فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» الثَّابِت‌ِ [1] ← ثبت ثابت و استوار
2.«اسم» ثَابِت‌ٌ [1] ← ثبت ثابت و استوار
3.«اسم» الثَّاقِب‌ُ [1] ← ثقب نورانی و درخشان / شکافنده تاریکی ها
4.«اسم» ثَاقِب‌ٌ [1] ← ثقب نورانی و درخشان / شکافنده تاریکی ها
5.«اسم» ثَالِث‌ٍ [1] ← ثلث سوم
6.«اسم» ثَالِث‌ُ [1] ← ثلث سوم
7.«اسم» الثَّالِثَة‌َ [1] ← ثلث سوم
8.«اسم» ثَامِنُ [1] ← ثمن هشتم
9.«اسم» ثَانِي‌َ [2] ← ثنی دوم / (با ترکیب ثانی اثنین یعنی) يكى از آن دو تا / (با ترکیب ثانی عطفه یعنی) شکننده پهلو که كنايه از روگرداندن است‏
10.«اسم» ثَاوِيَاً [1] ← ثوی مقیم / اقامت کننده
11.«اسم» ثُبَات‌ٍ [1] ← ثبی جماعات متفرق / دسته های پراکنده
12.«فعل» ثَبِّت‌ْ [2] ← ثبت استوار کن
13.«فعل» ثَبَّتْنَا [1] ← ثبت استوار کردیم
14.«فعل» ثَبِّتُوا [1] ← ثبت استوار کنید
15.«فعل» ثَبَّطَ [1] ← ثبط باز داشت / سلب توفیق کرد
16.«اسم» ثُبُوتِ [1] ← ثبت استوار شدن
17.«اسم» ثُبُورَاً [4] ← ثبر ویل و هلاکت / واویلا / مرگ خواهی
18.«اسم» ثَجَّاجَاً [1] ← ثجج پرآب / ریزان
19.«اسم» الثَّرَي [1] ← ثری خاک مرطوب / مطلق خاک / شکم زمین
20.«اسم» ثُعْبَان‌ٌ [2] ← ثعب اژدها
21.«اسم» الثِّقَال‌َ [1] ← ثقل سنگین بار
22.«اسم» ثِقَالاً [2] ← ثقل سنگین بار
23.«فعل» ثَقِفْتُمْ [2] ← ثقف دست یافتید / پیروز شدید
24.«فعل» ثُقِفُوا [2] ← ثقف یافت شدند / مغلوب شدند
25.«اسم» الثَّقَلاَن‌ِ [1] ← ثقل دو گروه انس و جن
26.«فعل» ثَقُلَت‌ْ [4] ← ثقل سنگین شد
27.«اسم» ثَقِيلاً [2] ← ثقل سنگین
28.«اسم» ثَلاَث‌َ [3] ← ثلث سه
29.«اسم» ثَلاَث‌ِ [1] ← ثلث سه
30.«اسم» ثَلاَث‌ٍ [1] ← ثلث سه
31.«اسم» ثَلاَث‌ُ [1] ← ثلث سه
32.«اسم» ثُلاَث‌َ [2] ← ثلث سه سه / سه تایی
33.«اسم» ثَلاَثَة‌َ [3] ← ثلث سه
34.«اسم» ثَلاَثَة‌ً [1] ← ثلث سه
35.«اسم» ثَلاَثَة‌ِ [3] ← ثلث سه
36.«اسم» الثَّلاَثَة‌ِ [1] ← ثلث سه
37.«اسم» ثَلاَثَة‌ٍ [2] ← ثلث سه
38.«اسم» ثَلاَثَة‌ُ [1] ← ثلث سه
39.«اسم» ثَلاَثَة‌ٌ [2] ← ثلث سه
40.«اسم» ثَلاَثُون‌َ [1] ← ثلث سی
41.«اسم» ثَلاَثِين‌َ [1] ← ثلث سی
42.«اسم» ثُلَّة‌ٌ [3] ← ثلل یک گروه از مردم
43.«اسم» ثُلُثَ [1] ← ثلث یک سوم
44.«اسم» الثُّلُث‌ِ [1] ← ثلث یک سوم
45.«اسم» الثُّلُث‌ُ [1] ← ثلث یک سوم
46.«اسم» ثُلُثَا [1] ← ثلث دو سوم
47.«اسم» الثُّلُثَان‌ِ [1] ← ثلث دو سوم
48.«اسم» ثُلُثَي‌ِ [1] ← ثلث دو سوم
49.«اسم» ثَم‌َّ [4] ← ثمم آنجا / آنسو / آنطرف
50.«حرف» ثُم‌َّ [338] پس / سپس / پس از آن / در آنموقع / در نتیجه
51.«اسم» ثَمَانِي‌َ [1] ← ثمن هشت
52.«اسم» ثَمَانِيَة‌َ [3] ← ثمن هشت
53.«اسم» ثَمَانِيَة‌ٌ [1] ← ثمن هشت
54.«اسم» ثَمَانِين‌َ [1] ← ثمن هشتاد
55.«اسم» ثَمَرِ [4] ← ثمر میوه
56.«اسم» ثَمَرٌ [1] ← ثمر میوه
57.«اسم» ثَمَرَات‌ِ [1] ← ثمر میوه ها
58.«اسم» الثَّـمَرَات‌ِ [12] ← ثمر میوه ها
59.«اسم» ثَمَرَات‌ٍ [2] ← ثمر میوه ها
60.«اسم» ثَمَرَات‌ُ [1] ← ثمر میوه ها
61.«اسم» ثَمَرَة‌ٍ [1] ← ثمر میوه ای
62.«اسم» ثَمَنَاً [10] ← ثمن بها / قیمت / عوض جنس
63.«اسم» ثَمَن‌ٍ [1] ← ثمن بها / قیمت / عوض جنس
64.«اسم» الثُّمُن‌ُ [1] ← ثمن یک هشتم
65.«اسم» ثَمُودَ [16] ← ثمود ثمود، نام قوم ناسپاس حضرت صالح پیامبر
66.«اسم» ثَمُودُ [10] ← ثمود ثمود، نام قوم ناسپاس حضرت صالح پیامبر
67.«اسم» ثَواب‌َ [4] ← ثوب جزا و پاداش
68.«اسم» ثَوَابَاً [4] ← ثوب جزا و پاداش
69.«اسم» ثَوَاب‌ِ [1] ← ثوب جزا و پاداش
70.«اسم» الثَّوَاب‌ِ [1] ← ثوب جزا و پاداش
71.«اسم» ثَوَاب‌ُ [2] ← ثوب جزا و پاداش
72.«اسم» الثَّوَاب‌ُ [1] ← ثوب جزا و پاداش
73.«فعل» ثُوِّب‌َ [1] ← ثوب جزا داده شد
74.«اسم» ثِيَابَ [5] ← ثوب لباس ها
75.«اسم» ثِيَابَاً [1] ← ثوب لباس ها
76.«اسم» ثِيَاب‌ُ [1] ← ثوب لباس ها
77.«اسم» ثِيَاب‌ٌ [1] ← ثوب لباس ها
78.«اسم» ثَيِّبَات‌ٍ [1] ← ثیب زنان بی شوهر


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است