فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» دَائِبَيْن‌ِ [1] ← داب دو سِیْرکننده مستمر و دائمی
2.«اسم» دَائِرَة‌ُ [2] ← دور گرفتاری / حادثه
3.«اسم» دَائِرَة‌ٌ [1] ← دور گرفتاری / حادثه
4.«اسم» دَائِم‌ٌ [1] ← دوم دائمی / همیشگی
5.«اسم» دَائِمُون‌َ [1] ← دوم مداومت کنندگان / پایداران
6.«اسم» دَأَبَاً [1] ← داب دأب / عادت هميشگى و مستمر بطورى كه دائما بر يك حال بماند
7.«اسم» دَأْب‌ِ [4] ← داب دأب / عادت هميشگى و مستمر بطورى كه دائما بر يك حال بماند
8.«اسم» دَابَّة‌ً [1] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
9.«اسم» دَابَّة‌ٍ [12] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
10.«اسم» دَابَّة‌ُ [1] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
11.«اسم» دَابِرَ [3] ← دبر دنباله / نسل / ریشه
12.«اسم» دَابِرُ [1] ← دبر دنباله / نسل / ریشه
13.«اسم» دَاحِضَة‌ٌ [1] ← دحض باطل و بی پایه / از بین برنده
14.«اسم» دَاخِرُون‌َ [2] ← دخر خاضعان / متواضعان / فروتنان
15.«اسم» دَاخِرِين‌َ [2] ← دخر خاضعان / متواضعان / فروتنان
16.«اسم» دَاخِلُون‌َ [1] ← دخل وارد شدگان
17.«اسم» الدَّاخِلِين‌َ [1] ← دخل وارد شدگان
18.«اسم» دَارَ [3] ← دور منزل / سرای / جایگاه
19.«اسم» الدَّارَ [4] ← دور منزل / سرای / جایگاه
20.«اسم» دَارِ [7] ← دور منزل / سرای / جایگاه
21.«اسم» الدَّارِ [8] ← دور منزل / سرای / جایگاه
22.«اسم» دَارُ [6] ← دور منزل / سرای / جایگاه
23.«اسم» الدَّارُ [4] ← دور منزل / سرای / جایگاه
24.«اسم» الدَّاع‌ِ [3] ← دعو خواننده / دعا کننده / دعوت کننده
25.«اسم» دَاعِي‌َ [2] ← دعو خواننده / دعوت کننده
26.«اسم» الدَّاعِي‌َ [1] ← دعو خواننده / دعوت کننده
27.«اسم» دَاعِيَاً [1] ← دعو خواننده / دعوت کننده
28.«اسم» دَافِع‌ٍ [1] ← دفع مانع / بازدارنده
29.«اسم» دَافِع‌ٌ [1] ← دفع مانع / بازدارنده
30.«اسم» دَافِق‌ٍ [1] ← دفق جهنده / ریخته شده با فشار
31.«فعل» دَامَت‌ْ [2] ← دوم (با ترکیب ما دامت یعنی) مادامی که هست ، تا زمانی که هست
32.«فعل» دَامُوا [1] ← دوم (با ترکیب ما داموا یعنی) مادامی که هستند ، تا زمانی که هستند
33.«اسم» دَان‌ٍ [1] ← دنو نزدیک / در دسترس
34.«اسم» دَانِيَة‌ً [1] ← دنو نزدیک / در دسترس
35.«اسم» دَانِيَة‌ٌ [2] ← دنو نزدیک / در دسترس
36.«اسم» دَاوُدَ [13] ← داود داود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
37.«اسم» دَاوُدُ [3] ← داود داود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
38.«اسم» دُبُرَ [1] ← دبر پشت / عقب
39.«اسم» الدُّبُرَ [1] ← دبر پشت / عقب
40.«اسم» دُبُرٍ [3] ← دبر پشت / عقب
41.«فعل» دَحَا [1] ← دحو- دحی گسترش / گستراندن
42.«اسم» دُحُورَاً [1] ← دحر مطرود و رانده شده بخواری و ذلت
43.«اسم» دُخَان‌ٍ [1] ← دخن دود
44.«اسم» دُخَان‌ٌ [1] ← دخن دود
45.«فعل» دَخَل‌َ [6] ← دخل وارد شد
46.«اسم» دَخَلاً [2] ← دخل وسیله فریب و خیانت
47.«فعل» دَخَلَت‌ْ [1] ← دخل وارد شد
48.«فعل» دَخَلْت‌َ [1] ← دخل وارد شدی
49.«فعل» دُخِلَت‌ْ [1] ← دخل وارد شد
50.«فعل» دَخَلْتُمْ [4] ← دخل وارد شدید
51.«فعل» دَخَلُوا [11] ← دخل وارد شدند
52.«اسم» دِرَاسَۀِ [1] ← درس درس خواندن
53.«اسم» دَرَاهِم‌َ [1] ← درهم درهم ها / سکه های نقره
54.«اسم» الدَّرَجَات‌ِ [1] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
55.«اسم» دَرَجَات‌ٍ [8] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
56.«اسم» الدَّرَجَات‌ُ [1] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
57.«اسم» دَرَجَات‌ٌ [4] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
58.«اسم» دَرَجَة‌ً [3] ← درج درجه / رتبه
59.«اسم» دَرَجَة‌ٌ [1] ← درج درجه / رتبه
60.«فعل» دَرَسْت‌َ [1] ← درس درس خواندی
61.«فعل» دَرَسُوا [1] ← درس درس خواندند
62.«اسم» دَرَكَاً [1] ← درک پیوستن / سررسیدن / دست یافتن
63.«اسم» الدَّرْك‌ِ [1] ← درک پله های رو به پایین / عمیق ترین نقطه
64.«اسم» دُرِّي‌ٌّ [1] ← درر تابان / فروزان / نورانی / درخشان
65.«اسم» دُسُرٍ [1] ← دسر ميخ ‏هايى كه با آن تخته ‏هاى كشتى را به يكديگر مى ‏كوبند
66.«فعل» دَسَّی [1] ← دسو- دسس دسیسه کرد / پنهان کرد
67.«فعل» دَع‌ْ [1] ← ودع رها کن / واگذار / بی اعتنا باش
68.«فعل» دَعَا [11] ← دعو خواند
69.«اسم» دَعَّاً [1] ← دعع دفع و پرت کردن شَدید
70.«اسم» دُعَاءَ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
71.«اسم» الدُّعَاءَ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
72.«اسم» دُعَاءً [1] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
73.«اسم» دُعَاءِ [7] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
74.«اسم» الدُّعَاءِ [2] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
75.«اسم» دُعَاءٍ [1] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
76.«اسم» دُعَاءُ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
77.«فعل» دَعَوْا [8] ← دعو خواندند
78.«فعل» دُعُوا [3] ← دعو خوانده شدند
79.«فعل» دَعَوَا [1] ← دعو خواندند
80.«فعل» دَعَوْت‌ُ [4] ← دعو خواندم
81.«اسم» دَعْوَة‌َ [2] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
82.«اسم» دَعْوَة‌ً [1] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
83.«اسم» دَعْوَةُ‌ [2] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
84.«اسم» دَعْوَة‌ٌ [1] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
85.«فعل» دَعَوْتُمْ [1] ← دعو خواندید
86.«اسم» دَعْوَی [4] ← دعو ادعا / دعوا / دعا و نیایش / نزاع
87.«فعل» دُعِي‌َ [1] ← دعو خوانده شد
88.«فعل» دُعِيتُمْ‌ [1] ← دعو خوانده شدید
89.«اسم» دِفْءٌ [1] ← دفا گرما / گرمايى كه بوسيله پوست و پشم و كرك حيوانات بدن را با آن گرم مى‏ كنند / چيزي كه بدن را گرم مى‏ كند
90.«اسم» دَفْع‌ُ [2] ← دفع دفع / بازداشتن
91.«فعل» دَفَعْتُمْ‌ [1] ← دفع دادید / برگرداندید
92.«اسم» دَكَّاً [3] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
93.«اسم» دَكَّاءَ [1] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
94.«اسم» دَكَّة‌ً [1] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
95.«فعل» دُكَّتْ [1] ← دکک بشدت کوبیده شد / با خاک یکسان شد
96.«فعل» دُكَّتَا [1] ← دکک بشدت کوبیده شدند / با خاک یکسان شدند
97.«فعل» دَلَّ [1] ← دلل راهنمایی کرد / آگاه کرد
98.«اسم» دَلْوَ [1] ← دلو دلو آب
99.«اسم» دُلُوك‌ِ [1] ← دلک زوال آفتاب و رسيدن به حد ظهر
100.«فعل» دَلَّی [1] ← دلو فرود آورد / سقوط داد / پایین انداخت
101.«اسم» دَلِيلاً [1] ← دلل دلیل / راهنمایی / برهان
102.«اسم» الدَّم‌َ [3] ← دمی خون
103.«اسم» دَمَاً [1] ← دمی خون
104.«اسم» دَم‌ٍ [2] ← دمی خون
105.«اسم» الدَّم‌ُ [1] ← دمی خون
106.«اسم» دِمَاءَ [1] ← دمی خون ها
107.«اسم» الدِّمَاءَ [1] ← دمی خون ها
108.«اسم» دِمَاءُ [1] ← دمی خون ها
109.«فعل» دُمْت‌َ [1] ← دوم (با ترکیب ما دمت یعنی) مادامی که هستی ، تا زمانی که هستی
110.«فعل» دُمْت‌ُ [2] ← دوم (با ترکیب ما دمت یعنی) مادامی که هستم ، تا زمانی که هستم
111.«فعل» دُمْتُمْ‌ [1] ← دوم (با ترکیب ما دمتم یعنی) مادامی که هستید ، تا زمانی که هستید
112.«فعل» دَمْدَم‌َ [1] ← دمدم نابود کرد / هلاک کرد
113.«فعل» دَمَّرَ [1] ← دمر هلاک کرد
114.«فعل» دَمَّرْنَا [6] ← دمر هلاک کردیم
115.«اسم» الدَّمْع‌ِ [2] ← دمع اشک / سرشک
116.«فعل» دَنَا [1] ← دنو نزدیک شد
117.«اسم» الدُّنْيَا [115] ← دنو دنیا / نزدیکتر / پست تر
118.«اسم» دِهَاقَاً [1] ← دهق لبریز و پیاپی
119.«اسم» الدِّهَان‌ِ [1] ← دهن پوست قرمز
120.«اسم» الدَّهْرِ [1] ← دهر زمان ممتد و طولانى و بدون حد
121.«اسم» الدَّهْرُ [1] ← دهر زمان ممتد و طولانى و بدون حد
122.«اسم» الدُّهْن‌ِ [1] ← دهن روغن / روغن مالی کردن
123.«اسم» الدَّوَائِرَ [1] ← دور گرفتاری ها / حوادث
124.«اسم» الدَّوَاب‌ِّ [3] ← دبب جنبندگان / حیوانات / چهار پایان
125.«اسم» الدَّوَاب‌ُّ [1] ← دبب جنبندگان / حیوانات / چهار پایان
126.«اسم» دُوْلَة‌ً [1] ← دول چيزى كه در بين مردم متداول است و دست به دست مى‏ گردد
127.«اسم» دُون‌َ [9] ← دون غیر / پایین / جلو / بجز /پست
128.«اسم» دُون‌ِ [135] ← دون غیر / پایین / جلو / بجز /پست
129.«اسم» دَيَّارَاً [1] ← دور كسى كه در خانه‏اى سكنى مى ‏گزيند
130.«اسم» دِيَارَ [1] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
131.«اسم» دِيَارِ [14] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
132.«اسم» الدِّيَارِ [1] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
133.«اسم» دِيَة‌ٌ [2] ← ودی دیه مقتول / خونبها
134.«اسم» دَيْن‌ٍ [5] ← دین وام / وام دادن / وام گرفتن
135.«اسم» دِينَ [13] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
136.«اسم» الدِّين‌َ [13] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
137.«اسم» دِينَاً [4] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
138.«اسم» دِين‌ِ [19] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
139.«اسم» الدِّين‌ِ [33] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
140.«اسم» دِين‌ُ [3] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
141.«اسم» الدِّين‌ُ [7] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
142.«اسم» دِينَارٍ [1] ← دنر دینار / سکه طلا


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است