فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«فعل» حَاج‌َّ [3] ← حجج محاجّه کرد / مخاصمه کرد
2.«اسم» الْحَاج‌ِّ [1] ← حجج حاجی / حجاج / زائر / زائران
3.«اسم» حَاجَة‌ً [3] ← حوج حاجت / نیاز / مورد نیاز / خواسته
4.«فعل» حَاجَجْتُمْ‌ [1] ← حجج محاجّه کردید / مخاصمه کردید
5.«اسم» حَاجِزَاً [1] ← حجز حاجز / مانع / حایل
6.«اسم» حَاجِزِين‌َ [1] ← حجز مانع شوندگان
7.«فعل» حَاجُّوا [1] ← حجج محاجّه کردند / مخاصمه کردند
8.«فعل» حَادَّ [1] ← حدد دشمن داشت / دشمنی کرد / کینه بدل گرفت
9.«اسم» حَاذِرُون‌َ [1] ← حذر برحذران / آماده باش ها
10.«فعل» حَارَب‌َ [1] ← حرب جنگید / مبارزه کرد
11.«فعل» حَاسَبْنَا [1] ← حسب محاسبه کردیم
12.«اسم» حَاسِبِين‌َ [1] ← حسب حساب کنندگان / حسابگران
13.«اسم» الْحَاسِبِين‌َ [1] ← حسب حساب کنندگان / حسابگران
14.«اسم» حَاسِدٍ [1] ← حسد حسود / حسادت کننده
15.«فعل» حَاش‌َ [2] ← حوش (با ترکیب حاش لله یعنی) منزّه است خدا؛ رسم بوده كه هرگاه مى‏ خواستند شخصى را از عيبى منزه بدانند، اوّل خدا را تنزيه مى‏ كردند سپس آن شخص را
16.«اسم» حَاشِرِين‌َ [3] ← حشر جمع آوری کنندگان
17.«اسم» حَاصِبَاً [4] ← حصب بادى كه از شدت، سنگ‏ريزه‏ها را از جاى می کند / باد كشنده‏اى كه در بيابان برخيزد
18.«اسم» حَاضِرَاً [1] ← حضر حاضر
19.«اسم» حَاضِرَة‌َ [1] ← حضر نزدیکی/ کنار
20.«اسم» حَاضِرَة‌ً [1] ← حضر نقد
21.«اسم» حَاضِرِي [1] ← حضر ساکنین
22.«اسم» الْحَافِرَة‌ِ [1] ← حفر حال نخستین زندگی / گور و قبر
23.«اسم» حَافِظَاً [1] ← حفظ نگهبان / حامی
24.«اسم» حَافِظ‌ٌ [1] ← حفظ نگهبان / حامی
25.«اسم» الْحَافِظَات‌ِ [1] ← حفظ زنان نگهبان / حامیان
26.«اسم» حَافِظَات‌ٌ [1] ← حفظ زنان نگهبان / حامیان
27.«فعل» حَافِظُوا [1] ← حفظ حفظ کنید
28.«اسم» حَافِظُون‌َ [5] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
29.«اسم» الْحَافِظُون‌َ [1] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
30.«اسم» حَافِظِين‌َ [4] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
31.«اسم» الْحَافِظِين‌َ [1] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
32.«اسم» حَافِّين‌َ [1] ← حفف احاطه کنندگان / حلقه زنندگان دور چیزی
33.«فعل» حَاق‌َ [9] ← حیق دامنگیر شد / رسید
34.«اسم» الْحَاقَّة‌ُ [3] ← حقق حادثه بسیار تلخ و ناگوار / قیامت
35.«اسم» الْحَاكِمِين‌َ [5] ← حکم داوران
36.«فعل» حَال‌َ [1] ← حول حایل شد / حاجز و مانع شد
37.«اسم» حَام‌ٍ [1] ← حمی حام، عبارت بود از شتر نر؛ عرب را رسم چنين بوده كه اگر ماده شترى از صلب و نطفه شتر نرى ده شكم بچه مى‏ آورده آن شتر را مبارك مى ‏شمرده، و پشتش را محترم دانسته و بر آن بار نمى ‏نهاده و سوارش نمى‏ شده‏اند، و از هيچ آب و علفى منعش نمى‏ كردند
38.«اسم» الْحَامِدُون‌َ [1] ← حمد ستایش کنندگان
39.«اسم» الْحامِلاَت‌ِ [1] ← حمل حمل کنندگان
40.«اسم» حَامِلِين‌َ [1] ← حمل حمل کنندگان
41.«اسم» حَامِيَة‌ً [1] ← حمی بسیار گرم و سوزنده / در نهایت درجه حرارت
42.«اسم» حَامِيَة‌ٌ [1] ← حمی بسیار گرم و سوزنده / در نهایت درجه حرارت
43.«اسم» حَب‌َّ [1] ← حبب دانه
44.«اسم» حَبَّاً [4] ← حبب دانه
45.«اسم» الْحَب‌ِّ [1] ← حبب دانه
46.«اسم» الْحَب‌ُّ [1] ← حبب دانه
47.«اسم» حُب‌َّ [1] ← حبب دوستی / علاقه
48.«اسم» حُبَّاً [3] ← حبب دوستی / علاقه
49.«اسم» حُب‌ِّ [4] ← حبب دوستی / علاقه
50.«اسم» حُب‌ُّ [1] ← حبب دوستی / علاقه
51.«اسم» حِبَالَ [1] ← حبل طناب ها
52.«اسم» حِبَالُ [1] ← حبل طناب ها
53.«فعل» حَبَّب‌َ [1] ← حبب علاقمند کرد
54.«اسم» حَبَّة‌ٍ [5] ← حبب یکدانه
55.«فعل» حَبِط‌َ [3] ← حبط هدر شد
56.«فعل» حَبِطَت‌ْ [7] ← حبط هدر شد
57.«اسم» الْحُبُك‌ِ [1] ← حبک حسن و زینت / خلقت معتدل
58.«اسم» حَبْل‌ِ [2] ← حبل طناب / رگ بدن
59.«اسم» حَبْل‌ٍ [2] ← حبل طناب / رگ بدن
60.«اسم» حَبْل‌ٌ [1] ← حبل طناب / رگ بدن
61.«اسم» حَتْمَاً [1] ← حتم حتمی و واجب
62.«حرف» حَتَّي [142] حتی / تا / تا اینکه
63.«اسم» حَثِيثَاً [1] ← حثث سریع / تند
64.«فعل» حَج‌َّ [1] ← حجج حجّ کرد / قصد و آهنگ کرد
65.«اسم» الْحَج‌َّ [1] ← حجج حجّ / حجّ کردن
66.«اسم» الْحَج‌ِّ [7] ← حجج حجّ / حجّ کردن
67.«اسم» الْحَج‌ُّ [1] ← حجج حجّ / حجّ کردن
68.«اسم» حِج‌ُّ [1] ← حجج زیارت / قصد و آهنگ / زیارت کردن / قصد کردن
69.«اسم» حِجَابَاً [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
70.«اسم» الْحِجَاب‌ِ [1] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
71.«اسم» حِجَاب‌ٍ [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
72.«اسم» حِجَاب‌ٌ [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
73.«اسم» حِجَارَة‌ً [5] ← حجر سنگ ها
74.«اسم» الْحِجَارَة‌ِ [2] ← حجر سنگ ها
75.«اسم» حِجَارَة‌ٍ [1] ← حجر سنگ ها
76.«اسم» الْحِجَارَة‌ُ [2] ← حجر سنگ ها
77.«اسم» حُجَّة‌َ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
78.«اسم» حُجَّۀُ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
79.«اسم» الْحُجَّة‌ُ [1] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
80.«اسم» حُجَّة‌ٌ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
81.«اسم» حِجَج‌ٍ [1] ← حجج سال ها
82.«اسم» الْحَجَرَ [2] ← حجر سنگ
83.«اسم» حِجْرَاً [2] ← حجر این کلمه (با ترکیب حجرا محجورا) اصطلاحى بود از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مى‏ آوردند یعنی برو کنار و از من دور شو که نزدیکی بمن بر تو حرام محرم است
84.«اسم» الْحِجْرِ [1] ← حجر حجر، اسم شهری بود که قوم ثمود یعنی قوم صالح پیامبر زندگی می کردند
85.«اسم» حِجْرٍ [1] ← حجر عقل و خرد
86.«اسم» حِجْرٌ [1] ← حجر منع / ممنوع
87.«اسم» الْحُجُرَات‌ِ [1] ← حجر حجره ها / اطاق ها
88.«اسم» حُجُورِ [1] ← حجر دامن ها / بغل ها / آغوش ها
89.«اسم» حَدَائِق‌َ [3] ← حدق باغ های محصور و با دیوار
90.«اسم» حِدَادٍ [1] ← حدد آهن ها / تیز و تند / خشن
91.«اسم» حَدَب‌ٍ [1] ← حدب زمين‏ هاى بلندى كه بين زمين‏ هاى پست قرار گرفته باشد
92.«فعل» حَدِّث‌ْ [1] ← حدث روایت کن
93.«اسم» حُدُودَ [7] ← حدد حدود / مرزها
94.«اسم» حُدُودِ [1] ← حدد حدود / مرزها
95.«اسم» حُدُودُ [6] ← حدد حدود / مرزها
96.«اسم» حَدِيثَاً [5] ← حدث روایت / خبر
97.«اسم» الْحَدِيث‌ِ [6] ← حدث روایت / خبر
98.«اسم» حَدِيث‌ٍ [7] ← حدث روایت / خبر
99.«اسم» حَدِيث‌ُ [5] ← حدث روایت / خبر
100.«اسم» الْحَدِيدَ [2] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
101.«اسم» حَدِيدَاً [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
102.«اسم» الْحَدِيدِ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
103.«اسم» حَدِيدٍ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
104.«اسم» حَدِيدٌ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
105.«اسم» حَذَرَ [2] ← حذر ترس / پرهیز
106.«اسم» حِذْرَ [3] ← حذر آمادگی / وسایل دفاعی
107.«اسم» الْحَرَّ [1] ← حرر گرما
108.«اسم» حَرَّاً [1] ← حرر گرما
109.«اسم» الْحَرِّ [1] ← حرر گرما
110.«اسم» الْحُرِّ [1] ← حرر آزاد / مقابل برده و اسیر
111.«اسم» الْحُرُّ [1] ← حرر آزاد / مقابل برده و اسیر
112.«اسم» الْحَرَام‌َ [6] ← حرم حرام
113.«اسم» حَرَامَاً [1] ← حرم حرام
114.«اسم» الْحَرَام‌ِ [16] ← حرم حرام
115.«اسم» الْحَرَام‌ُ [1] ← حرم حرام
116.«اسم» حَرَام‌ٌ [2] ← حرم حرام
117.«اسم» الْحَرْب‌ِ [2] ← حرب جنگ / مبارزه
118.«اسم» حَرْب‌ٍ [1] ← حرب جنگ / مبارزه
119.«اسم» الْحَرْب‌ُ [1] ← حرب جنگ / مبارزه
120.«اسم» حَرْث‌َ [4] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
121.«اسم» الْحَرْث‌َ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
122.«اسم» حَرْثِ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
123.«اسم» الْحَرْث‌ِ [3] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
124.«اسم» حَرْث‌ٌ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
125.«اسم» حَرَجَاً [2] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
126.«اسم» حَرَج‌ٍ [3] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
127.«اسم» حَرَج‌ٌ [10] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
128.«اسم» حَرْدٍ [1] ← حرد ممانعت توأم با شدت و غضب‏
129.«اسم» حَرَسَاً [1] ← حرس نگهبانان
130.«فعل» حَرَصْت‌َ [1] ← حرص حرص زدی
131.«فعل» حَرَصْتُمْ‌ [1] ← حرص حرص زدید
132.«اسم» حَرَضَاً [1] ← حرض مشرف بر هلاکت و موت
133.«فعل» حَرِّض‌ْ [2] ← حرض تحریض و تشویق کن
134.«اسم» حَرْف‌ٍ [1] ← حرف یک طرفه / یک سویه / به حرف و زبان
135.«فعل» حَرِّقُوا [2] ← حرق بسوزانید
136.«فعل» حَرَّم‌َ [20] ← حرم تحریم کرد
137.«اسم» حَرَمَاً [2] ← حرم حَرَم
138.«فعل» حُرِّم‌َ [3] ← حرم تحریم شد
139.«اسم» حُرُمَاً [1] ← حرم در حال احرام / حرام ها
140.«اسم» الْحُرُم‌ُ [1] ← حرم در حال احرام / حرام ها
141.«اسم» حُرُم‌ٌ [3] ← حرم در حال احرام / حرام ها
142.«اسم» حُرُمَات‌ِ [1] ← حرم حرمت ها / محترم ها / فرائض الهی
143.«اسم» الْحُرُمَات‌ُ [1] ← حرم حرمت ها / محترم ها / فرائض الهی
144.«فعل» حُرِّمَت‌ْ [3] ← حرم تحریم شد
145.«فعل» حَرَّمْنَا [7] ← حرم تحریم کردیم
146.«فعل» حَرَّمُوا [1] ← حرم تحریم کردند
147.«اسم» الْحَرُورُ [1] ← حرر باد داغ و سوزان
148.«اسم» حَرِيرَاً [1] ← حرر حریر / ابریشم
149.«اسم» حَرِيرٌ [2] ← حرر حریر / ابریشم
150.«اسم» حَرِيص‌ٌ [1] ← حرص حریص / طمعکار
151.«اسم» الْحَرِيق‌ِ [5] ← حرق زبانه آتش
152.«اسم» حِزْب‌َ [4] ← حزب حزب و گروه
153.«اسم» حِزْب‌ٍ [2] ← حزب حزب و گروه
154.«اسم» حِزْب‌ُ [2] ← حزب حزب و گروه
155.«اسم» الْحِزْبَيْن‌ِ [1] ← حزب دو حزب و گروه
156.«اسم» الْحَزَن‌َ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
157.«اسم» حَزَنَاً [2] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
158.«اسم» حُزْنِ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
159.«اسم» الْحُزْن‌ِ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
160.«اسم» حِسَابَ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
161.«اسم» الْحِسَاب‌َ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
162.«اسم» حِسَابَاً [4] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
163.«اسم» حِسَابِ [5] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
164.«اسم» الْحِسَاب‌ِ [14] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
165.«اسم» حِسَاب‌ٍ [7] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
166.«اسم» حِسَابُ [3] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
167.«اسم» الْحِسَاب‌ُ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
168.«اسم» حِسَان‌ٍ [1] ← حسن زیباها
169.«اسم» حِسَان‌ٌ [1] ← حسن زیباها
170.«فعل» حَسِب‌َ [5] ← حسب پنداشت
171.«اسم» حَسْبَ [1] ← حسب کافی بودن / بس بودن
172.«اسم» حَسْبِ [2] ← حسب کافی بودن / بس بودن
173.«اسم» حَسْبُ [8] ← حسب کافی بودن / بس بودن
174.«اسم» حُسْبَانَاً [2] ← حسب حساب / حساب کردن / وسیله محاسبه
175.«اسم» حُسْبَان‌ٍ [1] ← حسب حساب / حساب کردن / وسیله محاسبه
176.«فعل» حَسِبَتْ [1] ← حسب پنداشت
177.«فعل» حَسِبْت‌َ [2] ← حسب پنداشتی
178.«فعل» حَسِبْتُمْ‌ [4] ← حسب پنداشتید
179.«فعل» حَسِبُوا [1] ← حسب پنداشتند
180.«فعل» حَسَدَ [1] ← حسد حسادت ورزید
181.«اسم» حَسَدَاً [1] ← حسد حسد ورزیدن / حسادت
182.«اسم» حَسَرَات‌ٍ [2] ← حسر حسرت ها / تأسف ها / افسوس ها / حزن و اندوه ها / خستگی ها
183.«اسم» حَسْرَۀَ [2] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
184.«اسم» حَسْرَة‌ً [3] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
185.«اسم» الْحَسْرَة‌ِ [1] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
186.«اسم» حَسْرَة‌ٌ [1] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
187.«اسم» حَسَنَاً [18] ← حسن نیکو / زیبا
188.«اسم» حَسَن‌ٍ [1] ← حسن نیکو / زیبا
189.«فعل» حَسُن‌َ [1] ← حسن نیکو شد
190.«اسم» حُسْن‌َ [4] ← حسن زیبایی / جمال
191.«اسم» حُسْنَاً [5] ← حسن زیبایی / جمال
192.«اسم» حُسْن‌ُ [4] ← حسن زیبایی / جمال
193.«اسم» الْحَسَنَات‌ِ [2] ← حسن نیکی ها / احسان کردن ها
194.«اسم» حَسَنَات‌ٍ [1] ← حسن نیکی ها / احسان کردن ها
195.«اسم» الْحَسَنَة‌َ [1] ← حسن نیکی / احسان کردن
196.«اسم» حَسَنَة‌ً [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
197.«اسم» الْحَسَنَة‌ِ [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
198.«اسم» حَسَنَة‌ٍ [1] ← حسن نیکی / احسان کردن
199.«اسم» الْحَسَنَة‌ُ [2] ← حسن نیکی / احسان کردن
200.«اسم» حَسَنَة‌ٌ [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
201.«فعل» حَسُنَت‌ْ [2] ← حسن نیکو شد
202.«اسم» الْحُسْنَي [17] ← حسن نیکوتر / نیکوترین
203.«اسم» الْحُسْنَيَيْن‌ِ [1] ← حسن دو نیکوتر / دو نیکوترین
204.«اسم» حُسُومَاً [1] ← حسم از بین برنده آثار / داغ‏ نهاده بر زخم براى سوزاندن ريشه‏ / پی در پی و پشت سر هم
205.«اسم» حَسِيبَاً [4] ← حسب محاسب / حساب کننده
206.«اسم» حَسِيرٌ [1] ← حسر خسته در اثر تمام شدن نیرو / ضعیف و درمانده
207.«اسم» حَسِيسَ [1] ← حسس صدای محسوس / حرکت
208.«فعل» حَشَرَ [1] ← حشر جمع آوری کرد
209.«اسم» الْحَشْرِ [1] ← حشر جمع آوری / انتقال
210.«اسم» حَشْرٌ [1] ← حشر جمع آوری / انتقال
211.«فعل» حُشِرَ [2] ← حشر جمع آوری شد
212.«فعل» حَشَرْتَ [1] ← حشر جمع آوری کردی
213.«فعل» حُشِرَت‌ْ [1] ← حشر جمع آوری شد
214.«فعل» حَشَرْنَا [2] ← حشر جمع آوری کردیم
215.«اسم» حَصَادِ [1] ← حصد درو / درو کردن
216.«اسم» حَصَب‌ُ [1] ← حصب آتش گیره / هیزم
217.«فعل» حَصْحَص‌َ [1] ← حصحص واضح و آشکار شد
218.«فعل» حَصَدْتُمْ [1] ← حصد درو کردید
219.«فعل» حَصِرَت‌ْ [1] ← حصر تنگی گرفت
220.«فعل» حُصِّل‌َ [1] ← حصل حاصل شد / آشکار شد / بدست آمد / باقی ماند
221.«اسم» حَصُورَاً [1] ← حصر منع کننده خود از هوی و هوس
222.«اسم» حُصُونُ [1] ← حصن قلعه ها / اسلحه ها
223.«اسم» حَصِيدَاً [2] ← حصد درو شده
224.«اسم» الْحَصِيدِ [1] ← حصد درو شده
225.«اسم» حَصِيدٌ [1] ← حصد درو شده
226.«اسم» حَصِيرَاً [1] ← حصر زندان تنگ و سخت
227.«فعل» حَضَرَ [5] ← حضر حاضر شد / به سراغ آمد
228.«فعل» حَضَرُوا [1] ← حضر حاضر شدند
229.«اسم» حُطَامَاً [3] ← حطم ریز ریز و در هم شکسته / خس و خاشاک متفرق
230.«اسم» حَطَبَاً [1] ← حطب آتش گیره / هیزم
231.«اسم» الْحَطَب‌ِ [1] ← حطب آتش گیره / هیزم
232.«اسم» حِطَّة‌ٌ [2] ← حطط مخفف این جمله است: گناهان ما را بریز
233.«اسم» الْحُطَمَة‌ِ [1] ← حطم بسیار شکننده و خرد کننده / آتش شعله ور / دوزخ
234.«اسم» الْحُطَمَة‌ُ [1] ← حطم بسیار شکننده و خرد کننده / آتش شعله ور / دوزخ
235.«اسم» حَظَّاً [3] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
236.«اسم» حَظ‌ِّ [2] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
237.«اسم» حَظ‌ٍّ [2] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
238.«اسم» حَفَدَة‌ً [1] ← حفد نوه ها
239.«اسم» حُفْرَة‌ٍ [1] ← حفر حفره / گودال
240.«فعل» حَفِظ‌َ [1] ← حفظ حفظ کرد
241.«اسم» حِفْظَاً [2] ← حفظ محافظت / حفظ کردن
242.«اسم» حِفْظُ [1] ← حفظ محافظت / حفظ کردن
243.«اسم» حَفَظَة‌ً [1] ← حفظ نگهبانان / حامیان
244.«فعل» حَفِظْنَا [1] ← حفظ حفظ کردیم
245.«فعل» حَفَفْنَا [1] ← حفف احاطه کردیم / پوشاندیم
246.«اسم» حَفِيَّاً [1] ← حفو- حفی نیکوکار لطیف و مهربان
247.«اسم» حَفِي‌ٌّ [1] ← حفو- حفی نیکوکار لطیف و مهربان
248.«اسم» حَفِيظَاً [3] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
249.«اسم» حَفِيظ‌ٍ [3] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
250.«اسم» حَفِيظ‌ٌ [5] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
251.«اسم» حَق‌َّ [10] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
252.«فعل» حَق‌َّ [12] ← حقق قطعی شد / ثابت و محقق شد
253.«اسم» الْحَق‌َّ [25] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
254.«اسم» حَقَّاً [17] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
255.«اسم» الْحَق‌ِّ [119] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
256.«اسم» حَق‌ٍّ [7] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
257.«اسم» حَق‌ُّ [2] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
258.«اسم» الْحَق‌ُّ [50] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
259.«اسم» حَق‌ٌّ [17] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
260.«اسم» حُقُبَاً [1] ← حقب مدت نامعلومی از زمان
261.«فعل» حَقَّت‌ْ [5] ← حقق قطعی شد / ثابت و محقق شد
262.«فعل» حُقَّت‌ْ [2] ← حقق سزاوار شد
263.«اسم» حَقِيق‌ٌ [1] ← حقق سزاوار
264.«اسم» الْحُكَّام‌ِ [1] ← حکم حاکمان / داوران
265.«فعل» حَكَم‌َ [1] ← حکم داوری کرد
266.«اسم» حَكَمَاً [3] ← حکم داور
267.«اسم» حُكْم‌َ [1] ← حکم حکم / داوری
268.«اسم» الْحُكْم‌َ [4] ← حکم حکم / داوری
269.«اسم» حُكْمَاً [8] ← حکم حکم / داوری
270.«اسم» حُكْم‌ِ [7] ← حکم حکم / داوری
271.«اسم» حُكْم‌ُ [3] ← حکم حکم / داوری
272.«اسم» الْحُكْم‌ُ [7] ← حکم حکم / داوری
273.«فعل» حَكَمْت‌َ [1] ← حکم داوری کردی
274.«اسم» الْحِكْمَة‌َ [13] ← حکم حکمت
275.«اسم» الْحِكْمَة‌ِ [5] ← حکم حکمت
276.«اسم» حِكْمَة‌ٍ [1] ← حکم حکمت
277.«اسم» حِكْمَة‌ٌ [1] ← حکم حکمت
278.«فعل» حَكَمْتُمْ‌ [1] ← حکم داوری کردید
279.«اسم» حَكِيمَاً [16] ← حکم حکیم
280.«اسم» الْحَكِيم‌ِ [9] ← حکم حکیم
281.«اسم» حَكِيم‌ٍ [4] ← حکم حکیم
282.«اسم» الْحَكِيم‌ُ [33] ← حکم حکیم
283.«اسم» حَكِيم‌ٌ [35] ← حکم حکیم
284.«اسم» حِلاًّ [1] ← حلل حلال
285.«اسم» حِل‌ٌّ [4] ← حلل حلال
286.«اسم» حَلاَئِل‌ُ [1] ← حلل حلال ها
287.«اسم» حَلاَّف‌ٍ [1] ← حلف بسیار سوگند خورنده
288.«اسم» حَلاَلاً [5] ← حلل حلال
289.«اسم» حَلاَل‌ٌ [1] ← حلل حلال
290.«فعل» حَلَفْتُمْ‌ [1] ← حلف سوگند خوردید
291.«اسم» الْحُلْقُوم‌َ [1] ← حلقم حلقوم / گلوگاه
292.«فعل» حَلَلْتُمْ‌ [1] ← حلل از احرام بیرون آمدید
293.«اسم» الْحُلُم‌َ [2] ← حلم عقل / بلوغ / خواب
294.«فعل» حُلُّوا [1] ← حلی زینت داده شدند / آراسته شدند
295.«اسم» حُلِيِّ [1] ← حلی زیور آلات
296.«اسم» حِلَيَة‌ً [2] ← حلی زیور / زینت
297.«اسم» الْحِلْيَة‌ِ [1] ← حلی زیور / زینت
298.«اسم» حِلْيَة‌ٍ [1] ← حلی زیور / زینت
299.«اسم» حَلِيمَاً [3] ← حلم بردبار
300.«اسم» حَلِيم‌ٍ [1] ← حلم بردبار
301.«اسم» الْحَلِيم‌ُ [1] ← حلم بردبار
302.«اسم» حَلِيم‌ٌ [10] ← حلم بردبار
303.«حروف مقطعه» حم‌ [7] _
304.«اسم» حَمَأٍ [3] ← حما گِل سیاه و متعفّن / لجن
305.«اسم» حَمِئَة‌ٍ [1] ← حما گِل سیاه و متعفّن / لجن
306.«اسم» حِمَارِ [1] ← حمر خر / گورخر
307.«اسم» الْحِمَارِ [1] ← حمر خر / گورخر
308.«اسم» حَمَّالَة‌َ [1] ← حمل زیاد باربر
309.«اسم» حَمْدِ [15] ← حمد ستایش
310.«اسم» الْحَمْدُ [28] ← حمد ستایش
311.«اسم» حُمُرٌ [1] ← حمر خران / گورخران
312.«اسم» حُمْرٌ [1] ← حمر سرخ / قرمز
313.«فعل» حَمَل‌َ [2] ← حمل حمل کرد / برداشت
314.«اسم» حَمْلَ [3] ← حمل برداشتن / جنین
315.«اسم» حَمْلاً [1] ← حمل برداشتن / جنین
316.«اسم» حَمْل‌ٍ [2] ← حمل برداشتن / جنین
317.«اسم» حَمْلُ [1] ← حمل برداشتن / جنین
318.«اسم» حِمْلاً [1] ← حمل بار
319.«اسم» حِمْلِ [1] ← حمل بار
320.«اسم» حِمْل‌ُ [1] ← حمل بار
321.«فعل» حُمِّل‌َ [1] ← حمل تحمیل شد
322.«فعل» حَمَلَت‌ْ [5] ← حمل برداشت / حمل کرد / باردار شد
323.«فعل» حَمَلْتَ [1] ← حمل برداشتی/ حمل کردی
324.«فعل» حُمِلَت‌ْ [1] ← حمل برداشته شد / حمل شد
325.«فعل» حُمِّلْتُمْ‌ [1] ← حمل تحمیل شدید
326.«فعل» حَمَلْنَا [6] ← حمل حمل کردیم / برداشتیم
327.«فعل» حُمِّلْنَا [1] ← حمل تحمیل شدیم
328.«فعل» حُمِّلُوا [1] ← حمل تحمیل شدند
329.«اسم» حَمُولَة‌ً [1] ← حمل چهار پای باربر
330.«اسم» حَمِيَّة‌َ [1] ← حمی حمیّت / تعصب / خشم شدید / نخوت
331.«اسم» الْحَمِيَّة‌َ [1] ← حمی حمیّت / تعصب / خشم شدید / نخوت
332.«اسم» حَمِيدَاً [1] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
333.«اسم» الْحَمِيدِ [4] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
334.«اسم» حَمِيدٍ [1] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
335.«اسم» الْحَمِيدُ [6] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
336.«اسم» حَمِيدٌ [5] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
337.«اسم» الْحَمِيرَ [1] ← حمر خران / گورخران
338.«اسم» الْحَمِيرِ [1] ← حمر خران / گورخران
339.«اسم» حَمِيمَاً [3] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
340.«اسم» الْحَمِيم‌ِ [4] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
341.«اسم» حَمِيم‌ٍ [8] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
342.«اسم» الْحَمِيم‌ُ [1] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
343.«اسم» حَمِيم‌ٌ [4] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
344.«اسم» الْحَنَاجِرَ [1] ← حنجر حنجره ها
345.«اسم» الْحَنَاجِرِ [1] ← حنجر حنجره ها
346.«اسم» حَنَانَاً [1] ← حنن دلرحمی / بخشایش / برکت / رحمت
347.«اسم» الْحِنْث‌ِ [1] ← حنث گناه / سوگند را شکستن
348.«اسم» حُنَفَاءَ [2] ← حنف متمایلین بسوی وسط بدور از افراط و تفریط / متمایلین بسوی خدا بدور از اغیار
349.«اسم» حَنِيذٍ [1] ← حنذ بريان شده بر روى شن‏ها، و روغن چكان‏
350.«اسم» حَنِيفَاً [10] ← حنف متمایل بسوی وسط بدور از افراط و تفریط / متمایل بسوی خدا بدور از اغیار
351.«اسم» حُنَيْن‌ٍ [1] ← حنین حنين، نام سرزمينى است در نزديكى شهر طائف که غزوه حنين در آن اتفاق افتاد
352.«اسم» الْحَوَارِيُّون‌َ [3] ← حور حواریّون / یاران خاص عیسی مسیح
353.«اسم» الْحَوَارِيِّين‌َ [2] ← حور حواریّون / یاران خاص عیسی مسیح
354.«اسم» الْحَوَايَا [1] ← حوی روده ها / چربی های روده
355.«اسم» حُوبَاً [1] ← حوب گناه
356.«اسم» حُوتَ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
357.«اسم» الْحُوت‌َ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
358.«اسم» الْحُوت‌ِ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
359.«اسم» الْحُوت‌ُ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
360.«اسم» حُورٍ [2] ← حور دارندگان چشمان زيبا / كسانی كه سياهى چشمشان كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف است‏
361.«اسم» حُورٌ [2] ← حور دارندگان چشمان زيبا / كسانی كه سياهى چشمشان كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف است‏
362.«اسم» حَوْل‌َ [12] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
363.«اسم» حَوْل‌ِ [3] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
364.«اسم» الْحَوْل‌ِ [1] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
365.«اسم» حِوَلاً [1] ← حول جابجایی و منتقل شدن
366.«اسم» حَوْلَيْن‌ِ [1] ← حول دو سال
367.«فعل» حَي‌َّ [1] ← حیی زنده شد
368.«اسم» الْحَي‌َّ [4] ← حیی زنده
369.«اسم» حَيَّاً [5] ← حیی زنده
370.«اسم» الْحَي‌ِّ [6] ← حیی زنده
371.«اسم» حَي‌ٍّ [1] ← حیی زنده
372.«اسم» الْحَي‌ُّ [3] ← حیی زنده
373.«اسم» الْحَيَاة‌َ [12] ← حیی زندگی / هستی
374.«اسم» حَيَاة‌ً [2] ← حیی زندگی / هستی
375.«اسم» حَيَاۀِ [2] ← حیی زندگی / هستی
376.«اسم» الْحَيَاة‌ِ [40] ← حیی زندگی / هستی
377.«اسم» حَيَاة‌ٍ [1] ← حیی زندگی / هستی
378.«اسم» حَيَاۀُ [3] ← حیی زندگی / هستی
379.«اسم» الْحَيَاة‌ُ [15] ← حیی زندگی / هستی
380.«اسم» حَيَاة‌ٌ [1] ← حیی زندگی / هستی
381.«اسم» حَيَّة‌ٌ [1] ← حیی مار / افعی
382.«اسم» حِيتَانُ [1] ← حوت ماهی ها / ماهی های بزرگ
383.«اسم» حَيْث‌ُ [31] ← حیث جا / هر جا / جهت / هر جهت / از آنجا که / نظر باینکه
384.«اسم» حَيْثُمَا [2] ← حیث جا / هر جا / جهت / هر جهت / از آنجا که / نظر باینکه
385.«اسم» حَيْرَان‌َ [1] ← حیر حیران / سرگردان
386.«فعل» حِيل‌َ [1] ← حول جدایی افکنده شد
387.«اسم» حِيلَة‌ً [1] ← حول رأی و نظر صائب / قدرت برتصرف
388.«اسم» حِين‌َ [18] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
389.«اسم» حِين‌ِ [1] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
390.«اسم» حِين‌ٍ [15] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
391.«اسم» حِين‌ٌ [1] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
392.«فعل» حَيَّوْا [1] ← حیی تحیت و سلام کردند
393.«فعل» حَيُّوا [1] ← حیی تحیت و سلام کنید
394.«اسم» الْحَيَوَان‌ُ [1] ← حیی حیات و زندگی
395.«فعل» حُيِّيتُمْ‌ [1] ← حیی تحیت و سلام شُدید


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است