فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«فعل» شَاءَ [56] ← شیا خواست / اراده کرد
2.«فعل» شِئْت‌َ [3] ← شیا خواستی / اراده کردی
3.«فعل» شِئْتُمْ‌ [5] ← شیا خواستید / اراده کردید
4.«فعل» شِئْتُمَـا [2] ← شیا خواستید / اراده کردید
5.«اسم» شَاخِصَة‌ٌ [1] ← شخص خیره و بی حرکت
6.«اسم» شَارِبُون‌َ [2] ← شرب نوشندگان
7.«اسم» الشَّارِبِين‌َ [3] ← شرب نوشندگان
8.«فعل» شَارِكْ [1] ← شرک شریک شو
9.«اسم» شَاطِئ‌ِ [1] ← شطا کنار
10.«اسم» شَاعِرٍ [2] ← شعر شاعر
11.«اسم» شَاعِرٌ [2] ← شعر شاعر
12.«اسم» شَافِعِين‌َ [1] ← شفع شفاعت کنندگان
13.«اسم» الشَّافِعِين‌َ [1] ← شفع شفاعت کنندگان
14.«فعل» شَاقُّوا [3] ← شقق مخالفت و دشمنی کردند
15.«اسم» شَاكِرَاً [3] ← شکر تشکر کننده / شکرگزار
16.«اسم» شَاكِرٌ [1] ← شکر تشکر کننده / شکرگزار
17.«اسم» شَاكِرُون‌َ [1] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
18.«اسم» شَاكِرِين‌َ [1] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
19.«اسم» الشَّاكِرِين‌َ [8] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
20.«اسم» شَاكِلَۀِ [1] ← شکل خوی و اخلاق / طریقه و مذهب
21.«اسم» شَامِخَات‌ٍ [1] ← شمخ بلند (جمع)
22.«اسم» شَأْنِ [1] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
23.«اسم» شَأْن‌ٍ [2] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
24.«اسم» شَأْن‌ٌ [1] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
25.«اسم» شَانِئَ [1] ← شنا دشمن خشمگین
26.«فعل» شِئْنَا [5] ← شیا خواستیم / اراده کردیم
27.«اسم» شَاهِدَاً [3] ← شهد گواه / شهادت دهنده
28.«اسم» شَاهِدٍ [1] ← شهد گواه / شهادت دهنده
29.«اسم» شَاهِدٌ [3] ← شهد گواه / شهادت دهنده
30.«اسم» شَاهِدُون‌َ [1] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
31.«اسم» شَاهِدِين‌َ [2] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
32.«اسم» الشَّاهِدِين‌َ [6] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
33.«فعل» شَاوِرْ [1] ← شور مشورت کن
34.«فعل» شُبِّه‌َ [1] ← شبه مشتبه شد
35.«اسم» الشِّتَاءِ [1] ← شتو زمستان
36.«اسم» شَتَّي‌ [3] ← شتت گوناگون / پراکنده
37.«اسم» شَجَرَ [1] ← شجر درخت
38.«فعل» شَجَرَ [1] ← شجر درخت
39.«اسم» الشَّجَرِ [2] ← شجر درخت
40.«اسم» شَجَرٍ [1] ← شجر درخت
41.«اسم» الشَّجَرُ [2] ← شجر درخت
42.«اسم» شَجَرٌ [1] ← شجر درخت
43.«اسم» شَجَرَة‌َ [2] ← شجر یک درخت
44.«اسم» الشَّجَرَة‌َ [4] ← شجر یک درخت
45.«اسم» شَجَرَة‌ً [2] ← شجر یک درخت
46.«اسم» شَجَرَة‌ِ [1] ← شجر یک درخت
47.«اسم» الشَّجَرَة‌ِ [4] ← شجر یک درخت
48.«اسم» شَجَرَة‌ٍ [4] ← شجر یک درخت
49.«اسم» شَجَرَة‌ُ [1] ← شجر یک درخت
50.«اسم» شَجَرَة‌ٌ [1] ← شجر یک درخت
51.«اسم» شُح‌َّ [2] ← شحح بخل / حرص / تنگ نظری
52.«اسم» الشُّح‌َّ [1] ← شحح بخل / حرص / تنگ نظری
53.«اسم» شُحُومَ [1] ← شحم پیه ها
54.«اسم» شِدَادَاً [1] ← شدد محکم ها / استوارها / سختی ها / سختگیرها
55.«اسم» شِدَادٌ [2] ← شدد محکم ها / استوارها / سختی ها / سختگیرها
56.«فعل» شَدَدْنَا [2] ← شدد محکم کردیم / نیرومند کردیم / تقویت کردیم
57.«فعل» شُدُّوا [1] ← شدد محکم کنید
58.«اسم» الشَّدِيدَ [1] ← شدد شدید / سخت
59.«اسم» شَدِيدَاً [11] ← شدد شدید / سخت
60.«اسم» شَدِيدِ [1] ← شدد شدید / سخت
61.«اسم» الشَّدِيدِ [1] ← شدد شدید / سخت
62.«اسم» شَدِيدٍ [7] ← شدد شدید / سخت
63.«اسم» شَدِيدُ [16] ← شدد شدید / سخت
64.«اسم» شَدِيدٌ [15] ← شدد شدید / سخت
65.«اسم» شَرَّ [4] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
66.«اسم» الشَّرَّ [1] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
67.«اسم» شَرَّاً [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
68.«اسم» شَرِّ [5] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
69.«اسم» الشَّرِّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
70.«اسم» شَرٍّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
71.«اسم» شَرُّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
72.«اسم» الشَّرُّ [4] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
73.«اسم» شَرٌّ [7] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
74.«اسم» شَرَابَاً [2] ← شرب شراب / نوشابه
75.«اسم» شَرَابِ [1] ← شرب شراب / نوشابه
76.«اسم» شَرَاب‌ٍ [1] ← شرب شراب / نوشابه
77.«اسم» شَرَابُ [1] ← شرب شراب / نوشابه
78.«اسم» الشَّرَاب‌ُ [1] ← شرب شراب / نوشابه
79.«اسم» شَرَاب‌ٌ [5] ← شرب شراب / نوشابه
80.«فعل» شَرِب‌َ [1] ← شرب نوشید
81.«اسم» شِرْب‌ٍ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
82.«اسم» شِرْب‌ُ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
83.«اسم» شِرْب‌ٌ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
84.«اسم» شُرْب‌َ [1] ← شرب نوشیدن
85.«فعل» شَرِبُوا [1] ← شرب نوشیدند
86.«فعل» شَرَح‌َ [2] ← شرح گشاده کرد
87.«فعل» شَرِّدْ [1] ← شرد سخت پراکنده گردان / سخت تارومار کن
88.«اسم» شِرْذِمَة‌ٌ [1] ← شرذم گروهی اندک و پراکنده
89.«اسم» شَرَرٍ [1] ← شرر شراره های آتش
90.«فعل» شَرَع‌َ [1] ← شرع تشریع کرد
91.«اسم» شُرَّعَاً [1] ← شرع ساحل و کنار آب
92.«اسم» شِرْعَة‌ً [1] ← شرع شریعت
93.«فعل» شَرَعُوا [1] ← شرع تشریع کردند
94.«اسم» شَرْقِيَّاً [1] ← شرق شرقی
95.«اسم» شَرْقِيِّة‌ٍ [1] ← شرق شرقی
96.«اسم» الشِّرْك‌َ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
97.«اسم» شِرْكِ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
98.«اسم» شِرْك‌ٍ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
99.«اسم» شِرْك‌ٌ [2] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
100.«اسم» شُرَكَاءَ [12] ← شرک شریکان
101.«اسم» شُرَكَاءِ [14] ← شرک شریکان
102.«اسم» شُرَكَاءُ [11] ← شرک شریکان
103.«فعل» شَرَوْا [2] ← شری فروختند / خریدند
104.«اسم» شَرِيعَة‌ٍ [1] ← شرع شریعت
105.«اسم» شَرِيك‌َ [1] ← شرک شریک
106.«اسم» شَرِيك‌ٌ [2] ← شرک شریک
107.«اسم» شَطْءَ [1] ← شطا جوانه‏ ای كه از خود گياه يا درخت به وجود مى ‏آيد و در اطراف آن مى‏ رويد / جوش درخت
108.«اسم» شَطْرَ [5] ← شطر جهت و ناحیه / یک قسمت چیز / (با ترکیب شطر المسجد الحرام یعنی) کعبه
109.«اسم» شَطَطَاً [2] ← شطط خروج از حد / تجاوز از حق
110.«اسم» شَعَائِرَ [2] ← شعر شعائر / علامت ها
111.«اسم» شَعَائِرِ [2] ← شعر شعائر / علامت ها
112.«اسم» شُعَب‌ٍ [1] ← شعب شعبه ها / شاخه ها
113.«اسم» الشِّعْرَ [1] ← شعر شعر
114.«اسم» الشُّعَرَاءُ [1] ← شعر شاعران
115.«اسم» الشِّعْرَي [1] ← شعر ستاره شعرى، درخشنده‏ترين ستارگان آسمان است كه معمولا به هنگام سحر در كنار صورت فلكى" جوزا" در آسمان ظاهر مى‏ شود
116.«اسم» شُعُوبَاً [1] ← شعب قبيله های بزرگى از مردم
117.«اسم» شُعَيْبَاً [7] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
118.«اسم» شُعَيْب‌ُ [3] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
119.«اسم» شُعَيْب‌ٌ [1] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
120.«فعل» شَغَفَ [1] ← شغف دل را ربود / اعماق قلب را تسخیر کرد
121.«اسم» شُغُل‌ٍ [1] ← شغل كارهایى كه آدمى را به خود مشغول سازد و از كارهاى ديگر باز بدارد
122.«فعل» شَغَلَتْ [1] ← شغل مشغول کرد
123.«اسم» شَفَا [2] ← شفی لبه / کناره
124.«اسم» شِفَاءٌ [4] ← شفی شفا / شفا یافتن / خوب شدن / دارو
125.«اسم» الشَّفَاعَة‌َ [2] ← شفع شفاعت
126.«اسم» شَفَاعَة‌ً [2] ← شفع شفاعت
127.«اسم» شَفَاعَة‌ُ [3] ← شفع شفاعت
128.«اسم» الشَّفَاعَة‌ُ [3] ← شفع شفاعت
129.«اسم» شَفَاعَة‌ٌ [3] ← شفع شفاعت
130.«اسم» شَفَتَيْن‌ِ [1] ← شفه دو لب
131.«اسم» الشَّفْع‌ِ [1] ← شفع زوج / جفت
132.«اسم» شُفَعَاءَ [3] ← شفع شفاعت کنندگان
133.«اسم» شُفَعَاءُ [2] ← شفع شفاعت کنندگان
134.«اسم» الشَّفَق‌ِ [1] ← شفق شفق / روشنایی بعد از غروب آفتاب
135.«اسم» شَفِيع‌ٍ [3] ← شفع شفاعت کننده
136.«اسم» شَفِيع‌ٌ [2] ← شفع شفاعت کننده
137.«اسم» شَقَّاً [1] ← شقق شکافتن / شکاف
138.«اسم» شِق‌ِّ [1] ← شقق رنج و مشقت
139.«اسم» شِقَاق‌َ [1] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
140.«اسم» شِقَاق‌ِ [1] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
141.«اسم» شِقَاق‌ٍ [5] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
142.«اسم» الشُّقَّة‌ُ [1] ← شقق مسافرت دور و دراز / راه صعب العبور
143.«فعل» شَقَقْنَا [1] ← شقق شکافتیم
144.«فعل» شَقُوا [1] ← شقو- شقی بدبخت شدند
145.«اسم» شِقْوَۀُ [1] ← شقو- شقی شقاوت و بدبختی
146.«اسم» شَقِيَّاً [3] ← شقو- شقی بدبخت / باشقاوت
147.«اسم» شَقِي‌ٌّ [1] ← شقو- شقی بدبخت / باشقاوت
148.«اسم» شَك‌ٍّ [14] ← شکک شکّ / تردید
149.«اسم» شَك‌ٌّ [1] ← شکک شکّ / تردید
150.«فعل» شَكَرَ [2] ← شکر تشکر کرد
151.«اسم» شُكْرَاً [1] ← شکر شکر / تشکر کردن
152.«فعل» شَكَرْتُمْ‌ [2] ← شکر تشکر کردید
153.«اسم» شَكْلِ [1] ← شکل شکل / مشابه / همجنس
154.«اسم» شَكُورَاً [1] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
155.«اسم» شَكُورٍ [4] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
156.«اسم» الشَّكُورُ [1] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
157.«اسم» شَكُورٌ [4] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
158.«اسم» شُكُورَاً [2] ← شکر شکر / تشکر کردن
159.«اسم» شَمَائِلِ [1] ← شمل اطراف چپ
160.«اسم» الشَّمَائِل‌ِ [1] ← شمل اطراف چپ
161.«اسم» شِمالِ [1] ← شمل طرف چپ
162.«اسم» الشِّمَال‌ِ [6] ← شمل طرف چپ
163.«اسم» شِمَال‌ٍ [1] ← شمل طرف چپ
164.«اسم» الشَّمْس‌َ [16] ← شمس خورشید
165.«اسم» شَمْسَاً [1] ← شمس خورشید
166.«اسم» الشَّمْس‌ِ [9] ← شمس خورشید
167.«اسم» الشَّمْس‌ُ [7] ← شمس خورشید
168.«اسم» شَنَآن‌ُ [2] ← شنا دشمنی و بغض
169.«اسم» شِهَابَاً [1] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
170.«اسم» شِهَاب‌ٍ [1] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
171.«اسم» شِهَاب‌ٌ [2] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
172.«اسم» شَهَادَاتِ [1] ← شهد گواهی دادن ها / سوگندها
173.«اسم» شَهَادَات‌ٍ [2] ← شهد گواهی دادن ها / سوگندها
174.«اسم» شَهَادَة‌َ [1] ← شهد گواهی دادن / سوگند
175.«اسم» الشَّهَادَة‌َ [2] ← شهد گواهی دادن / سوگند
176.«اسم» شَهَادَة‌ً [3] ← شهد گواهی دادن / سوگند
177.«اسم» شَهَادَۀِ [1] ← شهد گواهی دادن / سوگند
178.«اسم» الشَّهَادَة‌ِ [12] ← شهد گواهی دادن / سوگند
179.«اسم» شَهَادَة‌ُ [4] ← شهد گواهی دادن / سوگند
180.«اسم» شُهُبَاً [1] ← شهب شهاب ها/ ستاره های دنباله دار
181.«فعل» شَهِدَ [6] ← شهد گواهی داد / درک کرد
182.«اسم» شُهَدَاءَ [12] ← شهد گواهان / شهیدان
183.«اسم» الشُّهَدَاءِ [4] ← شهد گواهان / شهیدان
184.«اسم» شُهَدَاءُ [2] ← شهد گواهان / شهیدان
185.«اسم» الشُّهَدَاءُ [2] ← شهد گواهان / شهیدان
186.«فعل» شَهِدْتُمْ‌ [1] ← شهد گواهی دادید
187.«فعل» شَهِدْنَا [4] ← شهد گواهی دادیم
188.«فعل» شَهِدُوا [6] ← شهد گواهی دادند
189.«اسم» الشَّهْرَ [3] ← شهر یکی از ماه های سال
190.«اسم» شَهْرَاً [2] ← شهر یکی از ماه های سال
191.«اسم» الشَّهْرِ [2] ← شهر یکی از ماه های سال
192.«اسم» شَهْرٍ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
193.«اسم» شَهْرُ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
194.«اسم» الشَّهْرُ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
195.«اسم» شَهْرٌ [2] ← شهر یکی از ماه های سال
196.«اسم» شَهْرَيْن‌ِ [2] ← شهر دو ماه از ماه های سال
197.«اسم» الشَّهَوَات‌ِ [3] ← شهو شهوات
198.«اسم» شَهْوَة‌ً [2] ← شهو شهوت
199.«اسم» شُهُودَاً [2] ← شهد گواهان
200.«اسم» شُهُودٌ [1] ← شهد گواهان
201.«اسم» الشُّهُورِ [1] ← شهر ماه های سال
202.«اسم» شَهِيدَاً [20] ← شهد گواه/ شهید
203.«اسم» شَهِيدٍ [2] ← شهد گواه/ شهید
204.«اسم» شَهِيدٌ [13] ← شهد گواه/ شهید
205.«اسم» شَهِیدَیْنِ [1] ← شهد دو گواه
206.«اسم» شَهِيقَاً [1] ← شهق بازدمی کشیده و طولانی
207.«اسم» شَهِيق‌ٌ [1] ← شهق بازدمی کشیده و طولانی
208.«اسم» شُوَاظ‌ٌ [1] ← شوظ شعله بی دود آتش
209.«اسم» شَوْبَاً [1] ← شوب مخلوط / آمیخته
210.«اسم» شُورَي‌ [1] ← شور مشورت / مشورت کردن
211.«اسم» الشَّوْكَة‌ِ [1] ← شوک شوکت / قدرت / اسلحه
212.«اسم» الشَّوَي [1] ← شوی دست و پا و اطراف بدن‏
213.«اسم» شَيْءً [77] ← شیا شیئ / چیز
214.«اسم» شَيْءٍ [188] ← شیا شیئ / چیز
215.«اسم» شَيْءٌ [14] ← شیا شیئ / چیز
216.«اسم» شَيَاطِين‌َ [1] ← شطن شیطان ها
217.«اسم» الشَّيَاطِين‌َ [7] ← شطن شیطان ها
218.«اسم» شَيَاطِينِ [1] ← شطن شیطان ها
219.«اسم» الشَّيَاطِين‌ِ [5] ← شطن شیطان ها
220.«اسم» الشَّيَاطِين‌ُ [4] ← شطن شیطان ها
221.«اسم» شَيْبَاً [1] ← شیب پیری / سفیدی مو
222.«اسم» شِيْبَاً [1] ← شیب پیران
223.«اسم» شَيْبَة‌ً [1] ← شیب پیری / سفیدی مو
224.«اسم» شِيَة‌َ [1] ← وشی رنگ مخالف رنگ اصلی بدن
225.«اسم» شَيْخَاً [2] ← شیخ آدم پیر
226.«اسم» شَيْخ‌ٌ [1] ← شیخ آدم پیر
227.«اسم» الشَّيْطَان‌َ [10] ← شطن شیطان
228.«اسم» شَيْطَانَاً [2] ← شطن شیطان
229.«اسم» الشَّيْطَان‌ِ [20] ← شطن شیطان
230.«اسم» شَيْطَان‌ٍ [4] ← شطن شیطان
231.«اسم» الشَّيْطَان‌ُ [34] ← شطن شیطان
232.«اسم» شِيَعَاً [4] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
233.«اسم» شِيَع‌ِ [1] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
234.«اسم» شِيعَۀِ [3] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
235.«اسم» شِيعَة‌ٍ [1] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
236.«اسم» شُيُوخَاً [1] ← شیخ آدم های پیر


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است