فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» ذَا [752] ← ذا- ذو دارا / صاحب / این / ذاء واقع در کلمات (ماذا)(ذلکَ)(ذلکِ)(ذلکم)(ذلکما)(ذلکنّ)(هذا)و(هکذا) را نیز شامل است.
2.«اسم» ذَائِقَة‌ُ [3] ← ذوق چشاننده / تحمل کننده
3.«اسم» ذَائِقُوا [1] ← ذوق چشانندگان / تحمل کنندگان
4.«اسم» ذَائِقُون‌َ [1] ← ذوق چشانندگان / تحمل کنندگان
5.«اسم» الذِّئْب‌ُ [3] ← ذاب گرگ
6.«اسم» ذَات‌َ [7] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
7.«اسم» ذَات‌ِ [22] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
8.«اسم» ذَات‌ُ [1] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
9.«اسم» الذَّارِيَات‌ِ [1] ← ذرو بادهای پراکنده کننده
10.«فعل» ذَاقَا [1] ← ذوق چشیدند / تحمل کردند
11.«فعل» ذَاقَت‌ْ [1] ← ذوق چشید / تحمل کرد
12.«فعل» ذَاقُوا [3] ← ذوق چشیدند / تحمل کردند
13.«اسم» الذَّاكِرَات‌ِ [1] ← ذکر زنان ذاکر / زنان یاد کننده
14.«اسم» الذَّاكِرِين‌َ [2] ← ذکر مردان ذاکر / مردان یاد کننده
15.«اسم» ذَانِ [3] ← ذا- ذو ذان واقع در (ذانک) و (هذان) / ایندو
16.«اسم» ذَانِك‌َ [1] ← ذا- ذو ایندو
17.«اسم» ذَاهِب‌ٌ [1] ← ذهب رونده / رهسپار
18.«اسم» ذُبَابَاً [1] ← ذبب مگس
19.«اسم» الذُّبَاب‌ُ [1] ← ذبب مگس
20.«اسم» ذِبْح‌ٍ [1] ← ذبح ذبح / کُشتنی / کُشته
21.«فعل» ذُبِح‌َ [1] ← ذبح ذبح شد
22.«فعل» ذَبَحُوا [1] ← ذبح ذبح کردند
23.«فعل» ذَرْ [13] ← وذر ترک کن / رها کن / وا گذار
24.«فعل» ذَرَأَ [4] ← ذرا آفرید / خلق کرد
25.«اسم» ذِرَاعَاً [1] ← ذرع ساعد / فاصله بين آرنج و نوك انگشتان‏
26.«اسم» ذِرَاعَيْ [1] ← ذرع دو ساعد / دو فاصله بين آرنج و نوك انگشتان‏
27.«فعل» ذَرَأْنَا [1] ← ذرا آفریدیم / خلق کردیم
28.«اسم» ذَرَّة‌ٍ [6] ← ذرر ذرّه / اتم / کوچکترین جزء
29.«اسم» ذَرْعَاً [2] ← ذرع قلب / خُلق
30.«اسم» ذَرْعُ [1] ← ذرع طول
31.«فعل» ذَرُوا [9] ← وذر ترک کنید / رها کنید / وا گذارید
32.«اسم» ذَرْوَاً [1] ← ذرو پراکندن در فضا
33.«اسم» ذُرِّيَّاتِ [4] ← ذرر ذرّیّه ها / نسل ها / فرزندان
34.«اسم» ذُرِّيَّة‌َ [8] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
35.«اسم» ذُرِّيَّة‌ً [5] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
36.«اسم» ذُرِّيَّة‌ِ [12] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
37.«اسم» ذُرِّيَّۀُ [1] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
38.«اسم» ذُرِّيَّة‌ٌ [2] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
39.«فعل» ذُق‌ْ [1] ← ذوق بچش / تحمل کن
40.«فعل» ذَكَرَ [4] ← ذکر یاد کرد
41.«اسم» الذَّكَرَ [3] ← ذکر نر / جنس نر
42.«اسم» الذَّكَرِ [2] ← ذکر نر / جنس نر
43.«اسم» ذَكَرٍ [5] ← ذکر نر / جنس نر
44.«اسم» الذَّكَرُ [2] ← ذکر نر / جنس نر
45.«فعل» ذَكِّرْ [7] ← ذکر بیاد آور / تذکر بده
46.«اسم» ذِكْرَ [3] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
47.«اسم» الذِّكْرَ [6] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
48.«اسم» ذِكْرَاً [11] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
49.«اسم» ذِكْرِ [25] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
50.«اسم» الذِّكْرِ [11] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
51.«اسم» ذِكْرٍ [2] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
52.«اسم» ذِكْرُ [5] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
53.«اسم» الذِّكْرُ [3] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
54.«اسم» ذِكْرٌ [10] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
55.«فعل» ذُكِرَ [7] ← ذکر یاد شد / بُرده شد
56.«فعل» ذُكِّرَ [2] ← ذکر بیاد آورده شد / تذکر داده شد
57.«اسم» الذُّكْرَان‌َ [1] ← ذکر نران / جنس نران
58.«اسم» ذُكْرَانَاً [1] ← ذکر نران / جنس نران
59.«فعل» ذَكَرْت‌َ [1] ← ذکر یاد کردی
60.«فعل» ذُكِّرْتُمْ‌ [1] ← ذکر بیاد آورده شدید / تذکر داده شدید
61.«فعل» ذَكَرُوا [2] ← ذکر یاد کردند
62.«فعل» ذُكِّرُوا [7] ← ذکر بیاد آورده شدند / تذکر داده شدند
63.«اسم» ذِكْرَي [17] ← ذکر یادآوردن / یادآوری / موعظه
64.«اسم» الذِّكْرَي [6] ← ذکر یادآوردن / یادآوری / موعظه
65.«اسم» الذَّكَرَيْن‌ِ [2] ← ذکر دو نر / دو جنس نر
66.«اسم» الذُّكُورَ [1] ← ذکر نران / جنس نران
67.«اسم» ذُكُورِ [1] ← ذکر نران / جنس نران
68.«فعل» ذَكَّيْتُمْ‌ [1] ← ذکی- ذکو سر بریدید و حلال کردید
69.«اسم» ذَلِك‌َ [426] ← ذا- ذو آن
70.«اسم» ذَلِکِ [3] ← ذا- ذو آن
71.«اسم» ذَلِکُمْ [47] ← ذا- ذو آن
72.«اسم» ذَلِكُمَا [1] ← ذا- ذو آن
73.«اسم» ذَلِكُن‌َّ [1] ← ذا- ذو آن
74.«اسم» ذُلُلاً [1] ← ذلل هموار شده / فرمانبردارانه
75.«اسم» الذُّل‌ِّ [3] ← ذلل فرمانبرداری / خواری / فروتنی
76.«اسم» الذِّلَّة‌ُ [2] ← ذلل ذلّت و خواری
77.«اسم» ذِلَّة‌ٌ [5] ← ذلل ذلّت و خواری
78.«فعل» ذُلِّلَت‌ْ [1] ← ذلل آویزان شد / فرود آمد
79.«فعل» ذَلَّلْنَا [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردیم
80.«اسم» ذَلُولاً [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردن / رام و فرمانبردار
81.«اسم» ذَلُول‌ٌ [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردن / رام و فرمانبردار
82.«اسم» ذِمَّة‌ً [2] ← ذمم عهد و پیمان
83.«اسم» ذَنْبِ [8] ← ذنب گناه
84.«اسم» الذَّنْب‌ِ [1] ← ذنب گناه
85.«اسم» ذَنْب‌ٍ [1] ← ذنب گناه
86.«اسم» ذَنْب‌ٌ [1] ← ذنب گناه
87.«اسم» ذَنُوبَاً [1] ← ذنب سهم / نصیب
88.«اسم» ذُنُوبَ [7] ← ذنب گناهان
89.«اسم» الذُّنُوب‌َ [2] ← ذنب گناهان
90.«اسم» ذُنُوبِ [18] ← ذنب گناهان
91.«اسم» ذِهِ [47] ← ذا- ذو ذه واقع در(هَذِهِ) / این
92.«اسم» ذَهَاب‌ٍ [1] ← ذهب بردن
93.«اسم» الذَّهَب‌َ [1] ← ذهب طلا
94.«اسم» ذَهَبَاً [1] ← ذهب طلا
95.«فعل» ذَهَب‌َ [8] ← ذهب رفت / برد / پایان یافت
96.«اسم» الذَّهَب‌ِ [1] ← ذهب طلا
97.«اسم» ذَهَب‌ٍ [5] ← ذهب طلا
98.«فعل» ذَهَبَت‌ْ [1] ← ذهب رفت
99.«فعل» ذَهَبْنَا [1] ← ذهب رفتیم
100.«فعل» ذَهَبُوا [1] ← ذهب بردند
101.«اسم» ذُو [35] ← ذا- ذو دارا / صاحب
102.«اسم» ذَوَا [2] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
103.«اسم» ذَوَاتَا [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
104.«اسم» ذَوَاتَي‌ْ [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
105.«فعل» ذُوقُوا [23] ← ذوق بچشید / تحمل کنید
106.«اسم» ذَوَي‌ْ [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
107.«اسم» ذَوِي‌ [1] ← ذا- ذو دارایان / صاحبان
108.«اسم» ذِي‌ [24] ← ذا- ذو دارا / صاحب


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است