فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» خَائِبِين‌َ [1] ← خیب ناامیدان / ناکامان
2.«اسم» الْخَائِضِين‌َ [1] ← خوض فرورفتگان در سرگرمی های باطل
3.«اسم» خَائِفَاً [2] ← خوف ترسان
4.«اسم» خَائِفِين‌َ [1] ← خوف ترسان ها
5.«اسم» خَائِنَة‌َ [1] ← خون خائن / خیانتکار
6.«اسم» خَائِنَة‌ٍ [1] ← خون خائن / خیانتکار / خیانت کردن
7.«اسم» الْخَائِنِين‌َ [3] ← خون خائنین / خیانتکاران
8.«فعل» خَاب‌َ [4] ← خیب ناامید شد / زیان کرد / هلاک شد
9.«اسم» خَاتَم‌َ [1] ← ختم خاتم / مُهر / پایان هر چیز
10.«اسم» خَادِعُ [1] ← خدع خدعه کننده / مکر کننده / فریب دهنده
11.«اسم» خَارِج‌ٍ [1] ← خرج بیرون آمده
12.«اسم» خَارِجِين‌َ [2] ← خرج بیرون آمدگان
13.«اسم» خَازِنِين‌َ [1] ← خزن انبار کنندگان / ذخیره کنندگان
14.«اسم» خَاسِئَاً [1] ← خسا خسته و ناتوان / نارسا در دیدن
15.«اسم» خَاسِئِين‌َ [2] ← خسا رانده شدگان / طرد شدگان و ذلیلان
16.«اسم» خَاسِرَة‌ٌ [1] ← خسر زیانکار / بازنده
17.«اسم» خَاسِرُون‌َ [3] ← خسر زیانکاران / بازندگان
18.«اسم» الْخَاسِرُون‌َ [11] ← خسر زیانکاران / بازندگان
19.«اسم» خَاسِرِين‌َ [5] ← خسر زیانکاران / بازندگان
20.«اسم» الْخَاسِرِين‌َ [13] ← خسر زیانکاران / بازندگان
21.«اسم» خَاشِعَاً [1] ← خشع خاشع و فروتن
22.«اسم» الْخَاشِعَات‌ِ [1] ← خشع زنان خاشع و فروتن
23.«اسم» خَاشِعَة‌ً [3] ← خشع خشک در اثر نیامدن باران / فروافتاده
24.«اسم» خَاشِعَة‌ٌ [2] ← خشع فرو افتاده / ذلیل و شرمسار
25.«اسم» خَاشِعُون‌َ [1] ← خشع خاشعین و فروتنان
26.«اسم» خَاشِعِين‌َ [3] ← خشع خاشعان و فروتنان / شرمساران
27.«اسم» الْخَاشِعِين‌َ [2] ← خشع مردان خاشع و فروتن / خاشعان
28.«اسم» خَاصَّة‌ً [1] ← خصص فقط و تنها / مخصوص / ویژه
29.«اسم» خَاضِعِين‌َ [1] ← خضع متواضعان / فروتنان
30.«فعل» خَاضُوا [1] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو رفتند
31.«اسم» الْخَاطِئَة‌ِ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
32.«اسم» خَاطِئَة‌ٍ [1] ← خطا خطا کار / گناهکار / منحرف
33.«اسم» الْخَاطِئُون‌َ [1] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
34.«اسم» خَاطِئِين‌َ [3] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
35.«اسم» الْخَاطِئِين‌َ [1] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
36.«فعل» خَاطَبَ [1] ← خطب سخن گفت / مخاطب کرد
37.«فعل» خَاف‌َ [6] ← خوف ترسید
38.«فعل» خَافَت‌ْ [1] ← خوف ترسید
39.«اسم» خَافِضَة‌ٌ [1] ← خفض پایین آورنده
40.«فعل» خَافُوا [1] ← خوف ترسیدند
41.«فعل» خَافُوا [1] ← خوف بترسید
42.«اسم» خَافِيَة‌ٌ [1] ← خفی مخفی / پنهان
43.«اسم» خَالِ [1] ← خول دایی
44.«اسم» خَالاَتِ [2] ← خول خاله ها
45.«اسم» خَالاَتُ [1] ← خول خاله ها
46.«اسم» خَالِدَاً [3] ← خلد جاودان / پایدار
47.«اسم» خَالِدٌ [1] ← خلد جاودان / پایدار
48.«اسم» خَالِدُون‌َ [24] ← خلد جاودانان / پایداران
49.«اسم» الْخَالِدُون‌َ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
50.«اسم» خَالِدَيْن‌ِ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
51.«اسم» خَالِدِين‌َ [43] ← خلد جاودانان / پایداران
52.«اسم» الْخَالِدِين‌َ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
53.«اسم» خَالِصَاً [1] ← خلص خالص / برگزیده
54.«اسم» الْخَالِص‌ُ [1] ← خلص خالص / برگزیده
55.«اسم» خَالِصَة‌ً [3] ← خلص خالص / برگزیده
56.«اسم» خَالِصَة‌ٍ [1] ← خلص خالص / برگزیده
57.«اسم» خَالِصَة‌ٌ [1] ← خلص خالص / برگزیده
58.«اسم» الْخَالِفِين‌َ [1] ← خلف متخلفان / مخالفان
59.«اسم» خَالِق‌ٍ [1] ← خلق خالق / آفریننده
60.«اسم» خَالِق‌ُ [4] ← خلق خالق / آفریننده
61.«اسم» الْخَالِق‌ُ [1] ← خلق خالق / آفریننده
62.«اسم» خَالِق‌ٌ [2] ← خلق خالق / آفریننده
63.«اسم» الْخَالِقُون‌َ [2] ← خلق خالق ها / آفرینندگان
64.«اسم» الْخَالِقِين‌َ [2] ← خلق خالق ها / آفرینندگان
65.«اسم» الْخَالِيَة‌ِ [1] ← خلو گذشته
66.«اسم» خَامِدُون‌َ [1] ← خمد خاموشان از سر و صدا و جنب و جوش‏
67.«اسم» خَامِدِين‌َ [1] ← خمد خاموشان از سر و صدا و جنب و جوش‏
68.«اسم» الْخَامِسَة‌َ [1] ← خمس پنجم
69.«اسم» الْخَامِسَة‌ُ [1] ← خمس پنجم
70.«فعل» خَانَتَا [1] ← خون خیانت کردند
71.«فعل» خَانُوا [1] ← خون خیانت کردند
72.«اسم» خَاوِيَة‌ً [1] ← خوی خالی / ویران
73.«اسم» خَاوِيَة‌ٍ [1] ← خوی خالی / ویران
74.«اسم» خَاوِيَة‌ٌ [3] ← خوی خالی / ویران
75.«اسم» الْخَبْءَ [1] ← خبا پنهان و نهفته
76.«اسم» الْخَبَائِث‌َ [2] ← خبث خبیث ها / پلیدها
77.«اسم» خَبَالاً [2] ← خبل شر و فساد
78.«فعل» خَبَت‌ْ [1] ← خبو سرد شد / خاموش شد
79.«فعل» خَبُث‌َ [1] ← خبث پلید و خبیث شد
80.«اسم» خَبَرٍ [2] ← خبر خبر / اطلاع / آگاهی
81.«اسم» خُبْرَاً [2] ← خبر علم و اطلاع
82.«اسم» خُبْزَاً [1] ← خبز نان
83.«اسم» الْخَبِيث‌َ [5] ← خبث خبیث / پلید
84.«اسم» الْخَبِيث‌ِ [1] ← خبث خبیث / پلید
85.«اسم» الْخَبِيث‌ُ [1] ← خبث خبیث / پلید
86.«اسم» الْخَبِيثَات‌ِ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / زنان پلید
87.«اسم» الْخَبِيثَات‌ُ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / زنان پلید
88.«اسم» خَبِيثَة‌ٍ [2] ← خبث خبیث / پلید
89.«اسم» الْخَبِيثُون‌َ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / مردان پلید
90.«اسم» الْخَبِيثِين‌َ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / مردان پلید
91.«اسم» خَبِيرَاً [12] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
92.«اسم» خَبِيرٍ [2] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
93.«اسم» الْخَبِيرُ [6] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
94.«اسم» خَبِيرٌ [25] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
95.«اسم» خَتَّارٍ [1] ← ختر بسیار مکر و حیله کننده
96.«اسم» خِتَامُ [1] ← ختم وسیله مُهر زدن / پایان / سرانجام
97.«فعل» خَتَم‌َ [3] ← ختم مُهر نهاد
98.«اسم» خَدَّ [1] ← خدد چهره / رخسار
99.«فعل» خُذْ [9] ← اخذ بگیر
100.«فعل» خُذُوا [13] ← اخذ بگیرید
101.«اسم» خَذُولاً [1] ← خذل بسیار خوار کننده
102.«فعل» خَرَّ [5] ← خرر بزمین افتاد / ناگهان سقوط کرد
103.«اسم» خَرَابِ [1] ← خرب خراب / ویران / ویران کردن
104.«اسم» خَرَاج‌ُ [1] ← خرج باج و خراج
105.«اسم» الْخَرَّاصُون‌َ [1] ← خرص بسیار دروغگویان
106.«فعل» خَرَج‌َ [3] ← خرج خارج شد / بیرون آمد
107.«اسم» خَرْجَاً [2] ← خرج خرجی
108.«فعل» خَرَجْت‌َ [2] ← خرج خارج شدی / بیرون آمدی
109.«فعل» خَرَجْتُمْ‌ [1] ← خرج خارج شُدید / بیرون آمدید
110.«فعل» خَرَجْن‌َ [1] ← خرج خارج شدند / بیرون آمدند
111.«فعل» خَرَجْنَا [1] ← خرج خارج شدیم / بیرون آمدیم
112.«فعل» خَرَجُوا [5] ← خرج خارج شدند / بیرون آمدند
113.«اسم» خَرْدَل‌ٍ [2] ← خردل خردل، گياهى داراى دانه سياه بسيار كوچكى است و ضرب المثل در كوچكى و حقارت مى‏ باشد
114.«اسم» الْخُرْطُوم‌ِ [1] ← خرطم خرطوم / بینی
115.«فعل» خَرَقَ [1] ← خرق سوراخ کرد
116.«فعل» خَرَقْتَ [1] ← خرق سوراخ کردی
117.«فعل» خَرَقُوا [1] ← خرق بدروغ و از روی حماقت و کم عقلی جعل کردند
118.«فعل» خَرُّوا [3] ← خرر بزمین افتادند / ناگهان سقوط کردند
119.«اسم» الْخُرُوج‌َ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
120.«اسم» الْخُرُوج‌ِ [2] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
121.«اسم» خُرُوج‌ٍ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
122.«اسم» الْخُرُوج‌ُ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
123.«اسم» خَزَائِن‌َ [1] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
124.«اسم» خَزَائِن‌ِ [1] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
125.«اسم» خَزَائِن‌ُ [6] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
126.«اسم» خَزَنَة‌ِ [1] ← خزن نگهبانان
127.«اسم» خَزَنَۀُ [3] ← خزن نگهبانان
128.«اسم» الْخِزْي‌َ [2] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
129.«اسم» خِزْي‌ِ [1] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
130.«اسم» الْخِزْي‌ِ [2] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
131.«اسم» الْخِزْي‌ُ [1] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
132.«اسم» خِزْي‌ٌ [5] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
133.«اسم» خَسَارَاً [3] ← خسر زیان / زیان کردن
134.«فعل» خَسِرَ [7] ← خسر زیان کرد / گمراه و نابود شد
135.«اسم» خُسْرَاً [1] ← خسر زیان / زیان کردن
136.«اسم» خُسْرٍ [1] ← خسر زیان / زیان کردن
137.«اسم» خُسْرَانَاً [1] ← خسر زیان / زیان کردن
138.«اسم» الْخُسْرَان‌ُ [2] ← خسر زیان / زیان کردن
139.«فعل» خَسِرُوا [8] ← خسر زیان کردند / گمراه و نابود شدند
140.«فعل» خَسَف‌َ [2] ← خسف فرو بُرد / بی نور شد / پنهان و پوشیده کرد
141.«فعل» خَسَفْنَا [2] ← خسف فرو بُردیم / پنهان و پوشیده کردیم
142.«اسم» خُشُب‌ٌ [1] ← خشب چوب ها / تخته ها
143.«اسم» خُشَّعَاً [1] ← خشع فرو افتاده
144.«فعل» خَشَعَت‌ْ [1] ← خشع خاشع و خاموش شد
145.«اسم» خُشُوعَاً [1] ← خشع خشوع و فروتنی / خشوع کردن
146.«فعل» خَشِي‌َ [4] ← خشی ترسید
147.«فعل» خَشِيتُ [1] ← خشی ترسیدم
148.«اسم» خَشْيَة‌َ [2] ← خشی ترس / ترسیدن
149.«اسم» خَشْيَة‌ً [1] ← خشی ترس / ترسیدن
150.«اسم» خَشْيَة‌ِ [5] ← خشی ترس / ترسیدن
151.«فعل» خَشِينَا [1] ← خشی ترسیدیم
152.«اسم» خَصَاصَة‌ٌ [1] ← خصص فقر و نیاز
153.«اسم» الْخِصَام‌ِ [2] ← خصم دشمنان / بدخواهان / ستیزه کنندگان / مخاصمه و مجادله کردن
154.«اسم» الْخَصْم‌ِ [1] ← خصم هر یک از طرفین دعوا / مخاصمه کننده
155.«اسم» خَصْمان‌ِ [2] ← خصم دو دشمن / دو مخاصمه کننده
156.«اسم» خَصِمُون‌َ [1] ← خصم دشمنی کنندگان / دفاع کنندگان
157.«اسم» خَصِيمَاً [1] ← خصم دشمنی کننده / دفاع کننده
158.«اسم» خَصِيم‌ٌ [2] ← خصم دشمنی کننده / دفاع کننده
159.«فعل» خُضْتُمْ‌ [1] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو رفتید
160.«اسم» خَضِرَاً [1] ← خضر ساقه ها و شاخه های سبز
161.«اسم» خُضْرَاً [1] ← خضر سبز (جمع)
162.«اسم» خُضْرٍ [3] ← خضر سبز (جمع)
163.«اسم» خُضْرٌ [1] ← خضر سبز (جمع)
164.«اسم» خَطَأً [2] ← خطا خطا و اشتباهی / غیرعمد
165.«اسم» خِطْأً [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
166.«اسم» خِطَابَاً [1] ← خطب سخن رویاروی / فصاحت و سخنوری / قضاوت کردن از روی دلیل
167.«اسم» الْخِطَاب‌ِ [2] ← خطب سخن رویاروی / فصاحت و سخنوری / قضاوت کردن از روی دلیل
168.«اسم» خَطَايَا [5] ← خطا خطاها و گناهان / انحرافات
169.«اسم» خَطْبُ [5] ← خطب حال / شأن / پیش آمد / خطابه خواندن
170.«اسم» خِطْبَة‌ِ [1] ← خطب خواستگاری / خطبه خواندن
171.«فعل» خَطِف‌َ [1] ← خطف استراق سمع کرد / بسرعت ربود
172.«اسم» الْخَطْفَة‌َ [1] ← خطف یک لحظه استراق سمع کردن / یک لحظه ربودن
173.«اسم» خُطُوَات‌ِ [5] ← خطو گام ها / قدم ها
174.«اسم» خَطِيئَاتِ [2] ← خطا خطاها و گناهان / انحرافات
175.«اسم» خَطِيئَة‌ً [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
176.«اسم» خَطِيئَۀِ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
177.«اسم» خَطِيئَۀُ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
178.«اسم» خِفَافَاً [1] ← خفف سبکباران / پیاده روان
179.«فعل» خَفَّت‌ْ [3] ← خفف سبک شد
180.«فعل» خِفْت‌ِ [1] ← خوف ترسیدی
181.«فعل» خِفْت‌ُ [2] ← خوف ترسیدم
182.«فعل» خِفْتُمْ‌ [7] ← خوف ترسیدید
183.«فعل» خَفَّف‌َ [1] ← خفف تخفیف داد / سبک کرد
184.«اسم» خَفِيَّاً [1] ← خفی پنهان / مخفی
185.«اسم» خَفِي‌ٍّ [1] ← خفی پنهان / مخفی
186.«اسم» خُفْيَة‌ً [2] ← خفی پنهانی / مخفیانه
187.«اسم» خَفِيفَاً [1] ← خفف سبک
188.«فعل» خَلاَ [2] ← خلو خلوت کرد
189.«اسم» خَلائِف‌َ [4] ← خلف جانشینان
190.«اسم» خِلاَف‌َ [2] ← خلف مخالفت کردن / پشت سر
191.«اسم» خِلاَف‌ٍ [4] ← خلف بر خلاف هم / مخالف یکدیگر
192.«اسم» خَلاَق‌َ [1] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
193.«اسم» خَلاقِ [3] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
194.«اسم» خَلاَق‌ٍ [2] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
195.«اسم» الْخَلاَّق‌ُ [2] ← خلق بسیار خلق کننده / بسیار آفریننده
196.«اسم» خِلاَل‌َ [5] ← خلل بین / میان
197.«اسم» خِلاَلِ [2] ← خلل بین / میان
198.«اسم» خِلال‌ٌ [1] ← خلل بین / میان
199.«فعل» خَلَت‌ْ [15] ← خلو درگذشت
200.«اسم» خُلَّة‌ٌ [1] ← خلل دوستی
201.«اسم» الْخُلْدَ [1] ← خلد جاودانه / دائمی
202.«اسم» الْخُلْدِ [5] ← خلد جاودانه / دائمی
203.«فعل» خَلَصُوا [1] ← خلص کناره گرفتند
204.«اسم» الْخُلَطَاءِ [1] ← خلط شریکان / همنشینان
205.«فعل» خَلَطُوا [1] ← خلط مخلوط کردند / در هم و بر هم کردند
206.«فعل» خَلَف‌َ [2] ← خلف جانشین شد
207.«اسم» خَلْفَ [11] ← خلف پشت سر / جانشین
208.«اسم» خَلْفِ [9] ← خلف پشت سر / جانشین
209.«اسم» خَلْف‌ٌ [2] ← خلف پشت سر / جانشین
210.«اسم» خُلَفَاءَ [3] ← خلف جانشینان
211.«اسم» خِلْفَة‌ً [1] ← خلف پشت سر / جانشین
212.«فعل» خَلَفْتُمْ [1] ← خلف جانشین شدید
213.«فعل» خُلِّفُوا [1] ← خلف پشت سر گذاشته شدند / واپس نهاده شدند
214.«فعل» خَلَق‌َ [94] ← خلق خلق کرد / آفرید
215.«اسم» خَلْقَ [7] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
216.«اسم» الْخَلْق‌َ [8] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
217.«اسم» خَلْقَاً [7] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
218.«اسم» خَلْق‌ِ [9] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
219.«اسم» الْخَلْق‌ِ [5] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
220.«اسم» خَلْق‌ٍ [9] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
221.«اسم» خَلْق‌ُ [5] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
222.«اسم» الْخَلْق‌ُ [2] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
223.«فعل» خُلِق‌َ [5] ← خلق خلق شد / آفریده شد
224.«اسم» خُلُق‌ٍ [1] ← خلق خلق و خوی / اخلاق / عادت
225.«اسم» خُلُق‌ُ [1] ← خلق خلق و خوی / اخلاق / عادت
226.«فعل» خَلَقْت‌َ [7] ← خلق خلق کردی / آفریدی
227.«فعل» خَلَقْت‌ُ [4] ← خلق خلق کردم / آفریدم
228.«فعل» خُلِقَت‌ْ [1] ← خلق خلق شد / آفریده شد
229.«فعل» خَلَقْنَا [41] ← خلق خلق کردیم / آفریدیم
230.«فعل» خَلَقُوا [4] ← خلق خلق کردند / آفریدند
231.«فعل» خُلِقُوا [1] ← خلق خلق شدند / آفریده شدند
232.«فعل» خَلَوْا [7] ← خلو خلوت کردند
233.«فعل» خَلُّوا [1] ← خلو آزاد کنید
234.«اسم» الْخُلُودِ [1] ← خلد جاودانگی / جاوید شدن
235.«اسم» خَلِيفَة‌ً [2] ← خلف جانشین
236.«اسم» خَلِيلاً [3] ← خلل دوست صمیمی
237.«اسم» خَمْرَاً [2] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
238.«اسم» الْخَمْرِ [2] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
239.«اسم» خَمْرٍ [1] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
240.«اسم» الْخَمْرُ [1] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
241.«اسم» خُمُرِ [1] ← خمر مقنعه ها / پوشش ها
242.«اسم» خُمُسَ [1] ← خمس یک پنجم
243.«اسم» خَمْسَة‌ِ [1] ← خمس پنج
244.«اسم» خَمْسَة‌ٍ [1] ← خمس پنج
245.«اسم» خَمْسَة‌ٌ [1] ← خمس پنج
246.«اسم» خَمْسِين‌َ [2] ← خمس پنجاه
247.«اسم» خَمْط‌ٍ [1] ← خمط تلخ مزه
248.«اسم» الْخَنَازِيرَ [1] ← خنزر خوک ها
249.«اسم» الْخَنَّاس‌ِ [1] ← خنس بسیار پنهانکار / بسیار مخفی شونده بعد از هر ظاهرشدن / شیطان
250.«اسم» الْخِنْزِيرِ [3] ← خنزر خوک
251.«اسم» خِنْزِيرٍ [1] ← خنزر خوک
252.«اسم» الْخُنَّس‌ِ [1] ← خنس ستارگان پنهان شونده در روز و بازگردنده در شب‏
253.«اسم» خُوَارٌ [2] ← خور آواز مخصوص گاوها
254.«اسم» الْخَوَالِف‌ِ [2] ← خلف متخلفان / جاماندگان
255.«اسم» خَوَّانَاً [1] ← خون خیانت پیشه
256.«اسم» خَوَّان‌ٍ [1] ← خون خیانت پیشه
257.«اسم» خَوْضِ [1] ← خوض فرورفتن در سرگرمی های باطل
258.«اسم» خَوْض‌ٍ [1] ← خوض فرورفتن در سرگرمی های باطل
259.«اسم» خَوْفَاً [4] ← خوف ترس / ترسیدن
260.«اسم» خَوْفِ [1] ← خوف ترس / ترسیدن
261.«اسم» الْخَوْف‌ِ [3] ← خوف ترس / ترسیدن
262.«اسم» خَوْف‌ٍ [2] ← خوف ترس / ترسیدن
263.«اسم» الْخَوْف‌ُ [2] ← خوف ترس / ترسیدن
264.«اسم» خَوْف‌ٌ [14] ← خوف ترس / ترسیدن
265.«فعل» خَوَّلَ [1] ← خول بخشید / کرامت کرد
266.«فعل» خَوَّلْنَا [2] ← خول بخشیدیم / کرامت کردیم
267.«اسم» الْخِيَاط‌ِ [1] ← خیط سوزن
268.«اسم» الْخِيَام‌ِ [1] ← خیم خیمه ها / سراپرده ها
269.«اسم» خِيَانَۀَ [1] ← خون خیانت
270.«اسم» خِيَانَة‌ً [1] ← خون خیانت
271.«اسم» خَيْرَ [4] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
272.«اسم» الْخَيْرَ [1] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
273.«اسم» خَيْرَاً [37] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
274.«اسم» الْخَيْرِ [11] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
275.«اسم» خَيْرٍ [20] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
276.«اسم» خَيْرُ [20] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
277.«اسم» الْخَيْرُ [2] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
278.«اسم» خَيْرٌ [81] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
279.«اسم» الْخَيْرَات‌ِ [8] ← خیر خیرات / نیکی ها / کارهای خیر / هر نوع دارایی
280.«اسم» الْخَيْرَات‌ُ [1] ← خیر خیرات / نیکی ها / کارهای خیر / هر نوع دارایی
281.«اسم» خَيْرَات‌ٌ [1] ← خیر نیکو زنان
282.«اسم» الْخِيَرَة‌ُ [2] ← خیر اختیار انتخاب
283.«اسم» الْخَيْط‌ِ [1] ← خیط خط / رشته
284.«اسم» الْخَيْط‌ُ [1] ← خیط خط / رشته
285.«اسم» خِيفَة‌ً [4] ← خوف در حال ترس
286.«اسم» خِيفَۀِ [2] ← خوف در حال ترس
287.«اسم» الْخَيْل‌َ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران
288.«اسم» خَيْلِ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران
289.«اسم» الْخَيْل‌ِ [2] ← خیل اسبان / اسب سواران
290.«اسم» خَيْل‌ٍ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است