فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» کَ [1141] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 7 بمعنی تو یک مرد را
2.«حرف» کَ [334] مثل / شبیه / ...
3.«حرف» ك‌َ [683] واقع در کلمات و اسمای اشاره (اولئک)(تلک)(ذانک)(ذلکَ)(هکذا)(هنالک) و (رَأیتَکَ) بمعنی خطاب
4.«اسم» ك‌ِ [24] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 10 بمعنی تو یک زن را
5.«حرف» ك‌ِ [3] واقع در اسم اشاره ذلکِ بمعنی خطاب
6.«اسم» كَاتِبَاً [1] ← کتب نویسنده
7.«اسم» كَاتِب‌ٌ [3] ← کتب نویسنده
8.«فعل» كَاتِبُوا [1] ← کتب قرارداد مكاتبه [قرارداد مخصوص با بردگان براى آزاد شدنشان] ببنديد
9.«اسم» كَاتِبُون‌َ [1] ← کتب نویسندگان
10.«اسم» كَاتِبِين‌َ [1] ← کتب نویسندگان
11.«فعل» كَادَ [2] ← کود نزدیک بود
12.«فعل» كَادَتْ [1] ← کود نزدیک بود
13.«اسم» كَادِح‌ٌ [1] ← کدح رهسپار با نهایت تلاش
14.«فعل» كَادُوا [5] ← کود نزدیک بود
15.«اسم» كَاذِبَاً [2] ← کذب دروغگو
16.«اسم» كَاذِب‌ٌ [2] ← کذب دروغگو
17.«اسم» كَاذِبَة‌ٍ [1] ← کذب دروغگو
18.«اسم» كَاذِبَة‌ٌ [1] ← کذب دروغگو / دروغ بودن
19.«اسم» كَاذِبُون‌َ [10] ← کذب دروغگویان
20.«اسم» الْكَاذِبُون‌َ [3] ← کذب دروغگویان
21.«اسم» كَاذِبِين‌َ [3] ← کذب دروغگویان
22.«اسم» الْكَاذِبِين‌َ [10] ← کذب دروغگویان
23.«اسم» كَارِهُون‌َ [6] ← کره متنفران / دوست نداران
24.«اسم» كَارِهِين‌َ [1] ← کره متنفران / دوست نداران
25.«اسم» كَأْسَاً [3] ← کاس جام پر از شراب
26.«اسم» كَأْس‌ٍ [3] ← کاس جام پر از شراب
27.«اسم» كَاشِف‌َ [2] ← کشف برطرف کننده / کنار زننده
28.«اسم» كَاشِفَات‌ُ [1] ← کشف برطرف کنندگان / کنار زنندگان
29.«اسم» كَاشِفَة‌ٌ [1] ← کشف برطرف کننده / کنار زننده
30.«اسم» كَاشِفُوا [1] ← کشف برطرف کنندگان / کنار زنندگان
31.«اسم» كَاظِمِين‌َ [1] ← کظم اندوهگینان / بازدارندگان
32.«اسم» الْكَاظِمِين‌َ [1] ← کظم اندوهگینان / بازدارندگان
33.«اسم» كَاف‌ٍ [1] ← کفی کافی / کفایت کننده
34.«اسم» كَافَّة‌ً [5] ← کفف همگی / همه
35.«اسم» كَافِرٍ [1] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
36.«اسم» الْكَافِرُ [2] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
37.«اسم» كَافِرٌ [2] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
38.«اسم» كَافِرَة‌ٌ [1] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
39.«اسم» كَافِرُون‌َ [16] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
40.«اسم» الْكَافِرُون‌َ [20] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
41.«اسم» كَافِرِين‌َ [9] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
42.«اسم» الْكَافِرِين‌َ [84] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
43.«اسم» كَافُورَاً [1] ← کافور کافور / درخت کافور
44.«اسم» كَالِحُون‌َ [1] ← کلح کسانی که لبهايشان طوری جمع شده و خشكيده كه ديگر دندانها را نمی پوشاند
45.«فعل» كَالُوا [1] ← کیل پیمانه و وزن کردند
46.«اسم» كَامِلَة‌ً [1] ← کمل کامل / تمام / خالی از نقص
47.«اسم» كَامِلَة‌ٌ [1] ← کمل کامل / تمام / خالی از نقص
48.«اسم» كَامِلَيْن‌ِ [1] ← کمل دو تمام / دو کامل
49.«حرف» كَأَنْ [9] مانند / شبیه / گویا / مثل اینکه / ...
50.«حرف» كَأَنَّ [31] مانند / شبیه / گویا / مثل اینکه / ...
51.«فعل» كَان‌َ [422] ← کون بود
52.«فعل» كَانَا [2] ← کون بودند
53.«فعل» كَانَتْ [37] ← کون بود
54.«فعل» كَانَتَا [3] ← کون بودند
55.«فعل» كَانُوا [269] ← کون بودند
56.«اسم» كَاهِن‌ٍ [2] ← کهن کاهن / غیبگو بر اثر ارتباط با اجنّه و شیاطین
57.«اسم» كَأَيِّنْ [7] ← ایی چه بسیار / چه بسا
58.«اسم» كَبَائِرَ [3] ← کبر گناهان بزرگ
59.«اسم» كُبَّارَاً [1] ← کبر بزرگ
60.«فعل» كُبَّتْ [1] ← کبب به رو انداخته شد
61.«فعل» كُبِت‌َ [1] ← کبت خوار و ذلیل شد
62.«فعل» كُبِتُوا [1] ← کبت خوار و ذلیل شدند
63.«اسم» كَبَدٍ [1] ← کبد رنج و خستگی
64.«فعل» كَبِّرْ [2] ← کبر بزرگ کن
65.«فعل» كَبُرَ [5] ← کبر بزرگ قدر شد / بزرگ و ناگوار آمد
66.«اسم» الْكِبَرَ [1] ← کبر سالخوردگی
67.«اسم» الْكِبَرِ [2] ← کبر سالخوردگی
68.«اسم» الْكِبَرُ [3] ← کبر سالخوردگی
69.«اسم» كِبْرَ [1] ← کبر قسمت عمده یک چیز
70.«اسم» كِبْرٌ [1] ← کبر تکبّر
71.«اسم» الْكُبَرِ [1] ← کبر بزرگتر
72.«اسم» كُبَرَاءَ [1] ← کبر بزرگان / رؤسا
73.«فعل» كَبُرَتْ [1] ← کبر بزرگ قدر شد / بزرگ و ناگوار آمد
74.«اسم» الْكُبْرَي [6] ← کبر بزرگتر
75.«اسم» الْكِبْرِيَاءُ [2] ← کبر عظمت / بزرگی
76.«فعل» كُبْكِبُوا [1] ← کبکب چند بار پشت سر هم با رو به زمين افكنده شد
77.«اسم» كَبِيرَاً [17] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
78.«اسم» الْكَبِيرِ [1] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
79.«اسم» كَبِيرٍ [3] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
80.«اسم» كَبِيرُ [4] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
81.«اسم» الْكَبِيرُ [7] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
82.«اسم» كَبِيرٌ [8] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
83.«اسم» كَبِيرَة‌ً [3] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
84.«اسم» كَبِيرَة‌ٌ [1] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
85.«اسم» كِتَاب‌َ [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
86.«اسم» الْكِتَاب‌َ [80] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
87.«اسم» كِتَابَاً [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
88.«اسم» كِتَاب‌ِ [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
89.«اسم» الْكِتَاب‌ِ [88] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
90.«اسم» كِتَاب‌ٍ [20] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
91.«اسم» كِتَاب‌ُ [3] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
92.«اسم» الْكِتَاب‌ُ [8] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
93.«اسم» كِتَاب‌ٌ [20] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
94.«فعل» كَتَب‌َ [8] ← کتب نوشت / مقرر کرد / واجب کرد
95.«فعل» كُتِب‌َ [13] ← کتب نوشته شد / مقرر شد / واجب شد
96.«اسم» كُتُبِ [3] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
97.«اسم» الْكُتُب‌ِ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
98.«اسم» كُتُب‌ٍ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
99.«اسم» كُتُب‌ٌ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
100.«فعل» كَتَبَتْ [1] ← کتب نوشت / مقرر کرد / واجب کرد
101.«فعل» كَتَبْت‌َ [1] ← کتب نوشتی / مقرر کردی / واجب کردی
102.«فعل» كَتَبْنَا [6] ← کتب نوشتیم / مقرر کردیم / واجب کردیم
103.«فعل» كَتَم‌َ [1] ← کتم کتمان کرد
104.«فعل» كَثَّرَ [1] ← کثر زیاد کرد
105.«فعل» كَثُرَ [1] ← کثر زیاد شد
106.«فعل» كَثُرَتْ [1] ← کثر زیاد شد
107.«اسم» كَثْرَة‌ُ [2] ← کثر کثرت / زیاد بودن
108.«اسم» كَثِيبَاً [1] ← کثب تپه شنی
109.«اسم» كَثِيرَاً [46] ← کثر فراوان
110.«اسم» كَثِيرٍ [8] ← کثر فراوان
111.«اسم» كَثِيرٌ [9] ← کثر فراوان
112.«اسم» كَثِيرَة‌ً [4] ← کثر فراوان
113.«اسم» كَثِيرَة‌ٍ [3] ← کثر فراوان
114.«اسم» كَثِيرَة‌ٌ [4] ← کثر فراوان
115.«فعل» كِدْت‌َ [2] ← کود نزدیک بود
116.«اسم» كَدْحَاً [1] ← کدح نهایت تلاش کردن / نهایت تلاش
117.«فعل» كِدْنَا [1] ← کید نقشه کشیدیم/ تدبیر کردیم / چاره کردیم / کید و حیله کردیم
118.«اسم» الْكَذَّاب‌ُ [1] ← کذب بسیار دروغگو
119.«اسم» كَذَّاب‌ٌ [4] ← کذب بسیار دروغگو
120.«اسم» كِذَّابَاً [2] ← کذب تکذیب عجیب / انکارکردن عجیب
121.«فعل» كَذَب‌َ [2] ← کذب دروغ گفت
122.«فعل» كَذَّب‌َ [27] ← کذب تکذیب کرد
123.«اسم» كَذِبَاً [15] ← کذب دروغ
124.«اسم» الْكَذِب‌َ [13] ← کذب دروغ
125.«اسم» الْكَذِب‌ِ [3] ← کذب دروغ
126.«اسم» كَذِب‌ٍ [1] ← کذب دروغ
127.«اسم» كَذِبُ [1] ← کذب دروغ
128.«فعل» كُذِّب‌َ [2] ← کذب تکذیب شد
129.«فعل» كَذَبَتْ [1] ← کذب دروغ گفت
130.«فعل» كَذَّبَتْ [14] ← کذب تکذیب کرد
131.«فعل» كَذَّبْت‌َ [1] ← کذب تکذیب کردی
132.«فعل» كُذِّبَتْ [2] ← کذب تکذیب شد
133.«فعل» كَذَّبْتُمْ [4] ← کذب تکذیب کردید
134.«فعل» كَذَّبْنَا [1] ← کذب تکذیب کردیم
135.«فعل» كَذَبُوا [4] ← کذب دروغ گفتند
136.«فعل» كَذَّبُوا [67] ← کذب تکذیب کردند
137.«فعل» كُذِبُوا [1] ← کذب دروغ گفته شد
138.«فعل» كُذِّبُوا [1] ← کذب تکذیب شدند
139.«اسم» كِرَامَاً [2] ← کرم بزرگواران / ارجمندان / گرامیان / والامقامان
140.«اسم» كِرَام‌ٍ [1] ← کرم بزرگواران / ارجمندان / گرامیان / والامقامان
141.«اسم» الْكَرْب‌ِ [3] ← کرب اندوه شدید
142.«اسم» كَرْب‌ٍ [1] ← کرب اندوه شدید
143.«اسم» الْكَرَّة‌َ [1] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
144.«اسم» كَرَّة‌ً [3] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
145.«اسم» كَرَّة‌ٌ [1] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
146.«اسم» كَرَّتَيْن‌ِ [1] ← کرر دو باره / بار دیگر
147.«اسم» كُرْسِيِّ [1] ← کرس تخت
148.«اسم» كُرْسِيُّ [1] ← کرس تخت
149.«فعل» كَرَّمْت‌َ [1] ← کرم تکریم کردی / بزرگ و گرامی داشتی
150.«فعل» كَرَّمْنَا [1] ← کرم تکریم کردیم / بزرگ و گرامی داشتیم
151.«فعل» كَرَّه‌َ [1] ← کره متنفر کرد
152.«فعل» كَرِه‌َ [8] ← کره متنفر شد / دوست نداشت
153.«اسم» كَرْهَاً [5] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت بودن از ناحیه دیگری
154.«اسم» كُرْهَاً [2] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت و سختی بودن از ناحیه خود
155.«اسم» كُرْه‌ٌ [1] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت و سختی بودن از ناحیه خود
156.«فعل» كَرِهْتُمْ [2] ← کره متنفر شدید / دوست نداشتید
157.«فعل» كَرِهُوا [4] ← کره متنفر شدند / دوست نداشتند
158.«اسم» كَرِيمَاً [4] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
159.«اسم» الْكَرِيم‌ِ [2] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
160.«اسم» كَرِيم‌ٍ [8] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
161.«اسم» الْكَرِيم‌ُ [1] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
162.«اسم» كَرِيم‌ٌ [12] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
163.«اسم» كَسَادَ [1] ← کسد کسادی / کساد شدن / بی رونقی
164.«اسم» كُسَالَي [2] ← کسل کسالت
165.«فعل» كَسَب‌َ [3] ← کسب کسب کرد/ بدست آورد/ جمع کرد
166.«فعل» كَسَبَا [1] ← کسب کسب کردند/ بدست آوردند/ جمع کردند
167.«فعل» كَسَبَتْ [16] ← کسب کسب کرد/ بدست آورد/ جمع کرد
168.«فعل» كَسَبْتُمْ [3] ← کسب کسب کردید/ بدست آوردید/ جمع کردید
169.«فعل» كَسَبُوا [15] ← کسب کسب کردند/ بدست آوردند/ جمع کردند
170.«اسم» كِسَفَاً [4] ← کسف قطعه قطعه
171.«اسم» كِسْفَاً [1] ← کسف قطعه
172.«اسم» كِسْوَۀُ [2] ← کسو لباس / پوشاک
173.«فعل» كَسَوْنَا [1] ← کسو پوشاندیم
174.«فعل» كُشِطَتْ [1] ← کشط بشدت کنده شد / پرده از روی برداشته شد
175.«فعل» كَشَف‌َ [1] ← کشف برطرف کرد / کنار زد
176.«اسم» كَشْف‌َ [1] ← کشف برطرف کردن / کنار زدن
177.«فعل» كَشَفَتْ [1] ← کشف برهنه کرد
178.«فعل» كَشَفْت‌َ [1] ← کشف برطرف کردی / کنار زدی
179.«فعل» كَشَفْنَا [7] ← کشف برطرف کردیم / کنار زدیم
180.«اسم» كَظِيم‌ٌ [3] ← کظم اندوهگین / افسرده دل
181.«اسم» الْكَعْبَة‌َ [1] ← کعب کعبه / خانه خدا
182.«اسم» الْكَعْبَة‌ِ [1] ← کعب کعبه / خانه خدا
183.«اسم» الْكَعْبَيْن‌ِ [1] ← کعب دو مفصل پا
184.«فعل» كَف‌َّ [3] ← کفف باز داشت
185.«اسم» كِفَاتَاً [1] ← کفت جمع کننده / ظرف هایی برای جمع کردن
186.«اسم» كَفَّارَاً [1] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
187.«اسم» كَفَّارٍ [2] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
188.«اسم» كَفَّارٌ [2] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
189.«اسم» الْكُفَّارَ [7] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
190.«اسم» كُفَّارَاً [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
191.«اسم» الْكُفَّارِ [5] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
192.«اسم» كُفَّارُ [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
193.«اسم» الْكُفَّارُ [3] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
194.«اسم» كُفَّارٌ [4] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
195.«اسم» كَفَّارَة‌ُ [2] ← کفر کفّاره
196.«اسم» كَفَّارَة‌ٌ [2] ← کفر کفّاره
197.«فعل» كَفَرَ [19] ← کفر کافرشد / کفران کرد
198.«فعل» كَفَّرَ [1] ← کفر پوشانید / بخشید
199.«فعل» كَفِّرْ [1] ← کفر بپوشان / ببخش
200.«فعل» كُفِرَ [1] ← کفر مورد کفر و ناسپاسی قرار گرفت
201.«اسم» الْكُفْرَ [6] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
202.«اسم» كُفْرَاً [8] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
203.«اسم» كُفْرِ [7] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
204.«اسم» الْكُفْرِ [10] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
205.«اسم» کُفْرُ [5] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
206.«اسم» كُفْرٌ [1] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
207.«اسم» كُفْرَان‌َ [1] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
208.«اسم» الْكَفَرَة‌ُ [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
209.«فعل» كَفَرَتْ [2] ← کفر کافرشد / کفران کرد
210.«فعل» كَفَرْت‌َ [1] ← کفر کافرشدی / کفران کردی
211.«فعل» كَفَرْت‌ُ [1] ← کفر کافرشدم / کفران کردم
212.«فعل» كَفَرْتُمْ‌ [8] ← کفر کافرشدید / کفران کردید
213.«فعل» كَفَرْنَا [3] ← کفر کافرشدیم / کفران کردیم
214.«فعل» كَفَّرْنَا [1] ← کفر پوشاندیم / بخشیدیم
215.«فعل» كَفَرُوا [194] ← کفر کافرشدند / کفران کردند
216.«فعل» كَفَفْت‌ُ [1] ← کفف باز داشتم
217.«فعل» كَفَّلَ [1] ← کفل سرپرست شد / متکفل شد
218.«اسم» الْكِفْل‌ِ [2] ← کفل (با ترکیب ذوالكفل) نام يكى از پيامبران الهى است كه بعد از حضرت سليمان و قبل از حضرت عيسى زندگى مى ‏كرده است
219.«اسم» كِفْل‌ٌ [1] ← کفل بهره / نصیب
220.«اسم» كِفْلَيْن‌ِ [1] ← کفل دو بهره / دو نصیب
221.«فعل» كُفُّوا [1] ← کفف باز دارید
222.«اسم» كُفُوَاً [1] ← کفا کفو / شبیه / همتا
223.«اسم» الْكَفُورَ [1] ← کفر کافر / ناسپاس
224.«اسم» كَفُورَاً [4] ← کفر کافر / ناسپاس
225.«اسم» كَفُورٍ [3] ← کفر کافر / ناسپاس
226.«اسم» كَفُورٌ [4] ← کفر کافر / ناسپاس
227.«اسم» كُفُورَاً [3] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
228.«فعل» كَفَي [27] ← کفی کفایت کرد / کافی شد / کافی بود / کافی است
229.«اسم» كَفَّيْ [2] ← کفف کف دو دست
230.«اسم» كَفِيلاً [1] ← کفل کفیل / ضامن
231.«فعل» كَفَيْنَا [1] ← کفی کفایت کردیم
232.«اسم» كَل‌ٌّ [1] ← کلل سربار / سنگین
233.«اسم» كُل‌َّ [73] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
234.«اسم» كُلاًّ [15] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
235.«اسم» كُل‌ِّ [191] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
236.«اسم» كُل‌ٍّ [10] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
237.«اسم» كُل‌ُّ [58] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
238.«اسم» كُل‌ٌّ [27] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
239.«حرف» كَلاَّ [33] هرگز / به هیچ وجه
240.«اسم» كِلاَ [1] ← کلو آندو (مذکر)
241.«فعل» كُلاَ [2] ← اکل بخورید
242.«اسم» كَلاَلَة‌ً [1] ← کلل برادران و خواهران متوفی که در نبود والدین و فرزندان از او ارث می برند / میتی که با نبود والدین و فرزندان، برادران و خواهرانش از او ارث می برند
243.«اسم» الْكَلاَلَة‌ِ [1] ← کلل برادران و خواهران متوفی که در نبود والدین و فرزندان از او ارث می برند / میتی که با نبود والدین و فرزندان، برادران و خواهرانش از او ارث می برند
244.«اسم» كَلاَم‌َ [3] ← کلم کلام / سخن / حرف
245.«اسم» كَلاَمِ [1] ← کلم کلام / سخن / حرف
246.«اسم» الْكَلْب‌ِ [1] ← کلب سگ / سگ هار / حیوان درنده
247.«اسم» كَلْبُ [4] ← کلب سگ / سگ هار / حیوان درنده
248.«اسم» كِلْتَا [1] ← کلو آندو (مؤنث)
249.«فعل» كِلْتُمْ‌ [1] ← کیل پیمانه و وزن کردید
250.«فعل» كَلَّم‌َ [5] ← کلم سخن گفت
251.«اسم» الْكَلِم‌َ [3] ← کلم کلمه ها / سخنان
252.«اسم» الْكَلِم‌ُ [1] ← کلم کلمه ها / سخنان
253.«فعل» كُلِّم‌َ [1] ← کلم سخن گفته شد
254.«اسم» كُلَّمَا [17] ← کلل هر زمانکه / هر وقتکه
255.«اسم» كَلِمَات‌ِ [10] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
256.«اسم» كَلِمَات‌ٍ [2] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
257.«اسم» كَلِمَات‌ُ [2] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
258.«اسم» كَلِمَة‌َ [3] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
259.«اسم» كَلِمَة‌ً [3] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
260.«اسم» كَلِمَة‌ٍ [4] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
261.«اسم» كَلِمَة‌ُ [12] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
262.«اسم» كَلِمَة‌ٌ [6] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
263.«فعل» كُلُوا [28] ← اکل بخورید
264.«فعل» كُلِي [2] ← اکل بخور
265.«اسم» كَمْ‌ [21] بسیار / خیلی / چه مقدار / چه قدر
266.«اسم» كُمْ‌ ‌[2263] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 9 بمعنی شما مردان را
267.«حرف» كُمْ [49] واقع در کلمه (ذلکم) و (رَأیتَکُم) بمعنی خطاب
268.«اسم» كُمَا [58] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه های 8 و 11 بمعنی شما دو نفر را
269.«حرف» كُمَا [1] واقع در (ذلکما) بمعنی خطاب
270.«فعل» كُنْ [11] ← کون باش
271.«اسم» كُن‌َّ [13] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 12 بمعنی شما زنان را
272.«فعل» كُنَّ [3] ← کون بودند
273.«حرف» كُنَّ [1] واقع در (ذلکنّ) بمعنی خطاب
274.«فعل» كُنَّا [82] ← کون بودیم
275.«فعل» كُنْت‌َ [37] ← کون بودی
276.«فعل» كُنْت‌ِ [1] ← کون بودی
277.«فعل» كُنت‌ُ [19] ← کون بودم
278.«فعل» كُنْتُم‌ْ [199] ← کون یودید
279.«فعل» كُنْتُن‌َّ [2] ← کون بودید
280.«اسم» كَنْزَ [1] ← کنز گنج / گنجینه کردن
281.«اسم» كَنْزٌ [3] ← کنز گنج / گنجینه کردن
282.«فعل» كَنَزْتُمْ‌ [1] ← کنز گنجینه کردید
283.«اسم» الْكُنَّس‌ِ [1] ← کنس پنهان شدگان
284.«اسم» كَنُودٌ [1] ← کند ناسپاس / بخیل / زمینی که چیزی از آن نمی روید
285.«اسم» الْكُنُوزِ [1] ← کنز گنج ها
286.«اسم» كُنُوزٍ [1] ← کنز گنج ها
287.«اسم» كَهْفِ [2] ← کهف غار / پناهگاه / (با ترکیب اصحاب کهف) مراد، جوانمردان خداپرستی بودند که از شرّ دقیانوس، حاکم کافر و ستمگر به غار پناه بردند
288.«اسم» الْكَهْف‌ِ [4] ← کهف غار / پناهگاه / (با ترکیب اصحاب کهف) مراد، جوانمردان خداپرستی بودند که از شرّ دقیانوس، حاکم کافر و ستمگر به غار پناه بردند
289.«اسم» كَهْلاً [2] ← کهل سالخوردگی / دوران بین جوانی و پیری
290.«حروف مقطعه» کهیعص [1] _
291.«اسم» كَوَاعِب‌َ [1] ← کعب دختران نورسى كه پستانهايشان رو به رشد نهاده، و دائره‏اى تشكيل داده، و كمى از اطرافش بلندتر شده
292.«اسم» الْكَوَافِرِ [1] ← کفر زنان کافر و بی ایمان
293.«اسم» الْكَوَاكِب‌ِ [1] ← کوکب ستارگان
294.«اسم» الْكَوَاكِب‌ُ [1] ← کوکب ستارگان
295.«اسم» الْكَوْثَرَ [1] ← کثر کوثر / خیر فراوان
296.«فعل» كُوِّرَتْ [1] ← کور پیچیده شد / بشکل مدوّر درآمد
297.«اسم» كَوْكَبَاً [2] ← کوکب ستاره
298.«اسم» كَوْكَب‌ٌ [1] ← کوکب ستاره
299.«فعل» كُونُوا [10] ← کون باشید
300.«فعل» كُونِي‌ [1] ← کون باش
301.«حرف» كَيْ [10] واقع در کلمات (لکیلا) و (کیلا) بمعنی بجهت، بعلت ...
302.«اسم» كَيْدَ [8] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
303.«اسم» كَيْدَاً [6] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
304.«اسم» كَيْدِ [5] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
305.«اسم» كَيْدُ [6] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
306.«اسم» كَيْدٌ [1] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
307.«فعل» كِيدُوا [3] ← کید نقشه بکشید / تدبیر کنید/ چاره کنید/ کید و حیله کنید
308.«اسم» كَيْف‌َ [83] ← کیف چگونه / چطور / هرگونه
309.«اسم» كَيْل‌َ [2] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
310.«اسم» الْكَيْل‌َ [6] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
311.«اسم» الْكَيْل‌ُ [1] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
312.«اسم» كَيْل‌ٌ [1] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است