113.«فعل» فَرَّتْ [1] ← فرر فرار کرد
114.«اسم» فَرْث‌ٍ [1] ← فرث كثافتی كه در روده بزرگ جمع مى ‏شود
115.«اسم» فَرْجَ [2] ← فرج دامن / عضو تناسلی زن
116.«فعل» فُرِجَتْ [1] ← فرج شکافت / پاره شد
117.«فعل» فَرِح‌َ [2] ← فرح سرمستی کرد / ناسپاسانه شاد شد
118.«اسم» فَرِح‌ٌ [1] ← فرح سرمست / شاد ناسپاس
119.«فعل» فَرِحُوا [5] ← فرح سرمستی کردند / ناسپاسانه شاد شدند
120.«اسم» فَرِحُون‌َ [3] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
121.«اسم» فَرِحِين‌َ [1] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
122.«اسم» الْفَرِحِين‌َ [1] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
123.«اسم» فَرْدَاً [3] ← فرد فرد / تک و تنها
124.«اسم» الْفِرْدَوْس‌َ [1] ← فردوس بالای بهشت / بستان بزبان رومی / تاكستان و باغ انگور بزبان سريانی / باغ پر درختى كه بيشتر درختانش انگور باشد بزبان عربی
125.«اسم» الْفِرْدَوْس‌ِ [1] ← فردوس بالای بهشت / بستان بزبان رومی / تاكستان و باغ انگور بزبان سريانی / باغ پر درختى كه بيشتر درختانش انگور باشد بزبان عربی
126.«فعل» فَرَرْت‌ُ [1] ← فرر فرار کردم
127.«فعل» فَرَرْتُمْ‌ [1] ← فرر فرار کردید
128.«اسم» فَرْشَاً [1] ← فرش فرش / چهارپای کوچک نظیر گوسفند
129.«اسم» فُرُش‌ٍ [2] ← فرش فرش ها / بسترها
130.«فعل» فَرَشْنَا [1] ← فرش فرش کردیم / گستردیم
131.«فعل» فَرَض‌َ [4] ← فرض فرض کرد / واجب کرد / تعیین کرد
132.«فعل» فَرَضْتُمْ‌ [2] ← فرض فرض کردید / واجب کردید / تعیین کردید
133.«فعل» فَرَضْنَا [2] ← فرض فرض کردیم / واجب کردیم / تعیین کردیم
134.«اسم» فُرُطَاً [1] ← فرط افراطی / تجاوز از حق و خروج از آن / اسراف و زیاده روی
135.«فعل» فَرَّطْت‌ُ [1] ← فرط اهمال کردم / کوتاهی کردم
136.«فعل» فَرَّطْتُمْ‌ [1] ← فرط اهمال کردید / کوتاهی کردید
137.«فعل» فَرَّطْنَا [2] ← فرط اهمال کردیم / کوتاهی کردیم
138.«اسم» فَرْعُ [1] ← فرع شاخه
139.«اسم» فِرْعَوْن‌َ [53] ← فرعون فرعون، لقب فرمانروایان مصر باستان
140.«اسم» فِرْعَوْن‌ُ [21] ← فرعون فرعون، لقب فرمانروایان مصر باستان
141.«فعل» فَرَغْت‌َ [1] ← فرغ فراغت یافتی
142.«اسم» فَرْقَاً [1] ← فرق جدا کردن / تفکیک
143.«اسم» فِرْق‌ٍ [1] ← فرق یک قطعه از چیز شکافته شده / یک موج
144.«اسم» الْفُرْقَان‌َ [4] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
145.«اسم» فُرْقَانَاً [1] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
146.«اسم» الْفُرْقَان‌ِ [2] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
147.«فعل» فَرَّقْت‌َ [1] ← فرق پراکنده کردی
148.«اسم» فِرْقَة‌ٍ [1] ← فرق فرقه / تیره
149.«فعل» فَرَقْنَا [2] ← فرق شکافتیم / فاصله انداختیم
150.«فعل» فَرَّقُوا [2] ← فرق پراکنده کردند
151.«فعل» فِرُّوا [1] ← فرر فرار کنید / بروید
152.«اسم» فُرُوجَ [3] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
153.«اسم» فُرُوجِ [2] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
154.«اسم» فُرُوج‌ٍ [1] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
155.«اسم» فَرِيَّاً [1] ← فری شگفتی آور
156.«اسم» فَرِيضَة‌ً [5] ← فرض فرض / قسمت و سهم معین / صدقه و زکات واجب / مهریه
157.«اسم» الْفَرِيضَة‌ِ [1] ← فرض فرض / قسمت و سهم معین / صدقه و زکات واجب / مهریه
158.«اسم» فَرِيقَاً [15] ← فرق گروهی از مردم
159.«اسم» فَرِيق‌ٍ [1] ← فرق گروهی از مردم
160.«اسم» فَرِيق‌ٌ [13] ← فرق گروهی از مردم
161.«اسم» فَرِيقَان‌ِ [1] ← فرق دو گروه
162.«اسم» الْفَرِيقَيْن‌ِ [3] ← فرق دو گروه
163.«اسم» فَزَع‌ٍ [1] ← فزع وحشت / ترس
164.«اسم» الْفَزَع‌ُ [1] ← فزع وحشت / ترس
165.«فعل» فَزِع‌َ [2] ← فزع وحشت کرد
166.«فعل» فُزِّع‌َ [1] ← فزع وحشت برطرف شد
167.«فعل» فَزِعُوا [1] ← فزع وحشت کردند
168.«اسم» الْفَسَادَ [4] ← فسد فساد کردن / تباهی
169.«اسم» فَسَادَاً [3] ← فسد فساد کردن / تباهی
170.«اسم» الْفَسَادِ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
171.«اسم» فَسَادٍ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
172.«اسم» الْفَسَادُ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
173.«اسم» فَسَادٌ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
174.«فعل» فَسَدَت‌ْ [2] ← فسد فاسد شد
175.«فعل» فَسَدَتَا [1] ← فسد فاسد شدند
176.«فعل» فَسَق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور کرد / گناه کرد / بیراهه رفت
177.«اسم» فِسْقَاً [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
178.«اسم» فِسْق‌ٌ [2] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
179.«فعل» فَسَقُوا [3] ← فسق فسق و فجور کردند / گناه کردند / بیراهه رفتند
180.«اسم» فُسُوق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
181.«اسم» الْفُسُوق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
182.«اسم» الْفُسُوق‌ُ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
183.«اسم» فُسُوق‌ٌ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
184.«فعل» فَشِلْتُمْ‌ [2] ← فشل سستی و ترس و ضعف نشان دادید / شکست خوردید / سرافکنده شُدید
185.«اسم» فِصَالاً [1] ← فصل بچه را از شیر گرفتن
186.«اسم» فِصَالُ [2] ← فصل بچه را از شیر گرفتن
187.«فعل» فَصَل‌َ [1] ← فصل خارج شد / خارج کرد / رهسپار شد / جدا شد / قضاوت کرد
188.«فعل» فَصَّل‌َ [1] ← فصل شرح و توضیح داد / روشن کرد/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد کرد
189.«اسم» فَصْل‌َ [1] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
190.«اسم» الْفَصْل‌ِ [7] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
191.«اسم» فَصْل‌ٌ [1] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
192.«فعل» فَصَلَت‌ْ [1] ← فصل خارج شد / خارج کرد / رهسپار شد / جدا شد / قضاوت کرد
193.«فعل» فُصِّلَتْ [3] ← فصل شرح و توضیح داده شد / روشن شد/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد شد
194.«فعل» فَصَّلْنَا [5] ← فصل شرح و توضیح دادیم / روشن کردیم/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد کردیم
195.«اسم» فَصِيلَۀِ [1] ← فصل فامیل نزدیک انسان
196.«اسم» الْفِضَّة‌َ [1] ← فضض نقره
197.«اسم» الْفِضَّة‌ِ [1] ← فضض نقره
198.«اسم» فِضَّة‌ٍ [4] ← فضض نقره
199.«فعل» فَضَّل‌َ [7] ← فضل ترجیح داد / برتر گرداند
200.«اسم» فَضْلَ [2] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
201.«اسم» الْفَضْل‌َ [3] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
202.«اسم» فَضْلاً [10] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
203.«اسم» فَضْلِ [33] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
204.«اسم» الْفَضْل‌ِ [7] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
205.«اسم» فَضْل‌ٍ [13] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
206.«اسم» فَضْل‌ُ [11] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
207.«اسم» الْفَضْل‌ُ [4] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
208.«اسم» فَضْل‌ٌ [1] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
209.«فعل» فَضَّلْتُ [2] ← فضل ترجیح دادم / برتر گرداندم
210.«فعل» فَضَّلْنَا [6] ← فضل ترجیح دادیم / برتر گرداندیم
211.«فعل» فُضِّلُوا [1] ← فضل ترجیح داده شدند / برتر گردانده شدند
212.«فعل» فَطَرَ [8] ← فطر آفرید / پدید آورد / شکافت
213.«اسم» فِطْرَۀ‌َ [1] ← فطر فطرت / طبیعت / دین / اختراع / ایجاد
214.«اسم» فُطُورٍ [1] ← فطر شکاف ها / اختلال ها
215.«اسم» فَظَّاً [1] ← فظظ جفاکار بی رحم / بداخلاق و تندخو
216.«اسم» فَعَّال‌ٌ [2] ← فعل بسیار عمل کننده / بسیار انجام دهنده
217.«فعل» فَعَل‌َ [8] ← فعل انجام داد / عمل کرد
218.«اسم» فِعْل‌َ [1] ← فعل کار / عمل / انجام دادن
219.«فعل» فُعِل‌َ [1] ← فعل انجام شد / عمل شد
220.«فعل» فَعَلْت‌َ [4] ← فعل انجام دادی / عمل کردی
221.«فعل» فَعَلْتُ [2] ← فعل انجام دادم / عمل کردم
222.«اسم» فَعْلَت‌َ [1] ← فعل یک کار / یک عمل / یکبار انجام دادن
223.«فعل» فَعَلْتُمْ‌ [2] ← فعل انجام دادید / عمل کردید
224.«فعل» فَعَلْن‌َ [2] ← فعل انجام دادند / عمل کردند
225.«فعل» فَعَلْنَا [1] ← فعل انجام دادیم / عمل کردیم
226.«فعل» فَعَلُوا [9] ← فعل انجام دادند / عمل کردند
227.«اسم» الْفَقْرَ [1] ← فقر فقر / نداری
228.«اسم» فُقَرَاءَ [1] ← فقر فقرا / نداران
229.«اسم» الْفُقَرَاءَ [1] ← فقر فقرا / نداران
230.«اسم» الْفُقَرَاءِ [3] ← فقر فقرا / نداران
231.«اسم» الْفُقَرَاءُ [2] ← فقر فقرا / نداران
232.«اسم» الْفَقِيرَ [1] ← فقر فقیر / ندار
233.«اسم» فَقِيرَاً [2] ← فقر فقیر / ندار
234.«اسم» فَقِيرٌ [2] ← فقر فقیر / ندار
235.«اسم» فَك‌ُّ [1] ← فکک آزاد کردن
236.«فعل» فَكَّرَ [1] ← فکر اندیشید / فکر کرد
237.«اسم» فَكِهِين‌َ [1] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
238.«اسم» فُلاَنَاً [1] ← فلن فلان
239.«اسم» الْفَلَق‌ِ [1] ← فلق صبح / جهان هستی
240.«اسم» فَلَك‌ٍ [2] ← فلک فلک / مدار
241.«اسم» الْفُلْك‌َ [9] ← فلک کِشتی
242.«اسم» الْفُلْك‌ِ [12] ← فلک کِشتی
243.«اسم» الْفُلْك‌ُ [2] ← فلک کِشتی
244.«فعل» فَهَّمْنَا [1] ← فهم فهماندیم
245.«اسم» الْفَوَاحِش‌َ [4] ← فحش گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
246.«اسم» فَوَاق‌ٍ [1] ← فوق رجوع و بازگشت
247.«اسم» فَوَاكِه‌َ [1] ← فکه میوه ها
248.«اسم» فَوَاكِه‌ُ [2] ← فکه میوه ها
249.«اسم» فَوْت‌َ [1] ← فوت فوت شدن / در رفتن
250.«اسم» فَوْجَاً [1] ← فوج فوج / گروه
251.«اسم» فَوْج‌ٌ [2] ← فوج فوج / گروه
252.«اسم» فَوْرِ [1] ← فور جوشان و خروشان / فوران / فوری
253.«اسم» فَوْزَاً [3] ← فوز کامیابی / نجات
254.«اسم» الْفَوْزُ [16] ← فوز کامیابی / نجات
255.«اسم» فَوْق‌َ [26] ← فوق بالا
256.«اسم» فَوْق‌ِ [15] ← فوق بالا
257.«اسم» فُومِ [1] ← فوم سیر / گندم
258.«حرف» فِي‌ [1701] در / تو / بخاطر / بر / بالای / به / از
259.«اسم» الْفِيل‌ِ [1] ← فیل فیل


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است